KSTN/16CoKR/12/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16CoKR/12/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3115226628 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3115226628.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256, pr. zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Michalská 14, Bratislava proti žalovanej R.. Y.K., so sídlom Y. XXX/XXX, T. F., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu R. V., bytom A. U. XXX/X, T., o určenie popretej pohľadávky, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 37Cbi/53/2015-30 zo dňa 17. marca 2016, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie potvrdzuje .

Žalovanej sa náhrada trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie podľa ustanovenia § 32 ods. 11 ZoKR, z dôvodu nezaplatenia preddavku žalobcom napriek náležitému poučeniu o následkoch nezloženia preddavku na trovy konania.

2. Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby Okresný súd Trenčín napadnuté uznesenie zrušil podľa § 10 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. a pokračoval v konaní. V priebehu plynutia lehoty na podanie odvolania poplatník zaplatil súdny poplatok.

3. Napadnuté uznesenie č.k. 37Cbi/53/2015-30 zo dňa 17.03.2016 vydal vyšší súdny úradník, sudca odvolaniu nemienil vyhovieť a vec predložil odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní.

4. Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 380 ods. 1 C.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je vecne správne a je potrebné ho podľa § 387 ods. 1 C.s.p. potvrdiť.

5. Podľa § 470 ods. 1 C.s.p. ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom jeho účinnosti.

6. Podľa § 470 ods. 2 C.s.p. právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

7. Podľa § 32 ods. 11 ZoKR - súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.

8. Žalobca v odvolaní uviedol, že v lehote na podanie odvolania zaplatil súdny poplatok. Odvolací súd uvádza, že žalobca bol uznesením č.k. 37Cbi/53/2015-29 zo dňa 30.12.2015 vyzvaný na zloženie preddavku na trovy konania a nie na zaplatenie súdneho poplatku. Súdny poplatok je plnením, ktoré platí strana sporu (účastník konania) pred začatím súdneho konania alebo po jeho skončení. Plní jednak funkciu uhradzovaciu, teda slúži na to, aby aspoň sčasti pokryl náklady, ktoré má súd so súdnym konaním a jednak obmedzovaciu funkciu, teda aby zabránili neodôvodneným žalobám. Preddavok na trovy konania nie je možné zahrnúť pod kategóriu súdnych poplatkov. Preddavok na trovy konania zabezpečuje vymožiteľnosť prípadnej náhrady trov konania. Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle ustanovenia § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov má veriteľ, ktorý je v pozícii žalobcu a aj veriteľ, ktorý poprel pohľadávku a je v pozícii žalovaného. Ak pohľadávku poprie aj správca, tento nie je povinný zložiť žiaden preddavok a súd musí konať a rozhodnúť o určení popretej pohľadávky, ak žalobca preddavok zloží. Zloženie preddavku žalobcom je podmienkou, aby súd rozhodoval o podanej žalobe. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ako špeciálny právny predpis nerozlišuje subjekty na strane žalobcu tak, ako to rozlišuje na strane žalovaného, kedy odlišuje žalovaného, ktorým je správca a žalovaného, ktorým je popierajúci veriteľ. Žalobca musí tento preddavok zložiť vždy, v opačnom prípade súd konanie zastaví. Zložený preddavok sa použije na náhradu trov konania, ak bude zaviazaný na náhradu ten účastník, ktorý preddavok zložil. Pokiaľ zaviazaný na náhradu trov konania nebude, súd rozhodne o vrátení preddavku alebo jeho časti. Pri zaplatení preddavku na trovy konania až po vydaní uznesenia o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia preddavku na trovy konania a to v lehote na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu nie je možné použiť analógiu ako pri zaplatení súdneho poplatku v odvolacej lehote proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, nakoľko preddavok na trovy konania nemá charakter súdneho poplatku. Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. neupravuje preddavky na trovy konania.

9. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, keď konanie z dôvodu nezloženia preddavku na trovy konania žalobcom, zastavil.

10. Z uvedených dôvodov, odvolací súd napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 C.s.p..

11. O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 396 ods. 1 C.s.p. Žalovaná bola v odvolacom konaní úspešná, ale nakoľko jej žiadne trovy v odvolacom konaní nevznikli, rozhodol odvolací súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

12. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerov hlasov tri ku nule (§ 393 ods. 2 C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) : - dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.) - dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.) - dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.) - dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 C.s.p.) - v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh, § 428 C.s.p.)

- dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov podľa § 429 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).