KSTN/11S/76/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3015200723 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3015200723.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a členov senátu JUDr. Eleny Zaťkovej a JUDr. Milana Straku v právnej veci žalobcu: POĽNOREÁL, s.r.o., Partizánska 400, Horná Streda, IČO: 36 204 218, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Laliková s.r.o., Radlinského 27, Bratislava proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1261559/2015 zo dňa 5. augusta 2015 jednomyseľne takto

rozhodol:

Krajský súd žalobu zamieta.

Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Žalobca sa žalobou podanou na krajskom súde domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného označeného v záhlaví tohto rozhodnutia a jeho zrušenia. V žalobe uviedol, že napadnutým rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 393114/2015 zo dňa 05.05.2015, ktorým správca dane v zmysle ust. § 68 ods. 6 zák. č. 563/2009 Z.z. vyrubil žalobcovi daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013 v sume 96.344,12 eur znížením nadmerného odpočtu na DPH za zdaňovacie obdobie december 2013 zo sumy 102.460,49 eur na sumu 6.116,37 eur. V žalobe poukázal na to, že správca dane počas daňovej kontroly preveroval zdaniteľné obchody u jednotlivých dodávateľov žalobcu, a to RISZULA s.r.o., HORIMEX TRADE s.r.o. a Pet- print s.r.o. Šetrením zistil, že subdodávatelia žalobcu so správcom dane nekomunikujú, a preto existuje pochybnosť o reálnom uskutočnení obchodov. Žalobca predložil správcovi dane všetky právne relevantné dôkazy, preukazujúce, že fakturovaný tovar bol reálne dodaný spoločnosťami (dodávateľmi) v rozsahu uvedenom vo faktúrach a k nim prislúchajúcich prílohách. Z obsahu odôvodnenia rozhodnutia správcu dane i žalovaného je zrejmé, že vznikli pochybnosti výlučne z dôvodu preverovania účtovnej evidencie dodávateľov žalobcu, na ktorú skutočnosť žalobca jednoznačne nemá vplyv. Z uvedených dôvodov teda žalovaný svojimi závermi preniesol zodpovednosť za dodávateľov na žalobcu. Žalobca namietal, že nemôže byť na jeho ťarchu nesúčinnosť subdodávateľov, resp. nedostatočné preukázanie pôvodu tovaru zo strany jeho dodávateľov. Poukázal na znenie ustanovenia § 29 ods. 8 zák. č. 511/1992 Zb. a skutočnosť, že dôkazné bremeno znáša daňový subjekt len k skutočnostiam, ktoré sám tvrdí. Dôkazné bremeno podľa jeho názoru nie je možné ponímať extenzívne. V bežnom obchodnom styku nie je možné požadovať, aby odberateľ pri odbere tovaru skúmal, od koho, na základe akého právneho titulu a ako jeho dodávateľ tovar nadobudol. Žalobca ďalej namietal nedostatočné zistenie skutkového stavu žalovaným, ktorý iba skonštatoval, že sa transakcia neuskutočnila, bez toho, aby zistil rozhodujúce skutočnosti. Pokiaľ žalovaný v rozhodnutí uviedol, že predložené účtovné doklady dodávateľom žalovaného nesprevádzali dokumenty osvedčujúce údaje o výrobcovi, poukázal na to, že žalovaný odkázal len na všeobecné právne predpisy. Podľa vedomostí žalobcu nie je povinnosťou skúmať reťazec tovaru, ktorý nadobudol od svojich priamych obchodných partnerov. Žalobca je toho názoru, že svojím postupom žalovaný prekročil právomoci mu zverené na základe Ústavy SR, vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia skutkového stavu. Konštatovanie žalovaného, že žalobca nepreukázal vierohodnými dôkazmi uskutočnenie dodania tovaru, sa nezakladá na skutkovom základe, nakoľko žalobca predložil všetky relevantné a zákonom predpísané doklady, ktoré mu zákon o DPH prikazuje. Žalovaný dospel k nesprávnemu záveru, že žalobca v danom prípade neuniesol dôkazné bremeno. S poukazom na uvedené skutočnosti žiadal, aby súd rozhodnutie žalovaného, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil a vec vrátil mu na ďalšie konanie a žalobcovi priznal náhradu trov konania.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k žalobe žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Poukázal na to, že žalovaný prijal vo veci záver na základe toho, že existencia reálneho plnenia bola spochybnená, keďže subdodávatelia ani formálne ani vecne nepotvrdili, že dodávku tovaru skutočne vykonali. Preto nebolo možné považovať za dodanie tovaru také plnenie, v ktorom absentuje dôkazný prostriedok o vykonaní dodávok osobou, ktorá mala konať v postavení zdaniteľnej osoby. Uviedol, že v danom prípade bol žalobca účastníkom v obchodnom reťazci, v ktorom nevznikla povinnosť platiť daň v zmysle ust. § 19 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, na ktorú nadväzuje právo odpočítania dane podľa § 49 ods. 1 o DPH. Daňovou kontrolou bol preverovaný celý obchodný reťazec, zisťoval sa pôvod tovaru a zaúčtovanie faktúr aj u obchodných partnerov, a to za účelom zistenia objektívnej pravdy. Žalobca predložením účtovných dokladov ku kontrole síce splnil dôkaznú povinnosť, avšak správca dane pri preverovaní týchto dokladov preukázateľne spochybnil ich vierohodnosť a pravdivosť. Správca dane od žalobcu nepožadoval doklady, ktoré by mal on zabezpečiť u niektorého účastníka obchodného reťazca. Správca dane mal ale právo preveriť pôvod tovaru, ako aj doplneným dokazovaním odstrániť vzniknuté pochybnosti. V prejednávanej veci žalobca predložil ku kontrole doklady od dodávateľov RISZULA s.r.o., HORIMEX TRADE s.r.o. a Pet-print s.r.o. Išlo o faktúry, dodacie listy a vážne listy, pričom tovar - nákup slnečnice, kukurice, repky olejnej a pšenice nesprevádzali aj dokumenty osvedčujúce údaje o výrobcovi či sprostredkovateľovi podľa príslušných predpisov. Predmetný tovar ako agrárna komodita musí byť zdokumentovaná s overiteľnou sledovanosťou až po miesto zberu. Žalovaný pritom poukázal na zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, ako i na zákon č. 271/2005 Z.z. - krmivársky zákon a tiež na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 o hygiene krmív, ktoré ustanovuje všeobecné pravidlá pre bezpečnosť, v zmysle ktorých žalobca v postavení ako nákupca i predajca tovaru nemohol obstarávať slnečnicu, jačmeň či repku olejnú a potom ju dodávať a predávať ďalej bez príslušnej dokumentácie, ktorú bol povinný požadovať od dodávateľa pri nákupe tovaru. Žalovaný poukázal na to, že žalobca nepreukázal vierohodnými dokladmi uskutočnenie dodania prijatého tovaru práve od dodávateľov uvedených na faktúre. Z uvedených skutočností potom správca dane vyvodil záver, ktorý aplikoval do hmotnoprávneho predpisu zákona o DPH. Žalobca počas daňovej kontroly ani na výzvu správcu dane a v odvolacom konaní nevyvrátil zistenia správcu dane. Správca dane aplikoval zásadu voľného hodnotenia dôkazov podľa § 3 ods. 3 Daňového poriadku, vykonal dôsledné preverovanie a rozsiahle dokazovanie, z ktorého je zrejmé, že dokladom, ktoré predložil žalobca, absentuje reálny základ. Keďže rozhodnutie správcu dane bolo správne a žalovaný sa s ním stotožnil, rozhodnutie správcu dane žalovaný potvrdil.

Krajský súd v Trenčíne ako súd vecne a miestne príslušný na konanie preskúmal napadnuté rozhodnutie a postup správnych orgánov podľa § 247 a nasl. O.s.p. v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.), vychádzajúc zo skutkového stavu v čase vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O.s.p.) a po zistení, že žaloba bola podaná oprávnenou osobou (§ 250 ods. 2 O.s.p.) zastúpenou advokátom (§ 250a O.s.p.) v zákonnej lehote (§ 250b ods. 1 O.s.p.), nariadil vo veci pojednávanie, oboznámil sa s administratívnym spisom žalovaného, s vyjadreniami účastníkov a jednomyseľne dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie a postup žalovaného v medziach žaloby sú v súlade so zákonom a správnej žalobe nie je možné priznať úspech. Z uvedených dôvodov žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

Predmetom konania v danej veci je preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1261559/2015 zo dňa 05.08.2015, ktorým žalovaný podľa ust. § 74 ods. 4 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 393114/2015 zo dňa 05.05.2015, ktorým podľa § 68 ods. 6 zák. č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov vyrubil rozdiel z dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013 v sume 96.344,2 eur na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013 znížením nadmerného odpočtu zo sumy 102.460,49 eur na sumu 6.116,37 eur žalobcovi, potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia žalovaný poukázal na to, že správca dane na základe oznámenia o daňovej kontrole zo dňa 04.03.2014 začal dňa 18.03.2014 u žalobcu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2013. Daňový subjekt v uvedenom kontrolovanom zdaňovacom období odpočítal daň z pridanej hodnoty na základe faktúr od dodávateľov RISZULA s.r.o., Komárno, HORIMEX TRADE s.r.o., Vlčany a Pet-print s.r.o., Komárno. Čísla faktúr, ako i hodnota jednotlivých dodávok tovarov vrátane DPH sú uvedené na strane 3 rozhodnutia žalovaného. Správca dane preveroval jednotlivé zdaniteľné obchody, a to i dožiadaním prostredníctvom príslušných správcov dane dodávateľa žalobcu. Z dožiadania týkajúceho sa dodávateľa žalobcu RISZULA s.r.o., Komárno vyplýva, že uvedená spoločnosť nakupovala kukuricu od spoločnosti P-SYSTEM s.r.o., Komárno, ktorá zabezpečovala aj prepravu tovaru. Tovar bol prepravený priamo od dodávateľa k odberateľovi a bol zložený do skladu spoločnosti žalobcu. Na základe uvedeného správca dane preveroval spoločnosť P-SYSTEM s.r.o. ako dodávateľa a zistil, že uvedená spoločnosť so správcom dane nekomunikuje. Sídlo spoločnosti P-SYSTEM s.r.o., Komárno je adresou účtovnej kancelárie, čo je správcovi dane známe z predchádzajúcich zistení pri iných kontrolách. Spoločnosť P-SYSTEM s.r.o. nevykonáva ekonomickú činnosť, ktorú by vedela relevantne preukázať, vyhýba sa preukázaniu zdaniteľných obchodov, neplní si povinnosti, ku ktorým bola správcom dane vyzvaná. Na základe týchto zistení správca dane dospel k záveru, že pohyb tovaru od prvého dodávateľa P-SYSTEM s.r.o. priamo k poslednému odberateľovi do skladu spoločnosti POĽNOREÁL, s.r.o. (žalobcu) nebol vierohodne preukázaný dodávateľom RISZULA s.r.o. Preverený reťazec obchodných partnerov nesie znaky karuselového obchodu. Správca dane ďalej zistil, že dodávateľ žalobcu, spoločnosť RISZULA s.r.o., podáva daňové priznania DPH vyznačujúce sa vysokým obratmi a nízkou vlastnou daňovou povinnosťou, čo je jedným zo znakov reťazových obchodov. Správca dane vyzval daňový subjekt na predloženie dôkazov, preukazujúcich jeho tvrdenia, týkajúcich sa nákupu kukurice od spoločnosti RISZULA s.r.o. a žalobca predložil správcovi dane ako dôkaz USB kľúč, na ktorom sú videozáznamy z kamerového systému umiestneného v areáli skladu v Kolárove. Z uvedeného videozáznamu však nie je zrejmé, o aké vozidlá zachytené na kamerovom systéme ide, pretože nie je vidieť ich evidenčné čísla ani náklad, keďže vozidlá sú zaplachtované. Správca dane počas kontroly skúmal teda nielen formálnu, ale aj materiálnu stránku deklarovaných dodávok tovaru. Poukázal na to, že ak samotný dodávateľ, resp. jeho subdodávateľ vie formálne i potvrdiť, že dodávku skutočne vykonal, je možné v takomto prípade uznať právo na odpočet DPH. V preverovanom prípade subdodávateľ P-SYSTEM s.r.o. však nepotvrdil uskutočnenie zdaniteľného obchodu. Na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že žalobca nepreukázal splnenie zákonných podmienok na odpočítanie dane v celkovej výške 23.107,27 eur na základe faktúr od spoločnosti RISZULA s.r.o., a porušil tak § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH.

Ďalším dodávateľom žalobcu v preverovanom období bola spoločnosť HORIMEX TRADE s.r.o., Vlčany. Konateľ tejto spoločnosti potvrdil, že ich spoločnosť predmetné obchody uskutočnila a faktúry vystavila, riadne zaúčtovala a odviedla z nich DPH. Dodávateľom spoločnosti bola spoločnosť Naples s.r.o., a preto správca dane i u tejto spoločnosti vykonával šetrenie. Žalovaný poukázal v rozhodnutí na skutočnosť, že šetrením správcu dane bolo zistené, že predmetná spoločnosť Naples s.r.o. je nekontaktnou. Spoločnosť podala naposledy daňové priznanie k DPH za III. štvrťrok 2013, vyznačujúce sa vysokými obratmi a nízkou vlastnou daňovou povinnosťou. Ku dňu 30.06.2014 bola spoločnosti už zrušená registrácia pre daň z pridanej hodnoty. Na základe uvedeného nebolo možné tvrdenie konateľa spoločnosti HORIMEX TRADE s.r.o. preveriť, neboli dostupné žiadne doklady subdodávateľskej spoločnosti Naples s.r.o., čím sa znemožnilo preverenie dodávok tovaru uvedenou spoločnosťou, ako aj pôvod fakturovaného tovaru. Správcom dane zistené skutočnosti spochybnili tvrdenie daňového subjektu, že sa s deklarovaným tovarom reálne obchodovalo v rámci celého obchodného reťazca. Žalovaný sa stotožnil so záverom správcu dane, že predložené doklady o nákupe tovaru od spoločnosti HORIMEX TRADE s.r.o. nie sú vierohodné a dostatočným spôsobom nepreukazujú právo na odpočítanie DPH žalobcom za zdaňovacie obdobie december 2013.

Žalovaný ďalej v rozhodnutí poukázal na to, že žalobca si v preverovanom období uplatnil odpočet DPH z faktúry od spoločnosti Pet-print s.r.o., Komárno v celkovej hodnote 12.197,11 eur, pričom DPH predstavuje sumu 2.032,85 eur. Správca dane preveroval i túto spoločnosť a zistil, že predmetná spoločnosť zmenila svoje sídlo. V súčasnosti sídlo spoločnosti by sa malo nachádzať v polyfunkčnej budove, v ktorej sídli viacero spoločností. Ani na jednej poštovej schránke a ani na označení dvier na jednotlivých poschodiach nebolo označenie názvu preverovanej spoločnosti. Preto bola spoločnosti zaslaná výzva, ktorá bola doručená dňa 14.04.2014, avšak za spoločnosť sa ústneho pojednávania nikto nedostavil, neboli predložené žiadne doklady. V obchodnom registri je zapísaná zmena konateľa spoločnosti od 26.10.2013, ktorý je zároveň jediným spoločníkom. Nový konateľ s adresou v Rumunsku sa stal nekontaktným, na sídle sa nezdržiava, nechodí na pojednávania, doklady nepredkladá. Na základe týchto zistení nebolo možné potvrdiť dodanie tovaru od dodávateľa Pet-print s.r.o. a správca dane odôvodnene nadobudol pochybnosti o nákupe tovaru daňovým subjektom od menovanej spoločnosti. Žalovaný sa stotožnil so záverom správcu dane, že daňový subjekt nepreukázal reálny nákup slnečnice od spoločnosti Pet-print s.r.o., Komárno a nepreukázal splnenie zákonných podmienok na odpočítanie dane vo výške 2.032,85 eur od tejto spoločnosti, čím konal a odpočítal daň v rozpore s ust. § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH. Na základe uvedeného šetrenia správcu dane sa žalovaný stotožnil s jeho záverom, že žalobca nepreukázal splnenie zákonných podmienok na odpočítanie dane v celkovej sume 96.344,12 eur od dodávateľských spoločností RISZULA s.r.o., HORIMEX TRADE s.r.o. a Pet-print s.r.o. Žalovaný v rozhodnutí sa stotožnil s názorom správcu dane, že žalobca konal v rozpore s ust. § 49 ods. 1 a ods.2 písm. a/ zákona o DPH tým, že nesplnil podmienky ustanovené zákonom o DPH, keď nepreukázal vierohodnými dôkazmi uskutočnenie dodania tovaru práve od uvedených dodávateľov. U týchto dodávateľov tiež nebol preukázaný pôvod nakúpeného tovaru. Tiež poukázal na to, že rozsiahlym šetrením správcu dane bolo zistené, že spoločnosť POĽNOREÁL, s.r.o. (žalobca) je článkom uzatvoreného obchodného reťazca, na začiatku ktorého je obchodník, ktorého neskôr už nemožno kontaktovať, nespolupracuje s daňovou správou, nie sú dostupné jeho účtovné a daňové doklady, nie je možné u neho preveriť pôvod (výrobcu dodávaného tovaru). Žalovaný v rozhodnutí poukázal na to, že pri preukazovaní nárokov na odpočet DPH nepostačuje, aby daňový subjekt disponoval len faktúrou, pretože predložený doklad musí mať aj povahu vecného plnenia a nesporne preukazovať požadované právne skutočnosti vo všetkých objektívnych a subjektívnych znakoch. Z hľadiska uplatnenia nároku na odpočítanie dane je dôležité, aby vo faktúre uvedené údaje odrážali reálnu skutočnosť. V danom prípade skutočnosti, že k zdaniteľným obchodom reálne došlo, daňový subjekt jednoznačne nepreukázal, čím nepreukázal oprávnenosť uplatnenia odpočítania dane za zdaňovacie obdobie december 2013 v celkovej sume 96.344,12 eur.

Z administratívneho spisu žalovaného krajský súd zistil, že správca dane vo veci vykonal rozsiahle šetrenie, ktoré sa týkalo nielen dodávateľov žalobcu, a to spoločností RISZULA s.r.o., HORIMEX TRADE s.r.o. a Pet-print s.r.o., ale tiež vykonal šetrenie u dodávateľov týchto spoločností. Rozsiahle daňové šetrenie vykonával z dôvodu, že obchody žalobcu vykazovali znaky reťazových obchodov, v ktorých tovar nedodával žalobcovi jeho dodávateľ, ale tovar mal byť dodaný od subdodávateľa, t.j. od dodávateľovho dodávateľa priamo k žalobcovi. Zo šetrenia správcu dane je však preukázané, že predmetní subdodávatelia sú nekontaktné spoločnosti, a nie je možné preveriť dodávanie tovaru, ktorý je uvedený na faktúrach. Pokiaľ sa týka spoločnosti Pet-print s.r.o., ktorá bola priamym dodávateľom žalobcu, táto spoločnosť je takisto nekontaktná, a nie je možné preveriť dodanie tovaru. Súd sa v danom prípade na základe vykonaného šetrenia správcom dane stotožnil s jeho názorom, že vznikli pochybnosti o zákonnosti nároku žalobcu na odpočet fakturovanej DPH z dôvodu, že žalobca riadne nepreukázal uskutočnenie zdaniteľných plnení dodávateľmi uvedených na jednotlivých faktúrach. Pochybnosti žalovaného a správcu dane neboli žalovaným vyvrátené, a to i napriek tomu, že žalovaný predložil doklady, a to jednotlivé faktúry, či vážne lístky. Tiež pokiaľ predložil záznam z videokamery, týkajúci sa vozidiel prichádzajúcich do areálu skladu a odchádzajúcich z areálu skladu v konkrétne dni, súd sa stotožnil s názorom žalovaného, že keďže nie je zrejmé, o aké vozidlá ide, nie je vidno ich evidenčné čísla ani náklad, nebolo možné na tento dôkaz prihliadnuť.

Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. - Daňového poriadku daňový subjekt preukazuje: a) skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov, b) skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo daňového konania, c) vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencií a záznamov, ktoré je povinný viesť.

Podľa § 24 ods. 2 Daňového poriadku správca dane vedie dokazovanie, pričom dbá, aby skutočnosti nevyhnutné na účely správy daní boli zistené čo najúplnejšie a nie je pritom viazaný iba návrhmi daňových subjektov.

Podľa § 3 ods. 3 Daňového poriadku správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo. Podľa § 49 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z.z. právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

Podľa § 49 ods. 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z. platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané. Podmienky uvedené v ustanovení § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť. Zákonodarca požaduje pre ľahkú zneužiteľnosť tohto práva, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, musí byť schopný preukázať jednak to, že zdaniteľné plnenie bolo reálne uskutočnené, a to práve osobou uvedenou na faktúre a jednak to, že prijatý tovar ďalej použil na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Samotná faktúra a doklad o jej úhrade sú síce formálnou podmienkou priznania nároku na odpočet DPH, nie sú však postačujúcou pre priznanie nároku na odpočet DPH, pokiaľ nie sú odrazom reálneho plnenia. Technicky je totiž možné vyhotoviť akúkoľvek faktúru či podklad znejúci na určité plnenie bez ohľadu na to, či takéto plnenie bolo skutočne poskytnuté.

Žalovaný a správca dane v prejednávanej veci sa riadili citovanými zák. ustanoveniami, v rozhodnutiach náležite odôvodnili, z akých dôkazov pri rozhodovaní vychádzali, opísali zistený skutkový stav a uviedli, podľa akých právnych ustanovení vo veci rozhodli. Svoju úvahu, prečo žalobcovi nebol priznaný nárok na odpočet a vyrubený rozdiel na DPH za kontrolované daňové obdobie, riadne a logicky zdôvodnili. V prejednávanej veci žalobca v podanej žalobe namietal nedostatočné zistenie skutkového stavu žalovaným. Uvedenú námietku súd nepovažuje za dôvodnú, nakoľko z obsahu administratívneho spisu žalovaného je nesporné, že správca dane vo veci vykonal rozsiahle dokazovanie, dostatočne zistil skutkový stav, z ktorého vyvodil správny právny záver, že žalobca nepreukázal splnenie zákonných podmienok na odpočítanie DPH z faktúr od spoločnosti RISZULA s.r.o., HORIMEX TRADE s.r.o. a Pet- print s.r.o., čím porušil ustanovenie § 49 ods.1 a 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH. Krajský súd na základe vykonaného šetrenia správcom dane dospel k zhodnému záveru ako žalovaný, že dôvodné pochybnosti o uskutočnení predmetných obchodov v zmysle preverovaných faktúr žalobca neodstránil, nebolo preukázané dodanie tovarov spoločnosťami uvedenými na vystavených faktúrach a žalobca si neoprávnene odpočítal DPH z predmetných dodávateľských faktúr.

Ďalej žalobca namietal prenesenie dôkazného bremena na žalobcu, čím podľa jeho názoru žalovaný jednoznačne prekročil právomoci zverené mu ústavou. Ani s touto námietkou sa súd nestotožnil a považuje ju za nedôvodnú. V prejednávanej veci správca dane a žalovaný konali v súlade s daňovým poriadkom a na žalobcu neprenášali dôkazné bremeno. Žiadali od neho len preukázanie skutočností, ktoré vyplývajú z predmetných faktúr a následne správca dane sám z vlastnej iniciatívy vykonával šetrenie, nakoľko nadobudol pochybnosti o správnosti uplatneného odpočtu DPH. Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovaru zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodania tovaru len faktúrou a iným listinným dôkazom nie je podľa súdu postačujúce. Správca dane a žalovaný tak správne požadovali i predloženie ďalších dôkazov, z ktorých by bolo nesporné, že predmetný tovar bol dodaný žalobcovi dodávateľmi uvedenými na faktúrach. Súd sa stotožňuje s názorom žalovaného, že doklady - faktúry musia mať povahu faktu a musia byť vystavené na materiálnom podklade a ako právna skutočnosť musia byť aj preukázané.

Pokiaľ žalobca namietal v podanej žalobe nesprávne právne posúdenie veci, ani s touto námietkou sa súd nestotožnil. V prejednávanej veci žalovaný vec posúdil podľa správnych zákonných ustanovení a zároveň tieto ustanovenia i správne vyložil. Súd zároveň nezistil ani žiadne nedostatky v procesnom postupe správcu dane a žalovaného. Správca dane a žalovaný svoje rozhodnutia náležite odôvodnili a súd nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov obsiahnutých v dôvodoch napadnutého rozhodnutia.

S poukazom na uvedené skutočnosti krajský súd považuje námietky žalobcu uvedené v žalobe za nedôvodné, v konaní žalovaného správneho orgánu nezistil ani takú vadu, ktorá by mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250j ods. 3 O.s.p.), a preto žalobu ako nedôvodnú zamietol podľa § 250j ods. 1 O.s.p.

O trovách konania krajský súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý v konaní nemal úspech, náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku j e p r í p u s t n é odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, písomne, cestou tunajšieho krajského súdu na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.