KSTN/15Sd/85/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 15Sd/85/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3016200385 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Zaťková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3016200385.6ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudkyňou JUDr. Elenou Zaťkovou v právnej veci navrhovateľky: A. N., bytom R. W., F. N. XXX/XX, právne zastúpenej JUDr. Jaroslavom Hujíkom, advokátom, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova 3 proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28. januára 2016, takto

rozhodol:

Krajský súd z r u š u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28. januára 2016 a vec v r a c i a odporkyni na ďalšie konanie podľa § 250j ods. 3 O.s.p. účinného do 30. júna 2016.

Odporkyňa j e p o v i n n á zaplatiť navrhovateľke do rúk jej právneho zástupcu JUDr. Jaroslavovi Hujíkovi náhradu trov konania vo výške 408,69 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

odôvodnenie:

Poznamenáva sa, že od 1. júla 2016 došlo k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“), ktorý je nahradený tromi procesnými kódexmi, a to - zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), - zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), - zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“).

Nahradenie Občianskeho súdneho poriadku tromi procesnými kódexmi si vyžaduje zmenu splnomocňovacích ustanovení odkazujúcich na O.s.p..

Podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Podľa § 492 SSP, konania podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov, vrátane odvolacieho konania a lehôt na podanie odvolania, ktoré plynú podľa doterajších predpisov a ich právne účinky zostávajú zachované.

Navrhovateľka sa podaným návrhom domáhala, aby súd preskúmal rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28. januára 2016, ktorým bolo rozhodnuté, že od 22.06.2015 jej bola podľa § 73, § 112 ods.4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) zvýšená suma invalidného dôchodku na sumu 225,70 € mesačne. V návrhu žiadala o znovu posúdenie jej dôchodkových nárokov z dôvodov, že podľa jej názoru je tento nízky, má stále zhoršujúci sa zdravotný stav a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u nej rozhodne vyššia, ako stanovili posudkoví lekári.

Odporkyňa na podklade podaného odvolania zaslala krajskému súdu dňa 30.05.2016 písomné vyjadrenie zo dňa 24.05.2016, v ktorom žiadala napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Poukázala v ňom na platný právny stav, pričom objasnila okolnosť, že zdravotný stav navrhovateľky bol posúdený správne a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Krajský súd úpravou zo dňa 30.08.2017 vytýčil termín pojednávania na deň 25.09.2017 a zároveň osobitným listom, ktorý bol odporkyni doručený dňa 31.08.2017 vyzval odporkyňu, aby mu zaslala dávkový spis navrhovateľky, najneskôr v lehote 7 dní pred pojednávaním.

Na pojednávaní, konanom dňa 25.09.2017 súd konštatoval, že odporkyňa dňa 22.09.2017 zaslala súdu ospravedlnenie z prevádzkových dôvodov, pričom zároveň žiadala, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti. Žiadaný dávkový spis ku konaniu však nedoložila.

Krajský súd v priebehu nariadených pojednávaní vykonal prieskum oboznámením sa s návrhom navrhovateľky, jej výsluchom, vyjadrením odporkyne, lekárskymi správami a inými listinnými dôkazmi.

Podľa § 250d ods.1 O.s.p. predseda senátu vyžiada spisy žalovaného správneho orgánu, ktorý je povinný bez meškania ich predložiť spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa, pričom z ustálenej judikatúry NS SR (4Sž 40/97) pod pojmom spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods.1 O.s.p. treba rozumieť úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí, nakoľko súd má právo preveriť správnosť a úplnosť skutkových okolností, z ktorých vychádza pri vypracovaní rozhodnutia odporca. Ak administratívny spis predložený odporkyňou súdu nebol, ide o také vážne pochybenie zo strany odporkyne, že súd nemôže uvedené rozhodnutie riadne preskúmať, pričom nepredloženie administratívneho spisu má za následok zrušenie takéhoto rozhodnutia.

Keďže v posudzovanej veci úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál odporkyňou napriek výzve nebol včas predložený, krajský súd na uvedenom podklade napadnuté rozhodnutie zrušil, lebo je nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie z dôvodu § 250j ods. 3 O.s.p.. Krajský súd považuje za nutné uviesť, že pri obdobných veciach bude aplikovať možný postup v súlade s ustanoveniami §§ 53, 250d O.s.p, aby bol posilnený účel efektívneho súdneho prieskumu zákonnosti napadnutých rozhodnutí.

Krajský súd riadne vykonal pojednávanie najmä z dôvodu, aby nebolo upreté základné právo účastníkov konania ústne sa pred súdom vyjadriť.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 250l ods.2 O.s.p. za použitia § 250k ods.l O.s.p., podľa ktorého, ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania. V danom prípade bola navrhovateľka v konaní úspešná, preto má právo na náhradu trov konania proti odporkyni.

Trovy navrhovateľky spočívajú v trovách právneho zastúpenia. Náhrada trov právneho zastúpenia bola priznaná v súlade s vyhláškou č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Právny zástupca navrhovateľky uskutočnil celkom tri úkony právnej pomoci, a to: - prevzatie a príprava veci zo dňa 03.10.2016 (§11 ods.4 citovanej vyhlášky), za ktoré mu patrí odmena vo výške 66,00 eur (za rok 2016), - účasť na pojednávaní dňa 22.05.2017 (§ 11 ods.4 citovanej vyhlášky), za ktoré mu patrí odmena vo výške 68,00 eur (za rok 2017), - účasť na pojednávaní dňa 25.09.2017 (§ 11 ods.4 citovanej vyhlášky), za ktoré mu patrí odmena vo výške 68,00 eur (za rok 2017), Odmena za úkony tak spolu predstavuje 202,00 €.

K úkonu vykonanému v roku 2016 patrí právnemu zástupcovi paušálna náhrada vo výške 1 á 8,58 eur a za dva úkony v roku 2017 vo výške 2á 8,84 eur. Paušálna náhrada tak predstavuje sumu 26,26 €.

Právnemu zástupcovi navrhovateľky patrí i náhrada cestovných výdavkov (§ 15písm. a/, §16.ods.4) a to: - za cestu Prievidza - Trenčín a späť dňa 22.05.2017 z dôvodu účasti na pojednávaní, t.j. 120 km, pri spotrebe podľa TP 5,8 l/100km a pri cene benzínu 1,290 eur/liter. Náhrada za pohonné hmoty potom predstavuje sumu 8,97 eur , - za cestu Prievidza - Trenčín a späť dňa 25.09.2017 z dôvodu účasti na pojednávaní, t.j. 120 km, pri spotrebe podľa TP 5,8 l/100km a pri cene benzínu 1,395 eur/liter. Náhrada za pohonné hmoty potom predstavuje sumu 9,70 eur . - Cena za spotrebovaný benzín je 18,67 eur. - Podľa opatrenia MPSVaR č. 632/2008 Z.z. je náhrada za 1 km jazdy 0,183 €. Jedna cesta z Prievidze do Trenčína a späť je 120 km, takže náhrada za používanie motorového vozidla je za oba pojednávacie dni 2 á 21,96 €, spolu 43,92 €.

Spolu tak právnemu zástupcovi navrhovateľa patrí náhrada cestovných výdavkov vo výške 62,59 €.

Právnemu zástupcovi patrí i náhrada za stratu času podľa § 17 ods. l citovanej vyhlášky za dni 22.05.2017 a 25.09.2017 za cestu Prievidza - Trenčín a späť a to za 8 polhodín á 14,73 eur, spolu vo výške 117,84 €.

Právnemu zástupcovi navrhovateľky patrí tak celková odmena a náhrada hotových výdavkov vo výške 408,69 €. Tieto trovy konania je odporkyňa povinná zaplatiť navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku k rukám jej právneho zástupcu (§ 160 ods.1 O.s.p. a § 149 ods.1 O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku podľa § 250s O.s.p. odvolanie n i e j e prípustné.