KSTN/2To/115/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 2To/115/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3816010585 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Patrik Príbelský, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3816010585.2Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Patrika Príbelského PhD. a sudcov JUDr. Jozefa Janíka a JUDr. Petra Tótha, v trestnej veci proti obžalovanému P. C., nar. XX.XX.XXXX v K., t.č. vo výkone väzby v ÚVV Ilava, pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods.2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na § 139 ods.1 písm. c), e) Tr. zákona a prečin výtržníctva podľa § 364 ods.1 písm. a) Tr. zákona, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 06.12.2016, sp. zn. 1T/160/2016, na verejnom zasadnutí konanom dňa 12. januára 2017 takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr. poriadku sa odvolanie obžalovaného P. C.

z a m i e t a,

pretože nie je dôvodné.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 06.12.2016, sp. zn.: 1T/160/2016-182 bol obžalovaný P. C. uznaný za vinného zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods.2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na § 139 ods.1 písm. c), e) Tr. zákona a prečinu výtržníctva podľa § 364 ods.1 písm. a) Tr. zákona na tom skutkovom základe, ako je uvedené v napadnutom rozsudku. Za to mu bol podľa § 363 ods.1, § 42 ods.1, § 41 ods.1, § 38 ods.4, § 37 písm. h) Tr. zákona uložený súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 roky, na výkon ktorého bol podľa § 48 ods. 2 písm. a) Trestného zákona zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 42 ods.2 Tr. zákona bol zároveň zrušený výrok o treste, ktorý bol obžalovanému uložený trestným rozkazom Okresného súdu Prievidza, sp. zn.: 3T/103/2016 zo dňa 26.07.2016, ako i všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Uvedený rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože ho v zákonnej lehote napadol odvolaním čo do výroku o treste obžalovaný. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že mu nemal byť uložený súhrnný trest, ale ďalší trest a to z dôvodu, že neporušil podmienky uložené mu vyššie uvedeným trestným rozkazom. Vzhľadom na uvedené potom obžalovaný navrhol, aby krajský súd v odvolacom konaní uložil obžalovanému nepodmienečný trest nepresahujúci 10 mesiacov.

Na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní prokurátor krajskej prokuratúry uviedol, že odvolanie navrhuje ako nedôvodné zamietnuť. Rozsudok súdu prvého stupňa považuje za správny a zákonný.

Obhajca obžalovaného na dôvodoch podaného odvolania zotrval a navrhol, aby bol obžalovanému uložený miernejší nepodmienečný trest, prípadne i ako trest samostatný a boli mu priznané poľahčujúce okolnosti podľa § 36 písm. l), n) Tr. zákona. Obžalovaný sa k návrhu obhajcu pripojil. Uviedol, že všetko ľutuje a po založení si rodiny chce viesť riadny život.

Podľa § 317 ods. 1 Tr. por. ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 316 ods. 1 Tr. por. alebo nezruší rozsudok podľa § 316 ods. 3 Tr. por., preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.

Podľa § 319 Trestného poriadku odvolací súd odvolanie zamietne, ak zistí, že nie je dôvodné.

Krajský súd preskúmajúc napadnutý rozsudok na základe podaného odvolania zistil, že odvolanie obžalovaného nie je dôvodné.

Okresný súd v rámci procesného postupu rešpektoval a dodržal všetky základné zásady trestného konania uvedené v § 2 Tr. por., najmä však zásady zákonného procesu - § 2 ods.7 Tr. por., práva na obhajobu - § 2 ods.9 Tr. por., voľného hodnotenia dôkazov - § 2 ods.12 Tr. por., i rovnosti strán (kontradiktórnosti) - § 2 ods.14 Tr. por. Krajský súd preto konštatuje, že súd prvého stupňa dospel k vyhlásenému rozsudku po bezchybnom procesnom postupe a v súlade so všetkými procesnými ustanoveniami, ktoré tento proces upravujú.

Keďže odvolanie bolo podané výlučne vo vzťahu k výroku o treste, pričom výrok o vine je právoplatný, k skutkovým zisteniam sa krajský súd nepovažuje za nutné vyjadriť.

Vo vzťahu k výroku o treste v napadnutom rozsudku potom krajský súd konštatuje, že pri ukladaní trestu okresný súd správne prihliadol na všetky skutočnosti a zásady dôležité z hľadiska jeho ukladania, najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce a poľahčujúce okolnosti, osobu páchateľa, jeho pomery a možnosti nápravy. Správne zistil pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.

Obžalovaný spáchal aktuálny skutok skôr, než mu bol doručený trestný rozkaz Okresného súdu Prievidza sp. zn.: 3T/103/2016, ktorý obžalovaný prevzal dňa 11.08.2016. S poukazom na znenie § 42 ods.1 Tr. zákona mu potom bolo potrebné ukladať trest súhrnný vo vzťahu k tomuto odsúdeniu. V tejto súvislosti krajský súd uvádza, že napokon ukladanie súhrnného trestu je vždy pre páchateľa priaznivejšie, takže jeho neuložením by bolo jeho postavenie zhoršené.

Vo vzťahu k priznaniu poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. l) a n) Tr. zákona je pri zbiehajúcej sa trestnej činnosti potrebné, aby sa páchateľ priznal k všetkým skutkom zbiehajúcej sa trestnej činnosti, tieto úprimne oľutoval a napomáhal pri ich objasňovaní orgánom činným v trestnom konaní a súdu. Zo spisového materiálu však bolo zistené, že obžalovaný sa priznal len ku skutku aktuálnemu. K zbiehajúcemu skutku (odsúdenie Okresným súdom Prievidza sp. zn. 3T/103/2016) sa však nepriznal a ani nenapomáhal potrebným spôsobom orgánom činným v trestnom konaní a súdu. Nebolo preto možné priznať mu poľahčujúce okolnosti podľa § 36 písm. l), n) Tr. zákona. U obžalovaného preto bola zistená len jedna priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. h) Tr. zákona, pretože spáchal viacero trestných činov, prevažovali teda priťažujúce okolnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potom uloženie súhrnného trestu na samej spodnej hranici upravenej trestnej sadzby za trest najprísnejšie trestný nejaví ako neprimerane prísne.

Možno preto zopakovať, že s prihliadnutím na okolnosti prípadu, spôsobený následok, osobu obžalovaného, možnosti nápravy a skutočnosť, že odvolanie bolo podané výlučne v prospech obžalovaného, dospel odvolací súd k záveru, že trest odňatia slobody uložený súdom prvého stupňa na samej dolnej hranici trestnej sadzby v trvaní 3 roky ako trest nepodmienečný je zákonný, nie je neprimeraný a takto uloženým trestom bude splnený jeho účel. Krajský súd v podrobnostiach poukazuje na argumentáciu súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku, s ktorou sa stotožnil. Správne je i rozhodnutie o zaradení obžalovaného na výkon uloženého trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Z týchto dôvodov odvolanie obžalovaného odvolací súd nepovažoval za dôvodné, a preto ho podľa § 319 Tr. por. zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu zákon nepripúšťa žiadny ďalší riadny opravný prostriedok.