KSTN/17Co/1316/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/1316/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112215189 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Janáková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3112215189.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Janákovej a členov senátu Mgr. Zuzany Holúbkovej a Mgr. Ivana Kubínyiho v spore žalobcu: T., proti žalovanej: J., zastúpenej I. o zaplatenie 2.807,70 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 28. októbra 2015, č.k. 12C/445/2012-156, takto

rozhodol:

Medzitýmny rozsudok súdu prvej inštancie potvrdzuje.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie medzitýmnym rozsudkom rozhodol, že základ žalovaného nároku je opodstatnený. Uviedol, že žalobca sa domáhal proti žalovanej ako poškodenej z dopravnej nehody zo dňa 23.08.2005 vrátenia časti (20%) vyplateného plnenia náhrady za bolestné a SSU vo výške 2 807,70 eur z poistnej zmluvy zo zákonného poistenia motorových vozidiel majiteľa vozidla, ktorým bola dopravná nehoda spôsobená z dôvodu, že až po vyplatení celej náhrady na základe trestného rozsudku a lekárskeho posudku sa dozvedel z trestného spisu, že poškodená žalovaná nebola vo vozidle pripútaná bezpečnostnými pásmi v zmysle ust. § 5 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z.z. a tým prispela k zväčšeniu rozsahu následkov svojho poškodenia na zdraví, pričom táto skutočnosť nebola uvedená v trestnom rozsudku. Z dôvodu jej spoluzavinenia podľa § 441 Občianskeho zákonníka mala žalovaná znášať škodu pomerne, podľa lekárskej literatúry vo výške asi 20% a tým jej vzniklo bezdôvodné obohatenie plnením bez právneho dôvodu podľa § 451 Občianskeho zákonníka. 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil ust. § 451 ods. 1,2, § 441 Občianskeho zákonníka, § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a výsledkami vykonaného dokazovania, keď mal preukázané, že žalobca prostredníctvom T. G.., J. vyplatil žalovanej náhradu bolestného a SSU v celkovej výške 14 038,50 eur v dôsledku dopravnej nehody zo dňa 23.08.2005 z poistnej zmluvy majiteľa vozidla, ktorým bola dopravná nehoda spôsobená, a to na základe trestného rozsudku Okresného súdu Nový Jičín (ČR) zo dňa 23.09.2009, č.k. 20T 64/2008-302 a lekárskeho posudku. V uvedenom rozsudku sa neuvádza, že žalovaná nebola v čase nehody pripútaná bezpečnostnými pásmi a nebola v ňom riešená ani otázka jej spoluzavinenia. Táto skutočnosť bola uvedená iba v zápisnici o výsluchu žalovanej a žalovanou uvedená skutočnosť nebola popretá. Ďalej uviedol, že žalovaná si u žalobcu uplatnila náhradu škody z ublíženia na zdraví a zároveň podala aj žalobu na zaplatenie tejto náhrady škody na súde prvej inštancie pod sp. zn. 22C/211/2011. Žalobca však plnil žalovanej na základe predloženého trestného rozsudku a lekárskeho posudku, preto žalovaná vzala žalobu späť a súd sa nezaoberal spoluzavinením žalovanej. O spoluzavinení žalovanej sa žalobca dozvedel až po vyplatení celej náhrady, po tom, ako pracovník žalobcu v ČR nahliadol do trestného spisu. V danom prípade teda žalobca plnil zo zákonného poistenia majiteľa vozidla dobrovoľne a nebolo súdom v trestnom ani v civilnom konaní rozhodnuté o spoluzavinení žalovanej ako poškodenej, ktorá nepochybne porušila povinnosť zapnúť si bezpečnostný pás vo vozidle podľa § 5 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z.z., preto zostala sporná miera jej zavinenia podľa § 441 Občianskeho zákonníka, ktorá je predmetom daného konania. Súd zdôraznil, že ak znaleckým dokazovaním zistí mieru spoluzavinenia žalovanej, odpadne tým v tomto rozsahu časť hmotnoprávneho dôvodu, na základe ktorého žalobca plnil a teda vznikne v tejto časti bezdôvodné obohatenie na strane žalovanej a jej povinnosť vydať ho žalobcovi v zmysle § 451 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka. Súd bol toho názoru, že základ žalovaného nároku žalobcu je opodstatnený a na tomto závere nič nemení skutočnosť, že neoznámením porušenia uvedenej povinnosti žalovanou neboli porušené ust. zákona č. 381/2001 Z.z. a tento zákon jej takúto povinnosť výslovne neukladá. V danom prípade však bolo porušené ust. § 415 Občianskeho zákonníka o prevenčnej povinnosti. Až po právoplatnosti predmetného rozhodnutia bude súd zisťovať mieru spoluzavinenia žalovanou znaleckým dokazovaním. 3. Proti tomuto rozsudku podala v zákonom stanovenej lehote prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie žalovaná. Uplatnila odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. Domáhala sa, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobu žalobcu zamietne a prizná jej náhradu trov konania. Poukázala na ust. § 427 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, § 15 ods. 1, § 11 ods. 6,10 zákona č. 381/2001 Z.z. Je toho názoru, že žalobca mal možnosť i povinnosť prešetriť okolnosti vzniku škody rozhodné pre posúdenie výšky škody, mieru zodpovednosti poisteného, či žalovanej. V zápisnici o jej výpovedi zo dňa 07.12.2005 je uvedené, že nebola pripútaná bezpečnostnými pásmi. Tvrdenie žalobcu, že skutočnosť o nepoužití bezpečnostných pásov zistil až následne po uhradení náhrady škody je tvrdením žalobcu, ktoré môže a nemusí byť pravdivé. Pokiaľ by žalobca postupoval v súlade s právnymi predpismi a s obvyklou opatrnosťou a odbornosťou, preštudoval by pred rozhodnutím o likvidácii škodovej udalosti všetky dostupné doklady a na základe takto zisteného stavu by rozhodol. Ak je pravdou, že okolnosť o nepoužití bezpečnostných pásov zistil žalobca až po úhrade škody, postupoval v rozpore s právnymi predpismi, minimálne nedôsledne a za takýto postup by však následky mal znášať žalobca, keďže sa jedná o jeho riziko a nie ona. Je toho názoru, že v danom prípade nie je možné nárok žalobcu odôvodniť ust § 451 Občianskeho zákonníka. Žalobca jej plnil na základe hmotného práva a dôvod plnenia neodpadol a ani v budúcnosti neodpadne. Tento dôvod by sa mal vzťahovať na prípady, kedy právny vzťah zanikne v dôsledku odstúpenia od zmluvy, výpovede, súdneho alebo úradného rozhodnutia. 4. Žalobca vo svojom písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdiť. Uviedol, že so skutočnosťami uvedenými v odvolaní žalovanej sa nestotožňuje, nakoľko rozhodnutie súdu prvej inštancie považuje za správne. 5. Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec podľa § 379 a § 380 ods. 1 CSP bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 387 ods. 1 CSP ako vecne správny potvrdiť.

6. V prvom rade je potrebné konštatovať, že od 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. - Civilný sporový poriadok (CSP), ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok (O.s.p.) s tým, že z ust. § 470 ods. 1,2 veta prvá CSP vyplýva, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. 7. Odvolací súd podrobne preskúmal všetky rozhodujúce námietky, ktoré boli v odvolaní vznesené a v plnom rozsahu sa stotožnil so skutkovými aj právnymi závermi súdu prvej inštancie. Ani v odvolacom konaní neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok odlišné rozhodnutie vo veci. Z daného titulu si odvolací súd osvojil dôvody napadnutého rozsudku, v celom rozsahu na ne poukazuje v zmysle § 387 ods. 2 CSP a na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku uvádza nasledovné. 8. Odvolací dôvod uplatnený žalovanou podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. (účinného do 30.06.2016), teraz ust. § 365 ods. 1 písm. h) CSP, spočíva v mylnej aplikácii (výkladu) právnej normy na zistený skutkový stav, alebo použitie právnej normy, ktorú na zistený skutkový stav vôbec nemožno aplikovať, ako aj posúdenie predbežných otázok, otázok žalovateľnosti nároku a dodržiavanie procesných predpisov upravujúcich otázky, ktoré majú vplyv na správnosť rozhodnutia vo veci samej. 9. V preskúmavanej veci odvolací súd zistil, že súd prvej inštancie na správne zistený skutkový stav veci použil správne právne predpisy, ktoré aj správne aplikoval. 10. V danej veci nebolo sporné, že žalobca plnil zo zákonného poistenia majiteľa vozidla dobrovoľne, pričom v trestnom konaní (a ani v občianskoprávnom) nebolo rozhodnuté o spoluzavinení žalovanej, ktorá ako poškodená účastníčka dopravnej nehody nemala zapnutý bezpečnostný pás v aute. Nepochybne preto zostala spornou miera jej zavinenia na škode v zmysle ust. § 441 Občianskeho zákonníka, ktorú je potrebné následne v ďalšom konaní zistiť. Ako správne uviedol aj súd prvej inštancie, v danom prípade bola zo strany žalovanej nezapnutím bezpečnostného pásu porušená prevenčná povinnosť v zmysle ust. § 415 Občianskeho zákonníka. 11. Podľa § 152 ods. 2 O.s.p. (teraz ust. § 212 ods. 2 CSP), rozsudkom sa má rozhodnúť o celej prejednávanej veci. Ak je to však účelné, môže súd rozsudkom rozhodnúť najskôr len o jej časti alebo len o jej základe. 12. Súd prvej inštancie správne v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami rozhodol o základe žalovaného nároku žalobcu v zmysle ust. § 152 ods. 2 O.s.p. ( 212 ods. 2 CSP) medzitýmnym rozsudkom. 13. Z tohto dôvodu odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdil. 14. Toto rozhodnutie bolo senátom krajského súdu prijaté jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).