KSTN/23CoE/243/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23CoE/243/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813202143 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Gáborík ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3813202143.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, Bratislava, IČO: 35787783, právne zast. JUDr. Helenou Strachotovou, usadenou euroadvokátkou so sídlom Hviezdoslavova 7, Martin, proti povinnému: V. F., bytom E. XXX/XX, X., t. č. C. C. X/XXX, X., o vymoženie 2.242,69 eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza, č.k. 9Er/418/2013-11 zo dňa 25. februára 2013, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Romana Fogtu o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 44 ods. 2 a § 41 ods. 1 Ex. por. Uviedol, že návrhom zo dňa 04.01.2013 sa oprávnený domáhal proti povinnému vykonania exekúcie pre vymoženie 2.242,69 eur s príslušenstvom, na základe Osvedčenia o dedičstve, sp. zn. 14D/452/2010 zo dňa 23.2.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.02.2012. V osvedčení v časti pasív je uvedené, že pohľadávku zo spotrebného úveru č. XXXXXXXXXXXXXX vedená CETELEM Slovensko a.s., Panenská 7, Bratislava, so zostatkom ku dňu smrti vo výške 2.574,19 eur, prírastky v jednej polovici, t. j. 1.287,10 eur, prírastky a pohľadávku zo spotrebného úveru č. XXXXXXXXXXXXX0 vedená CETELEM Slovensko a.s., Panenská 7, Bratislava, so zostatkom ku dňu smrti vo výške 1.911,18 eur, prírastky v jednej polovici, t. j. 955,59 eur a prírastky, preberá bez povinnosti výplaty povinný. Súd prvého stupňa dôvodil, že v danej veci predložené osvedčenie o dedičstve neukladá povinnému žiadnu povinnosť, pretože v osvedčení sa konštatuje, že nadobúda dlh po svojej poručiteľke. Toto rozhodnutie, ktoré znie na peňažné plnenie, neobsahuje výrok, ktorým by bol povinný zaviazaný k zaplateniu peňažnej sumy v určitej lehote oprávnenému. Z uvedeného dôvodu nie je možné osvedčenie opatriť doložkou vykonateľnosti, a postupovať v zmysle v ustanovení § 39 ods. 2 Ex. por. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje na notárskej zápisnici. Podľa názoru súdu prvého stupňa absencia zaviazania k povinnosti spôsobuje vadu exekučného titulu a takéto rozhodnutie nemožno považovať za spôsobilý exekučný titul, a preto žiadosť súdneho exekútora bola pre nespôsobilý exekučný titul zamietnutá.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený z dôvodu nesprávneho skutkového a právneho posúdenia veci. Podľa jeho názoru je osvedčenie o dedičstve v danom prípade exekučným titulom, keď v časti pasív je uvedené, že pohľadávku zo spotrebného úveru č. XXXXXXXXXXXXXX, so zostatkom ku dňu smrti vo výške 2.574,19 eur, prírastky v jednej polovici, t. j. 1.287,10 eur a prírastky a pohľadávku zo spotrebného úveru č. XXXXXXXXXXXXXX vedená oprávneným, so zostatkom ku dňu smrti vo výške 1.911,18 eur, prírastky v jednej polovici t. j. 955,59 eur a prírastky, preberá povinný. V osvedčení o dedičstve je takto deklarovaná povinnosť povinného zaplatiť pohľadávku oprávnenému a jedná sa o exekučný vykonateľný titul. V opačnom prípade by osvedčenie o dedičstve v časti pasív nemalo právny význam a oprávnený by sa musel domáhať vedľa dedičského konania svojho práva duplicitne žalobou na súde. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil, návrhu vyhovel alebo vrátil vec prvostupňovému súdu k novému prerokovaniu veci. Povinný sa k odvolaniu oprávneného písomne nevyjadril.

Odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa je potrebné ako vecne správne potvrdiť podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Zo spisového materiálu bolo preukázané, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie doručeným súdnemu exekútorovi dňa 15.01.2013 domáhal vymoženia sumy 2.242,69 eur, na základe osvedčenia o dedičstve, č.k. 14D/452/2010-24 zo dňa 23.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2012. Z osvedčenia o dedičstve je zrejmé, že dedičia poručiteľky uzavreli dohodu o vyporiadaní dedičstva, podľa ktorej pozostalý manžel poručiteľky V. F. (povinný) preberal bez povinnosti výplaty pohľadávku zo spotrebného úveru č. XXXXXXXXXXXXXX vedenú CETELEM Slovensko a.s., Panenská 7, Bratislava, so zostatkom ku dňu smrti vo výške 2.574,19 eur, prírastky v jednej polovici, t. j. 1.287,10 eur, prírastky a pohľadávku zo spotrebného úveru č. XXXXXXXXXXXXXX vedenú CETELEM Slovensko a.s., Panenská 7, Bratislava, so zostatkom ku dňu smrti vo výške 1.911,18 eur, prírastky v jednej polovici t.j. 955,59 eur a prírastky. Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Romana Fogtu o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 44 ods. 2 Ex. por. s odôvodnením, že v danej veci predložené osvedčenie o dedičstve neukladá povinnému žiadnu povinnosť, pretože v osvedčení sa konštatuje, že nadobúda dlh po svojej poručiteľke. Uzavrel, že absencia zaviazania k povinnosti spôsobuje vadu exekučného titulu, a takéto rozhodnutie nemožno považovať za spôsobilý exekučný titul.

Vo všeobecnosti je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (§ 41 ods. 1 Ex. por.). Ustanovenie § 41 ods. 2 Ex. por. ďalej taxatívne vymenúva, na podklade akých rozhodnutí je možné vykonať exekúciu. Okrem iných, exekúciu je možné vykonať na podklade osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených (§ 41 ods. 2 písm. e/ Ex. por.).

Osvedčenie o dedičstve vydané notárom ako súdnym komisárom nadobúda podľa § 175zca ods. 4 O.s.p. účinky právoplatného uznesenia súdu o dedičstve. Vykonateľnosť osvedčenia o dedičstve (rovnako uznesenia súdu o dedičstve) prichádza do úvahy iba vtedy, pokiaľ dedičia vyporiadali dedičstvo medzi sebou dohodou, pričom nadobúdajúci dedič sa zaviazal výplatou voči odstupujúcemu dedičovi. Priamo v osvedčení je teda zahrnutý konkrétny záväzok dediča voči oprávnenej osobe, ktorý možno bez ďalšieho vymáhať.

Pokiaľ sa v osvedčení o dedičstve konštatuje prechod určitých dlhov poručiteľky na dedičov alebo pokiaľ dedičia uzavreli s veriteľom poručiteľky dohodu o vyporiadaní jeho pohľadávky, t. j. dohodu o tom, že záväzok voči veriteľovi preberajú iba určití dedičia alebo iba jeden dedič, nemôže veriteľ poručiteľky podať návrh na exekúciu voči dedičovi iba na základe osvedčenia o dedičstve. V tomto prípade osvedčenie o dedičstve nepredstavuje exekučný titul. Veriteľ poručiteľky musí získať voči dedičovi exekučný titul (rozsudok) vo vyhľadávacom konaní.

Odvolací súd uzaviera, že oprávnený, ktorý sa na základe osvedčenia o dedičstve, sp. zn. 14D/452/2010 zo dňa 23.02.2012 domáhal vykonania exekúcie, nebol dedičom po poručiteľke - F. F., rod. A.. Predmetné osvedčenie o dedičstve so schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva tak neoprávňovalo veriteľa poručiteľky (oprávneného), aby sa na podklade tohto osvedčenia domáhal vykonania exekúcie voči dedičovi (povinnému), ktorý dlh po poručiteľke prevzal. Notár, ako súdny komisár osvedčením schválil dohodu dedičov, ale nepriznal tým veriteľovi poručiteľky (oprávnenému) právo, ktoré by mohlo byť priamo vymáhané návrhom na vykonanie exekúcie. Nešlo tu teda o rozhodnutie, ktoré by mohlo byť podkladom pre výkon exekúcie.

S poukazom na vyššie uvedené, odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p., ako vecne správne.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.