KSTN/4CoE/41/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoE/41/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3215201638 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Martináková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3215201638.2



Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Martinákovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v exekučnej veci oprávneného J. M., s.r.o. so sídlom L., Y. XXX/A, A.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Y. F., PhD., advokátkou so sídlom v L., H. XX, proti povinnému F. D., trvale bytom J. XX, toho času na neznámom mieste, zastúpenej opatrovníčkou Mgr. U. L., vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, o vymoženie 663,88 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 14. decembra 2015, č.k. 3Er/226/2015-66 takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti vo výroku II. o uložení povinnosti oprávnenému zaplatiť súdny poplatok vo výške 3 eur p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výroku I. exekučné konanie zastavil. Vo výroku II. uložil oprávnenému povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 3,- eur na účet Okresného súdu Bánovce nad Bebravou do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia za vyhotovenie rovnopisu podania oprávneného doručeného súdu dňa 17.06.2015 - Všeobecných obchodných podmienok, ktoré vytvorili súdny spis. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že uznesením tamojšieho súdu č.k. 3Er/226/2015-32 zo dňa 19.06.2015 bola žiadosť súdneho exekútora JUDr. A.. E. D., PhD. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. EX 791/2015 zo dňa 14.04.2015, doručená súdu dňa 29.04.2015, zamietnutá. Krajský súd v Trenčíne uznesením č.k. 6CoE/206/2015-60 zo dňa 27.10.2015 uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil, preto bolo potrebné v súlade s § 44 ods. 4 Exekučného poriadku exekučné konanie zastaviť. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Podľa Položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov poplatok za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 0,10 eur najmenej 10 eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 3 eur za ostatné podania s prílohami. Podľa poznámky k uvedenej Položke 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. S poukazom na uvedené zákonné ustanovenia súd rozhodol tak, že oprávnený je povinný zaplatiť súdny poplatok vo výške 3,- eur za vyhotovenie rovnopisu podania (podanie urobené elektronickými prostriedkami, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom - podanie oprávneného doručené súdu dňa 17.06.2015 - Všeobecné obchodné podmienky), ktoré vytvorili súdny spis - pol. 20a sadzobníka súdnych poplatkov s poukazom na § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. 2. Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, a to jeho výroku II. o uložení poplatkovej povinnosti podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený. Odvolanie odôvodnil § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. a § 221 ods. 1 písm. f), h), i) O.s.p. Rozhodnutie súdu považoval za nedôvodné a arbitrárne, čím bola oprávnenému odňatá možnosť konať pred súdom. Zastával názor, že doručenie ani prijatie podania podpísaného ZEP-om nie je poplatkovým úkonom. Konštatoval, že v danej veci absentuje výslovný prejav vôle účastníka, ktorým by žiadal vyhotoviť rovnopis podania, a preto súd vykonal poplatkový úkon v zmysle položky 20a ods. 1 sadzobníka bez návrhu účastníka. Dôvodil, že zákon o súdnych poplatkoch neobsahuje výslovné určenie poplatníka poplatku za vyhotovenie takéhoto rovnopisu, a to s poukazom na § 2 ods. 1 zákona. Oprávnený zdôraznil neprípustnosť uloženia povinnosti zaplatiť poplatok podľa položky 20a sadzobníka v prípade absencie výslovného návrhu na vykonanie tohto úkonu účastníkom. Bol toho názoru, že uloženie poplatkovej povinnosti aj za spôsob podania návrhu je duplicitným spoplatnením toho istého úkonu a zákon takýto postup nepripúšťa. Oprávnený poukázal aj na to, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok nemôže vzniknúť skôr, ako je rozhodnuté o veci samej. Dal do pozornosti uznesenie Najvyššieho súdu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23.06.2011, sp. zn. 6MCdo 7/2011 a záverom uviedol, že prípadný poplatok za podanie podpísané ZEP-om je už obsiahnutý v súdnom poplatku zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi. S ohľadom na odvolacie dôvody oprávnený navrhol napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zrušiť.

3. Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd preskúmal vec podľa § 379, § 380 v spojení s § 470 Civilného sporového poriadku (zák. č. 160/2015 Z.z.), ďalej len CSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 387 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdiť.

4. Podľa § 18f zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení, z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30.06.2016 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30.06.2016, i keď sa stanú splatnými po 01. júli 2016.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení platnom do 30.06.2016 (ďalej len ,,zákon č. 71/1992 Zb.") sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

5. Podľa Položky 20a časť II. - Poplatky za úkony súdov Sadzobníka súdnych poplatkov za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 0,10 eura, najmenej 10,00 eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 3 eurá za ostatné podania s prílohami. 6.Podľa Poznámky č. 1 k Položke 20a Sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, by žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

7. Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že oprávnený na výzvu súdu prvej inštancie zaslal dňa 17.06.2015 Všeobecné obchodné podmienky, pričom toto podanie bolo urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Podanie oprávneného si vyžadovalo vykonanie úkonov súdu, a to vyhotovenie rovnopisu Všeobecných obchodných podmienok pre vytvorenie súdneho spisu, ktoré sú spoplatnené v zmysle položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov. 8. Vychádzajúc zo znenia vyššie citovaných zákonných ustanovení odvolací súd zastáva názor, že nakoľko podanie oprávneného zo dňa 17.06.2015, t. j. Všeobecné obchodné podmienky bolo urobené elektronickými prostriedkami a bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, súd prvej inštancie postupoval správne, keď za vyhotovenie rovnopisu tohto podania uložil oprávnenému povinnosť zaplatiť súdny poplatok v zmysle Položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov vo výške 3 eur.

9. Odvolateľ svoju obranu proti uloženej poplatkovej povinnosti založil na tvrdení, že v prejednávanej veci vykonanie predmetného úkonu nenavrhol. Odvolací súd však uvádza, že zo zmyslu doplnenia položky 20a do Sadzobníka, ktorým je pokrytie vecných nákladov za vyhotovenie rovnopisu elektronického podania, pojem "navrhovateľ" uvedený v citovanom zákonnom ustanovení nemožno vykladať v úzkom zmysle iba ako navrhovateľ, ktorý podal návrh vo veci samej, ale treba ho vykladať širšie ako navrhovateľa spoplatňovaného úkonu. Preto pre vznik poplatkovej povinnosti v tomto prípade stačí, že išlo o podanie, ktoré sa týkalo predmetnej veci, a preto sa stalo súčasťou súdneho spisu a ten, kto ho urobil, je navrhovateľom v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb.

10. Vo vzťahu k odvolacím námietkam oprávneného odkazujúcim na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23.06.2011, sp. zn. 6MCdo 7/2011, odvolací súd zastáva názor, že v konaní vedenom na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 6MCdo 7/2011 sa riešila otázka, či medzi ustanovením § 42 ods. 3 veta tretia O.s.p. a ustanoveniami zákona o súdnych poplatkoch o vecnom a o osobnom oslobodení od týchto poplatkov je pomer špeciality, nakoľko poplatníkom v tomto konaní mala byť správkyňa konkurznej podstaty úpadcu, ktorá je v zmysle zákona o súdnych poplatkoch oslobodená od platenia súdneho poplatku. Najvyšší súd v tomto konaní nevyslovil záver, že v prípade vyhotovenia rovnopisu podania urobeného elektronickými prostriedkami zaručeným elektronickým podpisom nie je navrhovateľ povinný zaplatiť súdny poplatok v zmysle položky 20a sadzobníka. Konštatoval len, že v prípade vyhotovenia rovnopisu podania a príloh urobeného elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom by ukladanie povinnosti účastníkovi nahradiť trovy, ktoré vznikli štátu v súvislosti s týmto úkonom, neprichádzalo do úvahy, a to v zmysle § 42 ods. 3 O.s.p. V tejto súvislosti skonštatoval aj to, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok a povinnosť nahradiť trovy konania sú zásadne dve rozdielne povinnosti, preto pomer špeciality medzi ustanovením § 42 ods. 3 veta tretia O.s.p. a ustanoveniami zákona o súdnych poplatkoch o vecnom a osobnom oslobodení od týchto poplatkov neprichádza do úvahy. Tento záver potvrdzuje aj Poznámka k Položke 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, podľa ktorej v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 O.s.p. Zákon o súdnych poplatkoch tak sám výslovne rozlišuje medzi súdnym poplatkom za úkon súdu vymedzený v položke 20a Sadzobníka súdnych poplatkov a úhradou vecných nákladov podľa uvedeného ustanovenia O.s.p. Náhradu vecných nákladov tak nemožno stotožňovať so súdnym poplatkom, ale predstavuje finančné prostriedky, ktoré sú súdy oprávnené od účastníkov vyberať za vyhotovenie fotokópií podaní v určitej výške, a to v tých prípadoch, ktoré upravuje ustanovenie § 42 ods. 3 O.s.p. a § 44 ods. 1 O.s.p. Z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23.06.2011, sp. zn. 6MCdo 7/2011 teda vyplýva záver, že poplatníka v prípade vecného alebo osobného oslobodenia od platenia súdneho poplatku nie je možné zaviazať na náhradu trov konania štátu v zmysle § 42 ods. 3 O.s.p. Ak však poplatník, resp. konanie nie je od platenia súdnych poplatkov oslobodené, nič nebráni tomu, aby súd uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok podľa položky 20a Sadzobníka za vyhotovenie rovnopisu podania a príloh urobeného elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.

11. Napokon v súvislosti s námietkou oprávneného, podľa ktorej vyhotovenie rovnopisu podania prijatého elektronickými prostriedkami nie je na prospech jeho pôvodcu, považuje odvolací súd za potrebné poznamenať, že vzhľadom na pretrvávajúcu povinnú existenciu súdneho spisu v písomnej podobe bolo vyhotovenie rovnopisu podania oprávneného nepochybne v jeho prospech, pretože bez neho by (odvolacie) konanie nemohlo prebehnúť.

12. Odvolací súd záverom uvádza, že v aplikačnej praxi súdov nie je ničím výnimočné, ak sa na rozhodovanie o poplatkovej povinnosti používajú tlačivá a pokiaľ súd prvého stupňa na rozhodnutie o súdnom poplatku použil tlačivo Vzor č. 4 - uznesenie bolo súladné so zákonom. Z jeho obsahu je nepochybné, komu bola uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok, v akej výške, za aký úkon a podľa ktorého zákonného ustanovenia. 13. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd v zhode s názorom súdu prvej inštancie dospel k záveru, že navrhovateľovi vznikla poplatková povinnosť v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, na ktorú bol dôvodne zaviazaný napadnutým uznesením súdu prvej inštancie.

14. Odvolací súd z uvedených dôvodov uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

15. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).