KSTN/17CoE/79/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoE/79/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3511212442 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivan Kubínyi ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3511212442.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: W. G., W. nám. 2, G., IČO: 00 312 037, proti povinnému: I. R. s.r.o. v konkurze, IČO: 36 794 741, so sídlom v I. W. nad O., N. XXXX/X, o vymoženie 819,90Eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 08. augusta 2016, č.k. 5Er/1362/2011 - 11, takto

rozhodol:

Odvolanie súdneho exekútora odmieta.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu trov konania. Citoval ust. § 9a Exekučného poriadku, § 159 a § 161ods. 1 CSP. Uviedol, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz a došlo preto zo zákona k zastaveniu exekúcie, súd ma teda povinnosť rozhodnúť o náhrade trov exekúcie. Konštatoval, že mal preukázané, že na tamojšom súde prebieha to isté konanie, týkajúce sa tých istých účastníkov na základe rovnakého exekučného titulu. S prihliadnutím na túto situáciu súd súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

2. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie súdny exekútor. Považuje rozhodnutie súdu za nesprávne a nie spravodlivé , aby súdne exekútor znášal vzniknuté trovy exekúcie, nakoľko išlo o dve pohľadávky, aj keď na základe toho istého exekučného titulu. Žiadal uznesenie súdu prvej inštancie zmeniť a priznať mu trovy exekúcie v sume 67,16 Eur.

3. Oprávnený ani povinný sa k odvolaniu súdneho exekútora písomne nevyjadrili.

4. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací predtým, než pristúpil k preskúmaniu veci v dôsledku podaného odvolania, zisťoval, či bolo podané v zákonom stanovenej lehote, subjektom oprávneným na podanie takéhoto opravného prostriedku, a či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému zákon takýto opravný prostriedok pripúšťa.

5. Podľa § 386 písm. c) Civilného sporového poriadku, odvolací súd odmietne odvolanie, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

6. V zmysle § 355 ods. 2 CSP je proti uzneseniu súdu prvej inštancie prípustné odvolanie ak to zákon pripúšťa.

7. Citované ust. § 355 ods. 2 CSP stanovuje zásadu, podľa ktorej proti uzneseniam vydaným v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku odvolanie je prípustné pokiaľ je výslovne ustanovené, že odvolanie prípustné je.

8. Trovy exekúcie sú osobitný inštitút, ktorý bol do 31.03.2017 upravený v ust.§ 200 a nasl. Exekučného poriadku a pokiaľ by zákonodarca chcel proti rozhodnutiu o trovách exekúcie pripustiť odvolanie, bol by to vyjadril priamo v Exekučnom poriadku tak, ako to je pri iných inštitútoch exekučného konania. Subsidiárne použitie ustanovení CSP podľa § 9a Exekučného poriadku je možné len tam, kde Exekučný poriadok nemá osobitnú úpravu.

9. V danej veci, napriek nesprávnemu poučeniu súdu prvej inštancie o možnosti podať voči jeho rozhodnutiu odvolanie, má odvolací súd za to, že voči uvedenému rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné a preto sa odvolací súd nezaoberal ani napadnutým rozhodnutím po vecnej stránke, ani dôvodmi odvolania.

10. Z uvedeného dôvodu odvolací súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci boli naplnené dôvody na odmietnutie odvolania súdneho exekútora v zmysle ust. § 386 písm. c) CSP.

11. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Trenčíne jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).