KSTN/13S/35/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/35/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3017200145 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3017200145.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Evy Vékonyovej a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD. v právnej veci žalobkyne: A. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXX, právne zastúpenej JUDr. Luciou Mikušovou, advokátkou, so sídlom Trenčín, Palackého 35 proti žalovanému Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, so sídlom Trenčín, Hviezdoslavova 3 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TN-OOP4-2017/008977-002-RE zo dňa 28. februára 2017, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala zrušenia v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté jej odvolanie a súčasne potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-TN-PLO-2016/001984-73-IG zo dňa 15.11.2016, ktorým bolo rozhodnuté o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území S.- časť Z., obec S., ktorého zhotoviteľom je GEOMETRA Trenčín s.r.o..

2. Žalobkyňa podaním zo dňa 10.07. 2017, doručeným tunajšiemu súdu dňa 11.07.2017 zobrala svoju správnu žalobu v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť.

3. Podľa 63 veta prvá a druhá zák.č. 162/2015 Z.z. žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie zastaví.

4. V predmetnej veci žalobkyňa využila svojej dispozičné právo a zobrala správnu žalobu v celom rozsahu späť. Vzhľadom na uvedené, súd žalobkyni vyhovel a konanie podľa § 63 S.s.p. zastavil.

5. Vzhľadom na skutočnosť, že konanie bolo zastavené, správny súd rozhodol o trovách konania podľa § 170 písm. b) zák.č. 162/2015 Z.z., tak, že žiadnemu účastníkovi ich náhradu nepriznal.

6. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu j e m o ž n é podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súdu v Trenčíne na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, písomne v dvoch vyhotoveniach. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť. Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. To neplatí, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d), alebo je žalovaným Centrum právnej pomoci.

V kasačnej sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach podľa § 57 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. (z podania musí byť zjavné ktorému správnemu súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a musí byť podpísané) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, údaj, kedy bolo sťažovateľovi napadnuté rozhodnutie doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 sa podáva a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).