KSTN/23Tov/2/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23Tov/2/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115011482 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Samaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:8115011482.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Beáty Javorkovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 26. septembra 2016 prejednal odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov v trestnej veci obžalovaného

býv. prof. vojaka K. O.,

nar. X.X.XXXX v H. trvale bytom H., J. A. F. č. XXXX/XX, v čase činu príslušníka VÚ XXXX B./rK. H., na verejnom zasadnutí neprítomného,

ktoré podal proti rozsudku Okresného súdu Prešov, sp.zn. 5Tv/1/2015 zo dňa 24.6.2016 a takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr.por. sa odvolanie prokurátora zamieta, pretože nie je dôvodné.

odôvodnenie:

Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný K. O. uznaný vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr.zák., pretože dňa 13.12.2012 v čase o 21.30 hod. v Michalovciach po tom, čo požil alkoholické nápoje s hladinou najmenej 1,11 mg/l vydychovaného vzduchu, viedol po Ulici Okružnej osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia U.: H. Bol za to odsúdený podľa § 289 ods. 1 Tr.zák. s použitím §§ 36 písm. j/, l/, 38 ods. 2, 3, 56 ods. 1, 2 Tr.zák. k peňažnému trestu vo výmere 300 €. Podľa § 57 ods. 3 Tr.zák. bol obžalovanému pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovený náhradný trest odňatia slobody na 3 mesiace.

Podľa § 61 ods. 2 Tr.zák. bol obžalovanému uložený aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na 1 rok.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie prokurátor proti výroku o treste. Až z písomného odôvodnenia odvolania bližšie vyplynulo, že odvolanie smeruje proti výroku o treste zákazu činnosti, a to v neprospech obžalovaného. Podľa názoru prokurátora jazda pod vplyvom alkoholu vo výške 1,11 mg/l, čo predstavuje 2,31 promile hladiny alkoholu v krvi, je tou okolnosťou, ktorá vyžaduje podstatne vyšší trest zákazu činnosti. Prokurátor tiež poukázal na to, že obvinený prvotne s hliadkou PZ nespolupracoval pri kontrole totožnosti. V závere odvolania prokurátor uviedol, že štát by mal mať záujem na nekompromisnom a účinnom postihu každého vodiča motorového vozidla, ktorý ohrozí seba a okolie tým, že vedie motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky. Prokurátor navrhol zrušiť výrok o treste zákazu činnosti v rozsudku súdu prvého stupňa s tým, aby odvolací súd sám vo veci rozhodol rozsudkom podľa § 322 ods. 3 Tr.por., alebo aby vec vrátil súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní navrhla prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín vyhovieť odvolaniu prokurátora s tým, aby obžalovanému bol uložený trest zákazu činnosti nad stredom zákonnej trestnej sadzby. Obžalovaný a jeho obhajca sa verejného zasadnutia nezúčastnili, pričom sa vopred písomne ospravedlnili a zhodne súhlasili s konaním verejného zasadnutia v ich neprítomnosti.

Odvolací súd podľa § 317 ods. 1 Tr.por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého výroku rozsudku, ako aj správnosť postupu konania, ktoré tomuto výroku predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Pokiaľ ide o procesný postup súdu prvého stupňa, v tomto smere nebola v odvolaní prokurátora vytýkaná žiadna chyba, pričom ani odvolací súd nezistil také chyby, ktoré by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr.por.

Výrok o vine urobil súd prvého stupňa po tom, čo postupom podľa § 257 Tr.por. prijal vyhlásenie obžalovaného o tom, že je vinným zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe.

K odvolaním napadnutému výroku o treste zákazu činnosti, uvádza senát odvolacieho súdu nasledovné. Zo zápisnice o hlavnom pojednávaní zo dňa 24.6.2016 (č.l. 80) vyplýva, že prokurátor po vyhlásení rozsudku a po poučení o opravnom prostriedku uviedol: „podávam si odvolanie voči výroku o treste“. Z ustanovenia § 310 ods. 2 Tr.por. pritom vyplýva, že z odvolania prokurátora, ktoré podal na hlavnom pojednávaní, musí byť zrejmé, či odvolanie smeruje v prospech alebo neprospech obžalovaného. V písomných dôvodoch odvolania prokurátora je už síce uvedené, že ide o odvolanie v neprospech obžalovaného, avšak písomné dôvody odvolania boli podané až po uplynutí lehoty na podanie odvolania, a preto nemôžu „napraviť“ vyššie uvedenú vadu odvolania prokurátora na hlavnom pojednávaní.

Napriek vyššie uvedenému nesprávnemu postupu prokurátora pri podávaní odvolania, senát odvolacieho súdu poukazuje aj na to, že ani z materiálnych dôvodov by inak nerozhodol odvolací súd v neprospech obžalovaného a neuložil tomuto prísnejší trest zákazu činnosti.

Tu je potrebné predovšetkým uviesť, že prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov pôvodne uznesením, sp.zn. 3Pv 966/12 zo dňa 25. januára 2013 podľa § 216 ods. 1 Tr.por. podmienečne zastavil trestné stíhanie K. O. pre skutok uvedený vo výrokovej časti preskúmavaného rozsudku. Ďalším uznesením prokurátora, sp.zn. 3Pv 966/12/7707 zo dňa 20.10.2015 bolo podľa § 217 ods. 1 Tr.por. rozhodnuté o pokračovaní v trestnom stíhaní. Z odôvodnenia uznesenia prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania pritom okrem iného vyplýva, že prokurátor mal za to, že je splnená aj podmienka pre takýto postup uvedená v § 216 ods. 1 písm. c/ Tr.por. v tom, že aj okolnosti prípadu svedčia pre dostatočnosť takéhoto odklonu v trestnom stíhaní. Nepochybne pritom pod pojmom okolnosti prípadu pôvodne prokurátor vyhodnotil v prospech obvineného ako zistený stupeň ovplyvnenia alkoholom, tak aj nebezpečenstva, ktoré hrozilo z jeho jazdy o 21.30 hod. v meste Michalovce.

Senát odvolacieho súdu pritom vyslovuje názor, že ak pôvodne prokurátor cestou „odklonu“ v trestnom stíhaní prakticky súhlasil s tým, že obvinenému K. O. nebude uložená žiadna sankcia týkajúca sa oprávnenia menovaného viesť motorové vozidlá, potom trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu na 1 rok, uložený obžalovanému takmer 4 roky po spáchaní predmetnej trestnej činnosti, je trestom primeraným. Takáto výmera trestu je aj v súlade s ustálenou súdnou praxou pri určovaní výmery trestu zákazu činnosti osôb, ktoré sú prvýkrát súdne trestané za trestný čin v doprave.

Z takto rozvedených dôvodov rozhodol odvolací súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu zákon nepripúšťa žiadny ďalší riadny opravný prostriedok.