KSTN/2CoE/326/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 2CoE/326/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3208899780 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Mészáros ECLI: ECLI:SK:KSTN:2012:3208899780.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: X. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XXX/XX, T. T., zastúpený: JUDr. S. J., advokát so sídlom I. X, T. T., proti povinnému: K. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. G. T. XXXX/X, o vymoženie 8.962,35 eur s príslušenstvom, na odvolanie povinného proti uzneseniu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č.k. 2Er/1067/2008-91 zo dňa 08. júna 2012, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie zo dňa 11.02.2010. Ďalej uviedol, že súdny exekútor sa návrhom podaným dňa 15.02.2010 domáhal zastavenia exekúcie z dôvodu, že povinný nevlastní žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, pohľadávky voči tretím osobám, účty v peňažných ústavoch, z ktorých by bolo možné vymáhanú pohľadávku uspokojiť. Oprávnený sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadril a uviedol, že nebolo dostatočne vykonané zisťovanie majetku, že povinný podľa odporcu vlastní hnuteľný majetok. Ďalej oprávnený uviedol, že povinný disponuje bankovým účtom. Súd prvého stupňa po preštudovaní návrhu súdneho exekútora dospel k záveru, že návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie doručený Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou dňa 15.02.2010, nie je dôvodný. Povinný je osobou v produktívnom veku, u ktorého je predpoklad, že sa v budúcnosti zamestná, bude zárobkovo činný, resp. bude poberať sociálny dôchodok a bude tak možné u neho vykonať exekúciu. Skutočnosť, že povinný v súčasnej dobe nevlastní žiaden majetok, nie je dôvodom na zastavenie exekúcie. Ďalej má súd prvého stupňa za to, že nebolo dostatočne preukázané, že osoba povinného nie je vlastníkom žiadnych hnuteľných a nehnuteľných veci. Lustráciou bolo zistené, že povinný je samostatne zárobkovo činná osoba. Zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, vyjadruje zámer zákonodarcu, podľa ktorého účelom exekúcie nie je len úhrada jej trov, ale uspokojenie pohľadávky oprávneného. V prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku je nevyhnutné uvažovať o celom majetku povinného, a nie iba o časti, ktorá sa v konkrétnom prípade exekvuje, a ukáže sa, že výťažok z nej nestačí ani na úhradu trov exekúcie, poprípade o možnosti nadobudnutia majetku v budúcnosti, na ktorom môže byť vykonávaná exekúcia. Ak by aj v budúcnosti dospel súdny exekútor k záveru, že je daný dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, teda pre nemajetnosť povinného, nič mu nebráni podať nový návrh na zastavenie exekúcie s preukázaním svojich tvrdení o nemajetnosti povinného. S poukazom na uvedené súd prvého stupňa rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, teda návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie povinný prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Plne sa stotožňuje s návrhom súdneho exekútora, kde uvádza, že je nemajetná. Tvrdí, že finančné prostriedky, ktoré zarobí sú malé, sú použité na vyživovaciu povinnosť pre svoju dcéru a na iné pohľadávky. Podrobne rozoberá dražbu bytu a výkon iných exekúcií, ktoré sa vedú proti povinnej. Navrhuje, aby bola exekúcia zastavená pre nemajetnosť povinnej. Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa je potrebné potvrdiť podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ako vecne správne z nasledovných dôvodov:

Podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Odvolanie povinnej odvolací súd nepovažuje za dôvodné. Vo svojom odvolaní neuviedla žiadne relevantné dôkazy preukazujúce jej nemajetnosť. Z obsahu spisu vyplýva, že povinná nie je nemajetná, vlastní hnuteľný majetok, má mesačný príjem, ktorý sama uvádza vo svojom odvolaní, dokonca je natoľko solventná, že si môže dovoliť sa nechať zastupovať právnym zástupcom. Súd prvého stupňa teda postupoval v prejednávanej veci správne, keď zamietol návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie zo dňa 11.02.2010.

Odvolací súd preto z týchto dôvodov napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.