KSTN/13S/127/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/127/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3015200861 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3015200861.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Juraja Floroviča a JUDr. Milana Straku v právnej veci žalobcu: Agrovýkrm Rybany s.r.o. so sídlom v Rybanoch, IČO: 36 312 487, zastúpeného advokátom JUDr. Timotejom Minarovičom so sídlom v Trnave, Žarnova 1 proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 20899382/2015 zo dňa 29. septembra 2015 a Daňového úradu Trenčín č. 20387675/2015 zo dňa 18. júna 2015 takto

rozhodol:

Krajský súd žalobu zamieta.

Žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 20387675/2015 zo dňa 18.06.2015 a rozhodnutia žalovaného č. 20899382/2015 zo dňa 29.09.2015, ktorým žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňového poriadku potvrdil napadnuté rozhodnutie Daňového úradu Trenčín /správca dane/, ktorým podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. určil žalobcovi rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 32.614,05 € a znížil nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie november 2013 na sumu 55,83 €.

Správca dane neuznal žalobcovi právo na oslobodenie od DPH podľa § 43 ods. 1 a 5 zákona o DPH pri intrakomunitárnom dodaní tovaru /jatočné ošípané/ v hodnote 113.627,16 € spoločnosti SEMERITY Kft., HU23169702 so sídlom v Maďarsku deklarovanom faktúrami č. OD130167 zo dňa 05.11.2013, OD130169 zo dňa 06.11.2013 a OD130176 zo dňa 20.11.2013. Správca dane poukazoval na fakty, že maďarský odberateľ SEMERITY Kft. mal od 10.09.2013 do 03.12.2013 pozastavenú platnosť DIČ, od 24.09.2013 bol zrušený s právoplatnosťou od 05.11.2013 a IČ pre DPH má zrušené od 03.12.2013.

Správca dane ďalej neuznal žalobcovi právo na oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní rovnakého tovaru spoločnosti J&CS NEXT, Kft., HU23794751 so sídlom v Maďarsku. Jednalo sa o čiastkové plnenia v celkovej hodnote 82.057,12 €, ktoré bolo fakturované faktúrami č. OD130173 zo dňa 13.11.2013, č. OD130175 zo dňa 20.11.2013 a OD130181 zo dňa 26.11.2013. Nepriznanie oslobodenia bolo odôvodnené vykonaním časti prepravy zvierat na účet spoločnosti Hunor Pack Zrt., keď v rámci MVI bolo zistené, že maďarský odberateľ jatočné ošípané predal spoločnosti Határmenti-Ker, Kft., ktorej odberateľmi boli dva bitúnky, spoločnosti Hunor Pack Zrt. a Somogy Hús, Kft., ktoré aj potvrdili prevzatie tovaru. Žalovaný v oboch prípadoch dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky na oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH, a žalobcovi preto vznikla povinnosť zaplatiť DPH.

Žalobca sa v správnej žalobe domáhal zrušenia rozhodnutí oboch správnych orgánov z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia, resp. výkladu zákona a aj preto, že podľa jeho názoru napadnuté rozhodnutia a ich odôvodnenie nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní. V prvom rade namietal, že splnil všetky podmienky na oslobodenie od DPH. Odberateľ spoločnosť SEMERITY Kft. mala registrované IČ pre DPH od 21.02.2013 do 03.12.2013. Pri dodaní plnenia spoločnosti J&CS NEXT, Kft. vychádzal z objednávky, nákladného listu /CMR/ a Certifikátu pre obchod vo vnútri spoločenstva, podľa ktorých ako príjemca vystupuje fakturovaný maďarský odberateľ. Má preto za to, že aj pri tomto dodaní splnil všetky zákonné podmienky na oslobodenie od DPH.

Žalovaný vo vyjadrení k žalobe navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Uviedol, že spoločnosti SEMERITY, Kft. bolo IČ pre DPH od 10.09.2013 do 03.12.2013 pozastavené a následne zrušené a obchodná transakcia bola vykonaná v období, kedy mal odberateľ pozastavené podnikanie. Ďalej poukázal na to, že prevzatie tovaru nebolo potvrdené na CMR dokladoch oprávnenou osobou, ani iným dokladom preukazujúcim prepravu a dodanie tovaru v prospech odberateľa. Oslobodenie od DPH pri obchode so spoločnosťou J&CS NEXT, Kft. nebolo priznané z dôvodu, že preprava zvierat sa neuskutočnila na účet fakturovaného maďarského odberateľa, teda osoby, ktorá nebola účastníkom zdaniteľného obchodu.

Krajský súd v Trenčíne preskúmal napadnuté rozhodnutia a postup správnych orgánov podľa § 247 ods. 1 O.s.p. v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.), ktorými je súd v správnom súdnictve viazaný (§ 250j ods. 3 O.s.p. argumentum a contrario), a ustálil, že žaloba nie je dôvodná.

Z oboznámeného súdneho a administratívneho spisu predloženého žalovaným súd zistil tieto skutočnosti:

Žalobca si za mesiac november 2013 uplatnil právo na oslobodenie od DPH pri deklarovanom intrakomunitárnom dodaní jatočných ošípaných odberateľským spoločnostiam SEMERITY, Kft. a J&CS NEXT, Kft., obe so sídlom v Maďarskej republike. V prípade prvej spoločnosti sa jednalo o dodanie tovaru v hodnote 113.627,16 €, kedy žalobca vystavil tieto faktúry: č. OD130167 zo dňa 05.11.2013 v celkovej hodnote 27.801,24 €, č. OD130169 zo dňa 06.11.2013 v celkovej hodnote 28.551,71 €, č. OD130171 zo dňa 07.11.2013 v celkovej hodnote 28.805,60 € a č. OD130176 zo dňa 20.11.2013 v celkovej hodnote 28.468,61 € za jatočné ošípané. Pri uvedenom obchode by DPH činila 18.937,86 €.

Prílohami vyššie uvedených faktúr boli prepravné doklady CMR č. SK 9127149, CB 919638, SK 9127126 a CB 919663, na ktorých prevzatie tovaru potvrdili spoločnosť Honor Pack Zrt. alebo Somogy Hús, Kft. Podľa prepravných dokladov CMR prepravu vykonala buď spoločnosť Boleráz, s.r.o. so sídlom na Slovensku alebo spoločnosť POKKER-TRANS Kft. so sídlom v Maďarsku. Ku každej faktúre bol tiež priložený certifikát pre obchod vo vnútri Spoločenstva pre príjemcu spoločnosť SEMERITY Kft.

Rovnaký predmet dodania bol aj pri intrakomunitárnom obchode v hodnote 164.354,14 € so spoločnosťou J&CS NEXT, Kft., ktorej žalobca vystavil faktúry č. OD130173 zo dňa 13.11.2013 v celkovej hodnote 28.312,59 €, č. OD130174 zo dňa 13.11.2013 v celkovej hodnote 27.078,18 €, č. OD130175 zo dňa 20.11.2013 v celkovej hodnote 28.042,11 €, č. OD130177 zo dňa 20.11.2013 v celkovej hodnote 27.603,24 €, č. OD130180 zo dňa 26.11.2013 v celkovej hodnote 27.615,62 € a č. OD130181 zo dňa 26.11.2013 v celkovej hodnote 25.702,40 €. Zo sporných faktúr č. OD130173 zo dňa 13.11.2013, č. OD130175 zo dňa 20.11.2013 a č. OD130181 zo dňa 26.11.2013 v celkovej hodnote 82.057,12 € by predstavovala DPH 13.676,19 €.

Žalobca v priebehu daňovej kontroly uviedol, že spoločnosť SEMERITY, Kft. mala v novembri 2013 platné IČ pre DPH, čo si overili na portáli Finančnej správy VIES a v maďarskom obchodnom registri. Pokiaľ ide o spoločnosť J&CS NEXT, Kft., táto si prepravu tovaru zabezpečila sama.

Cestou žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií /MVI/ zaslanú maďarským daňovým úradom dňa 05.11.2014 bolo zistené, že spoločnosť SEMERITY, Kft. mala IČ DPH /IČ DPH HU23169702/ platné v období od 21.02.2013 do 03.12.2013. Platnosť národného DIČ bola pozastavená v období od 10.09.2013 do 03.12.2013, z ktorého dôvodu maďarská spoločnosť nemohla vykonávať obchodnú činnosť pod svojim menom. Rozhodnutím zo dňa 24.09.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2013, bola spoločnosť zrušená a z obchodného registra bola vymazaná rozhodnutím zo dňa 22.03.2014.

Pri preverovaní intrakomunitárneho obchodu so spoločnosťou J&CS NEXT, Kft. bolo cestou MVI / dátum zaslania žiadosti dňa 08.04.2014 a dátum zaslania odpovede dňa 18.08.2014/ zistené, že daňový subjekt je nekontaktný. Maďarský daňový subjekt jatočné ošípané ďalej fakturoval spoločnosti Határmenti-Ker, Kft., ktorej odberateľmi boli dva bitúnky, spoločnosti Hunor Pack Zrt. a Somogy Hús, Kft., ktorým bol tovar priamo dodaný zo Slovenska. Maďarská daňová správa nezistila žiadny bankový prevod na účet žalobcu.

Z odpovede maďarskej daňovej správy zaslanej správcovi dane dňa 13.02.2015 týkajúcej sa prepravnej spoločnosti POKKER-TRANS Kft. vyplynulo, že prepravu tovaru vykonala spoločnosť POKKER-TRANS, Kft. so sídlom v Maďarsku vlastnými dopravnými prostriedkami určenými na prepravu zvierat. V prípade CMR dokladov č. CB919645, CB 919615 a CB919650 boli živé ošípané prepravené na bitúnok daňového subjektu Hunor Pack Zrt. a faktúry týkajúce sa prepravy boli vystavené daňovému subjektu Hunor Pack Zrt. V prípade CMR dokladov č. CB919646, CB919612 a CB919675 boli živé ošípané prepravené na adresu uvedenú spoločnosťou Somogy Hús Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Kft. a faktúry týkajúce sa prepravy boli vystavené daňovému subjektu J&CS NEXT, Kft. Vo všetkých prípadoch prepravu objednal p. M. C. v mene spoločnosti Hunor Pack Zrt. Prepravu zaplatil sčasti daňový subjekt Hunor Pack Zrt. a sčasti spoločnosť J&CS NEXT, Kft. Faktúre č. OD130173 prislúcha prepravný doklad CMR CB919645, faktúre OD130175 prepravný doklad CMR CB919615 a faktúre OD130181 prepravný doklad CMR CB919650.

V daňovom priznaní na DPH za mesiac november 2013 žalobca priznal dodanie tovaru s oslobodením od dane vo výške 307.859,63 €, daň vo výške 15.508,07 €, odpočítanie dane 48.177,95 € a nadmerný odpočet 32.669,88 €.

Na základe podaného daňového priznania správca dane vykonal u žalobcu kontrolu DPH za zdaňovacie obdobie november 2013. Výsledkom šetrenia bolo vydanie rozhodnutia, ktorým správca dane žalobcovi určil rozdiel dane v sume 32.614,05 € a znížil nadmerný odpočet na sumu 55,83 €. Rozhodnutie bolo zdôvodnené nesplnením podmienok na oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu.

Voči rozhodnutiu správcu dane podal žalobca odvolanie, o ktorom žalovaný rozhodol tak, že prvostupňové rozhodnutie potvrdil, pretože sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi správcu dane. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí zopakoval skutočnosti zistené správcom dane, uviedol podklady, z ktorých správca dane vychádzal, pričom rovnako ako správca dane i žalovaný dospel k záveru, že žalobca nepreukázal splnenie podmienok na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 a 5 zákona o DPH.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty /zákon o DPH/ osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte na účely tohto zákona je osoba, ktorej je v inom členskom štáte pridelené identifikačné číslo pre daň, pomocou ktorého je možné identifikovať členský štát, ktorý toto identifikačné číslo vydal.

Podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

Podľa § 43 ods. 5 písm. a/ a b/ zákona o DPH platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4 a) kópiou faktúry, b) dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ osobou inou ako poštovým podnikom; ak platiteľ takú kópiu dokladu o preprave tovaru nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom. Po oboznámení sa s obsahom súdneho a administratívneho spisu má súd za to, že preskúmavané rozhodnutia žalovaného a správcu dane vrátane ich postupu sú v medziach žaloby v súlade so zákonom, nakoľko majú oporu vo vykonanom dokazovaní a v riadne zistenom skutkovom stave.

S prihliadnutím na dôkazy zabezpečené správnymi orgánmi súd zistil, a medzi účastníkmi konania to nebolo sporné, že v novembri 2013 žalobca dodal spoločnostiam SEMERITY, Kft. a J&CS NEXT, Kft. sídliacim v Maďarskej republike jatočné ošípané za celkovú protihodnotu 277.981,30 €. Ako potvrdila maďarská daňová správa, spoločnosť SEMERITY Kft. mala v čase zdaniteľného obchodu platné identifikačné číslo pre DPH, a preto podľa súdu spĺňala status osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte. V tejto súvislosti je preto potrebné rozlišovať medzi národným DIČ, ktoré slúži pre potreby domáceho trhu a vnútroštátnych obchodov uskutočňovaných v rámci Maďarskej republiky, a IČ DPH, ktoré treba vysvetľovať ako identifikačné číslo pre intrakomunitárne obchody, pri ktorých dochádza k dodaniu tovaru do iného členského štátu ako štátu miesta konečnej spotreby dodávaného tovaru a súčasne miesta zdanenia za účelom zabránenia dvojitého zdanenia. Z uvedeného je zrejmé, že správca dane chybne stotožnil oba daňové inštitúty. Z pohľadu priznania nároku na oslobodenia od DPH podľa § 43 zákona o DPH je preto irelevantná skutočnosť, že platnosť národného DIČ bola pozastavená v období od 10.09.2013 do 03.12.2013, z ktorého dôvodu maďarská spoločnosť SEMERITY, s.r.o. nemohla vykonávať obchodnú činnosť pod svojim menom. Predmetná skutočnosť tak nemôže zakladať prekážku pre oslobodenie intrakomunitárneho dodania od DPH.

Podľa informácií z MVI od maďarskej daňovej správy a z prepravných dokladov CMR predložených žalobcom správca dane ďalej zistil, že v oboch prípadoch boli zvieratá prepravené do Maďarskej republiky prepravnou spoločnosťou POKKER-TRANS, Kft., resp. spoločnosťou Boleráz, s.r.o. Uvedené zistenia korešpondujú s vyjadrením žalobcu o zabezpečení prepravy spoločnosťou J&CS NEXT, Kft. Vzhľadom k faktu, že prepravu zabezpečoval minimálne jeden z účastníkov obchodnoprávneho vzťahu, bolo v súlade s § 43 ods. 5 písm. b/ zákona o DPH povinnosťou žalobcu ako platiteľa DPH preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, resp. iným hodnoverným dokladom o prevzatí tovaru odberateľom. Z prepravných dokladov CMR, ktoré tvorili prílohu faktúr predložených žalobcom, však vyplynulo, že prevzatie tovaru v ani jednom prípade nepotvrdil fakturovaný odberateľ, resp. ním poverená osoba ako účastník fakturovaného obchodu. Na všetkých prepravných dokladoch CMR prevzatie tovaru potvrdili bitúnky, spoločnosti Hunor Pack Zrt. a Somogy Hús, Kft., na ktoré boli zvieratá dovezené. Z toho dôvodu preto správca dane dôvodne a v súlade so zákonom nepriznal žalobcovi oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní spoločnosti SEMERITY, s.r.o.

Vo vzťahu k fakturovanému odberateľovi spoločnosti J&CS NEXT, Kft. bolo vykonanými dôkazmi preukázané, že z celkových šiestich obchodných prípadoch len pri troch dodávkach bola preprava vykonaná na účet spoločnosti J&CS NEXT, Kft. Pri zdaniteľných plneniach deklarovaných na faktúrach č. OD130173 /CMR CB919645/, č. OD130175 /CMR CB919615/ a č. OD130181 /CMR CB919650/ bola preprava zvierat fakturovaná spoločnosti Hunor Pack Zrt., a nie fakturovanému odberateľovi. V súvislosti s týmito dodaniami tak žalobca nesplnil jednu zo základných podmienok pre oslobodenie od DPH podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Pretože pri týchto intrakomunitárnych dodávkach nebola preprava vykonaná na účet ani jedného z účastníkov fakturovaného obchodu, preskúmavané sporné zdaniteľné plnenia podliehajú daňovej povinnosti.

S poukazom na záver súdu, že napadnuté rozhodnutia a postup žalovaného a správcu dane sú v súlade so zákonom, súd podľa § 250j ods. 1 O.s.p. žalobu zamietol.

Podľa § 250k ods. 1 veta prvá O.s.p. ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania.

Nakoľko žalobca v konaní nebol úspešný, preto mu súd nepriznal náhradu trov konania.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku j e p r í p u s t n é odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, písomne, cestou tunajšieho krajského súdu na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.