KSTN/19Co/435/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/435/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112202332 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3112202332.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v spore žalobcu G., správca konkurznej podstaty úpadcu M., zastúpeného I. proti žalovanému C., zastúpenému N., o zaplatenie 16.338,22 Eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 18. júla 2016, č.k. 14C/43/2012-564, takto

rozhodol:

Uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku o zastavení konania potvrdzuje.

Výrok o náhrade trov prvoinštančného konania m e n í tak, že strany sporu nemajú právo na náhradu trov konania.

Žalobca nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením konanie zastavil. Žalovanému priznal náhradu trov konania 100 %. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal, aby súd žalovaného zaviazal na zaplatenie sumy 16.338,22 Eur s príslušenstvom titulom manka na prevádzke na adrese S.. Vzhľadom na späťvzatie žaloby, podaním zo dňa 17.06.2016, súd konanie podľa § 145 ods. 1 CSP zastavil. Zastavenie konania zavinil späťvzatím žaloby žalobca, preto je povinný nahradiť trovy žalovanému (§ 256 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP).

2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Uviedol, že Okresný súd Trenčín uznesením, sp. zn. 28K/24/2011 zo dňa 05.11.2014 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz na majetok úpadcu M. v konkurze. V obchodnom vestníku č. 234/2014 zo dňa 08.12.2014 zverejnil oznam o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení konkurzu. Uznesením, sp. zn. 28K/24/2011 zo dňa 09.09.2015 odvolal spoločnosť G., k.s. z funkcie správcu úpadcu. Ku dňu 02.04.2016 bola obchodná spoločnosť M. v konkurze vymazaná z obchodného registra. Je tak zrejmé, že zverejnením uznesenia o zrušení konkurzu zanikli inter alia aj účinky podľa § 47 ZoKR ods. 4, t. j. súdne a iné konania po zrušení konkurzu už nemožno začať na návrh správcu, resp. návrhom podaným voči správcovi a správca prestáva byť účastníkom konania namiesto úpadcu. Spoločnosť G., k.s. tak na základe vyššie uvedenej skutočnosti prestala byť procesne legitimovaná v predmetnom konaní. Stricto sensu tak spoločnosť G., k.s. ani nebola oprávnená vziať žalobu späť. Odhliadnuc od uvedeného, žalobca M. v konkurze zanikol bez právneho nástupcu, a to ešte pred rozhodnutím o zastavení konania. Odvolateľ tak zastáva názor, že v čase rozhodovania súdu existovali neodstrániteľné prekážky konania (žalobca stratil právnu subjektivitu), pre ktoré nebolo možné pokračovať v konaní a rozhodnúť o zastavení konania z dôvodu späťvzatia. Z uvedeného dôvodu je preto nesprávne aj rozhodnutie súdu o trovách konania. Zavinenie zastavenia tohto konania z dôvodu výmazu žalobcu (úpadcu) z obchodného registra mu totiž možno pričítať len ťažko. 3. Žalovaný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

4. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací preskúmal vec podľa § 380 ods. 1 CSP bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 CSP a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdiť, nakoľko je vo výroku vecne správne (výrok o zastavení konania) a zmeniť podľa § 388 CSP vo výroku o náhrade trov prvoinštančného konania.

5. Podľa § 61 CSP procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

6. Podľa § 67 CSP každý môže pred súdom samostatne konať v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony.

7. Podľa § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

8. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

9. Podľa § 161 ods. 1 CSP, ak tento zákon neustanovuje inak, súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať a rozhodnúť (ďalej len „procesné podmienky“).

10. Podľa § 161 ods. 2 CSP, ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý možno odstrániť, súd konanie zastaví.

11. Právnická osoba, zapisovaná do obchodného registra, má procesnú subjektivitu dňom účinnosti zápisu do obchodného registra. Procesnú subjektivitu stráca dňom výmazu z obchodného registra.

12. Podmienkami konania sú procesné predpoklady, za ktorých môže súd o veci konať a vo veci rozhodnúť. Na splnenie procesných podmienok súd prihliada počas celého konania, ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak.

13. Pokiaľ obchodná spoločnosť M. bola vymazaná z obchodného registra ku dňu 02.04.2016 a v dôsledku výmazu z obchodného registra stratila procesnú subjektivitu a G., k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu M. v konkurze prestal byť podľa § 47 ZoKR účastníkom konania namiesto úpadcu žalobcu (G., k.s., so sídlom v S., správca konkurznej podstaty úpadcu M. v konkurze), ide o neodstrániteľné procesné podmienky konania, na ktoré bol súd povinný prihliadať, a ktoré boli dôvodom na zastavenie konania.

14. Pokiaľ súd prvej inštancie zastavil konanie v dôsledku späťvzatia žaloby, odvolací súd zdôrazňuje, že dispozičná zásada v civilnom procese neplatí absolútne a má svoje miesto výlučne tam, pokiaľ jej uplatneniu nebráni neodstrániteľný nedostatok podmienok konania, spočívajúci v nedostatku procesnej subjektivity.

15. Nakoľko rozhodnutie súdu prvej inštancie je vo výroku o zastavení konania vecne správne, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie vo výroku o zastavení konania potvrdil.

16. Aj pri zastavení konania treba rozhodnúť o náhrade trov konania, a tak je potrebné zisťovať procesné zavinenie zastavenia konania. Pokiaľ súd zistí, že žiadna zo strán zastavenie konania nezavinila, tak ako tomu bolo v danom prípade, súd rozhodne, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania (§ 256 CSP a contrario), v dôsledku čoho odvolací súd výrok o trovách prvoinštančného konania zmenil.

17. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 255 ods. 1, § 257, § 262 ods. 1 a § 396 ods. 1 CSP tak, že žalobca nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania, keď zohľadnil okolnosti, za ktorých bolo konanie zastavené.

18. Rozhodnutie senátu bolo prijaté jednohlasne. Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§419 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opraveného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).