KSTN/5Co/269/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/269/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3115223263 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3115223263.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékonyho a sudkýň JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Márie Vrtochovej v spore žalobcu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, Bratislava, IČO 31595545, zastúpeného JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom, so sídlom Karadžičova 8, Bratislava proti žalovanému S. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. C. 8, T. o zaplatenie 12,40 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 18C/380/2015-36 zo dňa 25. apríla 2016, takto

rozhodol:

I. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania žalobcu m e n í tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania pred súdom prvej inštancie v sume 16,50 eur, k rukám JUDr. Jána Šoltésa, advokáta, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. Žalobca má právo na náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému v rozsahu 100%.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 12,40 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 12,40 eur od 23.02.2012 do zaplatenia, a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil súd podľa § 142 ods. 1 a § 150 ods. 2 O. s. p.. Uviedol, že v danom prípade mal plný úspech vo veci žalobca. Keďže sa však jednalo o drobný spor a trovy konania vyčíslené žalobcom boli neprimerané voči výške uplatnenej pohľadávky v sume 12,40, rozhodol súd tak, že žalobcovi trovy konania nepriznal. 2. Proti tomuto rozsudku do výroku o náhrade trov konania podal včas odvolanie žalobca. Podľa neho je rozhodnutie súdu prvej inštancie v tejto časti nesprávne a nespravodlivé. Žalobca vyvinul maximálnu snahu, aby sa so žalovaným dohodol na úhrade žalovanej pohľadávky a to formou mimosúdnych písomných aj telefonických výziev. Žalovaný na toto nereagoval a žalovanú pohľadávku nezaplatil. Žalobcovi tak nezostávalo nič iné ako si svoje právo na zaplatenie žalovanej sumy uplatniť na súde žalobou. Tak mu vznikla aj poplatková povinnosť za podanú žalobu, ktorú si za účelom riadneho pokračovania v spore splnil a súdny poplatok za žalobu v sume 16,50 eur zaplatil. Bolo by teda spravodlivé, aby žalobcovi minimálne za súdny poplatok súd náhradu trov konania priznal. Navrhol preto, aby odvolací súd v napadnutej časti rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobcovi prizná proti žalovanému náhradu trov konania vo výške 16,50 eur za zaplatený súdny poplatok zo žaloby. 3. Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne nevyjadril. 4. Po podaní odvolania žalobcom došlo k zmene právnej úpravy občianskeho súdneho konania, keď dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok /ďalej len „CSP“/, ktorý okrem iného zrušil zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok /O.s.p./, podľa ktorého súd prvej inštancie v prejednávanej veci rozhodoval. Napriek zmene právnej úpravy odvolací súd posudzoval rozhodnutie súdu prvej inštancie o náhrade trov konania podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pretože ustanovenia § 200ea a § 150 ods. 2 O.s.p. podľa ktorých súd prvej inštancie rozhodoval o náhrade trov konania nemajú svoj ekvivalent v novej úprave civilného sporového konania. Okrem toho odvolanie žalobcu bolo podané ešte pred 01.07.2016 a je nevyhnutné rešpektovať základné princípy CSP o potrebe ústavne konformného i eurokonformného výkladu noriem vnútroštátneho práva / čl. 3 ods. 1 CSP/ a o spravodlivosti ochrany porušených práv a právom chránených záujmov tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty, vrátane naplnenia legitímnych očakávaní účastníkov odvolacieho konania, ktoré začalo, avšak neskončilo za účinnosti skoršej úpravy procesného práva /čl. 2 ods. 1 a 2 CSP/. 5. Krajský súd ako odvolací súd preskúmal vec v zmysle § 379 a § 380 ods. 1 CSP v rozsahu a z dôvodov odvolania žalobcu, bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 CSP a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné v napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania podľa § 388 CSP zmeniť z nasledovných dôvodov. 6. Odvolaním žalobcu bolo napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie iba vo výroku o náhrade trov konania preto odvolací súd preskúmaval iba túto odvolaním napadnutú časť rozhodnutia a rozsudok súdu prvej inštancie vo zvyšnej časti sa stal právoplatným a týmto rozhodnutím odvolacieho súdu je nedotknutý /§ 367 ods. 3 CSP/. 7. Podľa § 200ea ods. 1 O.s.p., ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 1.000 eur, od toho okamihu ide o drobný spor. 8. Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. 9. Citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku umožňovalo súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Naproti ustanoveniu § 150 ods. 1 O.s.p., z ktorého pre súd takáto možnosť vyplýva iba vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. bola zákonom viazaná výlučne na splnenie dvoch podmienok. Prvou bola skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú neprimerané voči pohľadávke, ktorá je predmetom konania. 10. Právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 150 ods. 2 bola do Občianskeho súdneho poriadku doplnená na základe zákona č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 v nadväznosti na prijatie Nariadenia EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Zákonodarca v predmetnom ustanovení v súlade s európskymi štandardmi vytvoril pre súd možnosť znížiť trovy, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané. Cieľom súdnych konaní v takýchto veciach totiž má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Z dôvodovej správy k príslušnej novele Občianskeho súdneho poriadku síce vyplývalo, že uplatnenie moderačného práva súdu v zmysle ustanovenia § 150 ods. 2 prichádza do úvahy predovšetkým v prípadoch, kedy trovy konania predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka, čo však neplatí absolútne, na druhej strane treba zdôrazniť, že znenie predmetného ustanovenia umožňovalo súdu trovy konania nielen znížiť, ale z obdobných dôvodov aj nepriznať. 11. V danom spore bola predmetom konania pohľadávka žalobcu na zaplatenie istiny vo výške 12,40 eur s príslušným úrokom z omeškania. Išlo teda o tzv. drobný spor, keď predmet konania nepresahuje výšku 1.000,- eur a zároveň nejde o vec uvedenú v § 200ea ods. 2 O.s.p.. Tým bola splnená jedna z dvoch podmienok pre využitie moderačného práva súdu pri rozhodovaní o náhrade trov konania v zmysle ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p.. 12. Žalobca, ktorý bol v merite úspešný a ktorému podľa § 142 ods. 1 O.s.p. patrí náhrada trov konania, si uplatnil k náhrade trovy konania v celkovej výške 76,48 eur, z čoho zaplatený súdny poplatok zo žaloby predstavoval sumu 16,50 eur a trovy právneho zastúpenia sumu 59,98 eur, ktoré trovy konania tak predstavovali viac ako šesťnásobok uplatnenej istiny. Odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že výška náhrady trov konania pôvodne uplatnená žalobcom nebola primeraná uplatnenej istine, čím zároveň došlo k splneniu druhej podmienky v záujme jej zníženia. 13. Odvolací súd sa však na rozdiel od súdu prvej inštancie nedomnieva, že by bolo možné žalobcovi náhradu trov konania celkom nepriznať. Takýto postup sa javí odvolaciemu súdu ako nespravodlivý. Ak odhliadneme od trov právneho zastúpenia, ktoré žalobca v spore vynaložil a ktoré už v odvolaní nežiadal priznať, žalobcovi podaním žaloby vznikla poplatková povinnosť - povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podanú žalobu podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. S ohľadom na subjekt žalobcu, ktorý je poisťovňou, podnikateľom, nie je dôvodné sa domnievať, že by žalobca mohol úspešne v spore žiadať o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Žalobca preto musel v spore nutne vynaložiť trovy na zaplatenie súdneho poplatku z podanej žaloby v sume 16,50 eur, ak len nechcel, aby súd konanie v spore pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil. Trovy konania v sume 16,50 eur vynaložené na zaplatenie súdneho poplatku zo žaloby tak boli podľa odvolacieho súdu vynaložené žalobcom nevyhnutne a účelne za účelom riadneho uplatnenia si jeho práva a nebolo by v súlade s princípom spravodlivosti, aby sa žalobcovi náhrada týchto trov od žalovaného nedostala. 14. Odvolací súd preto podľa § 388 CSP zmenil rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania pred súdom prvej inštancie v sume 16,50 eur, k rukám JUDr. Jána Šoltésa, advokáta, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 15. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 CSP. V odvolacom konaní úspešnému žalobcovi odvolací súd priznal nárok na náhradu trov konania proti žalovanému v rozsahu 100 %. 16. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu jednohlasne.

Poučenie:

P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu j e p r í p u s t n é dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancie. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolania musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).