KSTN/13S/169/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/169/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3014200605 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3014200605.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa Q. C., bytom K. XXX/XX, K. R., zastúpeného advokátskou kanceláriou Bardač, s.r.o. so sídlom Búdková 4, Bratislava, IČO: 47 243 252, proti odporkyni Obci Lubina, so sídlom Lubina 56, IČO: 00 311 731, zastúpenej JUDr. Zuzanou Ondrejovičovou, advokátkou so sídlom Vinohradnícka 35, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42 273 854, v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie z a s t a v u j e .

Navrhovateľovi sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

avrhovateľ sa podaným návrhom domáhal ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, na pojednávaní dňa 27. apríla 2016 však navrhovateľ prostredníctvom svojho advokáta zobral svoj návrh v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Vzhľadom na späťvzatie návrhu v celom rozsahu, Krajský súd v Trenčíne v súlade s týmto dispozitívnym prejavom navrhovateľa konanie za použitia vyššie citovaných ustanovení zákona zastavil.

Pre úplnosť a pre zdôvodnenie výroku o náhrade trov konania krajský súd uvádza, že návrh nebol zo strany navrhovateľa podaný v lehote 30 dní odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o zásahu.

Podľa § 250v ods. 3 veta druhá O.s.p., návrh musí byť podaný do 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k nemu došlo. Návrh podal navrhovateľ dňa 09.07.2014, pričom z oznámenia Okresného dopravného inšpektorátu, skupina výkonu služby, Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.10.2013 (čl. 49 súdneho spisu) vyplýva, že navrhovateľ sa o zásahu dozvedel najneskôr v tento deň, t.j. 18.10.2013. Keďže návrh podal navrhovateľ takmer po 9 mesiacoch odo dňa, keď sa o zásahu dozvedel, učinil tak oneskorene.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že navrhovateľovi sa náhrada trov konania nepriznáva, keď navrhovateľom podaný návrh nebol dôvodný, nakoľko bol podaný oneskorene a teda mu náhrada trov konania neprináleží a žalovaná je správnym orgánom, ktorému náhrada trov konania v zásade nepatrí (§ 250v ods. 5 O.s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta posledná zákona č. 757/2004 Z.z.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu j e p r í p u s t n é odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, písomne v štyroch vyhotoveniach, cestou tunajšieho Krajského súdu na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. odvolanie musí mať tieto náležitosti: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu súdu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.