KSTN/13S/153/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/153/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3014200559 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3014200559.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Evy Vékonyovej a JUDr. Juraja Floroviča v právnej veci žalobkyne N.. Z. W., bytom J. XX, V. U., zastúpenej JUDr. Milošom Papcunom, advokátom so sídlom Vajanského 5270/1A, Piešťany, proti žalovanému Okresnému úradu Trenčín, odbor opravných prostriedkov, so sídlom Hviezdoslavova 3, Trenčín, za účasti 1/ I. P., bytom J. XXX, V. U., 2/ H. T., bytom J. XXXX, V. U., 3/ N.. Y. L., bytom J. XXX/ X, L., K. republika, 4/ Slovenského pozemkového fondu, regionálny odbor so sídlom Brigádnická 22, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 2/2014 - M zo dňa 30.04.2014, takto

rozhodol:

Krajský súd žalobu z a m i e t a .

Žalobkyni sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Žalobkyňa sa podanou žalobou domáha preskúmania a zrušenia v záhlaví tohto rozsudku označeného rozhodnutia žalovaného č. Xo 2/2014 - M zo dňa 30.04.2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku (správne malo byť uvedené § 59 ods. 2 správneho poriadku) zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu (Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor) č. X-116/2013-2 zo dňa 30.01.2014, ktorým bol podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z.z. zamietnutý návrh žalobkyne na vykonanie opravy chýb v katastrálnom operáte na LV č. XXXX pre k.ú. V. s odôvodnením, že zápis na LV č. XXXX a XXXX je v súlade s verejnou listinou, ktorou je rozhodnutie o schválení ROEP - Z 3610/2002 a ktorou bol zápis do katastra nehnuteľností vykonaný. K návrhu žalobkyne na vykonanie opravy chýb, ktorá oprava podľa návrhu žalobkyne mala spočívať v zápise osvedčenia o dedičstve Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.11.1998, sp. zn. D 2973/96 do katastra nehnuteľností správny orgán I. stupňa uviedol, že na prejednávanie a rozhodovanie sporov vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov a teda i vlastníckych sporov nie sú v zmysle čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky príslušné a oprávnené správne orgány, pretože tieto s odkazom na znenie § 7 ods. 1 O.s.p. patria do výlučnej právomoci súdov. Správny orgán I. stupňa dodal, že žalobkyňa má právo obrátiť sa s určovacou žalobou podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. na všeobecný súd a v takom prípade výsledkom určovacej žaloby bude verejná listina, podľa ktorej môže správa katastra vyznačiť zmenu na liste vlastníctva. S uvedeným právnym názorom sa v celom rozsahu stotožnil i žalovaný ako odvolací správny orgán a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie správneho orgánu I. stupňa bolo vydané v súlade so zákonom. Skutkový stav žalovaný právne posúdil podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona, rovnako ako správny orgán v prvostupňovom rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutiu podala žalobkyňa správnu žalobu s odôvodnením, že správne orgány oboch stupňov odignorovali a zbavili akejkoľvek právnej sily verejnú listinu - osvedčenie o dedičstve Okresného súdu Trenčín, sp. zn. D 2973/96 zo dňa 24.11.1998 a tejto nepriznávajú žiaden legitímny cieľ bez toho, aby tento postup náležite vysvetlili.

Žalovaný vo vyjadrení k žalobe, ktoré si súd od neho vyžiadal navrhol žalobu ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietnuť. Zopakoval skutkové zistenia, z ktorých pri rozhodovaní vychádzal, ako i právnu argumentáciu na vec sa vzťahujúcu.

Uznesením zo dňa 27.10.2014, č.k. 13S/153/2014-19 boli do konania pribratí účastníci 1/ I. P., bytom J. XXX, V. U., 2/ H. T., bytom J. XXXX, V. U., 3/ N.. Y. L., bytom J. XXX/X, L., K. republika, 4/ Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor so sídlom Brigádnická 22, Trenčín. Na výzvu súdu sa k žalobe vyjadril účastník 4/ listom zo dňa 02.12.2014 tak, že správny orgán I. stupňa postupoval v súlade so zákonom, keď návrh na opravu chyby zamietol. Ostatní pribratí účastníci 1/ až 3/ sa napriek výzve krajského súdu k žalobe písomne nevyjadrili. Na pojednávaní dňa 06.04.2016 ponechali účastníci 1/ až 3/ rozhodnutie na úvahe súdu, účastníčka 4/ žiadala žalobu ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietnuť.

Krajský súd v Trenčíne ako orgán, v ktorého právomoci je preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia (§ 7 ods. 2 O.s.p.), ako súd vecne a miestne príslušný na konanie (§ 246 ods. 1 O.s.p., § 246a ods. 1 veta druhá O.s.p.), vychádzajúc zo skutkového stavu v čase vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O.s.p.), preskúmal napadnuté rozhodnutie a postup správneho orgánu podľa § 247 ods. 1 O.s.p., v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.), pričom rozsahom a dôvodmi žaloby je súd v správnom súdnictve viazaný (§ 250j ods. 3 O.s.p. argumentum a contrario). Po zistení, že žaloba bola podaná oprávnenou osobou (§ 250 ods. 2 O.s.p.), zastúpenou advokátom (§ 250a O.s.p.), v zákonnej lehote (§ 250b ods. 1 O.s.p.), proti rozhodnutiu, ktoré môže byť premetom súdneho prieskumu podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 ods. 2, § 248 O.s.p.), Krajský súd v Trenčíne vec prejednal na ústnom pojednávaní (§ 250g ods. 1 O.s.p.) a po oboznámení sa s vyjadreniami účastníkov konania, ako aj s obsahom administratívneho spisu dospel Krajský súd v Trenčíne jednohlasne k záveru, že nakoľko rozhodnutie a postup žalovaného v medziach žaloby sú v súlade so zákonom (keď Krajský súd v Trenčíne v konaní žalovaného správneho orgánu nezistil ani takú vadu, ktorá by mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého správneho rozhodnutia podľa ust. § 250j ods. 3 O.s.p.), nie je možné priznať správnej žalobe úspech a preto rozsudkom vyslovil, že sa žaloba zamieta (§ 250j ods. 1 O.s.p.). Pre prehľadnosť krajský súd uvádza, že správny orgán I. stupňa vo veci opakovane rozhodoval (dvakrát), a to prvým rozhodnutím zo dňa 01.08.2013, č. X-116/13, ktorým bol návrh žalobkyne na opravu údajov katastra zamietnutý. Toto rozhodnutie bolo na odvolanie žalobkyne zrušené rozhodnutím žalovaného zo dňa 18.11.2013, č. Xo 19/2013-M a vec bola vrátená na ďalšie konanie a rozhodnutie z dôvodu nedostatočného vyhodnotenia dôkazov. V poradí druhým rozhodnutím zo dňa 30.01.2014, č. X-116/13-2 správny orgán I. stupňa opätovne zamietol návrh žalobkyne na vykonanie opravy chýb v katastrálnom operáte a toto rozhodnutie, voči ktorému žalobkyňa podala odvolanie, bolo potvrdené touto žalobou napadnutým rozhodnutím žalovaného a odvolanie žalobkyne bolo zamietnuté.

Predmetom konania v danej veci je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 2/2014 - M zo dňa 30.04.2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku (správne malo byť uvedené § 59 ods. 2 správneho poriadku) zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu (Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor) č. X-116/2013-2 zo dňa 30.01.2014, ktorým bol podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z.z. zamietnutý návrh žalobkyne na vykonanie opravy chýb v katastrálnom operáte na LV č. XXXX pre k.ú. V..

Krajský súd v Trenčíne po vykonanom súdnom prieskume zákonnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného predovšetkým konštatuje, že v súdenej veci nie je sporný skutkový stav. Medzi účastníkmi nie je sporné, že vlastníctvo k nehnuteľnostiam uvedeným v časti „A“ listu vlastníctva č. XXXX pre k.ú. V. bolo zapísané v prospech vlastníka - HANZLÍKOVSKÝ Bývalý (urbariát) na základe rozhodnutia o schválení ROEP - Z 3610/2002. Ďalej nie je medzi účastníkmi sporné, že na základe osvedčenia o dedičstve Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.11.1998, sp. zn. D 2973/96 žalobkyňa nadobudla v podiele 1/4 pozemky parc. č. XXX, XXX, XXX, ktoré sú v súčasnosti vedené na LV č. XXXX pre k.ú. V. v prospech vlastníka - HANZLÍKOVSKÝ Bývalý (urbariát).

Spornou zostáva právna otázka, či správne orgány oboch stupňov po právnej stránke správne ustálili, že žalobkyňou predložené osvedčenie o dedičstve Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.11.1998, sp. zn. D 2973/96, na základe ktorého žalobkyňa nadobudla v podiele 1/4 pozemky parc. č. XXX, XXX, XXX a ktoré sú v súčasnosti vedené na LV č. XXXX pre k.ú. V. v prospech vlastníka - HANZLÍKOVSKÝ Bývalý (urbariát) nie je možné zapísať do katastra nehnuteľností aplikáciou inštitútu „Oprava chýb v katastrálnom operáte“ podľa § 59 katastrálneho zákona.

Krajský súd v Trenčíne je jednoznačne toho názoru, že z vyššie uvedených skutočností je nanajvýš zrejmé, že pochybenie, na ktoré žalobkyňa poukazuje v žalobe a ktoré sa snaží napraviť, nie je možné dosiahnuť aplikáciou inštitútu „oprava chýb v katastrálnom operáte“ upraveného v ust. § 59 katastrálneho zákona. Tu sa žiada poznamenať, že obdobnou otázkou sa zaoberal už aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo dňa 05.11.2009, sp.zn. 1Sžo/93/2009, publikovanom pod R 39/2011 a jednoznačne vyslovil, že cit.: „Správa katastra nie je oprávnená vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti dedičského rozhodnutia ako verejnej listiny, ak by takýmto rozhodnutím zasiahla do vlastníctva ďalších vlastníkov. Účelom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nie je riešenie vlastníckeho sporu, riešenie ktorého patrí výlučne do občianskoprávneho konania.“ Krajský súd v Trenčíne je toho názoru, že uvedený judikát je použiteľný i na súdenú vec, nakoľko podstata tohto judikátu je v tom, že správne orgány si v rámci konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nemôžu ako prejudiciálnu otázku vyriešiť správnosť resp. nesprávnosť verejnej listiny, či už ide o súdne rozhodnutie - osvedčenie o dedičstve alebo správne rozhodnutie - rozhodnutia o schválení ROEP. V súdenej veci teda správny orgán nemal priestor na to, aby svojím úsudkom vyhodnocoval správnosť rozhodnutia o schválení ROEP. Vychádzajúc z citovaného judikátu R 39/2011, od ktorého záverov sa tunajší krajský súd nemal dôvod v súdenej veci odchýliť je zrejmé, že ani žalovaný, a ani správny orgán I. stupňa nebol oprávnený posudzovať správnosť rozhodnutia o schválení ROEP - Z 3610/2002, na základe ktorého bol do listu vlastníctva č. XXXX pre k.ú. V., na ktorom sú vedené sporné pozemky parc. č. E., XXX, XXX zapísaný ako vlastník HANZLÍKOVSKÝ Bývalý (urbariát). Pokiaľ teda žalobkyňa mieni dosiahnuť nápravu ňou tvrdenej krivdy, musí tak učiniť cestou občianskoprávneho konania, nakoľko inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte neslúži na riešenie vlastníckych sporov.

Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy a závery Krajského súdu v Trenčíne je zrejmé, že námietky, ktoré žalobkyňa uviedla v žalobe neboli spôsobilé žalobkyni privodiť úspech v konaní.

Krajský súd v Trenčíne sa teda nestotožnil s tvrdením žalobkyne, že rozhodnutie žalovaného je nezákonné a že správne orgány oboch stupňov odignorovali a zbavili akejkoľvek právnej sily verejnú listinu - osvedčenie o dedičstve Okresného súdu Trenčín, sp. zn. D 2973/96 zo dňa 24.11.1998 a tejto nepriznávajú žiaden legitímny cieľ. Uvedené v žiadnom prípade nevyplýva ani z prvostupňového správneho rozhodnutia, ani z rozhodnutia žalovaného. Je potrebné si uvedomiť, že správne orgány môžu konať len v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Ako už bolo vyššie uvedené, ani správny orgán I. stupňa, ani žalovaný nemôžu v rámci svojej právomoci v konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte rozhodnúť a vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti verejnej listiny. To však neznamená, žeby správne orgány oboch stupňov v súdenej veci odignorovali a zbavili akejkoľvek právnej sily verejnú listinu - osvedčenie o dedičstve Okresného súdu Trenčín, sp. zn. D 2973/96 zo dňa 24.11.1998 a tejto nepriznali žiaden legitímny cieľ.

Rovnako nie je dôvodná ani námietka, že správne orgány oboch stupňov náležitým spôsobom nevysvetlili svoj postup. Krajský súd v Trenčíne je jednoznačne toho názoru, že správny orgán I. stupňa a následne i žalovaný zrozumiteľne a jasne vo svojich rozhodnutiach uviedli dôvod, pre ktorý nie je možné v danej veci pristúpiť k oprave chýb v katastrálnom operáte a v tomto smere im nemožno nič vyčítať. Žalovaný výslovne a podrobne vysvetlil, prečo je aplikácia inštitútu „oprava chýb v katastrálnom operáte“ v danej veci vylúčená a zároveň uviedol žalobkyni, že možným riešením ako napraviť ňou tvrdenú skrivodlivosť je podanie určovacej žaloby podľa § 80 písm. c) O.s.p. na príslušný všeobecný súd.

Podľa § 59 ods. 1 písm. a), b), c) zák. č. 162/1995 Z.z., okresný úrad aj bez návrhu a) opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov, c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví údaje katastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.

Podľa § 59 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z., vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom operáte poskytovať pravdivé a presné informácie a predkladať doklady na ich preukázanie; ak je to na opravu chýb v katastrálnom operáte nevyhnutné, sú povinní zúčastniť sa na tomto katastrálnom konaní.

Podľa § 59 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z., ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže kedykoľvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom operáte. Okresný úrad je povinný vykonať opravu do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.

Podľa § 59 ods. 4 zák. č. 162/1995 Z.z., oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; to neplatí, ak ide o opravu podľa § 59 ods. 1 písm. a) a § 78 ods. 1.

Podľa § 59 ods. 5 zák. č. 162/1995 Z.z., na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak sa oprava týka údajov uvedených v liste vlastníctva; to neplatí, ak ide o opravu výmery pozemku evidovaného v mape určeného operátu.

Podmienkami, za ktorých je prípustná aplikácia inštitútu upraveného v ust. § 59 katastrálneho zákona „oprava chýb v katastrálnom operáte“, sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom judikáte R 39/2011 a výslovne uviedol, že správa katastra nie je oprávnená vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti verejnej listiny, ak by takýmto rozhodnutím zasiahla do vlastníctva ďalších vlastníkov. Účelom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nie je riešenie vlastníckeho sporu, riešenie ktorého patrí výlučne do občianskoprávneho konania.

V súdenej veci správne orgány oboch stupňov dôvodne ustálili, že aplikácia inštitútu opravy chýb v katastrálnom operáte je v súdenej veci vylúčená, preto bol návrh žalobkyne na opravu v súlade so zákonom zamietnutý.

Podľa § 250j ods. 1 O.s.p., ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len "v medziach žaloby") dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamieta.

Za použitia vyššie citovaného ustanovenia zákona súd vo výroku tohto rozsudku vyslovil, že krajský súd žalobu zamieta.

Žalobkyňa v konaní nebola úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods. 1 O.s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta posledná zákona č. 757/2004 Z.z.).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku j e p r í p u s t n é odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, písomne, cestou tunajšieho krajského súdu na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p., pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.