KSTN/3Tos/101/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3Tos/101/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3116010898 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Krč-Šebera ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3116010898.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Dušana Krč-Šeberu a sudcov JUDr. Rastislava Vranku a JUDr. Romana Hargaša na neverejnom zasadnutí 16. novembra 2016 prejednal sťažnosť odsúdeného P. C. podanú proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 13. septembra 2016, sp.zn.6Pp/189/2016, a takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sa sťažnosť odsúdeného P. C. z a m i e t a , pretože nie je dôvodná.

odôvodnenie:

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 13. septembra 2016, sp.zn.6Pp/189/2016 zamietol podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s použitím § 66 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.“) ako nedôvodný návrh odsúdeného P. C. o jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Žilina zo dňa 4.1.2013, sp.zn.36T/186/2012 v spojení s uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn.36T/186/2012 zo dňa 17.10.2013 a rozsudkom Okresného súdu Žilina zo dňa 27.1.2014, sp.zn.3T/2/2014.

Proti tomuto uzneseniu ihneď po jeho vyhlásení podal odsúdený P. C. sťažnosť, ktorú však do rozhodnutia krajského súdu o nej bližšie písomne neodôvodnil.

Krajský súd na podklade podanej sťažnosti, ktorá mu spolu so spisom bola predložená 10. novembra 2016, preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie predchádzajúce napadnutému uzneseniu a dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného P. C. nie je dôvodná.

Okresný súd postupoval vecne správne, keď návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody ako nedôvodný zamietol. Správne zistil, že odsúdený nespĺňa zákonné podmienky pre podmienečné prepustenie, keďže vzhľadom na okolnosti správne a podrobne uvedené okresným súdom v napadnutom uznesení (z nich najmä sklon k páchaniu trestných činov, vysoké riziko recidívy) nemožno dôvodne očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život tak, ako predpokladá ustanovenie § 66 ods. 1 Tr. zák.

Krajský súd po preskúmaní veci dospel k rovnakému záveru ako súd prvého stupňa, preto sťažnosť odsúdeného P. C. nepovažoval za dôvodnú a neakceptoval ju.

Krajský súd vzhľadom na uvedené dôvody sťažnosť odsúdeného P. C. podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. ako nedôvodnú zamietol. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.