KSTN/2CoE/19/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 2CoE/19/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3812214860 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Janík ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3812214860.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: KVANTUM Slovakia, s.r.o., IČO: 36 333 359, Matice slovenskej 8, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Mária Habalčíková, advokát so sídlom Bakalárska 4, 971 01 Prievidza, proti povinnému: M. G., nar. XX.XX.XXXX, K. XX/XX, XXX XX E., pre vymoženie 830,40 Eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 27. novembra 2013, č. k. 9Er/2826/2012 - 29, takto dňa 28.mája 2015

rozhodol:

Odvolanie povinného o d m i e t a.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa ustanovil povinnému opatrovníka v osobe Z.j, súdnej tajomníčky Okresného súdu v Prievidzi, na zastupovanie v tomto exekučnom konaní sp. zn. 9Er/2826/2012 EX 282/12 podľa § 29 ods. 2 O.s.p. v spojitosti s § 251 ods. 4 O.s.p.. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že oprávnený sa návrhom zo dňa 16.08.2012 domáha vykonania exekúcie voči povinnému na podklade exekučného titulu, rozsudku Okresného súdu Prievidza, č.k. 10C/10/2012-58, zo dňa 03.05.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 11.07.2012 a vykonateľnosť dňa 15.07.2012. Poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi Mgr. Miroslavovi Šupovi udelené súdom prvého stupňa dňa 09.03.2006. Poverený súdny exekútor požiadal súd o ustanovenie opatrovníka povinnému v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 Exekučného poriadku. Návrh odôvodnil skutočnosťou, že doteraz sa nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie a všetky šetrenia pobytu povinného /prostredníctvom Centrálneho pohybu obyvateľov, Sociálnej poisťovne, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Obvodného oddelenia PZ Nováky, Ústrednej evidencie väzňov, rodiných príslušníkov aj Mesta Handlová/ sa ukázali ako bezvýsledné. Mesto Handlová vyjadrilo nesúhlas s ustanovením za opatrovníka povinnému. Z predložených potvrdení mal súd jednoznačne za preukázané, že povinný má hlásený pobyt v meste Handlová a jeho súčasný pobyt nie známy, a preto mu bol ustanovený opatrovník v osobe Z. I., súdnej tajomníčky Okresného súdu Prievidza. Keďže pobyt povinného je v súčasnosti neznámy, súd mu v zmysle vyššie citovaných ustanovení ustanovil opatrovníka, ktorý ho bude zastupovať v tomto exekučnom konaní.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal povinný odvolanie, kde nesúhlasí s poručníctvom. Podrobne poukazuje na komunikáciu medzi ním a súdnym exekútorom, rovnako ako aj na neopodstatnenosť prebiehajúcej exekúcie, nakoľko je podľa jeho názoru predmetná pohľadávka už dávno splatená.

K odvolaniu povinného sa písomne vyjadril súdny exekútor, ktorý poukazuje na svoj výklad priebehu exekúcie a vzhľadom na to považuje doterajší postup v exekúcií za dôvodný.

Krajský súd v Trenčíne skôr, ako pristúpil k preskúmaniu veci v dôsledku podaného odvolania, zisťoval, či odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote, subjektom, ktorý je na podanie odvolania oprávnený, ako aj to, či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému zákon takýto opravný prostriedok pripúšťa. Podľa § 204 ods. 1 prvá veta O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Spôsob doručovania písomností súdom upravujú ustanovenia § 45 a nasledujúce O.s.p. Podľa § 45 ods. 1 prvá veta O.s.p. súd doručuje písomnosti sám alebo poštou. V súlade s ustanovením § 47 ods. 1 O.s.p. do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon a iné písomnosti, ak to nariadi súd.

Podľa § 49 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi.

Podľa § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z obsahu spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo ustanovenému opatrovníkovi povinného riadne doručené dňa 28.11.2013, kedy opatrovník povinného potvrdil prevzatie tejto písomnosti svojím podpisom, čo mal krajský súd za preukázané z vrátenej doručenky, ktorá má charakter verejnej listiny. Nasledujúcim dňom začala povinnému plynúť zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa, ktorá uplynula dňa 14.12.2013. Povinný podal svoje odvolanie na pošte dňa 20.01.2014, teda nepochybne až po uplynutí zákonom stanovenej 15-dňovej lehoty na podanie odvolania.

Na základe uvedených skutočností, keďže povinný podal odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa oneskorene, odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolanie povinného odmietol a nezaoberal sa preto vecnou správnosťou odvolaním napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa, ani samotnými dôvodmi odvolania. Rozhodol tak bez nariadenia pojednávania odvolacieho súdu podľa § 214 ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.