KSTN/16Cob/28/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/28/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114204407 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3114204407.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu TERMION, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 36 390 003, právne zastúpený: AK-KRUPA, s.r.o., so sídlom advokátskej kancelárie Hviezdoslavova 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 859 435, proti žalovanému 1/ B.. A. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom L. L. XXX/XX, XXX XX F. a žalovanému 2/ RTV Team s. r. o., so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 46 590 676, o zaplatenie 5.092,- eur s príslušenstvom a iné, o odvolaní žalovaného 1/ proti rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 37Cb/74/2014-118 zo dňa 20. októbra 2015, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v časti výroku IV., ktorým uložil povinnosť žalovanému 1/ zaplatiť žalobcovi 1.389,98 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.04.2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,50 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.07.2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,50 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.10.2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.01.2014 do zaplatenia a s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 269,98 eur od 01.04.2014 do zaplatenia a vo výroku VIII., ktorým uložil žalovanému 1/ povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 383,46 eur, ktorá pozostáva zo súdneho poplatku v sume 83,- eur a trov právneho zastúpenia v sume 300,46 eur p o t v r d z u j e.

Žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania p r i z n á v a v rozsahu 100%.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vo výroku I. zaviazal žalovaného 1/ a žalovaného 2/ zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcovi sumu 5.092,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 2.877,- eur od 14.02.2014 do zaplatenia a s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 1.804,- eur od 17.10.2014 do zaplatenia, vo výroku II. zaviazal žalovaného 2/ zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 411,- eur od 04.04.2014 do zaplatenia, vo výroku III. zaviazal žalovaného 1/ zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 411,- eur od 12.04.2014 do zaplatenia, s tým, že povinnosť žalovaného 1/ zaniká v rozsahu plnenia žalovaného 2/ na základe výroku II. tohto rozsudku. Vo výroku IV. zaviazal žalovaného 1/ zaplatiť žalobcovi sumu 1.389,98 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.04.2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,50 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.07.2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,50 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.10.2013 do zaplatenia, s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 280,- eur od 01.01.2014 do zaplatenia a s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 269,98 eur od 01.04.2014 do zaplatenia. Výrokom V. zaviazal žalovaného 2/ zaplatiť žalobcovi sumu 193,20 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,25 % ročne z tejto sumy od 16.08.2014 do zaplatenia. Vo výroku VI. vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Výrokom VII. zaviazal žalovaného 1/ a žalovaného 2/ nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 1.015,88 eur, ktorá pozostáva zo súdneho poplatku v sume 305,50 eur a trov právneho zastúpenia v sume 710,38 eur, s tým že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného. Vo výroku VIII. zaviazal žalovaného 1/ nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 383,46 eur, ktorá pozostáva zo súdneho poplatku v sume 83,- eur a trov právneho zastúpenia v sume 300,46 eur a vo výroku IX. zaviazal žalovaného 2/ nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 38,82 eur, ktorá pozostáva zo súdneho poplatku v sume 16,50 eur a trov právneho zastúpenia v sume 22,32 eur. 2. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca je vlastníckom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX, okres F., obec F., katastrálne územie F., a to parcely registra C zastavané plochy a nádvoria a stavby - administratívnej budovy so súpisným číslom XXXX. Žalobca uzatvoril nájomnú zmluvu vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti a to ako vo vzťahu k spoločnosti žalovaného 2/, tak aj k v súčasnosti už zaniknutej spoločnosti A. Y., s.r.o.. Žalobca si na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy, uplatnil voči žalovaného 2/ ako nájomcovi nárok na zaplatenie dlžného nájomného. Uzatvorenie nájomnej zmluvy, výška nájomného medzi účastníkmi konania sporná nebola. Sporná nebola ani existencia uplatneného nároku voči žalovanému 2/, ktorý tento nárok počas celého konania nijak nespochybnil, nerozporoval, ani nepreukázal, že by zanikol v akejkoľvek výške. Žalobca pripojeným listinným dôkazom a to dohodou o splátkach dlhu a úprave vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z nájomného vzťahu preukázal, že žalovaný 2/ podpisom tejto dohody uznal existenciu dlhu a to vo výške 5.092,- eur. Rovnaké, duplicitné uznanie tejto časti nároku je obsahom aj protokolu o odovzdaní a prevzatí prenajatých priestorov, v rámci ktorého žalovaný 2/ opakovane uznal existenciu medzi inými, aj záväzku vo výške 5.092,- eur voči žalobcovi. Rovnako žalobca predloženou listinou - protokolom o odovzdávaní a prevzatí prenajatých priestorov preukázal uznanie záväzku žalovaného 2/ vo výške 968,20 eur, ktorej výška mala byť dobropisovaná vo výške 664,- eur, pričom zvyšok úhrady tohto záväzku, vo výške 304,20 eur, zo strany žalovaného 2/ súd prvej inštancie preukázaný nemal. Žalobca si v konaní uplatnil vo vzťahu k nároku zo zmluvy o nájme nehnuteľností č. 3 nájomné vo výške 193,20 eur. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade toto uznanie žalovaný 2/ nespochybnil, výšku záväzku nerozporoval. Za dôvodný súd prvej inštancie považoval aj nárok voči žalovanému 1/, ktorý sa v konaní bránil tým, že ako dohoda o ručení, tak dohoda o pristúpení k záväzku sú absolútne neplatné právne úkony. V prípade dohody o ručení poukázal na to, že v záhlaví dohody je ako ručiteľ uvedený žalovaný 1/, pričom na poslednej strane je uvedené E. v zastúpení RTV Team, a je podpísaná B.. A. F., pričom z takéhoto označenia nie je zrejmé, kto je ručiteľom, nakoľko prvá a posledná strana dohody o ručení sú v rozpore. Súd prvej inštancie mal zato, že na prvej strane je dostatočne určito a jednoznačne špecifikovaná osoba ručiteľa a to ako B.. A. F., nar. XX.XX.XXXX s uvedením jeho bydliska. Rovnako text dohody o ručení obsahuje špecifikáciu zabezpečovaného záväzku a to záväzku spoločnosti RTV Team s.r.o. (článok I bod 1.1 a 1.2 Dohody). Na poslednej strane dohody sa nachádza pri mene ručiteľa podpis a označenie B.. A. F.. Okrem uvedeného je k menu ručiteľa pripojený aj odtlačok pečiatky na ktorej sa nachádza označenie E. v zastúpení RTV Team, s.r.o., pričom táto pôsobí vo vzťahu k celému kontextu dohody zmätočne, nakoľko ako ručiteľ je osoba ručiteľa presne špecifikovaná, a to ako v hlavičke dohody, tak aj na poslednej strane dohody a to fyzickou osobou B.. A. F., bez označenia akejkoľvek inej osoby. Rovnako z uvedenej pečiatky nie je zrejmé, kto resp. čo je to „E.“, či ide o právnickú osobu resp. iný existujúci subjekt práva. Rovnako zmätočne pôsobí údaj z odtlačku pečiatky z ktorého vyplýva, že za E. koná RTV Team, s.r.o. t. zn. ide o označenie osoby, za ktorú žalovaný 1/ ručenie poskytoval. Zároveň súd poukazuje na to, že ručiteľ na poslednej strane je označený pod svojím podpisom iba ako B.. A. F., bez pripojenia označenia, že by malo ísť prípadne o konateľa spoločnosti. Následne je toto predtlačené meno ručiteľa prekryté podpisom ručiteľa, ktorý sám o sebe odporca v I. rade nenamietal. Označenie osoby, ktorá ručenie preberá nebolo ani po pripojení vyššie uvedenej zmätočnej pečiatky nijak upravené, či preškrtnuté. Dohoda o ručení je dostatočne určitá a účastníci tejto dohody sú dostatočne identifikovateľní, pričom nič na tom nemení pripojenie zmätočnej vyššie uvedenej pečiatky. Žalovaný 1/ nespochybnil podpis predmetnej dohody o ručení a došlo tak k platnému uzatvoreniu dohody o ručení medzi žalobcom a žalovaným 1/, a žalovanému 1/ z neho vyplýva povinnosť a to poskytnúť plnenie v prípade, ak ho neposkytne žalovaný 2/. Žalovaný 1/ namietol aj neplatnosť dohody o pristúpení k záväzku, avšak dôvod tejto neplatnosti súdu bližšie neuviedol. Vzhľadom k tomu, že žalobca predloženými listinnými dôkazmi dostatočne preukázal dôvodnosť uplatneného nároku, súd prvej inštancie obranu uvádzanú žalovaným 1/ považuje za nedôvodnú a žalobe žalobcu aj voči žalovanému 1/ v zmysle petitu návrhu vyhovel. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Žalovaný 1/ ako pristupujúci dlžník sa dostal do omeškania neuhradením záväzku v lehote splatnosti, podľa dohody účastníkov v zmysle dohody o pristúpení k záväzku, na základe ktorej bola dohodnutá splatnosť záväzku v splátkach a to vo výške 280,- eur a v prípade poslednej splátky vo výške 269,98 eur, so splatnosťou prvej splátky do 31.03.2013, so splatnosťou druhej splátky do 30.06.2013, so splatnosťou tretej splátky do 30.09.2013, so splatnosťou štvrtej splátky do 30.12.2013 a so splatnosťou štvrtej splátky vo výške 269,98 eur do 31.03.2014. Žalovaný 1/ sa neuhradením jednotlivých splátok dostal do omeškania a preto je povinný uhradiť žalobcovi úrok z omeškania a to v zákonnej výške a to vo výške 8,75 % ročne (základná úroková sadzba Y. V. R., ktorá bola od 11.07.2012 do 07.05.2013 vo výške 0,75 % zvýšená o osem percentuálnych bodov) pri omeškaní s úhradou sumy 280,- eur od 01.04.2013 do zaplatenia, vo výške 8,50 % ročne (základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, ktorá bola od 08.05.2013 do 12.11.2013 vo výške 0,50 % zvýšená o osem percentuálnych bodov) pri omeškaní s úhradou sumy 280,- eur od 01.07.2013 a 01.10.2013 do zaplatenia a vo výške 8,25 % ročne (základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, ktorá bola od 13.11.2013 do 11.06.2014 vo výške 0,25 % zvýšená o osem percentuálnych bodov) pri omeškaní s úhradou sumy 280,- eur od 01.01.2014 do zaplatenia a sumy 269,98 eur od 01.04.2014 do zaplatenia.

3. Proti rozsudku súdu prvej inštancie v časti výroku IV. a výroku VIII. podal žalovaný 1/ v zákonom stanovenej lehote odvolanie (za účinnosti O.s.p. platného a účinného do 30.6.2016) z dôvodov, že výška záväzku spoločnosti A. Y. s.r.o. nie je 1389,98 eur ako uvádza žalobca, ale iba 398,98 eur. V Protokole o odovzdaní a prevzatí prenajatých priestorov bolo dohodnuté, že prenajímateľ preberá od nájomcu zabudovanú klímu v hodnote 1000 eur a prehlasuje, že je funkčná. Uvedenú klimatizáciu zakúpila spoločnosť A. Y. s.r.o. dňa 30.06.2011 a po dohode s konateľom spoločnosti TERMION s.r.o. sa stanovila odkupná cena vo výške 1000 eur. Táto suma sa mala započítať zo záväzkom spoločnosti A. Y. s.r.o., ktorý bol k 30.06.2013 vo výške 1389,98 eur. Z tohto dôvodu je nesprávne rozhodnutie súdu prvej inštancie aj v časti trov konania, pretože sú stanovené na základe nesprávneho návrhu žalobcu. Rozhodnutie súdu prvej inštancie v napadnutých výrokoch žiadal zmeniť.

4. K odvolaniu žalovaného sa žalobca vyjadril písomným podaním zo dňa 31.12.2015 a žiadal odvolací súd, aby napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil a odvolanie žalovaného 1/ zamietol. Súčasne si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania. Vo vyjadrení okrem iného uviedol, že ku dňu podania žaloby dlhoval žalovaný 1/ a spoločnosť A. Y. s.r.o. žalobcovi spoločne a nerozdielne titulom nájomnej zmluvy splatné nájomné vo výške 1389,98 eur s DPH, splatné nájomné bolo vyfakturované faktúrou č. 2012006 zo dňa 02.01.2012 v sume 398,33 eur (neuhradená časť vo výške 194,99 eur, zvyšná časť zanikla vecným plnením odovzdaním klimatizácie žalobcovi), faktúrou č. 2012036 zo dňa 01.02.2012 v sume 398,33 eur, faktúrou č.2012047 zo dňa 01.03.2012 v sume 398,33 eur a faktúrou č.2012060 zo dňa 02.04.2012 v sume 398,33 eur. Záväzok spoločnosti A. Y. s.r.o. voči žalobcovi vyplývajúci z faktúry č. 2011169, z faktúry č. 2011181 a faktúry č.2012006 zanikol na základe vecného plnenia spoločnosťou A. Y. s.r.o. a to odovzdaním klimatizácie, ktorá sa nachádza v nebytových priestoroch, ktoré užívala spoločnosť A. Y. s.r.o. titulom nájomnej zmluvy, žalobcovi.

5. Od 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len C.s.p.), ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. O.s.p. v znení neskorších predpisov.

6. Odvolací súd preskúmal vec v rozsahu podaného odvolania podľa § 379 a § 380 ods. 1, 2 C.s.p. a dospel k záveru, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 C.s.p. potvrdiť. Odvolací súd rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 C.s.p., keď v danej veci nebolo potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie a nariadenie pojednávania nevyžadoval ani dôležitý verejný záujem.

7. Podľa § 470 ods. 1 C.s.p. ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom jeho účinnosti.

8. Podľa § 470 ods. 2 C.s.p. právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. 9. Podľa § 365 ods. 1 C.s.p. - Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

10. Podľa § 366 C.s.p. - prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak a) sa týkajú procesných podmienok, b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

11. Preskúmaním obsahu spisu odvolací súd zistil, že súd prvej inštancie vykonal dokazovanie dostatočným spôsobom, zaoberal sa tvrdeniami a dôkazmi strán sporu, dôkazy vyhodnotil v súlade so zásadami uvedenými v § § 191 C.s.p. a zo zisteného skutkového stavu vyvodil správny právny záver. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku a konštatuje správnosť jeho dôvodov.

12. Súd prvej inštancie dodržal v konaní procesný postup, ktorý vyplýva z príslušných ustanovení O.s.p. platného a účinného v čase rozhodovania, pričom postupoval v súlade s § 120 O.s.p. platného a účinného do 30.06.2016, a účastníkov konania poučil podľa § 120 ods. 4 O.s.p. platného a účinného do 30.06.2016 o dôkaznej povinnosti. Túto povinnosť mal súd bez ohľadu na to, či je účastník konania právne zastúpený.

13. Odvolací súd preskúmaním obsahu spisu zistil, že skutočnosti a dôkazy produkované v odvolacom konaní ohľadne započítania sumy 1.000 eur z titulu odkupnej ceny za klimatizáciu s pohľadávkou žalobcu vo výške 1.389,98 eur neboli v konaní pred súdom prvej inštancie žalovaným 1/ vôbec uplatnené. Žalovaný 1/ v žiadnom zo svojich písomných podaní súdu uvedenú skutočnosť neuviedol, na túto tvrdenú skutočnosť sa neodvolával a ani nenavrhol súdu prvej inštancie dokazovanie v tomto smere. Pokiaľ existovala pohľadávka žalovaného 1/ voči žalobcovi spôsobilá na započítanie, žalovaný 1/ bol povinný túto pohľadávku presne špecifikovať, nielen jej výšku, ale aj splatnosť pohľadávky a špecifikovať a preukázať prejav smerujúci k započítaniu.

14. Právo odvolateľa použiť v odvolacom konaní prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré odvolateľ neuplatnil v konaní pred súdom prvej inštancie, je obmedzené. Žalovaný 1/ mal príležitosť a možnosť tvrdiť skutočnosti, ktoré použil ako obranu v odvolacom konaní aj v konaní pred súdom prvej inštancie. Odvolacia argumentácia v podobe nových skutočností (a aj dôkazov) je prípustná len za podmienok uvedených v § 366 C.s.p. Žalovaný 1/ bol riadne poučený o dôkaznej povinnosti, ktorá v sebe zahŕňa nielen povinnosť predložiť dôkaz, ale v prvom rade povinnosť tvrdenia ako obrany strany sporu, ktorá vystupuje na strane žalovaného.

15. Za uvedenej situácie, s ohľadom na vymedzenie odvolacích dôvodov v zmysle ust. § 365 ods. 1 a § 366 C.s.p., odvolací súd dospel k záveru, že skutočnosti a dôkazy o započítaní nemožno vziať do úvahy a prihliadnuť na ne. Je nepochybné, že žalovaný uvedené skutočnosti a dôkazy mohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie, avšak ich neuplatnil, preto odvolací súd na ne neprihliadol a vecne sa nimi nezaoberal, keďže pre taký postup nezistil splnenie podmienok predpokladaných v ust. § 366 a) až d) C.s.p. 16. Odvolací súd vyhodnotil aj ďalší napadnutý výrok rozsudku týkajúci sa trov konania za vecne správny. Súd prvej inštancie zaviazal žalovaného na náhradu trov konania žalobcu vo výške 383,46 eur, ktorá pozostáva zo súdneho poplatku v sume 83,- eur a trov právneho zastúpenia v sume 300,46 eur.

17. Ani v odvolacom konaní žalovaný neuviedol žiadne tvrdenia, ktorými sa súd prvej inštancie nebol zaoberal a riadne ich neodôvodnil. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania dospel k správnym skutkovým zisteniam a vec správne právne posúdil.

18. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v časti výroku IV. a výroku VIII. ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 a 2 C.s.p. účinného od 01.07.2016 potvrdil.

19. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 255 ods. 1 C.s.p. Úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100%.

20. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerov hlasov tri ku nule (§ 393 ods. 2 C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) : - dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.) - dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.) - dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.) - dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 C.s.p.) - v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh, § 428 C.s.p.) - dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov podľa § 429 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).