KSTN/2To/166/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 2To/166/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3615010086 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Janík ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3615010086.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Janíka a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Petra Tótha v trestnej veci proti obžalovanému A. S. pre zločin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. a prejednal na verejnom zasadnutí dňa 21.januára 2016 odvolanie obžalovaného podané proti rozsudku Okresného súdu Partizánske zo dňa 5.októbra 2015, sp.zn.2T/45/2015 a takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr. por. sa odvolanie obžalovaného A. S. z a m i e t a, pretože nie je dôvodné.

odôvodnenie:

Rozsudkom Okresného súdu Partizánske zo dňa 5.októbra 2015, sp.zn.2T/45/2015 bol obžalovaný A. S. uznaný za vinného zo zločinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c) Tr. zákona a z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

dňa 22.02.2015 v čase približne od 21.15 h do 21.44 h v N., po ceste z N. smerom na Z., v G. D. S. pod vplyvom alkoholu viedol ako vodič osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia EČ: A aj napriek tomu, že rozsudkom Okresného súdu Partizánske sp. zn. 1T 38/2014-70 zo dňa 26.11.2014, právoplatným dňa 01.12.2014 mu bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu na dobu 26 mesiacov, pričom keď v čase okolo 21.44 hod. prechádzal s vozidlom po hlavnej ceste cez obec G. D. S. smerom na Z. a na vozidle mal rozsvietené stretávacie i diaľkové svetlá, tak ho pred obchodom COOP Jednota v blízkosti križovatky od obce H., chcel zastaviť a skontrolovať príslušník Obvodného oddelenia PZ v Partizánskom práp. V. G., ktorý tam vykonával hliadkovú službu a nachádzal sa v strede vozovky medzi jazdnými pruhmi otočený tvárou k vozidlu, ktoré viedol obvinený, pričom mu dal kývavým pohybom baterky s červeným svetlom v polkruhu nad hlavou pokyn na zastavenie vozidla, načo A. S. ako sa dostal do vzdialenosti asi 10 metrov od miesta, kde stál práp. V. G., podradil do nižšej rýchlosti a po prudkom pridaní plynu a zrýchlení nasmeroval vozidlo priamo na príslušníka Obvodného oddelenia PZ v Partizánskom práp. V. G., ktorý pre ochranu svojho života a zdravia musel uskočiť z miesta, na ktorom sa nachádzal do protismerného pruhu vozovky od prichádzajúceho vozidla, pričom nedošlo k jeho zraneniu, a A. S. na vozidle následne v obci G. D. S. ušiel na ulicu A. pred dom č. XXX, kde vystúpil z vozidla a hliadke Obvodného oddelenia PZ v Partizánskom, ktorá ho prenasledovala ušiel.

Za tieto trestné činy bol obžalovaný A. S. odsúdený podľa § 323 ods. 2 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák., § 38 ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. l/, písm. n/ Tr. zák., § 37 písm. h/, písm. m/ Tr. zák., na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere tridsaťšesť mesiacov nepodmienečne s tým, že podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. na výkon trestu odňatia slobody bol zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák., § 38 ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. l/, písm. n/ Tr. zák., § 37 písm. h/, písm. m/ Tr. zák. a okresný súd obžalovanému uložil aj úhrnný trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v cestnej premávke na dvadsaťštyri mesiacov.

Citovaný rozsudok okresného súdu nenadobudol právoplatnosť, pretože ho v zákonnej 15 dňovej lehote, včas podaným odvolaním napadol obžalovaný A. S. pre nesprávnosť výroku o treste odňatia slobody (vo svojom podaní síce uviedol aj to, že skutok sa nestal tak, ako je to napísané, avšak vzhľadom k obžalovaným uznanej vine na hlavnom pojednávaní dňa 5.decembra 2015 na okresnom súdu, ktoré ten podľa § 257 ods. 7 Tr. por. prijal a zároveň v súlade s ustanovením § 257 ods. 8 Tr. por. rozhodol, že vykoná iba dôkazy súvisiace s výrokom o treste, odvolací súd nebol oprávnený preskúmavať aj výrok o vine z napadnutého rozsudku) s poukazom na to, že výrok o treste odňatia slobody považuje za neprimeraný.

Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Trenčíne navrhla odvolanie obžalovaného A. S. ako nedôvodné zamietnuť podľa § 319 Tr. por. s poukazom na správny a zákonný rozsudok súdu prvého stupňa.

Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací, nezistiac dôvody pre zamietnutie odvolania obžalovaného podľa § 316 ods. 1 Tr. por. a ani dôvody pre zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 316 ods. 3 Tr. por., na podklade podaného odvolania, ktoré mu spolu so spisom bolo predložené dňa 10.decembra 2015, vykonal dňa 21.januára 2016 verejné zasadnutie a postupom podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť obžalovaným napadnutých výrokov o treste odňatia slobody a spôsobe jeho výkonu v napadnutom rozsudku, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo. Uvedeným postupom zistil, že odvolanie obžalovaného A. S. nie je dôvodné. Nezistil pritom chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané a ktoré by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.

Po splnení prieskumnej povinnosti odvolací súd zistil, že okresný súd pri ukladaní trestov obžalovanému, konkrétne aj pri odvolaním napadnutom výroku o treste odňatia slobody - pri určení druhu a výmery trestu, ako aj spôsobu jeho výkonu - postupoval v súlade so zákonom. Nepodmienečný trest odňatia slobody uložený obžalovanému A. S. vo výmere tri roky spolu s trestom zákazu činnosti zodpovedá všetkým zákonným hľadiskám stanoveným pre ich ukladanie v zmysle § 34 ods. 1, 4, 6 Tr. zák. a zohľadňuje všetky zistené okolnosti prípadu, konkrétny stupeň závažnosti spáchaných trestných činov, zistené dve poľahčujúce a dve priťažujúce okolnosti, ako aj pomery obžalovaného a možnosti jeho nápravy z hľadiska účelu trestu, jeho individuálnej i generálnej prevencie, pričom uložený trest odňatia slobody v takto stanovenej výmere je dostatočným vyjadrením morálneho odsúdenia obžalovaného spoločnosťou tak, ako na to vecne správne poukázal v napadnutom rozsudku už okresný súd. Tieto dôvody, keďže sú správne, si odvolací súd osvojil a odkazuje na ne. Rovnako vecne správny a v súlade s ustanovením § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. je aj výrok o zaradení obžalovaného A. S. na výkon uloženého trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Z vykonaných dôkazov, vrátane priznania obžalovaného, bolo preukázané, že obžalovaný A. S. je osobou so sklonom k páchaniu prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. (viď jeho predchádzajúce odsúdenia za označený prečin v rokoch 2012, 2013 i 2014) a ani odvolací súd preto nezistil podmienky na postup podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., t.j. na mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu trestu ustanovenú v § 323 ods. 2 Tr. zák. a v tomto smere teda postupoval správne už okresný súd.

Krajský súd vzhľadom na už uvedené nezistil dôvody na zmenu napadnutého rozsudku vo výroku o treste odňatia slobody v prospech obžalovaného tak, ako sa domáhal vo svojom odvolaní, jeho odvolacie námietky neakceptoval a keďže nezistil pochybenie okresného súdu ani vo výroku o uloženom treste zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v cestnej premávke, ktorý bol obžalovanému uložený vo výmere 24 mesiacov, preto podľa § 319 Tr. por. odvolanie obžalovaného A. S. ako nedôvodné zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.