KSTN/2To/91/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 2To/91/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3117012298 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Janík ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3117012298.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Janíka a sudcov JUDr. Petra Tótha a JUDr. Romana Hargaša v trestnej veci proti obžalovanému T. T., nar. XX.X.XXXX v G., pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods.1 písm.a), písm.b) Tr.zák., prejednal na verejnom zasadnutí dňa 14. decembra 2017 odvolanie obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 26. októbra 2017, sp. zn. 2T/132/2017 a takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr. por. sa odvolanie obžalovaného T. T. z a m i e t a , pretože nie je dôvodné.

odôvodnenie:

Rozsudkom Okresného súdu Trenčín zo dňa 26. októbra 2017, sp. zn. 2T/132/2017 bol obžalovaný T. T. uznaný za vinného zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods.1 písm.a), písm.b) Tr.zák. na tom skutkovom základe, že v presne nezistenej dobe od mesiaca apríl 2017 do polovice mesiaca júl 2017 v byte na ulici O. XXXX/XX v T. nad Q. 10-krát za noc budí svoju matku L. T. a pod rôznymi klamstvami a vyhrážkami sa od nej snaží vymámiť peniaze, sáče ju, škrtí jej ruky v zápästiach, v minulosti do nej kopol, škaredo a vulgárne jej nadáva, hovorí jej, že je zmija a zhorí v pekelných plameňoch, v prípade, že mu svedkyňa poškodená nedá požadovanú finančnú hotovosť, si udiera rúčky nožov o hlavu, hlavu si udiera o dlažbu, hovorí jej, že skočí z okna, že jej podpáli byt, po nociach jej prehľadáva byt a jej osobné veci, hádže po zemi taniere s jedlom a kričí na ňu, aby si to upratala.

Za tento trestný čin bol obžalovaný T. T. odsúdený podľa § 208 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 36 písm. l), n) Tr. zákona, s poukazom na § 38 ods. 2, 3, 8 Tr. zákona na trest odňatia slobody vo výmere 3 roky nepodmienečne, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zákona zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 73 ods. 2 písm. c), d) Tr. zákona okresný súd obžalovanému zároveň uložil aj ochranné protitoxikomanické liečenie ústavnou formou.

Citovaný rozsudok okresného súdu nenadobudol právoplatnosť, pretože ho v zákonnej pätnásťdňovej lehote napadol odvolaním obžalovaný T. T. pre nesprávnosť výrokov o treste odňatia slobody a spôsobe jeho výkonu, keď podľa jeho názoru mu nebolo potrebné ukladať nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorého ukladanie vzhľadom na jeho osobu i s prihliadnutím na jeho doterajší život i prostredie, v ktorom žije a pracuje a tiež vzhľadom na okolnosti prípadu, nebolo nevyhnutné. On doposiaľ nebol súdne trestaný ani postihnutý za priestupok a napriek zlému pracovnému posudku a svojej závislosti pracoval a prácu si aj udržal. Trestného činu sa dopustil výlučne vo vzťahu k svojej matke a napriek konštatovanej závislosti od drog, si finančné prostriedky za účelom uspokojenia svojej závislosti nezabezpečoval majetkovou trestnou činnosťou ako tomu býva v mnohých iných prípadoch. Aj s poukazom na znalecký posudok bola príčinou jeho aktuálneho trestného stíhania jeho zmiešaná závislosť a práve liečba má potenciál zabrániť tomu, aby bol pre spoločnosť nebezpečný. Spomenutú závislosť označila za príčinu jeho správania aj jeho matka, ktorá už aj v prípravnom konaní vypovedala, že účelom podania trestného oznámenia na jeho osobu bolo primäť ho podrobiť sa liečeniu a zbaviť ho jeho závislosti. Trest má pritom postihovať iba páchateľa a nie aj jemu blízke osoby, čo je v jeho prípade reálne vzhľadom k tomu, že jeho matka prežíva jeho väzobné trestné stíhanie ešte horšie ako on a je vysoký predpoklad, že uložený nepodmienečný trest odňatia slobody bude mať najviac nepriaznivý vplyv práve na samotnú obeť stíhanej trestnej činnosti, jeho matku. Aj on potrebuje predovšetkým odbornú pomoc a nie trestnú represiu, keďže aj podľa záverov znaleckého posudku, odbúraním jeho závislostí v rámci ochranného liečenia, dôjde aj k jeho náprave, pričom odborná pomoc (liečenie) je prvoradá aj vo vzťahu k ochrane spoločnosti. Domáhal sa preto i s poukazom na zákonodarcom uprednostnené ukladanie podmienečného trestu pred trestom nepodmienečným i nedostatočne odôvodnený výrok o uloženom nepodmienečnom treste odňatia slobody jeho osobe okresným súdom, zrušenia napadnutého rozsudku vo výroku o uloženom nepodmienečnom treste odňatia slobody a spôsobe jeho výkonu a uloženia trestu odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom jeho výkonu zároveň aj s určením probačného dohľadu s primeranou skúšobnou dobou a primeraných obmedzení alebo povinností jeho osobe. Obžalovaný pritom písomné odôvodnenie svojho odvolania, v ktorom negoval svoje predchádzajúce úplné priznanie k spáchaniu trestného činu a vyslovenú úprimnú ľútosť nad ním s tým, že poukazoval na nespravodlivosť jeho trestného stíhania i nesprávne vyhodnotenie dôkazov súdom prvého stupňa v jeho neprospech, žiadal na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu nevziať do úvahy z dôvodu, že bolo napísané pod vplyvom spoluobvinených a je nesprávnym excesom z jeho postoja k trestnej činnosti, ktorú spáchal a navrhol iba po zrušení napadnutého rozsudku vo výroku o treste odňatia slobody uložiť mu podmienečný trest odňatia slobody s ponechaným uložením ochranného ústavného liečenia.

Prokurátorka krajskej prokuratúry na verejnom zasadnutí krajského súdu navrhla odvolanie obžalovaného T. T. ako nedôvodné zamietnuť podľa § 319 Tr. por.

Krajský súd na podklade podaného odvolania, ktoré mu spolu so spisom bolo predložené dňa 22. novembra 2017, na verejnom zasadnutí dňa 14. decembra 2017 postupom podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť len obžalovaným napadnutých výrokov rozsudku o treste odňatia slobody a spôsobe jeho výkonu, proti ktorým obžalovaný podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo. Uvedeným postupom zistil, že odvolanie obžalovaného T. T. nie je dôvodné. Nezistil pritom chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané a ktoré by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.

Po splnení prieskumnej povinnosti odvolací súd zistil, že okresný súd, vychádzajúc zo správne zisteného skutkového stavu a právnej kvalifikácie konania, teda výrokov o vine, ktoré neboli napadnuté odvolaním a ktorých správnosť odvolací súd ani nemohol preskúmavať z dôvodu, že okresný súd na hlavnom pojednávaní prijal vyhlásenie obžalovaného o priznaní viny v zmysle § 257 ods.7 Tr.por., postupoval pri ukladaní trestu obžalovanému T. T., pri určení druhu a výmery trestu, ako aj spôsobu jeho výkonu v súlade so zákonom. Nepodmienečný trest odňatia slobody uložený obžalovanému podľa § 208 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 36 písm. l), n) Tr. zákona, s poukazom na § 38 ods. 2, 3, 8 Tr. zákona vo výmere 3 roky nepodmienečne, zohľadňuje všetky zistené okolnosti prípadu, konkrétny stupeň závažnosti spáchaného trestného činu, okresným súdom správne zistené dve poľahčujúce okolnosti podľa § 36 písm.l), písm.n) Tr.zák. a žiadnu priťažujúcu okolnosť, ako aj pomery obžalovaného tak, ako na ne poukázal v napadnutom rozsudku okresný súd a tieto dôvody, keďže sú správne, si odvolací súd osvojil a odkazuje na ne. Uložený trest odňatia slobody v takto stanovenej výmere (na dolnej hranici zákonnej trestnej sadzby) je zároveň dostatočným vyjadrením morálneho odsúdenia obžalovaného spoločnosťou. Okresný súd svoje závery v tomto smere v napadnutom rozsudku tiež zodpovedajúcim spôsobom odôvodnil a dôvodne pritom neakceptoval obhajobné návrhy obžalovaného. Tieto dôvody, keďže sú správne, si odvolací súd osvojil a odkazuje na ne. Rovnako vecne správne a v súlade s ustanovením § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. je aj zaradenie obžalovaného na výkon uloženého trestu odňatia slobody do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Odvolací súd teda nezistil žiadne zákonné dôvody na zmenu napadnutého rozsudku vo vzťahu k výrokom o treste odňatia slobody a o spôsobe jeho výkonu a keďže správny a zákonný je aj výrok súdu prvého stupňa, ktorým ten obžalovanému uložil aj ochranné protitoxikomanické liečenie ústavnou formou, ktoré má svoje opodstatnenie v ustanovení § 73 ods.2 písm.c), písm.d) Tr.zák., preto odvolacie námietky obžalovaného T. T. neakceptoval.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol na základe náležite zisteného skutkového stavu veci a v súlade so zákonom, preto odvolanie obžalovaného T. T. ako nedôvodné podľa § 319 Tr. por. zamietol. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.