KSTN/4CoE/227/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoE/227/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3610202386 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Martináková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3610202386.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivety Martinákovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v exekučnej veci oprávneného M. + s.r.o., so sídlom v F., H. 8, A.: XX XXX XXX proti povinným 1/ E. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. nad L., M. a H. XXXX/X, 2/ H. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. č. XX, o vymoženie 3 142,97 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Partizánske, č.k. 6Er/278/2010-93, zo dňa 11. februára 2016, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil exekúciu s poukazom na ust. § 57 ods. 1 písm. m/ zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku. Svoje rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil § 57 ods. 1 písm. m/ v spojení s § 39 ods. 4, § 243f ods. 1, 4, 6 Exekučného poriadku. V odôvodnení uviedol, že právny predchodca oprávneného J. a.s. sa podaným návrhom domáhala proti povinným vykonania exekúcie za účelom vymoženia sumy 3 142,97 eur s príslušenstvom na podklade exekučného titulu, ktorým je zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava V zo dňa 16.02.2010 č.k. 3Zm 636/2009-15, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.03.2010. Súd prvej inštancie najskôr poveril vykonaním exekúcie dňa 04.06.2010 Mgr. E. H., súdneho exekútora so sídlom v Bratislave, pričom neskôr - uznesením zo dňa 06.03.2012 č.k. 6Er/278/2010-73 bol vykonaním exekúcie poverený JUDr. C. G., súdny exekútor so sídlom v Košiciach. Uznesením zo dňa 21.12.2011 č.k. 6Er/278/2010-30, právoplatným dňa 08.02.2012, súd pripustil, aby z konania vystúpil pôvodný oprávnený J. R. a.s. a aby na jeho miesto vstúpil do konania ako oprávnený M. +, s.r.o. Oprávnený doručil súdu dňa 22.01.2016 doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie, z ktorého vyplýva, že postupca (pôvodný oprávnený) a povinný uzatvorili Zmluvu č. XXXXXXXXXX, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru. Nakoľko povinný neuhrádzal splátky úveru riadne a včas, postupca od zmluvy odstúpil a vyzval povinného na vrátenie poskytnutých prostriedkov s príslušenstvom. Keďže povinný svoj záväzok dobrovoľne nesplnil, uplatnil si postupca nárok pred OS Bratislava V. Zo zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere zo dňa 24.10.2015 vyplýva, že ju uzavrel pôvodný oprávnený ako veriteľ a povinní ako dlžníci. Z dohody o vydaní a vyplnení blankozmenky zo dňa 20.10.2005 (podpísanej povinnými dňa 24.10.2005) vyplýva, že povinná 1/ bola vystaviteľom vlastnej zmenky v prospech remitenta - pôvodného oprávneného. Účelom zmenky bolo zabezpečiť plnenie zo zmluvného vzťahu na základe zmluvy o úvere. Povinný 2/ bol avalistom /ručiteľom/ zo zmenky. Z doplnenia návrhu na vykonanie exekúcie vyplýva, že vlastný právny vzťah týkajúci sa právneho predchodcu oprávneného a povinného vznikol na podklade spotrebiteľskej zmluvy. Zmluva o úvere, ktorá bola zabezpečená zmenkou, bola uzavretá pôvodným oprávneným v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a povinnými, ktorí nekonali v rámci predmetu obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Preto ide o zmluvu spotrebiteľskú, tak ako to majú na mysli ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Skutočnosť, že nejde o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, pritom nie je právne podstatná. Spotrebiteľskými zmluvami sú aj iné zmluvy ako zmluvy v zmysle zákona č. 258/2001 Z.z., respektíve č. 129/2010 Z.z. Z pripojeného spisu zmenkového súdu Bratislava V, sp. zn. 3Zm/636/2009 vyplýva, že zmenkový súd sa nezaoberal obsahom spotrebiteľskej zmluvy, v súvislosti s ktorou vznikol vymáhaný nárok. Spotrebiteľskú zmluvu nemal pri rozhodovaní ani k dispozícii, rozhodoval výlučne na podklade tvrdení pôvodného oprávneného a na podklade predloženého originálu zmenky. Keďže zmenkový súd vôbec neskúmal spotrebiteľskú zmluvu, plnenie z ktorej bolo zabezpečené predloženou zmenkou, je nepochybné, že nebolo v základnom konaní prihliadnuté na prípadné neprijateľné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, prípadne na rozpor s dobrými mravmi alebo zákonom. Zákonodarca stanovil oprávnenému v prípade, ak sa proti fyzickej osobe vymáha nárok zo zmenky, povinnosť preukázať, že nejde o nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou alebo že síce ide o nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, ale v konaní, v ktorom bol vydaný exekučný titul bolo prihliadnuté na prípadné neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky alebo rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom. Dôkazné bremeno má oprávnený a existencia dôvodov na zastavenie konania sa prezumuje (predpokladá). Z listinných dôkazov predložených oprávneným, ani z pripojeného spisu nevyplýva, že by sa zmenkový súd zaoberal spotrebiteľským charakterom právneho vzťahu účastníkov konania a že by prihliadal na okolnosti uvedené v § 57 ods. 1 písm. m) bod 1.- 3. Exekučného poriadku. V posudzovanej veci oprávnený nepreukázal, že nie je daný dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku (s poukazom na § 243f ods. 4 Exekučného poriadku). Preto súd vychádzal z prezumpcie dôvodu na zastavenie exekúcie (§ 243f ods. 6 Exekučného poriadku) a exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. m) EP zastavil. O trovách zastavenej exekúcie rozhodne súd prvej inštancie podľa § 200 EP po právoplatnosti tohto uznesenia v prípade ich vyčíslenia a vyúčtovania povereným súdnym exekútorom, osobitným uznesením.

2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený z dôvodov upravených v § 221 ods. 1 písm. f), 205 ods. 2 písm. b), d), f) O.s.p. Namietal, že bolo povinnosťou exekučného súdu posúdiť, či vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, pričom bolo povinnosťou súdu prvej inštancie v odôvodnení uviesť, na ktoré neprijateľné zmluvné podmienky nebolo prihliadnuté, prípadne v čom spočíva obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo v čom konkrétne je rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom. V opačnom prípade ide o arbitrárne rozhodnutie. Súdu prvej inštancie vytýkal neuvedenie presného dôvodu zastavenia exekúcie. Mal za to, že názor exekučného súdu, že sa zmenkový súd nezaoberal obsahom spotrebiteľskej zmluvy a v dôsledku toho nebolo prihliadnuté na prípadné neprijateľné podmienky, nemá oporu v preukázanom skutkovom stave. Zmenkový súd rozhodujúci v roku 2010 o zmenkovom platobnom rozkaze podľa § 175 O.s.p. nemal zákonnú povinnosť prihliadať na obsah zmluvy, preto nie je možné postihnúť oprávneného zastavením exekúcie z tohto dôvodu. Poukázal na formálno-právnu abstraktnosť zmenky t.j. že na uplatnenie nárokov zo zmenky nie je viazané na preukázanie dôvodu dlžníkovho záväzku. Abstraktný zmenkový záväzok nevyžaduje žiaden iný dôvod existencie záväzku, než samotnú platnú listinu obsahujúcu zmenkový dlh. Vlastník zmenky nie je povinný preukazovať dôvod kauzy zmenky a súd ju ani neskúma. Poukázal na to, že oprávnenému sa takýmto konaním odníma právo konať pred súdom, pretože po zastavení exekúcie vzhľadom na premlčanie nárokov z postúpených zmlúv už nemá možnosť domáhať sa zákonom stanoveným postupom svojho práva na súde. Ustanovenie § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku považoval za retroaktívne, čo je v právnom štáte neprípustné pre rozpor so zásadou právnej istoty. Mal za to, že sa týmto spôsobom výrazne zasahuje do ústavného práva na súdnu ochranu. Z uvedených dôvodov sa domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia odvolacím súdom a vrátania veci na ďalšie konanie, resp. jeho zmeny tak, že odvolací súd sám rozhodne o pokračovaní exekúcie.

3. Povinní 1/, 2/ sa k podanému odvolaniu písomne nevyjadrili.

4. Krajský súd v Trenčíne preskúmal vec na podklade podaného odvolania podľa § 379 a § 380 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP") a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdiť. Odvolací súd tak rozhodol bez nariadenia pojednávania v zmysle ustanovenia § 385 CSP, keď v danej veci nebolo potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie a nariadenie pojednávania nevyžadoval ani dôležitý verejný záujem.

5. Po podaní odvolania, dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ("CSP"), ktorým sa zrušil zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 470 ods. 1 CSP, platí Civilný sporový poriadok aj na konania začaté predo dňom jeho účinnosti.

6. Podľa § 39 ods. 4 Exekučného poriadku v znení účinnom od 23.12.2015, v návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou, oprávnený opíše aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným. Skutočnosti podľa prvej vety je povinný opísať aj oprávnený, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov. K návrhu na vykonanie exekúcie sa pripoja dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú.

7. Podľa § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku v znení účinnom od 23.12.2015, exekúciu súd zastaví, ak rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na 1. neprijateľné zmluvné podmienky, 2. obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo 3. rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.

8. Podľa § 243f ods. 1, 4, 5 Exekučného poriadku v znení účinnom od 23.12.2015, v exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa účinnosti tohto zákona vyžadujú pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie náležitosti podľa § 39 ods. 4, je oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 39 ods. 4 Exekučného poriadku do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak sa v konaniach podľa odseku 1 nepreukáže opak, platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku. Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.

9. Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že právny predchodca oprávneného (J. a.s.) sa návrhom na vykonanie exekúcie zo dňa 12.05.2010, domáhal vykonania exekúcie proti pôvodným povinným 1/ E. G. a 2/ H. G. pre vymoženie 3.142,97 Eur s príslušenstvom, a to na podklade exekučného titulu, ktorým je zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava V, č.k. 3Zm/636/2009-15 zo dňa 16.02.2010, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.03.2010. Poverenie bolo súdnemu exekútorovi vydané dňa 04.06.2010.

10. S poukazom na ust. § 243f Exekučného poriadku oprávnený doplnil návrh na vykonanie exekúcie. Nakoľko však oprávnený nepreukázal, že nie je daný dôvod na nezastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku, súd prvej inštancie vychádzal z prezumpcie dôvodu na zastavenie exekúcie (§ 243f ods. 6 Exekučného poriadku) a exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku zastavil.

11. V predmetnom konaní sa vymáhalo plnenie na základe zmenkového platobného rozkazu sp.zn. 3Zm/636/2009-15 vydaného na podklade originálu predloženej zmenky. Súd prvej inštancie v danej veci postupoval podľa zákonného ustanovenia § 243f ods. 6 Exekučného poriadku, keďže oprávnený doplnil návrh na vykonanie exekúcie v zákonom stanovenej lehote. Z doplneného návrhu vyplýva, že zmenkový platobný rozkaz bol vydaný príslušným súdom na základe oprávneným predloženej zmenky, ktorú vystavil povinný v prospech oprávneného v súvislosti s poskytnutím peňažných prostriedkov na základe Zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere zo dňa 20.10.2005.

12. Na podklade označených a predložených skutočností a dôkazov vznikla exekučnému súdu povinnosť preskúmať výlučne to, či je daný dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku. Túto povinnosť súd prvej inštancie splnil. Vyžiadal si spis Okresného súdu Bratislava V, sp.zn. 3Zm/636/2009, a na základe dôkazov predložených oprávneným v spojení s vyžiadaným spisom dospel k správnemu záveru, že v súdnom konaní, v ktorom bol vydaný exekučný titul- zmenkový platobný rozkaz, sa uplatňoval nárok zo zmenky, vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom. Pre tento prípad zákon ustanovuje domnienku (prezumpciu), podľa ktorej platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku (§ 243f ods. 3). Súd prvej inštancie preto správne podľa § 57 ods. 1 písm. m ) Exekučného poriadku exekúciu zastavil. 13. Odvolací súd považuje za potrebné poukázať na to, že v žiadnom prípade nie je úlohou exekučného súdu v rámci exekučného konania suplovať základné konanie. Exekučné konanie slúži výlučne na vynútenie a realizáciu dobrovoľne nesplnených povinností uložených vykonateľnými rozhodnutiami vydanými v základnom konaní a preto zásadne nie je možné v jeho rámci pristupovať k hmotnoprávnemu prieskumu exekučných titulov. Rozhodnutie vo veci samej totiž musí byť vždy vydané v rámci základného konania, ktoré musí byť procesne oddelené od konania exekučného. Ide o jednu z garancií zachovania práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivý proces.

14. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci exekučnému titulu bola aplikáciou § 57 ods. 1 písm. m) Exekučného poriadku odopretá vymáhateľnosť, veriteľ má možnosť podať žalobu na obnovu základného konania vedeného Okresným súdom Bratislava V, pod sp. zn. 3Zm/636/2009, a to na základe osobitného dôvodu upraveného v § 3 zák. č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP.

15. Z uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa § 387 ods. 1 CSP.

16. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).