KSTN/19Co/275/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/275/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3115204032 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3115204032.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci žalobcu L., zastúpeného B. proti žalovanej E., toho času na neznámom mieste, v konaní zastúpenej A., o zaplatenie 96,15 Eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Trenčín, č.k. 13C/93/2015-69 zo dňa 12. januára 2016, takto

rozhodol:

Rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti mení tak, že žalobca má nárok na náhradu trov prvostupňového konania v rozsahu 100 %.

Žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 96,15 Eur s 5,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 8,61 Eur od 12.07.2013 do zaplatenia, zo sumy 9,90 Eur od 18.09.2013 do zaplatenia, zo sumy 9,90 Eur od 16.10.2013 do zaplatenia, s 5,25 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 9,90 Eur od 19.11.2013 do zaplatenia, s 5,15 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 57,84 Eur od 01.07.2014 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania spočívajúcu v zaplatenom súdnom poplatku v sume 16,50 Eur a trovách právneho zastúpenia v sume 12 Eur, na účet zástupcu žalobcu B., do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca so žalovanou uzatvoril dňa 10.06.2013 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 351/2001 Z. z. zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ktorá zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy. Žalobca vyúčtoval žalovanej cenu za plnenie poskytnuté v zmysle uzavretej zmluvy podľa cenníka žalobcu, a nakoľko žalovaná faktúry, vystavené na sumu 38,31 Eur, neuhradila, súd žalovanú na jej zaplatenie podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2001 Z. z. spolu s úrokom z omeškania zaviazal. Za dôvodný považoval súd aj nárok žalobcu na náhrady škody za nevrátenie zariadenia NanoStation M5 AirMAX MIMO - outdoor 5 GHz v sume 57,84 Eur s prísl. Uviedol, že žalobca mal vo veci plný úspech, preto mu v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. patrí plná náhrada trov konania. V danom prípade sa jedná v zmysle § 200ea ods. 1 O.s.p. o drobný spor. Uplatnené trovy právneho zastúpenia považoval za neprimerané voči pohľadávke, keďže tvoria viac ako jednu polovicu žalovanej istiny, a preto súd podľa § 150 ods. 2 O.s.p. trovy konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, primerane znížil, a to na jednu pätinu a žalobcovi tak priznal náhradu trov konania v sume 16,50 Eur titulom zaplateného súdneho poplatku a náhradu trov právneho zastúpenia v sume 12 Eur.

2. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Nesúhlasil s výškou prisúdených trov konania. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi súdny poplatok vo výške 16,50 Eur a trovy konania vo výške 59,98 Eur. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania vo výške 20,23 Eur. Zastával názor, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, nakoľko súd nesprávne aplikoval ust. § 150 ods. 2 O.s.p. Zdôraznil, že neprimeranosť trov voči pohľadávke je v drobných sporoch potrebné v jednotlivých prípadoch posudzovať individuálne. Zákon, ani súdna a aplikačná prax nevygenerovala rozsah neprimeranosti. Keďže ust. § 150 ods. 2 O.s.p. nevymenúva explicitne prípady, v ktorých je možné trovy konania nepriznať, alebo znížiť, je potrebné jeho obsah vykladať s súlade s dôvodovou správou, v zmysle ktorej môže súd pristúpiť k zníženiu neprimeraných trov, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané v konaniach, keď trovy konania predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. V zmysle ustálenej súdnej praxe je k aplikácii ust. § 150 ods. 2 O.s.p. primeraná len situácia, keď suma trov konania viacnásobne prekročí sumu istiny, ktorá je predmetom konania, čo však nie je prípad súdenej veci.

3. Žalovaná sa k podanému odvolaniu nevyjadrila.

4. Krajský súd preskúmal vec podľa § 379 a § 380 Civilného sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z.), ďalej len CSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné v napadnutej časti podľa § 388 CSP zmeniť.

5. Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p., platné do 30.06.2016, upravovalo, že ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať, alebo znížiť. Predpokladom aplikácie tohto zákonného ustanovenia bolo nepriznanie alebo zníženie náhrady trov konania v tom prípade, ak boli súbežne splnené dve podmienky, a to, že ide o drobný spor, ktorého hodnota v zmysle ust. § 200ea O.s.p. nepresahuje sumu 1.000 Eur a výška vyčíslených trov je neprimeraná k výške uplatnenej pohľadávky.

6. Z obsahu spisu vyplýva, že predmetom konania vo veci samej bolo zaplatenie 96,15 Eur s príslušenstvom. Niet preto pochýb, že v danom prípade išlo o drobný spor v zmysle ust. § 200ea O.s.p. Ustanovením §150 ods. 2 O.s.p. bola pre náhradu trov konania v drobných sporoch zakotvená výnimka zo zákonnej zásady plnej zodpovednosti účastníkov za výsledok konania, ktorá spočívala v možnosti nepriznania, alebo zníženia náhrady trov prisudzovaných účastníkovi konania s plným, prevažným úspechom v spore, a to za splnenia podmienok stanovených v tomto zákonnom ustanovení. Posúdenie splnenia podmienok pre postup podľa tejto úpravy bol výlučne na úvahe súdu. Pri svojej úvahe sa súd riadil pomerom trov k výške uplatnenej pohľadávky a v danom prípade súd prvej inštancie zastával názor, že trovy konania, spočívajúce v uplatnených trovách právneho zastúpenia (59,98 Eur), sú neprimerané voči pohľadávke, keď tvoria viac ako jednu polovicu žalovanej istiny. Preto trovy konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, znížil na jednu pätinu.

7. Ustanovenie § 200ea O.s.p. nemá ekvivalent v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok priznáva súdu moderačné právo zmierniť dôsledky (dopady) ustanovení, upravujúcich náhradu trov konania v § 257. Pre realizáciu tohto sudcovského moderačného práva Civilný sporový poriadok vyžaduje, aby v danom prípade išlo o výnimočné okolnosti a dôvody hodné osobitného zreteľa. Nakoľko odvolací súd v posudzovanej veci nezistil existenciu žiadnych dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré by bol daný dôvod výnimočne nepriznať náhradu trov konania procesne úspešnému žalobcovi (§ 255 ods. 1 CSP), uplatnené trovy právneho zastúpenia v sume 59,98 Eur nepovažuje za neprimerané uplatňovanej pohľadávke v sume 96,15 Eur, preto rozhodnutie súdu prvej inštancie v napadnutej časti, týkajúcej sa trov prvostupňového konania (§ 367 ods. 3 CSP), zmenil tak, že žalobcovi, ktorý bol v konaní procesne úspešný v celom rozsahu, prisúdil nárok na náhradu trov prvostupňového konania v rozsahu 100 %.

8. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 a § 396 ods. 1 CSP tak, že žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %, keď zohľadnil, že žalobca mal plný procesný úspech v odvolacom konaní.

9. O výške náhrady trov prvostupňového, ako aj odvolacieho konania rozhodne podľa § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie.

10. Rozhodnutie senátu bolo prijaté jednohlasne. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancie. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).