KSTN/3To/25/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3To/25/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3715010314 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Hargaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3715010314.3Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Hargaša a sudcov JUDr. Rastislava Vranku a JUDr. Dušana Krč-Šeberu v trestnej veci obžalovaného M. Z., pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr.zák. a iné, prejednal na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. júna 2016 odvolanie obžalovaného M. proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 21. decembra 2015, sp. zn. 1T/61/2015 a takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods.1 písm. a), b) ods. 3 Tr. por. sa z r u š u j e napadnutý rozsudok v celom rozsahu.

Podľa § 322 ods.1 Tr. por. sa vec v r a c i a súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

odôvodnenie:

Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 21. decembra 2015, sp. zn. 1T/61/2015, bol obžalovaný M. Z. uznaný vinným v bodoch 1/ a 3/ z dvojnásobného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, d/ Tr. zák. a v bode 2/ z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1/ po tom, čo si v presne nezistenej dobe, od nezistenej osoby neoprávnene zadovážil papierovú skladačku s obsahom bielej kryštalickej látky, túto neoprávnene prechovával v mieste svojho bydliska v B. Z., na sídlisku K. č. XXXX/XXX, asi do 13.00 h dňa 12.10.2011, kedy po predchádzajúcom telefonickom dohovore s B. G., pred rodinným domom č. XXXX/XXX, na sídlisku K. v B. Z., predal papierovú skladačku s obsahom bielej kryštalickej látky B. G., ktorý bol následne na parkovisku nad reštauráciou B., na sídlisku K. v B. Z., kontrolovaný príslušníkmi polície Okresného riaditeľstva PZ Považská Bystrica, a týmto po výzve dobrovoľne vydal dňa 12.10.2011 v čase o 13.30 h papierovú skladačku s obsahom bielej kryštalickej látky, a následným znaleckým skúmaním bolo zistené, že v papierovej skladačke sa nachádzala kryštalická látka o hmotnosti 0,029 g s obsahom metamfetamínu v množstve väčšom ako 10 mg, ktoré množstvo je spôsobilé ovplyvniť stav ľudskej psychiky a ktoré zodpovedá minimálne jednej obvykle jednorázovej dávke na použitie, v hodnote najmenej 0,58 Eur, pričom metamfetamín je v zmysle zák. NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov a jeho príloh zaradený do II. skupiny psychotropných látok,

2/ po tom, čo v presne nezistenej dobe, a od nezistenej osoby a na nezistenom mieste si neoprávnene zadovážil vysušený rastlinný materiál a kryštalický materiál žltej farby, tieto neoprávnene prechovával v mieste svojho bydliska v priestoroch rodinného domu č. XXXX/XXX, na sídlisku K. v B. Z., do dňa 20.04.2012, kedy pri domovej prehliadke vykonanej v čase od 06.15 h do 11.30 boli nájdené a zaistené a to: - v plechovej krabičke, rastlinný materiál rastlín rodu Cannabis - konope s hmotnosťou 701 mg, obsahujúci viac ako 20 mg účinnej látky tetrahydrokanabinol (THC), čo zodpovedá minimálne dvom obvykle jednorazovým dávkam na použitie, - v zatavenej zrezanej plastovej injekčnej striekačke s modrým piestikom, 19 mg kryštalického materiálu žltej farby, v ktorom bola zistená prítomnosť metamfetamínu v množstve väčšom ako 10 mg, ktoré množstvo zodpovedá jednej obvykle jednorazovej dávke na použitie, pričom podľa Zákona NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov a jeho príloh, rastliny rodu Cannabis - konope sú zaradené do I. skupiny omamných látok a tetrahydrokanabinol (THC) ako hlavná aktívna zložka konope je zaradený do I. skupiny psychotropných látok, a metamfetamín je zaradený do II. skupiny psychotropných látok.

3/ po tom, čo si od presne nezistenej doby, od nezistenej osoby neoprávnene zadovážil zatavenú injekčnú striekačku s obsahom kryštalickej látky svetložltej farby, túto neoprávnene prechovával v mieste svojho bydliska v B. Z., na sídlisku K. č. XXXX/XXX, do 17.00 h dňa 19.09.2012, kedy po predchádzajúcom telefonickom dohovore s B. N., pred rodinným domom č. XXXX/XXX, na sídlisku K. v B. Z., predal zatavenú injekčnú striekačku s obsahom kryštalickej látky svetložltej farby B. N., ktorý bol následne na ceste I/XX, v B. Z., mestská časť B. G., kontrolovaný príslušníkmi polície Okresného riaditeľstva PZ Považská Bystrica, a týmto po výzve dobrovoľne vydal dňa 19.09.2012 v čase o 18.05 h, zatavenú injekčnú striekačku s obsahom kryštalickej látky svetložltej farby a následným znaleckým skúmaním bolo zistené, že v zatavenej plastovej injekčnej striekačke bol metamfetamín o hmotnosti 0,58 g, s obsahom 441 mg absolútneho metamfetamínu s priemernou koncentráciou účinnej látky 75,8 %, ktoré množstvo zodpovedá najmenej 11 obvykle jednorazovým dávkam na použitie, v hodnote najmenej 11,60 Eur, pričom metamfetamín je v zmysle zák. NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov a jeho príloh zaradený do II. skupiny psychotropných látok.

Za to bol odsúdený podľa § 172 ods. 1 Tr.zák., za použitia § 38 ods.2, 4 Tr.zák., za použitia § 37 písm. h) Tr.zák., § 41 ods. 1,2 Tr.zák., § 42 ods. 1 Tr.zák. na úhrnný a súhrnný trest odňatia slobody v trvaní šesť rokov nepodmienečne, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa § 60 ods. 1 , 2 Tr. zák. bol obžalovanému uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dva roky.

Podľa § 60 ods. 1 písm. a) Tr.zák. bol obžalovanému uložený trest prepadnutia veci a to : fajky, plechovú krabičku s motívom indiána, a čiernu digitálnu mikrováhu.

Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. okresný súd rozhodol o zrušení výroku o treste trestného rozkazu Okresného súdu v Považskej Bystrici sp.zn. 2T/130/2014, zo dňa 5.6.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť 23.6.2014, výroku o treste z rozsudku Okresného súdu Žilina 35T/98/15, zo dňa 30.10.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť 30.10.2015, ako aj všetkých ďalších rozhodnutí na tieto zrušené výroky obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Proti všetkým výrokom tohto rozsudku podal odvolanie obžalovaný ihneď po jeho vyhlásení na hlavnom pojednávaní. Obžalovaný následne písomne zdôvodnil podanie odvolania prostredníctvom svojho obhajcu a to podaním, doručeným súdu pred písomným vyhotovením napadnutého rozsudku a následne podaním po doručení písomného vyhotovenia napadnutého rozsudku. V dôvodoch odvolania obhajoba namietala, že okresný súd na hlavnom pojednávaní dňa 21.12.2015 odmietol jej návrh na doplnenie dokazovania a v rozpore s ustanovením 168 ods. 1 Tr. por. v odôvodnení napadnutého rozsudku neuviedol, prečo odmietol tento návrh obhajoby na doplnenie dokazovania, keď obhajcovi nebola doručená výzva podľa § 240 ods. 3 Tr. por. Obhajoba ďalej namietala, že okresný súd nepostupoval správne pri hodnotení dôkazov, ktoré boli vykonané, v dôsledku čoho nesprávne zistil skutkový stav veci. Preto obhajoba navrhla, aby odvolací súd podľa § 321 ods. 1 písm. a), b), c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok a v bodoch 1/, 3/ obžaloby rozhodol podľa § 322 ods. 3 Tr. por. tak, že obžalovaného podľa § 285 písm. a) Tr. por. spod obžaloby oslobodí a za skutok pod bodom 2/ obžaloby uloží obžalovanému trest na dolnej hranici trestnej sadzby, alebo aby podľa § 322 ods. 1 Tr. por. vec vrátil súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie. K odvolaniu obžalovaného sa písomne vyjadril prokurátor. Vo vyjadrení uviedol, že podľa jeho názoru vykonaným dokazovaním bola preukázaná vina obžalovaného tak, ako ju ustálil okresný súd v napadnutom rozsudku, pričom na hlavnom pojednávaní boli zákonným spôsobom vykonané dôkazy. Preto prokurátor navrhol, aby odvolací súd zamietol odvolanie obžalovaného ako nedôvodné podľa § 319 Tr. por.

Krajský súd, ako súd odvolací, nezistiac dôvody pre rozhodnutie podľa § 316 Tr.por., na podklade podaného odvolania na neverejnom zasadnutí podľa § 326 ods. 1 písm. b) Tr. por. preskúmal v rozsahu a z dôvodov podľa § 317 ods. 1 Tr.por. zákonnosť a odôvodnenosť výrokov napadnutého rozsudku okresného súdu, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo. Svoju prieskumnú povinnosť odvolací súd okrem vytýkaných chýb zameral aj na prípadné chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, avšak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr.por. Na základe vykonania svojej prieskumnej povinnosti v uvedených zákonných medziach odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie obžalovaného je dôvodné.

Odvolací súd zo spisu zistil, že prvý termín hlavného pojednávania bol nariadený na deň 9.11.2015, pričom podľa prvých doručeniek k tomuto termínu (č. l. 228) nebola obžalovanému a jeho obhajcovi doručená ani obžaloba a ani výzva na podanie návrhov na doplnenie dokazovania v zmysle § 240 ods. 3, 4 Tr. por. Na základe následnej žiadosti obhajcu bola dňa 6.11.2015 doručená obhajcovi len obžaloba a dňa 9.11.2015 bola obžalovanému doručená obžaloba a výzva na podanie návrhov na vykonanie dokazovania podľa § 240 ods. 3, 4 Tr. por. (č. l. 231). Na hlavnom pojednávaní dňa 21.12.2015 obhajca podal návrh na doplnenie dokazovania, ktorý návrh súd odmietol uznesením, vo výroku ktorého uznesenia v rozpore s ustanovením § 176 ods. 1 písm. c) Tr. por. chýba uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré bolo použité (č. l. 247). Z obsahu odôvodnenia napadnutého rozsudku vôbec nevyplýva, z akých dôvodov okresný súd nevyhovel návrhu obhajoby na doplnenie dokazovania.

Podľa § 240 ods. 1 písm. a) Tr. por. po doručení obžaloby súd bez meškania nariadi doručiť rovnopis obžaloby obvinenému a jeho obhajcovi.

Podľa § 240 ods. 3 Tr. por. spolu s rovnopisom obžaloby sa osobám uvedeným v odseku 1 'aspi://module='ASPI'&link='301/2005 Z.z.%2523240'&ucin-k-dni='30.12.9999'' doručí výzva, aby bez meškania písomne oznámili súdu a ostatným stranám návrhy na vykonanie dôkazov. Vo výzve sa zároveň upozornia na to, že vykonanie neskôr navrhnutých dôkazov, ktoré stranám boli známe v čase doručenia výzvy, môže súd odmietnuť. Obvinený sa upozorní aj na to, že ak na hlavnom pojednávaní navrhuje vypočuť svedkov, ktorých výpovede navrhol prokurátor v obžalobe iba prečítať, je povinný to bez meškania písomne oznámiť súdu, inak ich súd na hlavnom pojednávaní bude môcť prečítať aj bez jeho súhlasu; to neplatí, ak nastala nová okolnosť, ktorá nebola obvinenému v čase doručenia výzvy známa.

Podľa § 168 ods. 1 Tr. por. ak rozsudok obsahuje odôvodnenie, súd v ňom stručne uvedie, ktoré skutočnosti vzal za dokázané, o ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia opiera a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, najmä ak si navzájom odporujú. Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ako sa súd vyrovnal s obhajobou, prečo nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov a akými právnymi úvahami sa spravoval, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona v otázke viny a trestu. Ak rozsudok obsahuje ďalšie výroky, treba odôvodniť aj tieto výroky.

Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že právo obvineného navrhovať vykonanie dôkazov, je jedným z jeho základných práv na obhajobu, vyplývajúcich aj z čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Toto právo nemôže byť obvinenému svojvoľne upreté. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že ani vyššie uvedený článok nebráni zákonom upraviť spôsob uplatňovania tohto práva obvineného tak, ako to ustanovuje znenie § 240 ods. 3 Tr. por. (viď čl. 46 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). Z uvedeného vyplýva, že návrhu obvineného na doplnenie dokazovania môže byť nevyhovené buď z formálnych dôvodov (nedodržanie procesného postupu zo strany obvineného pri uplatňovaní tohto svojho práva) alebo z materiálnych dôvodov (celkom zjavná nadbytočnosť vykonania navrhovaného dôkazu ako podkladu pre rozhodnutie súdu). Na základe preskúmania veci odvolací súd dospel k záveru, že postup okresného súdu v súvislosti s odmietnutím vykonať obhajobou navrhnuté dôkazy nebol správny. Keďže z odôvodnenia napadnutého rozsudku nevyplýva, prečo okresný súd nevyhovel návrhu obhajoby na doplnenie dokazovania, možno len dedukovať zo znenia výroku uznesenia okresného súdu o odmietnutí tohto návrhu, ktorý výrok neobsahuje použité zákonné ustanovenia, že okresný súd odmietol vykonať navrhnuté dôkazy postupom podľa § 240 ods. 3 Tr. por., teda z formálnych dôvodov. Podľa názoru odvolacieho súdu pre takýto procesný postup neboli v danom prípade splnené zákonné podmienky, keďže ustanovenie § 240 ods. 3 v spojení s ods. 1 písm. a) Tr. por. vyžaduje doručenie výzvy na podanie návrhu na vykonanie dokazovania s poučením o podmienkach možného odmietnutia neskôr navrhnutých dôkazov aj obhajcovi. Vzhľadom na to, že podľa obsahu spisového materiálu takáto výzva nebola preukázateľne doručená aj obhajcovi obžalovaného, neboli splnené všetky zákonné podmienky pre odmietnutie obhajobou navrhovaného doplnenia dokazovania na hlavnom pojednávaní dňa 21.12.2015 postupom podľa § 240 ods. 3 Tr. por., v čom senát odvolacieho súdu vidí porušenie ustanovení, ktorými sa má zabezpečiť právo obhajoby v zmysle § 321 ods. 1 písm. a) Tr. por.

Krajský súd ďalej považuje za potrebné poukázať na to, že ako v prípade odmietnutia vykonať navrhnuté dôkazy podľa § 240 ods. 3 Tr. por., tak aj v prípade existencie materiálnych dôvodov nevyhovieť návrhu obvineného na doplnenie dokazovania je súd podľa § 168 ods. 1 Tr. por. povinný okrem iného vysvetliť takýto postup v odôvodnení rozsudku (v prípade formálnych dôvodov poukázať splnenie všetkých zákonných podmienok na takýto postup a v prípade materiálnych dôvodov vysvetliť, v čom súd vidí celkom zjavnú nadbytočnosť takéhoto návrhu). Vzhľadom na to, že v odôvodnení napadnutého rozsudku nepochybne absentuje odôvodnenie, prečo okresný súd nevyhovel návrhu obhajoby na doplnenie dokazovania, trpí napadnutý rozsudok aj chybou v zmysle § 321 ods. 1 písm. b) Tr. por..

S poukazom na uvedené odvolací súd podľa § 321 ods. 1 písm. a), b) zrušil napadnutý rozsudok a podľa § 322 ods.1 Tr. por. vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Po vrátení veci bude primárne úlohou okresného súdu opätovne sa zaoberať návrhom obhajoby na doplnenie dokazovania. Pri svojom ďalšom postupe, vrátane rozhodovania vo veci, bude jeho úlohou riadne sa vysporiadať aj s ostatnými dôvodmi, uvedenými v odvolaní obžalovaného, ku ktorým vzhľadom na vyššie uvedené pochybenia odvolací súd nemohol zaujať svoje konečné stanovisko.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu zákon nepripúšťa žiadny ďalší riadny opravný prostriedok.