KSTN/23To/57/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/57/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813010720 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Samaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3813010720.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Ondreja Gáboríka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 11. júna 2014 o odvolaní obžalovanej

F. E.,

nar. XX.XX.XXXX v Z., trvale bytom B., I. N. XXX/XX, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová,

ktoré podala proti rozsudku Okresného súdu Prievidza, sp.zn. 2T/205/2013 zo dňa 03. marca 2014 takto

rozhodol:

Podľa § 316 ods. 1 Tr.por. sa odvolanie obžalovanej zamieta, pretože bolo podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala,

odôvodnenie:

Rozsudkom súdu prvého stupňa bola obžalovaná F. E. uznaná vinnou z pokračovacieho zločinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, 2 písm. a/ Tr.zák. s poukazom na § 140 písm. b/ Tr.zák. sčasti v jednočinnom súbehu so zločinom krivej výpovede podľa § 346 ods. 1, 3 písm. b/ Tr.zák. s poukazom na § 140 písm. b/ Tr.zák. Bola za to odsúdená podľa § 345 ods. 2 Tr.zák. s použitím §§ 41 ods. 1, 38 ods. 4, 36 písm. l/, 37 písm. h/, m/ Tr.zák. k trestu odňatia slobody na 4 roky a 9 mesiacov, pre výkon ktorého trestu bola podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr.zák. zaradená do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.

Proti tomuto rozsudku podala písomne odvolanie obžalovaná s tým, že toto smeruje proti výroku o treste (slová obžalovanej: „ ... uváženie môjho trestu ...“).

Odvolací súd podané odvolanie preskúmal podľa § 316 ods. 1 Tr.por. a dospel k záveru, že bolo podané osobou, ktorá sa práva podať odvolanie výslovne vzdala. Z obsahu trestného spisu odvolací súd zistil, že obžalovaná bola dňa 03.03.2014 prítomná na hlavnom pojednávaní, ako aj jej obhajca. Na tomto hlavnom pojednávaní bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok, pričom zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 102) vyplýva, že po vyhlásení rozsudku a po poučení o opravnom prostriedku sa prokurátor aj obžalovaná vzdali práva podať odvolanie. Obžalovaná sa naviac takto vyjadrila aj za iné oprávnené osoby. Následne súd prvého stupňa spracoval písomné vyhotovenie rozsudku, ktoré v súlade s § 172 ods. 2 Tr.por. neobsahovalo odôvodnenie. Ak teda za takejto procesnej situácie obžalovaná podala odvolanie, odvolací súd takto podané odvolanie podľa § 316 ods. 1 Tr.por. musel zamietnuť, pretože bolo podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu zákon nepripúšťa žiadny ďalší riadny opravný prostriedok.