KSTN/13S/38/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 18.1.2017

Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/38/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3016200729 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3016200729.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, členov JUDr. Evy Vékonyovej a JUDr. Juraja Floroviča, v právnej veci žalobcu DK-STAV SK, s.r.o., so sídlom Lúčna 645/9, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 359 815, právne zastúpený advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s.r.o., so sídlom, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 25.08.2016, č. 103789346/2016, takto

rozhodol:

Krajský súd žalobu z a m i e t a .

Žalovanému sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Žalobca sa včas podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (správcu dane) č. 103352167/2016 zo dňa 15.06.2016, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty rozdiel v sume nadmerného odpočtu vo výške 18.483,72 Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2014 znížením nadmerného odpočtu zo sumy 22.874,08 Eur na sumu 4.390,36 Eur, z dôvodu neuznania dodávateľských faktúr vystavených spoločnosťou OK & STAV, s.r.o., konkrétne faktúry č. 2014081 zo dňa 31.07.2014, dátum dodania 31.07.2014, za vykonané stavebné práce so základom dane v sume 19.912,77 Eur, DPH 20 % v sume 3.982,55 Eur, spolu v sume 23.895,32 Eur a faktúry č. 2014096 zo dňa 28.08.2014, dátum dodania 28.08.2014, za vykonané stavebné práce so základom dane v sume 72.505,84 Eur, DPH 20 % v sume 14.501,17 Eur, spolu v sume 87.007,01 Eur.

2. Zo žalobou napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že žalovaný pri svojom rozhodovaní vychádzal zo skutkového stavu zisteného správcom dane, pričom skutkové, ako aj právne závery správcu dane si osvojil. Z nich vyplýva, že medzi žalobcom DK-STAV SK, s.r.o. ako objednávateľom, zastúpeným konateľom L.. G. O. a spoločnosťou OK & STAV, s.r.o. ako zhotoviteľom, zastúpeným konateľom L.. A. Z., bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2013/PP zo dňa 27.11.2013, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia. Zhotoviteľ bol vybraný prostredníctvom výberového konania a zaviazal sa vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Dielo malo byť zrealizované v rámci projektu s názvom: Sklad stelív a krmív, ako súčasť Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a spolufinancované zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková cena za predmet diela bola stanovená na sumu 190.246,33 Eur. 3. Správca dane preveroval žalobcom deklarované zdaniteľné obchody od dodávateľa. V rámci dožiadania bolo získané vyjadrenie L.. A. Z., ktorý za dodávateľa síce obchody potvrdil, avšak sa k nim vyjadroval nekonkrétne a podľa správcu dane sčasti aj nepravdivo. Pri faktúre č. 2014081 k niektorým položkám (č. 9, č. 764, č. 766, č. 771, č. 781) uviedol, že práce vykonala, resp. zabezpečila spoločnosť FURT - STAV s.r.o.. Tieto tvrdenia však spoločnosť OK & STAV, s.r.o. nepreukázala, keď z jej účtovníctva bolo zistené, že spoločnosť FURT - STAV s.r.o. jej v zdaňovacom období júl 2014 nefakturovala žiadne práce na diele Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia. Dodávateľ (OK & STAV, s.r.o.) v účtovníctve, ktoré predložil, má deklarované, že v zdaňovacom období júl 2014 mu práce na diele Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia dodala spoločnosť KOVMONT, spol. s r.o. na základe faktúry č. 20140658 zo dňa 11.07.2014. Ide o spoločnosť, ktorá krátko na to, ku dňu 16.07.2017, bola vymazaná z obchodného registra v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou JUPEX, s.r.o., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Pritom z iných predchádzajúcich konaní (kontrola dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január až marec 2014) správca dane zistil, že zástupcovia spoločnosti KOVMONT, spol. s r.o., sa splneniu povinnosti predložiť požadovanú účtovnú dokumentáciu vyhýbali pre rôzne nimi uvádzané prekážky, až napokon bolo konateľom tejto spoločnosti správcovi dane oznámené, že povinnosť predložiť doklady nemôže splniť, pretože všetky doklady spoločnosti KOVMONT, spol. s r.o. boli jej konateľovi odcudzené z motorového vozidla, aj s notebookom, na ktorom bolo vedené účtovníctvo. Pri inom úkone správcu dane s T. O., bývalým konateľom spoločnosti KOVMONT, spol. s r.o., síce konateľ vykonanie niektorých prác potvrdil, avšak tvrdenia ničím nepreukázal. Nepamätal si, kto konkrétne predmetné práce vykonal, vyjadroval sa všeobecne uvádzajúc, že išlo o živnostníkov a dohodárov, ktorých našiel na internete.

4. Pri faktúre č. 2014096 zástupca dodávateľa (OK & STAV, s.r.o.) na otázku, kde a od koho nakupovali materiál, ktorý bol použitý pri fakturovaných stavebných prácach, uviedol, že od českej firmy BOLEX. Správca dane zistil, že táto informácia je nepravdivá, nakoľko česká spoločnosť BOLEX v čase deklarovania obchodu neexistovala. Správca dane tiež zistil, že spoločnosť s rovnakým obchodným menom existuje na Slovensku ako BOLEX, s.r.o.. V rámci miestneho zisťovania v tejto spoločnosti bolo zistené, že spoločnosť BOLEX, s.r.o. fakturovala spoločnosti OK & STAV, s.r.o. sušičku BIOMASTER a mobilnú komerčnú muštáreň. Konateľ spoločnosti BOLEX, s.r.o. L.. F. Y. uviedol, že v tomto konkrétnom prípade komunikoval iba s L.. O. a na jeho požiadavku to bolo dodané do Lehoty pod Vtáčnikom s tým, že na ďalšiu požiadavku L.. O. bola dodávka fakturovaná spoločnosti OK & STAV, s.r.o., avšak s konateľom tejto spoločnosti nikdy spoločnosť BOLEX, s.r.o. nekomunikovala. Zaškolenie obsluhy na dodanú sušiareň a muštáreň bolo fakturované priamo spoločnosti DK - STAV SK, s.r.o. K položkám č. 731 (kotolne), č. 732 (strojovne) a č. 733 (rozvod potrubia) faktúry č. 2014096 sa zástupca zhotoviteľa (OK & STAV, s.r.o.) vyjadril, že práce vykonala spoločnosť BOLEX, čo však podľa žalovaného nebola pravda, ako vyplynulo z miestneho zisťovania vykonaného v spoločnosti BOLEX, s.r.o..

5. Zástupca zhotoviteľa (OK & STAV, s.r.o.) sa tiež vyjadril, že niektoré ďalšie práce deklarované vo faktúre č. 2014096 vykonala na diele spoločnosť FURT - STAV s.r.o.. Malo ísť o položky č. 713 (izolácie tepelné), č. 783 (nátery), č. 4 (vodorovné konštrukcie), č. 6 (úpravy povrchov, podlahy, výplne), č. 9 (ostatné konštrukcie a práce), č. 721 (vnútorná kanalizácia), č. 722 (vnútorný vodovod), č. 725 (zariaďovacie predmety). Správca dane v súvislosti s inou daňovou kontrolou vypočul A. W., v rozhodnom čase jediného konateľa spoločnosti FURT - STAV s.r.o., ktorý uviedol, že za obdobie, kedy bol konateľom, spoločnosť nič nevykonávala, žiadne faktúry nevydávala. Spoločnosť nevlastnila žiadny majetok a nevie, že by mala nejakých zamestnancov. Aj z týchto zistení správca dane dospel k záveru, že informácia zhotoviteľa o realizácii niektorých prác zamestnancami spoločnosti FURT - STAV s.r.o. sa javí ako nepravdivá.

6. Správca dane preveroval niektoré čiastkové informácie získané v daňovom konaní týkajúce sa spoločnosti KOVODĚL Janča s.r.o. z Uherského Brodu. Bolo zistené, že technologické zariadenie pre pestovateľskú pálenicu bolo touto spoločnosťou dodané do Lehoty pod Vtáčnikom. Najskôr bol uzavretý návrh zmluvy o dielo s daňovým subjektom DK - STAV SK, s.r.o., ktorej konateľ L.. O. súhlasil s návrhom a cenovou ponukou, avšak následne nahlásil, že sa bude meniť objednávateľ na OK & STAV, s.r.o.. Zmluvu za túto spoločnosť podpísal pán Slavík, ktorý prišiel s L.. O.. Pán Z. bol len pri podpise zmluvy. Jednania týkajúce sa dodania a montáže technologického zariadenia prebiehali s L.. O., práce pri montáži technologického zariadenia na stavbe v Lehote pod Vtáčnikom zadával a ich realizáciu kontroloval L.. O., jednania o cene technologického zariadenia prebiehali s L.. O., fakturačné údaje spoločnosti OK & STAV, s.r.o. zadal spoločnosti KOVODĚL Janča, s.r.o. L.. O., ktorý napokon aj dodané zariadenie fyzicky prevzal, o čom bol spísaný preberací protokol dňa 17.06.2014.

7. Správca dane preveroval aj informáciu týkajúcu sa subdodávateľa M. S. - VIDAGAS. M. S. sa vyjadril, že L.. O. ho oslovil, či by mu nespravil kúrenie, rozvody vodoinštalácie a kanalizácie na stavbe pestovateľskej pálenice. Následne počas realizácie objednaných prác ho L.. O. požiadal, aby práce fakturoval na spoločnosť OK & STAV, s.r.o., ktorá bola generálnym dodávateľom. Fakturačné údaje na túto spoločnosť mu dodal L.. O.. Jednania prebiehali s L.. O., ktorý práce priebežne usmerňoval a následne kontroloval. V máji 2014 M. S. vyfakturoval spoločnosti OK & STAV, s.r.o. rozvody - vodoinštalačné práce + materiál. Ďalšou faktúrou č. 25/2014 zo dňa 08.08.2014 vyfakturoval materiál, t.j. radiátory, záchody, umývadlá, batérie, vrátane príslušenstva. Na stavbe sa niekedy nachádzal aj pán Z., avšak jemu M. S. nepodliehal.

8. Žalovaný a správca dane vo svojich rozhodnutiach tiež poukázali na rozpory vo vyjadreniach daňového subjektu (L.. G. O.) a zástupcu dodávateľa (zhotoviteľa diela) L.. A. Z. na otázky ohľadne identifikácie niektorých subdodávateľov zapojených do realizácie diela. Napr. k položke č. 766 faktúry č. 2014081 (konštrukcie stolárske) sa zástupca dodávateľa vyjadril, že práce zabezpečovala spoločnosť FURT - STAV s.r.o., materiál zabezpečil dodávateľ, dvere a okná dodávala jedna spoločnosť. Daňový subjekt k tejto položke uviedol, že okná dodal pán O. W. a interiérové dvere dodala spoločnosť HESTAV pána F.. K položke č. 766 faktúry č. 2014081 (podlahy z dlaždíc keramických) a položke č. 781 faktúry č. 2014081 (obklady z obkladačiek a dosiek) sa zástupca dodávateľa nevedel presne vyjadriť, niečo mali skladom, niečo možno nakúpili v sieti Merkury Market. Daňový subjekt k týmto položkám uviedol, že všetky obklady a dlažby boli od firmy Ptáček, on si ich sám vybral, OK & STAV, s.r.o. mu to dodal. K položke č. 734 faktúry č. 2014096 (armatúry) sa zástupca dodávateľa vyjadril, že materiál dodali oni, bol nakúpený zo stavebnín vedľa stavby. Daňový subjekt k tejto položke uviedol, že všetko urobil VIDAGAS ako subdodávateľ pre OK & STAV, s.r.o. K položke č. 783 faktúry č. 2014096 (nátery) sa zástupca dodávateľa vyjadril, že materiál nakúpil dodávateľ od spoločnosti Farby laky, H., z Námestova, práce realizovala spoločnosť FURT - STAV s.r.o.. Daňový subjekt k tejto položke uviedol, že všetko robil VIDAGAS ako subdodávateľ pre OK & STAV, s.r.o.. K ďalším položkám faktúry č. 2014096, a to č. 721 (vnútorná kanalizácia), č. 722 (vnútorný vodovod), č. 725 (zariaďovacie predmety) sa zástupca dodávateľa vyjadril, že materiál zabezpečil dodávateľ a práce spoločnosť FURT - STAV s.r.o.. Daňový subjekt k týmto položkám uviedol, že všetko robil VIDAGAS pre OK & STAV, s.r.o.. Z týchto zistení správcu dane podľa žalovaného vyplýva, že zo strany zúčastnených osôb (dodávateľ a daňový subjekt) nebolo počas kontroly jednoznačne preukázané, kto v skutočnosti predmetné dielo zrealizoval. Samotný dodávateľ nepreukázal personálne a materiálne zabezpečenie na realizáciu predmetného diela a obdobne ani u spoločnosti FURT - STAV s.r.o., prostredníctvom ktorej malo subdodávateľsky dôjsť k prácam na diele, nebola preukázaná existencia personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia, čo vyplynulo k vyjadrenia bývalého konateľa tejto spoločnosti.

9. Podľa žalovaného samotná existencia faktúry, na ktorej je uvedená daň, a teda to, že platiteľ má faktúru vyhotovenú iným platiteľom dane, ak nie je podložená reálnym dodaním tovaru a služieb, nezakladá právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre. Uskutočnenie dodania tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti a následne právo odpočítať daň nie je možné deklarovať len po formálnej stránke (vystavenou dodávateľskou faktúrou), ale aj po obsahovej stránke (preukázaním reálneho dodania tovaru a služby). Doklady predkladané platiteľom musia byť odrazom reálneho obchodu, ktorý platiteľ preukazuje. Podľa žalovaného v rámci daňovej kontroly a vyrubovacieho konania správca dane zistil objektívne skutočnosti, ktoré preukazujú získanie neoprávnenej daňovej výhody v oblasti dane z pridanej hodnoty. Zdaniteľné obchody deklarované zo strany dodávateľa pre platiteľa a zároveň zdaniteľné obchody deklarované na faktúrach, na ktorých je uvedená tuzemská spoločnosť ako dodávateľ tovaru, majú čisto umelý charakter s cieľom získať neoprávnené odpočítanie dane. Právo na odpočítanie dane je možné uplatniť len v prípade, ak neexistuje zneužívajúce konanie. Podľa žalovaného zákon o dani z priadnej hodnoty výslovne nestanovuje platiteľovi povinnosť zisťovať a overovať si totožnosť vystavovateľa dokladu, ako i pravdivosť ďalších údajov. Túto znalosť však zákon očakáva, vychádza z nej. Inak sa platiteľ vystavuje podnikateľskému riziku prípadného nesplnenia podmienok nároku na odpočítane dane v prípade dodatočného zistenia, že obchodoval s osobou, ktorá nebola oprávnená konať v mene dodávateľa, alebo vystavila či predložila falošný daňový doklad. V prípade platiteľa materiál a stavebné služby (práce) boli preukázateľne dodané, nie však spoločnosťou OK & STAV, s.r.o. Rabča, ktorá bola do zdaniteľných obchodov umelo vložená. Vystavenie faktúr v mene tejto spoločnosti malo za cieľ získať neoprávnenú daňovú výhodu tým, že platiteľ si uplatnil odpočítanie dane, pričom daň nebola odvedená v subdodávateľských spoločnostiach FURT - STAV s.r.o. a KOVMONT, spol. s r.o.. Z rozsiahleho dokazovania vykonaného správcom dane je podľa žalovaného zrejmé, že konateľ platiteľa (DK - STAV SK, s.r.o.) si sám riadil realizáciu stavby, aktívne na nej participoval a kontroloval všetky stavebné práce a všetok materiál, ktorý bol na stavbe použitý. Pojem faktúra v podstate znamená, že týmto dokladom sa žiada odplata za uskutočniteľné zdaniteľné obchody. Postup, ktorý platiteľ dohodol so svojimi dodávateľmi, nezodpovedá transparentnému spôsobu obchodovania. Žalovaný svoje právne úvahy v napadnutom rozhodnutí uzavrel konštatáciou, že nespochybňuje existenciu realizovaného diela, čo vyplýva najmä zo zápisnice o miestnom zisťovaní č. 20585047/2015, avšak tvrdenie platiteľa, že dielo „Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia“ dodal dodávateľ OK & STAV, s.r.o. v rozsahu deklarovanom na predmetných faktúrach, preukázané nebolo. Za dodanie tovaru či služby nie je možné považovať taký obchod, v ktorom chýba dôkaz o reálnom dodaní zdaniteľných obchodov dodávateľom uvedeným na faktúre.

10. Žalovaný sa v napadnutom rozhodnutí vyporiadal aj s procesnými návrhmi platiteľa, resp. jeho právneho zástupcu, na výsluch ďalších osôb, či zopakovanie výsluchov niektorých už vypočutých. Týmto správca dane ani žalovaný nevyhoveli. A. Z. ako konateľ dodávateľa OK & STAV, s.r.o. sa k deklarovaným zdaniteľným obchodom na faktúrach č. 2014081 a č. 2014096 už vyjadril, vyjadroval sa k jednotlivým položkám samostatne uvádzaním konkrétnych skutočností. Ako osoba oprávnená konať za dodávateľa v čase deklarovania zdaniteľných obchodov v rámci svojho vyjadrenia nemenoval žiadne iné osoby, ktoré by sa k nim mali vyjadrovať, prípadne by sa mohli vyjadriť lepšie či detailnejšie ako on. Tvrdenia A. Z. boli vyhodnotené v nadväznosti na ním predložené doklady. S obsahom vyjadrení A. Z. bol oboznámený konateľ platiteľa a mal možnosť sa k nim vyjadriť, čo aj učinil. Návrh na vypočutie L.. M. G. ako ďalšieho z konateľov spoločnosti BOLEX, s.r.o. považovali správca dane a žalovaný za nadbytočný, nakoľko za uvedenú spoločnosť podal vyjadrenie už konateľ L.. F. Y., za ktorého prítomnosti bolo v spoločnosti BOLEX, s.r.o. vykonané miestne zisťovanie, pre posúdenie skúmaných zdaniteľných obchodov bolo vyhodnotené ako dostatočné a ďalšie dokazovanie v tejto spoločnosti bolo správcom dane a žalovaným vyhodnotené ako nepotrebné. V priebehu konania taktiež nevyšli najavo skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vypočutie konateľa spoločnosti KOVODĚL M. s.r.o. Neboli zistené také skutočnosti, pre ktoré by mal žalovaný inak nahliadať na obsah už poskytnutého vyjadrenia konateľa tejto subdodávateľskej spoločnosti.

11. Svoje úvahy vyúsťujúce do právnych záverov podporil žalovaný odkazom na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 401/09 zo dňa 16.12.2009, podľa ktorého „dokazovanie v daňovom konaní nie je založené výlučne na uplatňovaní zásady vyhľadávacej, ale v závislosti od priebehu dokazovania i na jej vzájomnom prelínaní s uplatňovaním zásady prejednacej, ktorá akcentuje dôkaznú povinnosť daňového subjektu týkajúcu sa jeho tvrdení... Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia preukázať. Formálne sa obe tieto povinnosti realizujú tak, že daňový subjekt podá riadne vyplnené daňové priznanie (povinnosť tvrdiť), pričom spolu s ním predloží správcovi dane písomné doklady, ktoré je podľa právnych predpisov povinný viesť (dôkazná povinnosť). Najčastejšie ide o účtovné doklady... Takto si daňový subjekt splní svoje povinnosti v daňovom konaní, teda aj povinnosť dôkaznú. Ak však správca dane pri preverovaní uvedených písomných podkladov, hoci aj v rámci daňovej kontroly, preukázateľne spochybní vierohodnosť, pravdivosť alebo úplnosť dôkazov predložených daňovým subjektom, potom možno konštatovať, že správca dane splnil svoju dôkaznú povinnosť a v takom prípade je opäť len na daňovom subjekte, či predložením alebo navrhnutím ďalších dôkazov vyvráti spochybnenie jeho pôvodných dôkazov správcom dane. Naznačeným spôsobom dochádza v procese dokazovania v daňovom konaní k presúvaniu dôkazného bremena medzi správcom dane a daňovým subjektom, čo predstavuje praktické vyjadrenie už uvedenej kombinácie uplatňovania zásady vyhľadávacej a zásady prejednacej.“ Žalovaný tiež poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžf/24/2012 zo dňa 13.11.2012, podľa ktorého „správca dane je oprávnený v prípade pochybností preverovať celý obchodný reťazec... Správca dane neobral daňový subjekt o žiadne jeho práva, keď preveroval ďalšie skutočnosti obchodnej transakcie (reálne dodanie tovaru), ale chránil záujmy štátu, čo je jeho prvoradou povinnosťou. Názor žalobcu, že správca dane mal uznať právo na odpočítanie dane len na základe predložených listinných dokladov (faktúry, účtovníctvo a pod.) je nesprávny, až špekulatívny.“ V otázke dokazovania postupoval správca dane a žalovaný v intenciách zákona a právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyjadrenom aj v rozsudku sp. zn. 4 Sžf/74/2015 zo dňa 03.05.2016, v zmysle ktorého „pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve správca dane, kto rozhodne, ktoré dôkazy vykoná, akým spôsobom a či dokazovanie doplní, aké závery vyvodí z jednotlivých dôkazov. V daňovom konaní sa uplatňuje zásada voľného hodnotenia dôkazov a zásada objektívnej pravdy. V zmysle týchto zásad sú príslušné správne orgány povinné postupovať.“

12. Žalobca v podanej správnej žalobe namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného a požadoval jeho zrušenie s poukazom na ustanovenie § 191 ods. 1 písm. c), d) a e) Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), nakoľko podľa jeho názoru vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov a zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci. Základom právnej argumentácie žalobcu je dôraz na tvrdenie, že je nepochybné, že dielo „Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia“, financované z prostriedkov EPFRV v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 27.11.2013, bolo spoločnosťou OK & STAV, s.r.o. prostredníctvom subdodávateľov riadne zrealizované. Túto skutočnosť potvrdil aj sám žalovaný a ak žalovaný tvrdí, že žalobca mal sám iniciatívne zisťovať totožnosť vystavovateľa, týmto by konal nad rámec zákona. Podľa žalobcu neobstojí tvrdenie žalovaného o tom, že spoločnosť OK & STAV, s.r.o. je účelovo vložená do zdaniteľného obchodu, nakoľko spoločnosť riadne zrealizovala dielo v zmysle uzatvorenej zmluvy. Žalobca dielo riadne využíva, o čom svedčí skutočnosť, že v rámci oznámenia o ukončení výrobného obdobia, ktoré trvalo od 06.11.2014 do 18.05.2015, deklaroval, že vyrobil destilát v množstve 2.519,87 litrov, z čoho štátu odviedol spotrebnú daň v sume 13.607,29 Eur. Žalovaný podľa žalobcu nepochopil špecifickosť dodania zdaniteľného obchodu. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifické dielo, ktorého realizáciu odmietlo takmer 95 % dodávateľov, bolo potrebné nájsť subjekt, ktorý aj v rámci ďalších subdodávateľských prác dodá a zrealizuje dielo, nakoľko nie každý zhotoviteľ má skúsenosti s realizáciou takéhoto diela.

13. Žalovaný v písomnom vyjadrení k správnej žalobe navrhol správnu žalobu ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietnuť, nakoľko žalovaný aj správca dane postupovali v predmetnej veci v súlade s platnými právnymi predpismi. Žalovaný zotrval na skutkových a právnych záveroch, obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí ako aj v prvostupňovom rozhodnutí správcu dane, pričom niektoré zo skutkových zistení vo vyjadrení k správnej žalobe zopakoval. Zdôraznil, že stavebné práce boli deklarované cez tri slovenské spoločnosti, z ktorých subdodávatelia FURT - STAV s.r.o. Turčianske Teplice a KOVMONT, spol. s.r.o. Diviaky nad Nitricou, daň do štátneho rozpočtu nepriznali a neodviedli, ich odberateľ spoločnosť OK & STAV, s.r.o. Rabča si uplatnila odpočítanie dane z faktúr od týchto spoločností, voči štátnemu rozpočtu vykázala symbolickú daňovú povinnosť vzhľadom k obchodovaným obratom a fakturovala dodanie materiálov, technológií a služieb žalobcovi, ktorý si uplatnil odpočítanie dane. Bez zapojenia žalobcu by neoprávnenú daňovú výhodu nebolo možné získať, lebo práve žalobca bol ten, kto si uplatnil odpočítanie dane. Neoprávnenú daňovú výhodu získal žalobca nákupom od spoločnosti OK & STAV, s.r.o. Rabča, ktorá bola účelovo vložená do zdaniteľného obchodu, pričom žalobca si reálne zabezpečoval zdaniteľné obchody sám. Stavebné práce, ktoré mali spoločnosti OK & STAV, s.r.o. dodať spoločnosti KOVMONT, spol. s r.o. a FURT - STAV s.r.o., neboli dodané žalobcovi týmito spoločnosťami. Z týchto zdaniteľných obchodov nebola odvedená daň do štátneho rozpočtu, čím došlo k získaniu neoprávnenej daňovej výhody.

14. Krajský súd v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný správny súd preskúmal správnou žalobou napadnuté rozhodnutie a postup žalovaného v rozsahu a z dôvodov uvedených v správnej žalobe, vychádzajúc zo skutkového stavu v čase vydania napadnutého rozhodnutia a súc viazaný rozsahom a žalobnými dôvodmi. Po zistení, že žaloba bola podaná riadne zastúpenou oprávnenou osobou, v zákonnej lehote a proti rozhodnutiu, ktoré je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu v rámci správneho súdnictva, rozhodol po zabezpečení vyjadrenia žalovaného k správnej žalobe a jeho notifikácii žalobcovi bez nariadenia pojednávania verejne vyhláseným rozsudkom, nakoľko nariadenie pojednávania nežiadal žalobca ani žalovaný, nevyžadoval to verejný záujem a správny súd to ani nepovažoval za potrebné. Po preskúmaní správnej žaloby, vyjadrenia žalovaného k nej a administratívneho spisu dospel senát správneho súdu k jednomyseľnému záveru, že rozhodnutie žalovaného je v súlade so zákonom a za súladný so zákonom možno označiť aj procesný postup žalovaného vedúci k napadnutému rozhodnutiu.

15. Predmetom konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103789346/2016 zo dňa 25.08.2016, potvrdzujúceho rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (správcu dane) č. 103352167/2016 zo dňa 15.06.2016, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 6 zákona daňového poriadku určil žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty rozdiel v sume nadmerného odpočtu vo výške 18.483,72 Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2014 znížením nadmerného odpočtu zo sumy 22.874,08 Eur na sumu 4.390,36 Eur, z dôvodu neuznania dodávateľských faktúr vystavených spoločnosťou OK & STAV, s.r.o., konkrétne faktúry č. 2014081 zo dňa 31.07.2014, dátum dodania 31.07.2014, za vykonané stavebné práce so základom dane v sume 19.912,77 Eur, DPH 20 % v sume 3.982,55 Eur, spolu v sume 23.895,32 Eur a faktúry č. 2014096 zo dňa 28.08.2014, dátum dodania 28.08.2014, za vykonané stavebné práce so základom dane v sume 72.505,84 Eur, DPH 20 % v sume 14.501,17 Eur, spolu v sume 87.007,01 Eur.

16. Z administratívneho spisu predloženého žalovaným správny súd zistil, že oznámenie Daňového úradu Trenčín (správcu dane) o daňovej kontrole na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2014 zo dňa 03.02.2015 bolo žalobcovi (daňovému subjektu) doručené dňa 09.02.2015. Dňa 23.02.2015 bolo vykonané prvé ústne pojednávanie za prítomnosti konateľa daňového subjektu L.. G. O.. Správca dane dožiadaním zo dňa 16.03.2015 požiadal Daňový úrad Žilina o preverenie uskutočnenia zdaniteľných obchodov u spoločnosti OK & STAV, s.r.o. Ústne pojednávanie s L.. A. Z. - konateľom spoločnosti OK & STAV, s.r.o. - vykonal Daňový úrad Žilina dňa 29.05.2015. Zo zápisnice o miestnom zisťovaní zo dňa 26.06.2015 vyplýva, že správca dane vypočul L.. F. Y. - konateľa spoločnosti BOLEX, s.r.o. Na ďalšom ústnom pojednávaní vykonanom dňa 09.07.2015 bol konateľ daňového subjektu oboznámený s obsahom dovtedy získaných dôkazov a správcom dane vyzvaný, aby sa k nim vyjadril. Na ústnom pojednávaní sa dňa 17.08.2015 vyjadril k obsahu dôkazov a jeho vyjadrenia správca dane zaznamenal do zápisnice. Správca dane pokračoval v získavaní ďalších dôkazov, keď dňa 24.09.2015 na ústnom pojednávaní vypočul M. S. - VIDAGAS a tiež bol prostredníctvom dožiadania vypočutý zástupca spoločnosti KOVODĚL M. s.r.o., ako vyplýva z protokolu o ústním jednání spísanom Finančním úřadem pro Zlínský kraj dňa 04.11.2015 s vypočúvaným N. M. zo spoločnosti KOVODĚL M. s.r.o. Následne bol konateľ daňového subjektu na ústnom pojednávaní dňa 19.11.2015 oboznámený s obsahom týchto nových dôkazov a bola mu poskytnutá možnosť sa k nim vyjadriť. O priebehu a výsledku daňovej kontroly bol správcom dane dňa 26.01.2016 spísaný protokol, ktorý s výzvou na vyjadrenie sa k nemu bol doručený konateľovi daňového subjektu dňa 01.02.2016. Dňa 03.02.2016 konateľ daňového subjektu poveril na svoje zastupovanie v daňovom konaní právneho zástupcu, ktorý sa dňa 15.02.2016 k protokolu písomne vyjadril. Na odstránenie rozporov a nezrovnalostí, ktoré popísal, navrhol výsluch T. O., G. O. a T. Z., ako aj opätovný výsluch A. Z. a L.. G. O., tiež výsluch L.. M. G. za spoločnosť BOLEX, s.r.o. a konateľa spoločnosti KOVODĚL M. s.r.o. Všetky výsluchy mali byť vykonané za prítomnosti právneho zástupcu daňového subjektu. Dňa 09.03.2016 bol ako svedok vypočutý T. O. - bývalý konateľ spoločnosti KOVMONT, spol. s r.o. Na ďalšom ústnom pojednávaní konanom dňa 09.06.2016 boli za prítomnosti daňového subjektu prejednané jednotlivé časti vyjadrenia právneho zástupcu daňového subjektu k protokolu zo dňa 26.01.2016 a správca dane k nim zaujal stanovisko. Dňa 15.06.2016 správca dane vydal rozhodnutie č. 103352167/2016, ktorým podľa § 68 ods. 6 daňového poriadku určil daňovému subjektu rozdiel v sume nadmerného odpočtu vo výške 18.483,72 Eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie III. štvrťrok 2014 znížením nadmerného odpočtu zo sumy 22.874,08 Eur na sumu 4.390,36 Eur. Rozhodnutie bolo doručené právnemu zástupcovi daňového subjektu dňa 20.06.2016, proti ktorému podal odvolanie. Správca dane sa podľa neho neriadil a nerešpektoval ustanovenia § 3 ods. 2, ods. 3 a ods. 9 daňového poriadku, ako aj ustanovenia § 24 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 daňového poriadku. Správca dane neakceptovaním dôkazných návrhov porušil základné práva daňového subjektu na objasnenie skutkového stavu veci. Odôvodneniu rozhodnutia správcu dane chýba základná logika aplikácie daňových predpisov na vzniknutý skutkový stav. Správca dane používa výrazy, ustálené slovné spojenia a expresívne slová evokujúce dojem, že daňový subjekt v daňovom konaní klame a podvádza. Správca dane vnášal do kontrolnej činnosti subjektívny prvok. Právny zástupca daňového subjektu zdôraznil, že daňový subjekt dielo riadne zrealizoval. Je právne irelevantné, na základe akých dôvodov a kritérií si daňový subjekt vybral konkrétneho dodávateľa za účelom realizácie diela. Dôvod takéhoto výberu nemôže správca dane v žiadnom prípade skúmať. 18. Podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v čase uskutočnenia deklarovaných zdaniteľných plnení (ďalej len „zákon o DPH“) predmetom dane je a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, b) poskytnutie služby (ďalej len "dodanie služby") za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát"), d) dovoz tovaru do tuzemska.

19. Podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

20. Podľa § 49 ods. 2 zákona o DHP platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané, b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12, c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a, d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

21. Podľa § 51 ods. 1 zákona o DHP právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71, b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70, c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu, d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

22. Podľa § 3 ods. 2 daňového poriadku správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane.

23. Podľa § 3 ods. 3 daňového poriadku správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.

24. Podľa § 3 ods. 6 daňového poriadku pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.

25. Podľa § 24 ods. 1 daňového poriadku daňový subjekt preukazuje a) skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov, b) skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo daňového konania, c) vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencií a záznamov, ktoré je povinný viesť.

26. Podľa § 24 ods. 2 daňového poriadku správca dane vedie dokazovanie, pričom dbá, aby skutočnosti nevyhnutné na účely správy daní boli zistené čo najúplnejšie a nie je pritom viazaný iba návrhmi daňových subjektov. 27. Podľa § 24 ods. 3 daňového poriadku správca dane preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovému subjektu, ktoré sú rozhodné pre správne určenie dane. Nie je potrebné dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo známe správcovi dane z jeho činnosti.

28. Podľa § 24 ods. 4 daňového poriadku ako dôkaz možno použiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane a čo nie je získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o rôzne podania daňových subjektov, svedecké výpovede, znalecké posudky, verejné listiny, protokoly o daňových kontrolách, zápisnice o miestnom zisťovaní a obhliadke, povinné záznamy a evidencie vedené daňovými subjektmi a doklady k nim.

29. Správny súd konštatuje, že správca dane vykonal vo veci rozsiahle, efektívne, dostatočné a na účely daňového konania orientované dokazovanie, o čom svedčí obsah administratívneho spisu. Z vykonaného dokazovania vyvodil správne skutkové závery, keď svoje úvahy, vedúce ho k ustáleniu skutkového stavu, racionálne odôvodnil a takto zistený skutkový stav správne právne posúdil právne korektnou aplikáciou relevantných zákonných ustanovení. Judikatúra zvolená žalovaným na podporu jeho právnej argumentácie je podľa názoru správneho súdu aplikovateľná na predmetný prípad. Ak žalobca v rámci daňového konania namietal, že neboli akceptované jeho dôkazné návrhy, je takýto postup plne v súlade so zákonom za podmienky, že odmietnutie procesných návrhov je zo strany správneho orgánu riadne a logicky odôvodnené. To je aj prípad odôvodnení rozhodnutí správcu dane a žalovaného, v ktorých sa daňové orgány náležite vyporiadali s procesnými návrhmi žalobcu. V tejto súvislosti možno poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4Sžf/84/2012 zo dňa 18.06.2013, podľa ktorého „zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane preverovaných skutočností. Preto je na správcovi dane vykonávajúcom dokazovanie a na jeho úvahe, aké dôkazy vykoná, akým spôsobom dokazovanie doplní, akú hodnovernosť, dôkaznú silu a schopnosť zvrátiť závery vyplývajúce z realizovaného dokazovania z nich vyvodí, a to predovšetkým s prihliadnutím na skutočnosti a dôkazy vyplývajúce zo zistení, ktoré už má správca dane v priebehu konania k dispozícii.“ Správny súd tu poukazuje aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4Sžf/30/2014 zo dňa 17.02.2015, podľa ktorého „aplikácia zásady voľného hodnotenia dôkazov nedáva správcovi dane právo na svojvoľné a účelové nakladanie so zisteniami získanými v rámci daňovej kontroly alebo daňového konania, ale táto podlieha zákonom stanovenému postupu, keď je správca dane povinný hodnotiť každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a pritom prihliadať na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo, pričom toto vyhodnotenie zistených skutkových okolností musí zodpovedať zásadám logického myslenia a správnej aplikácie relevantných zákonných ustanovení.“

30. V kontexte správcom dane vykonaného dokazovania dospel správny súd k názoru, že právny záver žalovaného (a pred ním správcu dane) o neunesení dôkazného bremena žalobcom vedúci k neakceptovaniu dodávateľských faktúr č. 2014081 a č. 2014096 vystavených spoločnosťou OK & STAV, s.r.o. správcom dane je logickým rezultátom. K otázke unesenia dôkazného bremena v daňovom konaní možno poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2Sžf/4/2009 zo dňa 23.06.2010, v spojení s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 78/2011-17 zo dňa 23.02.2011, z ktorých vyplýva, že „primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojím právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty (je iniciátorom odpočítania dane z pridanej hodnoty) a ktorý si aj tento nárok uplatnil; preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty uznaný ako oprávnený.“ Obdobne judikoval Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. 5Sžf/11/2014, v ktorej uviedol, že „dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu dostačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane preukazuje platiteľ, pričom splnenie uvedených podmienok nespočíva len v ich formálnej deklarácii, predložení dokladov s predpísaným obsahom. Doklady musia mať povahu faktu, musia byť vystavené na materiálnom podklade a ako právna skutočnosť aj preukázané.“ K tomu správny súd dodáva, že preukazovanie relevantných skutočností nie je orientované iba na preverovanie výsledku, ktorým v predmetnej veci je postavená, do prevádzky úspešne uvedená a už aj lieh destilujúca Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia. Nepopieranie tejto skutočnosti správcom dane a žalovaným nijako nenarúša dôvodnosť záverov žalovaného vo vzťahu k právu žalobcu na ním uplatnené odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Pre účely uplatnenia si nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty nepostačuje dokázať, že niečo sa postavilo, ale rovnako dôležité je preukázať, že dielo zhotovil naozaj ten subjekt, ktorý je deklarovaný na príslušnej faktúre ako zhotoviteľ. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z dodávateľskej faktúry, musí byť schopný preukázať jednak to, že zdaniteľné plnenia boli reálne uskutočnené, a to práve osobou uvedenou na faktúre a jednak že prijaté služby a tovary ďalej použil na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ (k tomu bližšie aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 8Sžf/16/2014). Je preto plne legitímne, ak správca dane dokazovanie orientuje aj k jednotlivým prvkom celého procesu vedúcemu k výsledku a k osobe skutočného dodávateľa tovaru alebo služby (najmä preverovaním u deklarovaných subdodávateľov) a následne vyhodnotí, či dôkazy získané a vykonané v daňovom konaní verifikujú tvrdenia daňového subjektu alebo im táto kvalitatívna vlastnosť chýba. V tomto smere možno súhlasiť so záverom správcu dane a žalovaného, podľa ktorého žalobca nepreukázal, že dielo (Pestovateľská pálenica ovocia, muštáreň a sušiareň ovocia) mu dodala spoločnosť OK & STAV, s.r.o. Konateľ žalobcu si fakticky dielo zabezpečil sám, o čom svedčí jeho z dôkazov a aj jeho vlastných vyjadrení preukázaná vysoká angažovanosť v každej etape realizácie diela, o ktorej vypovedajú najmä vyjadrenia ním oslovených, zabezpečených a na stavbe diela aj skutočne pracujúcich subdodávateľov. Títo jednali a prichádzali do kontaktu iba s konateľom žalobcu (L.. F. Y. zo spoločnosti BOLEX, s.r.o.) a ak prišli do kontaktu so zástupcom spoločnosti OK & STAV, s.r.o., tak to bolo iba raz pri podpise zmluvy (zástupca spoločnosti KOVODĚL M. s.r.o.), prípadne iba občas vizuálne evidovali zástupcu zhotoviteľa na stavbe, tento im však žiadne konkrétne práce ani pokyny na ich realizáciu nezadával (M. S. - VIDAGAS). Správny súd dáva do pozornosti, že neexistuje relevantné vyjadrenie od vyššie uvedených dodávateľov, potvrdzujúce, že by im zástupca zhotoviteľa ako deklarovaný generálny dodávateľ diela dával akýkoľvek pracovný pokyn, t.j. niet relevantného dôkazu o reálnom zapojení zhotoviteľa do procesu realizácie diela, aspoň vo forme organizácie prác či materiálneho zabezpečenia. Naopak sú tu obsahovo komplementárne (vzájomne sa dopĺňajúce) vyjadrenia viacerých osôb o tom, že dielo si od začiatku do konca organizoval, materiálne a personálne zabezpečoval a priebežne kontroloval postup jednotlivých prác sám konateľ žalobcu. Osobná angažovanosť konateľa žalobcu v každom detaile vzťahujúcom sa k realizácii diela je tak vo flagrantnom kontraste so zapojením zástupcu zhotoviteľa, ktorý aj pri poskytovaní svojho vyjadrenia v mnohých prípadoch v podstate iba triafal obsah odpovedí na otázky správcu dane ohľadne subdodávateľov. Zhotoviteľ, u ktorého sa logicky očakáva, že o detailoch procesu realizácie diela bude mať a pamätať si primerané podrobnosti, disponuje paradoxne výrazne skromnejšími informáciami o subdodávateľoch ako investor. Je to pritom práve žalobcom v správnej žalobe opakovane proklamovaná špecifickosť diela, pre ktorú bolo dôvodné očakávať, že zanechá v pamäti zástupcu zhotoviteľa výraznejšiu stopu umožňujúcu mu zodpovedať otázky správcu dane spôsobom vytvárajúcim oveľa menšiu obsahovú diskrepanciu od informácií, ktoré v daňovom konaní poskytol konateľ žalobcu. Precíznosť, s akou do procesu realizácie diela vstupoval konateľ žalobcu, vôbec nekorešponduje s laxnosťou, akou mal konateľ zhotoviteľa zabezpečovať subdodávateľov, keď z nekonkrétneho vyjadrenia bývalého konateľa spoločnosti KOVMONT, spol. s r.o. sa možno dozvedieť, že pracovníkov zabezpečoval náhodným vyhľadaním na internete. O tom, že dielo nedodala spoločnosť OK & STAV, s.r.o. čiastočne ani prostredníctvom pracovníkov spoločnosti FURT - STAV s.r.o., svedčí aj výpoveď bývalého konateľa tejto spoločnosti, získaná v inej daňovej veci, ktorý sa vyjadril, že počas obdobia, kedy bol konateľom, spoločnosť FURT - STAV, s.r.o. nič nevykonávala a žiadne faktúry nevydávala.

31. S poukazom na uvedené úvahy je zrejmé, že námietky, ktoré žalobca uviedol v správnej žalobe, neboli spôsobilé privodiť mu úspech v konaní a preto správny súd žalobu ako nedôvodnú podľa § 190 SSP zamietol, majúc za to, že v predmetnej veci daňové orgány oboch stupňov správne a dôvodne ustálili, že nebolo preukázané, že deklarované zdaniteľné plnenie bolo realizované dodávateľom uvedeným v dodávateľských faktúrach č. 2014081 a č. 2014096 vystavených spoločnosťou OK & STAV, s.r.o. V tomto kontexte len pre zaujímavosť správny súd uvádza informáciu vyplývajúcu z obchodného registra, že spoločnosť OK & STAV, s.r.o. ku dňu 06.08.2016 zanikla zlúčením so spoločnosťou JT COMPANY INVEST s.r.o., ktorá sa stala jej právnym nástupcom a ktorá okrem toho je právnym nástupcom desiatok ďalších rozmanitých spoločností s ručením obmedzeným, zaniknutých najmä v priebehu roka 2016.

32. O trovách konania správny súd rozhodol podľa § 168 SSP tak, že úspešnému žalovanému náhradu trov konania nepriznal, nakoľko mu žiadne trovy v súdnom konaní nevznikli.

33. Tento rozsudok prijal senát správneho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustná kasačná sťažnosť, ktorú možno podať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozsudku na Najvyšší súd Slovenskej republiky prostredníctvom Krajského súdu v Trenčíne.

V kasačnej sťažnosti je potrebné uviesť všeobecné náležitosti podania podľa § 57 SSP, t.j. ktorému správnemu súdu je podanie určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej sa v kasačnej sťažnosti musí uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (ďalej len „sťažnostné body“) a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Kasačnú sťažnosť možno podľa § 440 ods. 1 SSP odôvodniť len tým, že krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní porušil zákon tým, že a) na rozhodnutie vo veci nebola daná právomoc súdu v správnom súdnictve, b) ten, kto v konaní vystupoval ako účastník konania, nemal procesnú subjektivitu, c) účastník konania nemal spôsobilosť samostatne konať pred krajským súdom v plnom rozsahu a nekonal za neho zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už skôr právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už skôr začalo konanie, e) vo veci rozhodol vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený krajský súd, f) nesprávnym procesným postupom znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, g) rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci, h) sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu, i) nerešpektoval záväzný právny názor, vyslovený v zrušujúcom rozhodnutím o kasačnej sťažnosti alebo j) podanie bolo nezákonne odmietnuté.

Dôvod kasačnej sťažnosti uvedený v § 440 ods. 1 písm. g) až i) SSP sa vymedzí tak, že sťažovateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia. Dôvod kasačnej sťažnosti nemožno vymedziť tak, že sťažovateľ poukáže na svoje podania pred krajským súdom.

Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Uvedená povinnosť neplatí, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 1 písm. c) a d) SSP, c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí správnemu súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Správny súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. K podaniu kolektívneho orgánu musí byť pripojené rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil s podaním súhlas. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší účastník konania dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, správny súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.