KSTN/3Tos/102/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3Tos/102/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3116011057 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Vranka ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3116011057.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Vranku a sudcov JUDr. Romana Hargaša a JUDr. Dušana Krč-Šeberu na neverejnom zasadnutí 7. decembra 2016 prejednal sťažnosť odsúdeného V. N. podanú proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 8. septembra 2016, sp.zn. 6Pp/233/2016 a takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods.1 písm. c/ Tr. por. sa sťažnosť odsúdeného V. N. zamieta, pretože nie je dôvodná.

odôvodnenie:

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 8. septembra 2016, sp.zn. 6Pp/233/2016, zamietol podľa § 66 ods.1, 2 Tr. zák. ako nedôvodný návrh odsúdeného V. N. o jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.5.2016, sp.zn. 2T/48/2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 13.7.2016, sp.zn. 3To/51/2016, vo výmere 10 mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia.

Proti tomuto uzneseniu ihneď po jeho vyhlásení podal odsúdený V. N. sťažnosť, ktorú však do rozhodnutia krajského súdu o tejto sťažnosti bližšie písomne neodôvodnil.

Krajský súd na podklade podanej sťažnosti, ktorá mu spolu so spisom bola predložená dňa 16. novembra 2016, preskúmal v zmysle § 192 ods.1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie predchádzajúce napadnutému uzneseniu a dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného V. N. nie je dôvodná.

Okresný súd vykonal v súlade so zákonom verejné zasadnutie v prítomnosti odsúdeného V. N. a postupoval správne, keď návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody ako nedôvodný zamietol. Správne zistil, že odsúdený nespĺňa zákonné podmienky pre podmienečné prepustenie, keďže vzhľadom na okolnosti správne a podrobne uvedené okresným súdom v napadnutom uznesení (z nich najmä sklon k páchaniu trestných činov, vysoké riziko recidívy a z nich vyplývajúca nepriaznivá resocializačná prognóza) nemožno dôvodne očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život tak, ako predpokladá ustanovenie § 66 ods.1 Tr. zák.

Napadnuté uznesenie je vecne správne a v súlade so zákonom podrobne odôvodnené, preto krajský súd, keďže po preskúmaní veci dospel k rovnakému záveru ako okresný súd, na tieto vecne správne dôvody poukazuje. Sťažnostné námietky odsúdeného nepovažoval preto za dôvodné a neakceptoval ich.

Krajský súd na základe uvedených dôvodov nepovažoval sťažnosť odsúdeného V. N. za dôvodnú a preto ju podľa § 193 ods.1 písm. c/ Tr. por. zamietol. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.