KSTN/15Sd/58/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 15Sd/58/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3015200241 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Zaťková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3015200241.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudkyňou JUDr. Elenou Zaťkovou v právnej veci navrhovateľa: A. F., bytom: V. - V. I., W. Q., M. Q. XXX/XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa Bratislava, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. novembra 2014, takto

rozhodol:

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. novembra 2014 ako zákonné a vecne správne.

Krajský súd n e p r i z n á v a odporkyni náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Poznamenáva sa, že od 1. júla 2016 došlo k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“), ktorý je nahradený tromi procesnými kódexmi, a to - zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), - zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), - zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Nahradenie Občianskeho súdneho poriadku tromi procesnými kódexmi si vyžaduje zmenu splnomocňovacích ustanovení odkazujúcich na O.s.p..

Podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Podľa § 492 SSP, konania podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov, vrátane odvolacieho konania a lehôt na podanie odvolania, ktoré plynú podľa doterajších predpisov a ich právne účinky zostávajú zachované.

Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal, aby súd preskúmal rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. novembra 2014 (ďalej len napadnuté rozhodnutie), ktorým podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č.461/2003 Z. z o sociálnom poistení (ďalej len zákona) zamietla jeho žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku, z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia odporkyne je navrhovateľ naďalej invalidný s rovnakou mierou poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť ako pri predchádzajúcom posúdení - t.j. 55 %. V písomných dôvodoch svojho podania navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že miera poklesu 55 % mu bola určená po infarkte myokardu a taktiež na základe ochorenia pohybového aparátu. V roku 2013 utrpel pracovný úraz, dôsledkom ktorého došlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu a musel podstúpiť operáciu chrbtice. Uviedol, že operáciou nedošlo k odstráneniu problémov, ale bola vykonaná z dôvodu, aby sa jeho ochorenie nezhoršovalo. Z dôvodu vážnych zdravotných problémov a sústavnej bolesti musel ukončiť pracovný pomer, nakoľko nebol schopný vykonávať dohodnutú prácu. Požiadal preto o prehodnotenie zdravotného stavu odporkyňu. Vo svojom podaní namietal postup posudkovej komisie, nepresnosti odborného posudku, nedostatok záujmu zo strany posudkovej lekárky a nesúhlas s jej rozhodnutím.

Odporkyňa na podklade podaného odvolania opätovne preskúmala zdravotný stav navrhovateľa dňa 17.03.2015 posudkovým lekárom sociálneho poistenia ústredia so sídlom v Nitre MUDr. Q.. Posudkový lekár po posúdení všetkých dostupných lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie za rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa považoval stav po operácii bedrovej chrbtice pre degeneratívne zmeny - kapitola XV, oddiel E, položka 4., písm b) prílohy č. 4 k zákonu - 45 % (horná hranica rozmedzia 35-45%) so zvýšením percentuálnej miery poklesu o 10 % za ostatné zdravotné postihnutia: hypertenzia II., dnavá artritída, dupuytrenova kontraktúra flexora IV. prsta pravej ruky. Vo výroku posudku posudkový lekár určil, že navrhovateľ je naďalej invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Odporkyňa sa k veci písomne vyjadrila podaním zo dňa 31.03.2015. Uviedla, že navrhovateľ žiadosťou spísanou dňa 25.07.2014 požiadal Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku. Následne odporkyňa zdravotný stav navrhovateľa posúdila dňa 09.10.2014 posudkovou lekárkou sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne - pobočka Prievidza, pričom navrhovateľ bol uznaný naďalej invalidným podľa ust. § 71 ods. 1 zákona, a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mu bola určená opätovne na 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Na základe podaného opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený posudkovou lekárkou sociálneho poistenia, pobočky Prievidza dňa 09.02.2015, ako aj posudkovým lekárom ústredia dňa 17.03.2015. Obaja posudkoví lekári sociálneho poistenia zotrvali na pôvodnom posudku. Posudkoví lekári v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia, ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľ nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo zmenu dátumu vzniku invalidity.

Súd vykonal prieskum oboznámením návrhu navrhovateľa, jeho výsluchom, písomným vyjadrením odporkyne, napadnutým rozhodnutím odporkyne, administratívnym spisom, stanoviskom zástupkyne odporkyne a ostatným spisovým materiálom.

Súd toto napadnuté rozhodnutie preskúmal po všetkých stránkach a dospel k záveru, že odvolaniu navrhovateľa nemožno priznať úspech.

Z posudkového a dávkového spisu bolo zistené, že navrhovateľ bol uznaný invalidným od 01.01.2007 so stanovením miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 % (45% pre ischemickú chorobu srdca + 10 % pre hypertenziu). Navrhovateľ v roku 2006 prekonal srdcový infarkt, odvtedy navštevuje kardiológa. Pre pretrvávajúce ťažkosti s bedrovou chrbticou podstúpil navrhovateľ dňa 27.02.2014 operáciu na neurochirurgickej klinike v Nových Zámkoch, potom absolvoval rehabilitačnú liečbu. Na základe žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku zo dňa 25.07.2014 bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovými lekármi sociálneho poistenia so záverom, že je naďalej invalidný s nezmenenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 % (pre ochorenie chrbtice 45 % + navýšenie 10 % pre ischemickú chorobu srdca).

Na pojednávaní pred súdom dňa 30.11.2015 navrhovateľ uviedol, že žiada o preskúmanie napadnutého rozhodnutia z dôvodu neobjektívnosti. Nesúhlasí s postupmi posudkových lekárov, nakoľko ich názor na jeho chorobu nie je jednotný. Mal za to, že jeho zdravotný stav odôvodňuje priznanie vyššej miery poklesu, keďže máva časté búšenie srdca, pri chôdzi sa zadýcha, veľmi zle sa mu chodí a musí používať barlu. Zároveň súdu predložil aktuálne lekárske nálezy o svojom zdravotnom stave, ktoré sú vystavené v období od posledného posúdenia posudkovým lekárom.

V zmysle uvedených námietok súd uznesením č. 15Sd/58/2015-25 zo dňa 30.11.2015 požiadal odporkyňu o pridelenie nového posudkového lekára, ktorý preverí zdravotný stav navrhovateľa za jeho osobnej účasti, berúc do úvahy aj aktuálne odborné nálezy predložené súdu na pojednávaní. Na podklade tohto rozhodnutia bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovou lekárkou sociálneho poistenia MUDr. P. I. dňa 03.02.2016. Posudková lekárka v celkovom posudku konštatovala, že v súčasnosti sú u navrhovateľa v popredí pohybové obmedzenia, na podklade verifikovaných degeneratívnych zmien, riešené operačne. Vo februári 2015 absolvoval navrhovateľ konziliárne neurochirurgické vyšetrenie, podľa klinického nálezu a zobrazovacích nálezov je jeho stav primeraný operačnému zákroku, bez známok zlyhania, miechový kanál je voľný. V predložených odborných nálezoch nie sú preukázané klinické prejavy v zmysle parézy svalových atrofií, poruchy zvieračov, preto je naďalej stanovená miera poklesu na úrovni 45 %, zodpovedajúce stavu po operácii chrbtice s často recidivujúcimi prejavmi nervového a svalového dráždenia s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu. Zvýšenie percentuálnej miery o 10 % bolo priznané za ostatné ochorenia. Lekársky posudok bol doplnený na základe dožiadania súdu č. 15Sd/58/2015-41 dňa 12.05.2016. Posudková lekárka po zohľadnení nových lekárskych správ skonštatovala, že akútna zmena v zdravotnom stave vzniknutá počas hospitalizácie vo februári 2016 nie je, napriek množstvu vykonaných odborných vyšetrení, spresnená a stav nemožno aktuálne hodnotiť ako ustálený, trvalý, liečbou neovplyvniteľný, preto je z posudkového hľadiska zatiaľ nehodnotiteľný. Zotrvala na pôvodnom vyjadrení a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určila na 55 %.

Podľa § 70 ods. l, 2 zákona č. 461/2003 Z.z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok sa v zásade vyžaduje súčasné splnenie troch základných podmienok, a to: 1/ musí ísť o občana, ktorý sa stal invalidným, 2/ občan musí získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a 3/ nesmie ísť o osobu, ktorá by ku dňu vzniku invalidity splnila podmienky nároku na starobný dôchodok , resp. nesmie byť tejto osobe priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (71 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z.).

Podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Podľa § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

Na základe výsledkov prieskumného konania súd dospel k záveru, že odvolaniu navrhovateľa nemožno priznať úspech. V posudzovanej veci príslušní posudkoví lekári dostatočne posúdili zdravotný stav navrhovateľa v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia dňa 09.10.2014, ako aj v konaní o opravnom prostriedku dňa 09.02.2015, 17.03.2015, 03.02.2016 a 12.05.2016. Podané posudky sú komplexné, po medicínskej stránke riadne a logicky zdôvodnené, vzájomne si neodporujú a nie sú zistené diskrepancie medzi závermi posudkových lekárov a diagnózami odborných lekárov. Krajský súd zotrval na názore, že v súčasnosti zdravotný stav navrhovateľa neodôvodňuje zmenu pre iný záver, než aký prijali posudkoví lekári. Odporkyňa rozhodla správne, keď vydala napadnuté rozhodnutie s výrokom a odôvodnením tam uvedeným, jej postup zodpovedá zákonu, a preto ho krajský súd považuje za plne preskúmateľné. Navrhovateľ v konaní nepredložil žiaden dôkaz, ktorý by nasvedčoval inému rozsahu zdravotného poškodenia, ako bol v čase posudzovania jeho zdravotného stavu a rozhodovania odporkyňou ustálený.

Navrhovateľ na ostatnom pojednávaní zotrvával na svojich prednesoch, poukazoval na to, že podľa jeho názoru posudkové závery lekárov nie sú úplné a objektívne. Pokiaľ ide o spochybňovanie objektívnosti posudkových lekárov odporkyne zo strany navrhovateľa, odporuje to ustanoveniu § 153 a nasl. zákona, ktoré presne stanovujú práva a povinnosti posudkových lekárov s poukazom na okolnosť, že títo majú udelenú licenciu na vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a úrazového poistenia. Akékoľvek spochybňovanie ich odbornej spôsobilosti a nezaujatosti by mohlo viesť k porušeniu princípov právneho štátu. Posudok posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia má v konaní o priznanie alebo odňatie dávky, podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom rovnakú právnu hodnotu, ako znalecký posudok vypracovaný súdnym znalcom ( judikát NS SR č.9/2005 Jo sp.zn. č.1 So 109/2003).

Na podklade týchto skutočností bolo potom napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. novembra 2014 potvrdené ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom.

Záverom však súd uvádza, že v budúcnosti pri zhoršení zdravotného stavu navrhovateľa nie je vylúčená možnosť opakovaného posúdenia jeho zdravotného stavu, nového určenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a tým prehodnotenia podmienok pre priznanie invalidného dôchodku. V súčasnosti bol jeho zdravotný stav ohodnotený na hornej - maximálne možnej % -tuálnej hranici miery poklesu v súlade so zaradením jeho ochorení podľa platnej prílohy č.4 k zákonu.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 250l ods.2 O.s.p. za použitia § 250k ods.l O.s.p., podľa ktorého, ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania. Navrhovateľ v konaní nebol úspešný, preto mu súd náhradu trov konania nepriznal a odporkyni sa v zmysle ustanovenia § 250k O.s.p. trovy konania nepriznávajú.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. V odvolaní sa má uviesť, kto ho podáva, ktorému súdu je určené, ktorej veci sa týka a čo sa odvolaním sleduje, odvolanie musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak odvolateľ nepredloží odvolanie v potrebnom počte rovnopisov a s prílohami, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. Je potrebné najmä uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje (dátum vydania rozhodnutia a spisová značka), v čom sa vidí nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa odvolateľ domáha.