KSTN/17CoP/9/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoP/9/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3816212565 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivan Kubínyi ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3816212565.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o mal. deti G.: Z., nar. XX.XX.XXXX a W., nar. XX.XX.XXXX, bytom ako matka, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, deti rodičov: G. E. I., bytom V. XXX, a Z. G., bytom W. I., G. K. XX, zastúpeného Mgr. Henrichom Schindlerom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Janka Kráľa 7, o návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia, na odvolanie otca maloletých detí proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 14. októbra 2016, č.k. 14P/51/2016-14, takto

rozhodol:

Neodkladné opatrenie, ktorým bol otcovi maloletých detí zakázaný styk s mal. Z. a mal. W. až do právoplatného skončenia konania o návrhu matky maloletých detí na zákaz styku otca s maloletými a uložené matke, aby v lehote 30 dní od doručenia uznesenia podala na súde návrh na začatie konania, ktorým sa bude domáhať zákazu styku otca s maloletými, z r u š u j e.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodol o návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia tak, že zakázal otcovi styk s maloletým Z. a maloletou W. až do právoplatného skončenia konania o návrhu matky maloletých na zákaz styku otca s maloletými. Zároveň uložil matke, aby v lehote 30 dní od doručenia uznesenia podala na príslušnom súde návrh na začatie konania , ktorým sa bude domáhať zákazu styku otca s maloletými. Svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 324 ods. 1, § 325 ods. 1,2, § 329 ods. 1 veta prvá, § 336 ods. 1 veta prvá CSP. Uviedol, že naposledy bolo o právach a povinnostiach rodičov k mal. deťom rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 15.06.2016, č.k. 18P/14/2016-20, ktorým súd schválil dohodu, na základe ktorej je otec oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi jedenkrát do mesiaca, a to počas druhého víkendu v mesiaci, v čase od piatku 15.00 hod. do nedele 17.00 hod. uvedená úprava styku neplatí v období od 01.07. do 31.08. každého roka a v čase vianočných sviatkov. Počas letných prázdnin je otec oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi jeden celý kalendárny mesiac, ktorý si rodičia dohodnú a počas vianočných sviatkov sa budú maloletí stretávať s otcom v čase od 30.12. od 15.00 hod. do 02.01. do 17.00 hod. Z výsledkov vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že otec detí počas pobytu detí v jeho domácnosti v poslednom čase opakovane požíva v nadmernej miere alkohol, k deťom sa správa hrubo, nadáva im. Deti síce nebije, ale naposledy dal v opitosti a bez príčiny mal. Z. facku. Pokiaľ otec pozerá dlhšie do noci televíziu, deti sa nevyspia, keďže spávajú všetci na rozťahovacom gauči v obývačke. Otec má problematické vzťahy aj so svojou priateľkou, s ktorou má maloletého (štvorročného) syna J.; často sa hádajú, mala od otca zákaz komunikovať s mal. Z. a mal. W. a keď to porušila, zbil ju. Deti sa obávajú stupňovania agresivity otca, k otcovi sú ochotné ísť až keď prestane piť. Hoci súd nepovažoval za osvedčené tvrdenia matky, že otec deti týra, s poukazom na zistené skutočnosti mal súd za to, že správanie otca k deťom je nevhodné a jeho starostlivosť o maloleté deti nie je na potrebnej úrovni. Maloleté deti musia znášať negatívne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, a to, či už zdanlivo banálne, keď sa nemôžu v prítomnosti otca ( niekedy opitého) riadne vyspať, ale predovšetkým tie závažné, , a to otcovo správanie, ktoré je zatiaľ „len“ v rovine verbálnej agresivity voči deťom. Napokon tým, že otec počas styku s deťmi konzumuje alkohol, porušuje aj svoje povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Zákona o rodine. Tieto okolnosti súd považoval za najzávažnejší faktor, ktorý môže v súčasnej dobe ohroziť oprávnený záujem maloletých detí. Súd vzal v úvahu predovšetkým názor maloletých detí, ktoré obe nezávisle na sebe uviedli, že v súčasnosti nechcú k otcovi chodiť, styk za terajších podmienok odmietajú, obávajú sa zhoršovania správania otca vplyvom konzumácie alkoholu, ktoré môže prerásť až do fyzickej agresivity voči nim. Tieto obavy zdieľa aj súd, zvlášť, keď podľa vyjadrení detí otec bije aj svoju priateľku. Súd zdôraznil, že v zmysle ust. § 25 ods. 4 Zákona o rodine jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého táto nevyhnutnosť vyplýva. Súd uvedené kritérium aplikoval aj pri rozhodovaní o návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia a po vyhodnotení zistených skutkových okolností návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovel. V súlade s ust. § 336 ods. 1 veta prvá CSP súd uložil matke v lehote 30 dní od doručenia uznesenia o neodkladnom opatrení podať na súde návrh na začatie konania vo veci samej, ktorým sa bude domáhať zákazu styku otca s maloletými deťmi. Súd dodal, že samotné stretávanie detí s otcom je pri splnení nevyhnutných podmienok nepochybne v záujme maloletých detí. Bude úlohou súdu v konaní vo veci samej zistiť, či sú vzťahy medzi rodičmi maloletých detí, vzťahy medzi otcom a deťmi a tiež osobné pomery otca tak narušené, resp. nepriaznivé, že je potrebné zakázať styk otca s maloletými deťmi.

2. Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie otec maloletých detí a žiadal uznesenie súdu prvej inštancie zmeniť a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnuť. Je toho názoru, že súd prvej inštancie nesprávne a neúplne zistil skutočný stav veci. Nesprávne vyhodnotil skutkové okolnosti, ktoré nie sú podložené žiadnymi dôkazmi, keď konštatoval, že má za preukázané požívanie alkoholických nápojov z jeho strany. Súd si nijakým spôsobom neoveril tvrdenia matky a jeho k týmto tvrdeniam nevypočul. Konanie matky a maloletých detí pripisuje skutočnosti, že sa prednedávnom dozvedel, že maloletý Z. fajčí, dokonca si pred ním zapálil, čo ho pohoršilo, v dôsledku čoho sa s maloletým rozprával a trval na tom, aby sa to viac neopakovalo. Dozvedel sa, že maloletý má kvôli fajčeniu problémy aj v škole, preto mu dohováral. Správanie maloletých detí je v jeho prítomnosti diametrálne odlišné ako v prítomnosti matky. S ním sa vedia deti porozprávať, zdôveriť sa mu, snaží sa im stále vytvárať program. Deti sú pod veľkým nátlakom matky, čo je zrejmé aj z toho, že ešte v júni 2016 sa deti pred kolíznym opatrovníkom vyjadrovali, že sa s ním chcú stretávať, cítia sa u neho dobre a o tri mesiace to už nebola pravda a bol vykresľovaný v odlišnej, negatívnej rovine. Konanie matky považuje za účelový krok ako obmedziť jeho styk s deťmi, čo v období ich dospievania nepovažuje za správne a za konanie v záujme maloletých detí.

3. Matka maloletých detí k odvolaniu otca uviedla, že trvá na podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Ona deti neovplyvňovala, vypovedali to, čo sami cítili. U otca nemali kde spať, chodili unavené a plačlivé. Otec sa o fajčení maloletého s ňou nerozprával, maloletý jej povedal, že sám otec mu ponúkal cigaretu a alkohol. Deti súd od vydania uznesenia spokojné, zlepšuje sa ich prospech v škole. Žiadala uznesenie súdu prvej inštancie potvrdiť.

4. Kolízny opatrovník k odvolaniu otca maloletých detí uviedol, že súd o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodol po oboznámení úradného záznamu, spísaného s maloletým Z. dňa 19.09.2016. Otec tvrdenia syna popiera, poukazuje na predchádzajúce súdne konanie, kde sa deti vyjadrovali, že sa chcú s ním stretávať. V súčasnosti deti s otcom odmietajú, avšak z perspektívneho a dlhodobého hľadiska je v prospech detí, aby mali možnosť udržiavať vzájomné vzťahy a citové väzby s obidvoma rodičmi, ako aj s nevlastnými súrodencami. V konaní, s poukazom na všetky uvedené skutočnosti, navrhli nariadiť znalecké dokazovanie za účelom úpravy styku otca s mal. deťmi, prípadne zákazu styku.

5. K vyjadreniu kolízneho opatrovníka matka uviedla, že deti pôvodne nepovedali, čo sa u otca deje, odmietali však k nemu ísť. Je toho názoru, že nie je potrebné nariaďovať znalecké dokazovanie, ktoré by deti traumatizovalo. Deti sú vo veku, kedy sú schopné rozumne a odôvodnene vyjadriť svoj názor. Žiadala, aby bolo prihliadnuté na názor maloletých detí a aby uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia na zákaz styku otca s maloletými deťmi potvrdil.

6. K vyjadreniu matky na vyjadrenie kolízneho opatrovníka otec uviedol, že skutočnosti uvedené matkou sú skreslené a nepravdivé. Matka celú situáciu vyostruje a neuvedomuje si dopad svojho konania na maloleté deti a ich zdravý psychický a fyzický vývoj. Zdôraznil, že v konaní je prvoradý záujem maloletých detí. Dal do pozornosti nezastupiteľné miesto otca v živote detí, ktorého absencia môže mať za následok nenapraviteľnú ujmu.

7. Podaním zo dňa 07.02.2017 otec maloletých detí súdu oznámil, že rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 01. februára 2017, č.k. 6P/60/2016-55 súd schválil rodičovskú dohodu, v zmysle ktorej sa styk otca s maloletým Z. a maloletou W. neupravuje s tým, že týmto dochádza k zmene rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 15.06.2016, č.k. 18P/14/2016-20. Je toho názoru, že došlo k zmene pomerov a odpadli dôvody, pre ktoré bolo neodkladné opatrenie nariadené. Navrhol, aby súd uznesenie, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie v zmysle ust. § 363 CMP zrušil. Do spisu bol zároveň doručený rovnopis predmetného rozsudku.

8. Vzhľadom k tomu, že zo spisu vyplýva, že po vydaní uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia bolo súdom prvej inštancie rozhodnuté vo veci samej ( v konaní o návrhu matky na zákaz styku otca s maloletými deťmi), krajský súd predtým, než pristúpil k preskúmaniu veci na základe odvolania otca maloletých detí, zisťoval, či nedošlo k takej zmene pomerov, resp. k odpadnutiu dôvodov, ktoré by odôvodňovali zrušenie napadnutého neodkladného opatrenia podľa § 363 Civilného mimosporového poriadku.

9. Podľa § 360 ods. 1, 2 Civilného mimosporového poriadku, neodkladné opatrenie možno nariadiť aj bez návrhu v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu. Ak súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo veci samej, začne konanie vo veci samej, alebo poučí účastníkov o možnosti podať návrh na začatie konania vo veci samej.

10. Podľa § 363 CMP, súd môže aj bez návrhu zrušiť nariadené neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery, alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

11. Odvolací súd dospel k záveru, že za situácie, že rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 01.02.2017, č.k. 6P/60/2016-55 bola v konaní o návrhu matky na zákaz styku, teda vo veci samej, schválená rodičovská dohoda, na základe ktorej sa styk otca s maloletými deťmi G.: Z. a W. neupravuje, čím došlo k zmene rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 15.06.2016, č.k.18P/14/2016-20 ( pôvodného rozsudku o úprave styku otca s maloletými deťmi), došlo k zmene pomerov a odpadli dôvody, pre ktoré bolo neodkladné opatrenie nariadené. Účastníci konania sa voči predmetnému rozsudku vzdali práva podať odvolanie, takže rozsudok je v súčasnosti s najväčšou pravdepodobnosťou už právoplatný.

12. Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 363 CMP neodkladné opatrenie, nariadené napadnutým uznesením, zrušil.

13. Vzhľadom na zrušenie neodkladného opatrenia, ktoré súd prvej inštancie nariadil napadnutým uznesením, nebolo už potrebné zaoberať sa odvolaním otca detí proti uvedenému uzneseniu.

14. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).