KSTN/14Sd/12/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 14Sd/12/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3016200466 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr Eva Vékonyová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3016200466.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: U. J., bytom I. T., Q. XXX/X, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, na návrh navrhovateľky o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. januára 2016, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Návrh navrhovateľky sa odmieta.

odôvodnenie:

Dňa 13.06.2016 bol tunajšiemu súdu prostredníctvom odporkyne doručený návrh navrhovateľky na preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. januára 2016, ktorým odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 461/2003 Z.z.") priznala navrhovateľke od 17. decembra 2015 invalidný dôchodok v sume 125,20 eur mesačne, nakoľko navrhovateľka má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a súčasne ku dňu vzniku invalidity splnila aj ostatné podmienky nároku na invalidný dôchodok. Súčasne bol takto priznaný dôchodok od 1. januára 2016 zvýšený v zmysle ust. § 82 zák.č. 461/2003 Z.z. a § 1 opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z., ktorým sa stanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky.

Navrhovateľka v podanom odvolaní žiada spätné vyplatenie invalidného dôchodku od XX.XX.XXXX, nakoľko jej postihnutie trvá od detstva.

Odporkyňa vo svojom vyjadrení k podanému opravnému prostriedku uviedla, že navrhovateľka podala svoje odvolanie oneskorene. Poukázala na to, že napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. januára 2016 nebolo zaslané navrhovateľke do vlastných rúk na doručenku, pretože nebolo rozhodnutím podľa § 212 ods. 3 písm. a) až e) zákona č. 461/2003 Z.z., ktoré by bolo nutné takto doručovať. Napadnuté rozhodnutie bolo dané na expedíciu dňa 3. februára 2016, čím sa podľa Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. považuje za doručené dňa 5. februára 2016. Uvedené rozhodnutie obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie. Opravný prostriedok navrhovateľky bol odovzdaný na poštovú prepravu podľa odtlačky pošty na obálke až dňa 22.04.2016, t.j. po uplynutí lehoty stanovenej na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia. Navrhla opravný prostriedok navrhovateľky ako oneskorene podaný podľa § 250p O.s.p. odmietnuť.

Navrhovateľka k vyššie uvedenému vyjadreniu odporkyne písomne uviedla, že nenapadla výšku invalidného dôchodku, ale dátum jeho priznania, nakoľko jej zdravotné postihnutie trvá od detstva. Nikto zo sociálnej poisťovne ju neoboznámil, o spätnom doplatku za tri roky. Túto informáciu sa dočítala na internete, a preto nevidí na tom nič nezákonné, že následne podala odvolanie aj keď to nebolo v lehote 30 dní. Podľa § 492 S.s.p. konania podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov, vrátane odvolacieho konania a lehôt na podanie odvolania, ktoré plynú podľa doterajších predpisov a ich právne účinky zostávajú zachované.

Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Podľa § 212 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk alebo poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk". Do vlastných rúk sa doručujú rozhodnutia a) o nepriznaní dávky, odňatí dávky, znížení dávky alebo o zastavení výplaty dávky, b) o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávke, c) o poistnom, o príspevku na starobné dôchodkové sporenie, o uložení pokuty a penále, d) o prerušení konania, e) o zastavení konania.

Podľa § 250m ods. 2 O.s.p. návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia.

Podľa § 250p veta prvá O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene, alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Podľa bodu 1.3. Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. vydaných na základe zákona č. 507/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Úradná zásielka - Vnútroštátny styk) lehota prepravy pre úradné zásielky je D+2 (dodanie druhý pracovný deň po dni podania).

Bolo zistené, že rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. januára 2016 bolo dané na expedíciu dňa 03.02.2016. Opravný prostriedok navrhovateľky bol doručený odporkyni dňa 25.04.2016. Podľa odtlačky pečiatky pošty na obálke tohto odvolania podala navrhovateľka odvolanie na poštovú prepravu dňa 22.04.2016, t.j. viac ako 2 mesiace potom ako bolo rozhodnutie odporkyne preukázateľne predané na poštovú prepravu.

Súd v tejto veci konštatuje, že zákon č. 461/2003 Z.z. neukladá odporkyni povinnosť doručovať rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku doporučene, do vlastných rúk. Navrhovateľka však bola povinná podať odvolanie v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote, o čom bola v rozhodnutí odporkyne riadne poučená.

Ako bolo uvedené vyššie, v prejednávanom prípade rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. januára 2016 bolo dané na expedíciu dňa 03.02.2016 a navrhovateľka podala opravný prostriedok na poštovú prepravu až dňa 22.04.2016. Sama navrhovateľka v písomnom vyjadrení k vyjadreniu odporkyne uviedla, že nič nevidí na tom, že odvolanie podala hneď ako zistila, že jej môže byť dôchodok priznaný aj spätne, aj keď tak neučinila v lehote 30 dní. Tým de facto sama potvrdila, že odvolanie nepodala v zákonom stanovenej lehote 30 dní. Podľa názoru odvolacieho súdu je vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možné ustáliť, že navrhovateľka nepodala opravný prostriedok v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia. Krajský súd zároveň konštatuje, že napadnuté rozhodnutie odporkyne obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, keďže krajský súd nemal preukázané včasné podanie opravného prostriedku navrhovateľkou, ktorú skutočnosť navrhovateľka ani žiadnym spôsobom nenamietala, krajský súd návrh navrhovateľky na preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26. januára 2016 odmietol podľa § 250p O.s.p. ako podaný oneskorene.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky prostredníctvom Krajského súdu v Trenčíne, písomne, v dvoch vyhotoveniach.

Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. odvolanie musí mať tieto náležitosti: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované s uvedením dátumu vyhotovenia odvolania, proti ktorému rozhodnutiu súdu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.