KSTN/16Cob/59/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/59/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813205848 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3813205848.3Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 29 705, právne zastúpeného Fridrich Paľko, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanej A. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom S., A. C. XXX/X, o zaplatenie 516,- eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby žalobcom vo veci vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 6Cb/84/2013, takto

rozhodol:

Odvolací súd p r i p ú š ť a späťvzatie žaloby žalobcom, rozsudok Okresného súdu Prievidza č.k. 6Cb/84/2013-102 zo dňa 16. decembra 2016 z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Žalovanej sa nárok na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Prievidza ako súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 6Cb/84/2013-102 zo dňa 16. decembra 2016 vo výroku I. žalobu zamietol a vo výroku II. žalovanej nepriznal náhradu trov konania.

2. Žalobca podaním zo dňa 03.01.2017, ktoré došlo súdu prvej inštancie dňa 05.01.2017, zobral žalobu v predmetnej právnej veci bez uvedenia dôvodu v celom rozsahu späť, žiadal konanie zastaviť a vrátiť zaplatené súdne poplatky. 3. Súd prvej inštancie doručil späťvzatie žaloby žalovanej spolu s výzvou, aby sa žalovaná v lehote 10 dní k späťvzatiu žaloby písomne vyjadrila. Žalovaná dňa 18.01.2017 prevzala späťvzatie žaloby a výzvu súdu prvej inštancie, na ktorú však nereagovala.

4. Súd prvej inštancie spor prejednal a rozhodol rozsudkom. V priebehu plynutia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvej inštancie zobral žalobca žalobu v celom rozsahu späť. Súd prvej inštancie vyzval žalovanú na vyjadrenie k späťvzatiu žaloby podľa § 370 ods. 2 CSP. Tieto procesné úkony boli v konaní vykonané od 01.07.2016.

5. Od 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. O.s.p. v znení neskorších predpisov.

6. Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

7. Podľa § 470 ods. 2 prvá veta CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. 8. Podľa § 370 ods. 1, 2 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

9. V intenciách citovaného zákonného ustanovenia, keď žalobca po rozhodnutí súdu prvej inštancie a pred nadobudnutím jeho právoplatnosti vzal žalobu späť v celom rozsahu za situácie, že žalovaná nevyslovila nesúhlas s týmto späťvzatím, odvolací súd bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 385 CSP pripustil späťvzatie žaloby, vydaný rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a predmetné konanie zastavil. Pre aplikáciu ustanovenia § 370 ods.1, 2 CSP boli splnené zákonné podmienky.

10. O trovách konania rozhodol odvolací súd na základe ustanovenia § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 256 ods. 1 CSP. Žalobca v procesnom podaní neuviedol dôvod späťvzatia žaloby. Z procesného hľadiska podľa citovaného zákonného ustanovenia platí, že zavinil zastavenie konania. Žalobca ako strana v spore, zavinením ktorého došlo k zastaveniu konania, je povinný nahradiť trovy konania protistrane, žalovanej. Žalovanej odvolací súd náhradu trov konania nepriznal z dôvodu, že z obsahu spisu nevyplývajú žiadne preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vznikli žalovanej v súvislosti s uplatňovaním a bránením práva v súdnom konaní ku dňu rozhodnutia.

11. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerov hlasov tri ku nule (§ 393 ods. 2 CSP).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) : - dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP) - dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP) - dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP) - dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 CSP) - v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh, § 428 CSP) - dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov podľa § 429 ods. 2 CSP). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).