KSTN/17Co/253/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/253/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114207129 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Janáková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3114207129.2Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: N. H. Y., s.r.o., so sídlom S. XX, N., IČO: 47 150 513, zastúpeného SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36 862 711, proti odporcovi M. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. A. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÁV SPOTREBITEĽOV, so sídlom Šafárikovo nám. 7, Bratislava, IČO: 42 362 962, zastúpeného JUDr. Bohdanom Jakubisom, advokátom so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 13, o zaplatenie 487,90 eur s príslušenstvom, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 15. januára 2016, č. k. 20C/106/2014-75, takto

rozhodol:

Rozsudok okresného súdu v napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka na strane odporcu p o t v r d z u j e .

Vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. konanie v časti o zaplatenie sumy 418,92 eur a úroku z omeškania vo výške 9,50% ročne zo sumy 418,90 eur od 18.08.2011 do zaplatenia zastavil. Výrokom II. odporcu zaviazal zaplatiť navrhovateľovi sumu 69 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,25% ročne zo sumy 3,83 eur od 18.04.2011 do zaplatenia, vo výške 9,25% ročne zo sumy 15,15 eur od 18.05.2011 do zaplatenia, vo výške 9,25% ročne zo sumy 25,01 eur od 18.06.2011 do zaplatenia, vo výške 9,50% ročne zo sumy 25,01 eur od 18.07.2011, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom III. odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Výrokom IV. navrhovateľa zaviazal zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu do rúk právneho zástupcu vedľajšieho účastníka náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 59,15 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V rozhodnutí konštatoval, že navrhovateľ sa domáhal proti odporcovi zaplatenia sumy 487,90 eur s príslušenstvom titulom zmluvy o pripojení, uzavretej medzi právnym predchodcom navrhovateľa a odporcom, predmetom ktorej bolo poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb. V priebehu konania navrhovateľ podaním doručeným súdu dňa 23.12.2015 zobral návrh v časti o zaplatenie istiny vo výške 418,90 eur s príslušenstvom, predstavujúcu zmluvnú pokutu, späť, bez uvedenia dôvodu, preto súd podľa § 96 ods. 1 O.s.p. konanie v tejto časti zastavil. Predmetom konania tak zostala požiadavka navrhovateľa na zaplatenie sumy 69 eur s príslušenstvom, v ktorej časti súd považoval nárok navrhovateľa za dôvodný, keďže odporca neuhradil navrhovateľovi cenu za poskytované služby za obdobie od 4/2011 do 7/2011 podľa vystavených faktúr v úhrnnej sume 69 eur. Preto súd zaviazal odporcu na zaplatenie tejto sumy navrhovateľovi spolu s prislúchajúcim úrokom z omeškania. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. a § 142 ods. 2 O.s.p.. Konštatoval, že keďže konanie bolo na základe procesného zavinenia navrhovateľa zastavené v rozsahu 85,86 % z návrhom uplatnenej sumy a navrhovateľ bol úspešný v rozsahu 14,14% z návrhom uplatnenej sumy, mal odporca podľa § 142 ods. 2 O.s.p. právo proti navrhovateľovi na náhradu trov konania v pomere 71,72 % (85,86 % -14,14 %). Odporca si v konaní náhradu trov konania neuplatnil, z obsahu spisu mu trovy konania nevyplynuli, preto mu súd náhradu trov konania nepriznal. Vedľajší účastník konania vykonal dva účelné úkony právnej služby, za ktoré mu vzhľadom na hodnotu sporu 487,90 eur patrí v zmysle § 10 ods. 1, § 13a ods. 1 písm. a/ a c/ a § 16 ods. 3 Vyhl. č. 655/2004 Z. z. tarifná odmena 33,20 eur x 2 úkony, režijný paušál 2x 8,04 eur, v celkovej výške 82,48 eur, z ktorej sumy súd po zohľadnení pomeru úspechu odporcu v konaní (71,72 %) zaviazal navrhovateľa, aby vedľajšiemu účastníkovi zaplatil časť trov právneho zastúpenia v sume 59,15 eur.

Proti tomuto rozsudku, jeho výrokovej časti, ktorou súd prvého stupňa zaviazal navrhovateľa zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu náhradu trov konania, podal v zákonnej lehote prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie navrhovateľ. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v tejto časti zmenil tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania neprizná. Namietal účelnosť uplatnených a priznaných trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. V tejto súvislosti poukázal na hromadný vstup združení na ochranu spotrebiteľa ako vedľajšieho účastníka do súdnych konaní, pričom vstupujú do sporov automaticky zastúpené právnym zástupcom bez toho, aby vopred vedeli o konkrétnych okolnostiach sporu. Vedľajší účastník do konania nepriniesol žiadny prínos a nepoukázal na inú skutočnosť, na ktorú súdy nemajú povinnosť prihliadať z úradnej povinnosti. S poukazom na ust. § 93 ods. 1, 2 O.s.p. mal za to, že podstatnou podmienkou vstupu vedľajšieho účastníka do konania je súhlas hlavného účastníka, na strane ktorého vedľajší účastník chce vystupovať. V tejto súvislosti poukázal na uznesenie NS SR sp. zn. 3Cdo/188/2012 zo dňa 05.02.2013. Účel procesnej pomoci vedľajšieho účastníka hlavnému účastníkovi v sporovom konaní môže byť naplnený, len ak hlavný účastník konania s týmto vstupom súhlasí. K ust. § 101 ods. 3 O.s.p. uviedol, že výzva adresovaná účastníkom uvedená v tomto ustanovení sa použije vtedy, ak súd bude vyzývať účastníkov, aby sa vyjadrili o určitom návrhu, ktorý sa týka postupu a vedenia konania. Navrhovateľ ďalej poukázal, že Ministerstvo hospodárstva SR niektorým spotrebiteľským združeniam udeľuje dotáciu na zastupovanie spotrebiteľov v konaní pred súdmi; napr. Združeniu na ochranu spotrebiteľa HOOS bola dňa 29.02.2012 udelená dotácia vo výške 4.000 eur.

Odporca a vedľajší účastník sa k odvolaniu navrhovateľa písomne nevyjadrili.

Krajský súd preskúmal vec v napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa je potrebné podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdiť.

Podľa ust. § 93 ods. 4 veta prvá O.s.p. v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník.

V občianskom súdnom konaní sa o náhrade trov rozhoduje podľa zásady zodpovednosti za výsledok alebo zodpovednosti za zavinenie alebo za náhodu. V prípade rozhodovania o náhrade trov pri zodpovednosti za výsledok je rozhodujúcou okolnosťou miera úspechu účastníka vo veci, ktorá v prípade, ak účastník má plný úspech, znamená, že mu súd prizná celú náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenia práva (§ 142 ods. 1 O.s.p.). Podľa ust. § 142 ods. 2 O.s.p., ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.

Podľa ust. § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. V predmetnej veci sa navrhovateľ podaným návrhom domáhal voči odporcovi zaplatenia sumy 487,90 eur s príslušenstvom. V priebehu konania zobral návrh o zaplatenie sumy vo výške 418,90 eur s príslušenstvom späť, bez uvedenia dôvodu, a preto možno konštatovať, že v tejto časti navrhovateľ späťvzatím návrhu zavinil zastavenie konania. Vo zvyšnej časti, t. j. čo do uplatneného nároku vo výške 69 eur s príslušenstvom bol navrhovateľ úspešný. Súd prvého stupňa tak správne konštatoval, že konanie bolo na základe procesného zavinenia navrhovateľa zastavené v rozsahu 85,86 % z návrhom uplatnenej sumy a navrhovateľ bol úspešný v rozsahu 14,14% z návrhom uplatnenej sumy, preto odporcovi a vedľajšiemu účastníkovi konania patrí právo na náhradu trov konania v pomere 71,72 %. Keďže odporca si náhradu trov konania neuplatnil a žiadne trovy mu zo spisu nevyplývali, správne potom rozhodol tak, že vedľajšiemu účastníkovi konania na strane odporcu, ktorý si náhradu týchto trov uplatnil, priznal trovy konania v pomere úspechu vo veci, v celkovej výške 59,15 eur. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka konania na strane odporcu boli účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva spotrebiteľa. Aj podľa názoru odvolacieho súdu vedľajší účastník tak, ako ktorákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, má právo zvoliť si advokáta, ktorý ho zastupuje v konaní, v dôsledku čoho aj odvolací súd vedľajším účastníkom uplatnené trovy právneho zastúpenia považoval za účelne vynaložené. Toto jeho právo vyplýva aj z Ústavy SR, čl. 47, ods. 2. V danej veci vedľajší účastník vstúpil do konania v záujme ochrany spotrebiteľa - odporcu. Nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu by znamenalo porušenie princípu rovnosti zbraní v občianskom súdnom konaní. Z obsahu spisu mal odvolací súd za preukázané, že vedľajší účastník do konania riadne vstúpil, jeho právny zástupca zastúpenie riadne prevzal a dňa 17.10.2014 doručil súdu vyjadrenie k veci, v ktorom právne kvalifikovane vzniesol námietku absolútnej neplatnosti ustanovenia o zmluvných pokutách v spotrebiteľskej zmluve, preto nie je dôvod pre nepriznanie náhrady trov právneho zastúpenia.

Odvolací súd tak v danom prípade nepovažoval za dôvodné námietky navrhovateľa týkajúce sa neúčelnosti trov vynaložených vedľajším účastníkom z titulu právneho zastúpenia na bránenie práva odporcu ako spotrebiteľa. Pokiaľ ide o namietanú účelnosť trov konania, odvolací súd zdôrazňuje, že odmena za prevzatie a prípravu zastúpenia bola súdom prvého stupňa správne priznaná vedľajšiemu účastníkovi ako za úkon právnej služby, ktorého vykonanie bolo procesne nevyhnutné v záujme ďalšieho účelného bránenia práv odporcu v občianskom súdnom konaní. Zákonný predpoklad účelnosti splnili v preskúmavanej veci i trovy právneho zastúpenia spočívajúce v priznaní odmeny za ďalší úkon právnej služby - vyjadrenie, v ktorom vedľajší účastník vzniesol námietku neplatnosti ustanovenia o zmluvnej pokute, teda išlo o úkon, ktorý nepochybne bol spôsobilý privodiť pre odporcu priaznivé rozhodnutie vo veci. K priznaniu náhradu trov právneho zastúpenia za uvedené úkony právnej služby odvolací súd dodáva, že účelnosť trov je potrebné posudzovať predovšetkým vo väzbe na výsledok sporového konania, v ktorom mal odporca neúspech len v nepatrnej časti.

Z týchto dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že vedľajšiemu účastníkovi, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný, náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, nakoľko si ich neuplatnil postupom podľa § 151 ods. 1, 2 O.s.p..

Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.