KSTN/4CoPr/11/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoPr/11/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3814201011 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3814201011.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky D. T., bytom F. pod N., S. XXX/XX proti odporcom 1/ Z. N., bytom S., T. XXX/XX, 2/ S. L. SK, s.r.o., so sídlom S., E. cesta XX, P. XXXXXXXX (toho času vymazaný z obchodného registra), o zaplatenie 472,26 eur s príslušenstvom, o späťvzatí návrhu na začatie konania vo veci vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 6Cpr/2014 takto

rozhodol:

Odvolací súd pripúšťa späťvzatie návrhu voči odporcovi 2/, rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 28. januára 2015 č. k. 6Cpr/2014-30 vo výroku o uložení povinnosti odporcovi 2/ zaplatiť navrhovateľke sumu 472,26 eur a vo výroku o uložení povinnosti odporcovi 2/ zaplatiť súdu súdny poplatok vo výške 28 eur z r u š u j e a konanie v tejto časti proti odporcovi 2/ z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil odporcovi 2/ povinnosť zaplatiť navrhovateľke sumu 472,26 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej uložil odporcovi 2/ povinnosť zaplatiť súdu súdny poplatok vo výške 28 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Návrh voči odporkyni 1/ zamietol. O náhrade trov konania rozhodol tak, že navrhovateľke náhradu trov konania nepriznal. Ďalej rozhodol, že konanie v časti o zaplatenie úroku z omeškania 9% zo sumy 472,26 eur od 01.12.2012 až do zaplatenia zastavuje. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka sa podaným návrhom domáhala voči odporcom náhrady nevyplatenej mzdy za mesiac december 2011 vo výške 472,26 eur s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne od 01.02.2012 do zaplatenia a náhrady trov konania. Vzhľadom k tomu, že po vynesení predmetného rozsudku za prítomnosti všetkých účastníkov sa účastníci vzdali práva podať povolanie, predmetné rozhodnutie súd v zmysle § 157 ods. 3 O.s.p. bližšie neodôvodnil. Konanie v časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy od 01.02.2012 do zaplatenia zastavil v súlade s ust. § 96 ods. 1 O.s.p z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľkou tejto časti. Vo zvyšnej časti návrhu vyhovel, voči odporcovi 2/ rozhodol podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce. Návrh voči odporkyni 1/ zamietol z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., tak že navrhovateľke náhradu trov konania nepriznal, nakoľko si trovy konania neuplatnila.

Po rozhodnutí súdu prvého stupňa navrhovateľka dňa 17.08.2015 súdu prvého stupňa oznámila, že podaný návrh berie späť z dôvodu, že si je vedomá, že uvedenú pohľadávku voči odporcom nevymôže, pretože odporca 2/ je vymazaný z Obchodného registra a odporkyňa 1/ ako konateľka za náhradu mzdy nezodpovedá. Preto sa ani neobrátila na exekútora, lebo by nič nevymohla.

Podľa § 208 O.s.p. , ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví. Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa bol doručený do vlastných rúk odporkyni 1/ dňa 25.03.2015 a po uplynutí zákonnej 15dňovej odvolacej lehoty na podanie odvolania rozsudok vo vzťahu k odporkyni 1/ nadobudol právoplatnosť dňa 10.04.2015. Navrhovateľka zobrala návrh na začatie konania späť voči odporcom 1/,2/ dňa 17.08.2015 t.j. v čase kedy už rozsudok súdu prvého stupňa vo vzťahu k odporkyni 1/ nadobudol právoplatnosť. Z týchto dôvodov odvolací súd k späťvzatiu návrhu navrhovateľky vo vzťahu k odporkyni 1/ neprihliadal. Pokiaľ ide o späťvzatie návrhu navrhovateľkou vo vzťahu k odporcovi 2/, z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín vložky č. XXXXX/R vyplýva, že obchodná spoločnosť odporcu 2/ bola dňom 17.05.2014 ex offo vymazaná z Obchodného registra. Pokiaľ aj súd prvého stupňa doručoval napadnutý rozsudok konateľke spoločnosti odporcu 2/ Z. N., toto doručenie je právne neúčinné, nakoľko v čase doručenia rozsudku súdu prvého stupňa spoločnosť odporcu 2/ bola vymazaná z Obchodného registra, čo znamená, že vo vzťahu k odporcovi 2/ späťvzatie návrhu na začatie konania vyvolalo právne účinky, nakoľko rozsudok súdu prvého stupňa vo vzťahu k odporcovi 2/ nenadobudol právoplatnosť.

Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd na základe procesného úkonu navrhovateľky, ktorým zobrala svoj návrh späť voči odporcovi 2/ postupom podľa § 208 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) pripustil späťvzatie návrhu vo vzťahu k odporcovi 2/, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo vzťahu k nemu zrušil a konanie v tejto časti zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa 146 ods. 1 písm. c) , § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné .