KSTN/5Co/298/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/298/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3716202791 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3716202791.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho v spore žalobcov 1/ T. T., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, T. T., 2/ H. T., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, T. T., 3/ D. T., nar. X.XX.XXXX, bytom F. XXX/X, H. T., 4/ Ing. J. G., nar. XX.X.XXXX, bytom R. XX, T., 5/ D. U., nar. X.X.XXXX, bytom R. XX/X- XX, H. T., 6/ O. U., nar. X.XX.XXXX, bytom R. XX/X-XX, H. T., 7/ Ing. C. D., nar. X.X.XXXX, bytom S. XXXX/XX, H. T., 8/ Ing. L. P., nar. X.X.XXXX, bytom D. X/X, F., 9/ Ing. O. A., nar. XX.X.XXXX, bytom H. S. XXXX/XX, W., 10/ Ing. D. A., nar. XX.X.XXXX, bytom R. XXX/XXX, H. T., 11/ D. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX/XX, H. T., 12/ Ing. R. E., nar. XX.X.XXXX, bytom G. XXXX/XX, Q., 13/ Mgr. I. P., nar. XX.X.XXXX, bytom E. XXX/X, Q. Q., XX/ D. E., nar. X.X.XXXX, bytom A. XXX/X-XX, H. T., 15/ T. J., nar. XX.X.XXXX, bytom D. 2, T. T., XX/ D. J., nar. 3.XX.XXXX, bytom F. XXXX/X, H. T., 17/ Q. J., nar. XX.X.XXXX, bytom H. XXX/XX, H. T., 18/ H. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XXXX/XX, H. T., právne zastúpení JUDr. Jurajom Strählom, advokátom so sídlom Žilina, Dolný Val 21/180, proti žalovanému Ing. D. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XX/XX-X, H. T., o zaplatenie 203,96 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcov proti uzneseniu Okresného súdu Považská Bystrica č.k. 3C/97/2016-44 zo dňa 30. júna 2016, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie potvrdzuje.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie v nadväznosti na nezaplatenie súdneho poplatku za žalobu v stanovenej lehote s poukazom na § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov /ďalej len zákon o súdnych poplatkoch/. Uviedol, že žalobcovia svojou žalobou uplatnili právo na zaplatenie peňažnej sumy 203,96 eur s príslušenstvom. Okresný súd Považská Bystrica výzvou zo dňa 23.5.2016 sp.zn. 3C/97/2016 vyzval žalobcov na zaplatenie doplatku súdneho poplatku za žalobu v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak doplatok nebude v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví. Žalobcom bola doručená výzva dňa 1.6.2016. Doteraz doplatok súdneho poplatku nezaplatili. Preto súd v súlade s uvedenými zákonnými ustanoveniami konanie zastavil. O náhrade trov konania rozhodol súd prvej inštancie v napadnutom uznesení tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, čo odôvodnil podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p..

2. Proti tomuto rozhodnutiu podali včas odvolanie žalobcovia. Uviedli, že v danom spore si každý zo žalobcov ako spoluvlastníkov pozemku uplatňuje nájomné za tri roky nájmu. Podiel každého zo žalobcov je v žalobe presne špecifikovaný. Predmetný nájomný vzťah existuje medzi 24 vlastníkmi a 91 nájomcami - členmi záhradkárskej osady, čo je 2184 nájomných vzťahov s možnosťou vzniku 2184 sporov. Žalobcovia sa združili v zmysle Občianskeho zákonníka za účelom spoločného postupu pri správe nájmu ich nehnuteľnosti, otvorili si spoločný účet v banke, kam aj 61 nájomcov dobrovoľne vyúčtované nájomné zaplatilo. Z týchto prostriedkov potom žalobcovia uhrádzajú súdne poplatky zo žalôb. Žalobu podávajú vždy všetci žalobcovia spoločne proti jednému z nájomcov. Týmto konajúci okresný súd nebol zahltený 540-timi žalobami ale len 30-timi. Žalobcovia v tomto spore zaplatili súdny poplatok za žalobu v sume 16,50 eur podľa § 1 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, pretože sa jedná o jedno konanie. Konajúci okresný súd žalobcov vyzval, aby každý z nich zaplatil za žalobu súdny poplatok v sume 16,50 eur, čím by im vznikol náklad konania v sume 297 eur. Takýto náklad by spôsobil, že prístup žalobcov k súdu by bol nedostupne drahý a niektorí zo žalobcov by ho neboli schopní zaplatiť. Postup konajúceho súde, aj keď je v súlade so zákonom, je preto voči žalobcom nespravodlivý až likvidačný. Žalobcovia preto žiadajú, aby bolo napadnuté rozhodnutie zrušené a aby súd akceptoval len už zaplatenú sumu 16,50 eur ako súdny poplatok za podanú žalobu. 3. Po vydaní napadnutého rozhodnutia súdom prvej inštancie došlo k zmene právnej úpravy občianskeho súdneho konania, keď dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok /ďalej len „CSP“/, ktorý okrem iného zrušil zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok /O.s.p./, podľa ktorého súd prvej inštancie rozhodol o zastavení konania v predmetnom spore. CSP v § 470 ods. 1 stanovil, že ak neustanovuje inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. V zmysle tohto ustanovenia CSP odvolací súd posudzoval otázku dôvodnosti zastavenia konania v predmetnom spore a rozhodol vo veci odvolania žalobcov podľa príslušných ustanovení CSP.

4. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací preskúmal vec podľa § 380 ods. 1 CSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 CSP a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdiť ako vecne správne.

5. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobcovia si podanou žalobou uplatnili proti žalovanému svoje nároky na zaplatenie nájomného, ktoré v žalobnom petite vyčíslili spoločnou sumou 203,96 eur s príslušným úrokom z omeškania. Na výzvu súdu prvej inštancie zo dňa 18.4.2016 zaplatili žalobcovia súdny poplatok zo žaloby v sume 16,50 eur. Následne žalobcovia na výzvu súdu prvej inštancie doplnili svoju žalobu tak, že špecifikovali uplatnenú sumu 203,96 eur podľa podielu jednotlivých žalobcov s tým, že žalovaný má zaplatiť každému zo žalobcov určenú sumu, všetko spolu 203,96 eur na ich spoločný účet. Súd prvej inštancie potom žalobcov opätovne vyzval na zaplatenie súdneho poplatku zo žaloby, teraz tak, aby k už zaplatenému súdnemu poplatku 16,50 eur doplatili každý zo žalobcov súdny poplatok v sume 15,58 eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že v prípade nezaplatenia súdneho poplatku súd konanie zastaví. Po tom, čo žalobcovia do uplynutia lehoty plynúcej od doručenia tejto výzvy súdne poplatky nezaplatili, súd prvej inštancie napadnutým uznesením konanie zastavil podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch konanie zastavil.

6. Podľa § 6 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, sadzba poplatku je uvedená v Sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou. 7. Podľa § 7 ods. 1 veta prvá zákona o súdnych poplatkoch pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu.

8. Podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd podľa § 9 vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

9. Podľa položky 1 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov z návrhu na začatie konania, ak nie je stanovená osobitná sadzba, je súdny poplatok 6% z ceny predmetu konania, najmenej 16,50 eur.

10. Podľa poznámky 6 k položke 1 Sadzobníka, ak je predmetom konania viac nárokov, každý nárok sa spoplatňuje samostatne; to neplatí, ak ide o viac nárokov na peňažné plnenie ak sú vyjadrené jednou sumou.

11. V preskúmavanej veci je predmetom sporu nepochybne 18 nárokov jednotlivých žalobcov na zaplatenie nájomného proti žalovanému, pričom tieto peňažné nároky žalobcovia po úprave žalobného petitu na výzvu súdu prvej inštancie špecifikovali a vyčíslili pre každého zo žalobcov samostatne s tým, že žalovaný má celkovú sumu 203,96 eur predstavujúcu súčet súm uplatnených nárokov jednotlivých žalobcov zaplatiť na spoločný účet žalobcov. 12. Predmetom konania je 18 nárokov jednotlivých žalobcov proti žalovanému a v zmysle prvej vety citovanej poznámky 6 položky 1 Sadzobníka sa v takomto prípade spoplatňuje každý nárok samostatne. Každému zo žalobcov tak podaním žaloby vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok v sume 16,50 eur, určený podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 veta prvá zákona o súdnych poplatkoch v spojení s položkou 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov. Keďže žalobcovia zaplatili zo žaloby spoločne len jeden súdny poplatok 16,50 eur, správny bol postup súdu prvej inštancie, ktorý žalobcov vyzval na doplatenie súdneho poplatku zo žaloby tak, aby súdny poplatok v sume 16,50 eur zaplatil každý zo žalobcov. Keďže žalobcovia v lehote určenej súdom prvej inštancie na doplatenie súdneho poplatku a ani doposiaľ súdny poplatok zo žaloby nedoplatili, správne súd prvej inštancie konanie o žalobe žalobcov zastavil v zmysle § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch. 13. Z týchto dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil ako vecne správne.

14. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu jednomyseľne.

Poučenie:

P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu j e p r í p u s t n é dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancie. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolania musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).