KSTN/11S/149/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/149/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3016200516 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3016200516.2Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a členov senátu JUDr. Eleny Zaťkovej a JUDr. Milana Straku v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra Trenčín so sídlom Trenčín, Bernolákova 2 proti žalovaným: 1/ Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie so sídlom Ilava, Mierové námestie 81/18, IČO: 00 151 866 a 2/ Obec Košeca so sídlom Košeca, Hlavná 36/100, IČO: 00 317 390 za účasti: 1/ H. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., R. F. XXX/ XX, 2/ D. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., R. F. XXX/XX, 3/ J. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom U., U. 9, 4/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Piešťany so sídlom Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 5/ Ing. G. X., bytom R. U., W. XXX/XX-X a 6/ Ing. T. S., bytom U. XXX o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného 1/ č. OU-IL-OSZP-2015/001330-05 REN zo dňa 12. novembra 2015 a žalovaného 2/ č. 1622/2014-002-TS1-A/10 zo dňa 5. októbra 2015 takto

rozhodol:

Krajský súd rozhodnutie žalovaného Obce Košeca č. 1622/2014-002-TS1-A/10 zo dňa 5. októbra 2015 a rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-IL- OSZP-2015/001330-05 REN zo dňa 12. novembra 2015 z r u š u j e a vec v r a c i a žalovaným na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného 1/, označeného v záhlaví tohto rozhodnutia, ktorým žalovaný 1/ povolil uskutočniť vodnú stavbu „Stolárska dielňa Košeca - parcela č. XXX/X, XX/XX“, stavebný objekt Dažďová kanalizácia podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona a vydal povolenie účastníkom 1/ a 2/ na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d/ vodného zákona - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd - vodného toku Podhradský potok. V rozhodnutí zároveň určil pre uskutočnenie stavby záväzné podmienky a tiež podmienky týkajúce sa povolenia na odvedenie povrchových vôd do vodného toku.

1.1 Žalobca v podanej žalobe uviedol, že proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného 1/ podal protest prokurátora a nadriadený orgán žalovaného 1/ - Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. j. OU-TN- 00P3-2016/012956-002/Let zo dňa 14.04.2016 protestu prokurátora nevyhovel. Rozhodnutie bolo žalobcovi doručené dňa 16.05.2016.

1.2 Žalobca v podanej žalobe namietal nezákonnosť rozhodnutia žalovaného 1/ z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu (§ 32 ods. 1 a § 46 Správneho poriadku). Poukázal na skutočnosť, že na pozemku parcelné č. KN-C XXX/X a XX/XX k. ú. X., na ktorom má byť vodná stavba umiestnená, v súčasnosti už stoja ďalšie stavebné objekty, ktoré sú súčasťou stavebného konania žalovaného 2/ pod č. 1325/2013-001-TS1-A/10, pričom v tejto veci, ktorá sa začala na žiadosť stavebníka o dodatočné stavebné povolenie, nebolo doposiaľ vydané žiadne meritórne rozhodnutie. Žalobca ďalej zistil, že na základe podnetu fyzickej osoby bol vykonaný i štátny stavebný dohľad, ktorým bolo zistené, že kontrolované stavebné objekty na Areáli firmy Jozef Šulek - Kalište - odsávanie, kotolňa, sušička, píla, vyhňa, skladové prístrešky sú zrealizované bez právoplatného stavebného povolenia, užívané bez kolaudačného rozhodnutia dlhú časovú dobu. Keďže žalovaný 2/ následne nepostupoval podľa § 88a ods. 1, 2 stavebného zákona, žalobca podal upozornenie prokurátora, ktorému bolo vyhovené a žalovaný 2/ oznámil stavebníkovi (účastník 1/) začatie konania o dodatočnom povolení, resp. odstránení označených stavieb. Žalovaný 1/ ďalšie stavebné objekty na parceliach, na ktorých stojí povoľovaná stavba, pri rozhodovaní a v konaní vôbec neuviedol, nezistil úplne a presne stav veci, čo je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu.

2. Ďalšou včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného 2/, označeného v záhlaví tohto rozhodnutia, ktorým žalovaný 2/ vydal územné rozhodnutie o umiestnení stavby na „Stolársku dielňu Košeca súp. č. 912“ na stavebný objekt Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN- C XXX/X a XX/XX k. ú. X.. V rozhodnutí žalovaný 2/ zároveň určil pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby podmienky.

2.1 Žalobca v podanej žalobe uviedol, že proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného 2/ podal protest prokurátora, o ktorom rozhodol dňa 21.06.2016 nadriadený orgán žalovaného 2/ v stavebných veciach - Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-TN-OVBP2-2016/14091-6/ Pa tak, že protestu nevyhovel.

2.2 Žalobca v podanej žalobe namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného 2/ z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu, pričom poukázal na ust. § 46 a § 47 ods. 3 Správneho poriadku a na ust. § 37 ods. 1, 2 a § 48 ods. 2 stavebného zákona, ktorými sa žalovaný 2/ neriadil. Uviedol, že na pozemku parc. č. KN-C XXX/X a XX/XX k. ú. X., kde má byť stavba umiestnená, už v súčasnosti stoja ďalšie stavebné objekty, ktoré sú súčasťou stavebného konania Stavebného úradu Obce Košeca pod č. 1325/2013-001-TS1-A/10, pričom v tejto veci nebolo v čase vydania napadnutého územného rozhodnutia vydané žiadne meritórne rozhodnutie. Za takéhoto stavu nie je možné, aby bol vo veci konajúci správny orgán schopný v dostatočnej miere posúdiť všetky aspekty, teda všetky možné budúce riziká výstavby predmetnej stavby, a to najmä vo vzťahu k okolitým stavebným objektom. Žalobca zároveň podal návrh podľa § 65 ods. 2 Správneho poriadku na spojenie veci s vecou vedenou na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 11S/149/2016, pretože veci spolu súvisia, ide o územné rozhodnutie a rozhodnutie o stavebnom povolení na totožnú stavbu.

3. Žalovaný 1/ v písomnom vyjadrení k žalobe žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Uviedol, že v konaní postupoval v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Územné rozhodnutie na dotknutú vodnú stavbu, ktoré vydala Obec Košeca, bolo v čase vydania napadnutého rozhodnutia platné, a on nie je orgánom oprávneným posudzovať zákonnosť tohto územného rozhodnutia. Pokiaľ na parceliach, na ktorých sa stavby realizujú, už stoja ďalšie stavebné objekty, poukázal na to, že stavba dažďovej kanalizácie je samostatný stavebný objekt, a nemožno ju spájať s konaním o dodatočnom povolení stavebných objektov, o čom rozhoduje Obec Košeca. Voda z povrchového odtoku nie je odpadovou vodou, a odvedenie dažďových vôd do recipienta z riešeného územia a priľahlých stavieb (aj keď v súčasnosti zrealizovaných bez stavebného povolenia) je technicky najefektívnejším spôsobom, ktorý zabezpečí dodržanie § 14 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z. Nesúhlasil s názorom žalobcu, že vo veci nezistil úplne skutočný stav, keďže vykonal i obhliadku na mieste a protest prokurátora bol vydaný až viac ako 3 mesiace po rozhodnutí žalovaného 1/, pričom pri rozhodnutí vychádzal i zo záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona. Napadnuté rozhodnutie obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 47 Správneho poriadku a tiež v § 66 stavebného zákona.

3.1 Žalovaný 2/ v písomnom vyjadrení k žalobe žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Uviedol, že ako príslušný stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z dostatočne presne a spoľahlivo zisteného skutkového stavu, keď pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu na umiestnenie predmetnej stavby. Vydané rozhodnutie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, obsahuje náležitosti podľa § 47 Správneho poriadku a § 39 i 39a stavebného zákona, § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

4. Účastníci konania H. T. a D. T. v písomnom vyjadrení k žalobám zhodne uviedli, že s napadnutými rozhodnutiami žalovaných súhlasia a žaloby žiadajú ako nedôvodné zamietnuť. Obaja účastníci zároveň súdu zákonom predpísaným spôsobom oznámili, že podľa § 32 ods. 4 SSP sa vzdávajú svojej účasti v konaní. Tiež ďalšie účastníčky konania - J. T. a Ing. G. X. sa zákonom stanoveným spôsobom vzdali účastníctva v konaní podľa § 32 ods. 4 SSP.

5. Krajský súd v Trenčíne ako súd vecne a miestne príslušný na konanie nariadil vo veci pojednávanie a podľa § 65 ods. 1 SSP spojil veci vedené pod sp. zn. 11S/149/2016 a 11S/180/2016 na spoločné konanie a rozhodnutie, následne preskúmal napadnuté rozhodnutia a postup žalovaných podľa § 177 a nasl. SSP z dôvodov uvedených v žalobách, ktorými je správny súd viazaný (§ 134 ods. 1, 2 SSP) a dospel k záveru, že žaloby sú dôvodné a je potrebné žalobcovi priznať úspech. Správny súd napadnuté rozhodnutia žalovaných zrušil podľa § 191 ods. 1 písm. e/ SSP, nakoľko zistenie skutkového stavu bolo nedostatočné na riadne posúdenie veci, a to z týchto dôvodov:

6. Predmetom súdneho prieskumu v prejednávanej veci je územné rozhodnutie vydané žalovaným 2/ a stavebné povolenie vydané žalovaným 1/, pričom obe rozhodnutia sa týkajú vodnej stavby - dažďovej kanalizácie.

6.1 Ako prvé bolo vydané rozhodnutie žalovaného 2/ - územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1622/2014-002-TS2-A/10 zo dňa 05.10.2015 na stavebný objekt Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C XXX/X a XX/XX v k. ú. X.. V rozhodnutí správny orgán určil podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby. Rozhodnutie bolo vydané podľa § 39 stavebného zákona a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.10.2015.

6.2 Na žiadosť stavebníkov následne žalovaný 1/ rozhodnutím č. OU-IL-OSZP-2015/001330-05 REN zo dňa 12.11.2015 podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona povolil uskutočniť vodnú stavbu na parceliach č. KN-C XXX/X a XX/XX v k. ú. X., účelom ktorej je odvedenie dažďových vôd zo strechy dielne a spevnenej plochy priľahlého hospodárskeho dvora cez vyústný objekt do vodného toku Podhradský potok v obci Košeca a určil záväzné podmienky pre umiestnenie stavby. Zároveň podľa § 21 ods. 1 písm. d/ vodného zákona vydal povolenie na osobitné užívanie vôd - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Podhradský potok a určil podmienky na vypúšťanie vôd. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2016.

7. Proti uvedeným rozhodnutiam správnych orgánov žalobca podal protesty prokurátora. O proteste prokurátora proti rozhodnutiu žalovaného 1/ rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-TN-0053-2016/012956-002/Let dňa 14.04.2016 tak, že protestu nevyhovel. O proteste prokurátora proti rozhodnutiu žalovaného 2/ rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 21.06.2016 rozhodnutím č. OU-TN-OVBP2-2016/14091-6/Pa tak, že protestu nevyhovel.

7.1 Keďže správne orgány protestom prokurátora nevyhoveli, podal žalobca v zákonnej lehote žaloby podľa § 45 v spojení s § 178 ods. 2 SSP. Žalobca v podaných žalobách namieta rovnaké skutočnosti, a to nezákonnosť napadnutých rozhodnutí z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď na parceliach, na ktorých sa dažďová kanalizácia nachádza, stoja už ďalšie stavebné objekty, zrealizované bez právoplatného stavebného povolenia a užívané bez kolaudačného rozhodnutia dlhú časovú dobu. Pokiaľ správny orgán pri zisťovaní skutkového stavu sa s touto skutočnosťou nezaoberal, nie je možné, aby v dostatočnej miere posúdil všetky aspekty a budúce riziká výstavby označenej stavby, a to najmä vo vzťahu k okolitým stavebným objektom.

8. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že vo veci rozhodovali príslušné správne orgány na základe príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon). Tiež bolo nesporné, že na parceliach, na ktorých sa dažďová kanalizácia nachádza, stoja ďalšie stavebné objekty, postavené bez stavebného povolenia.

9. Z administratívneho spisu žalovaného 1/ správny súd zistil, že dňa 19.10.2015 H. T. a D. T. podali žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu a žiadosť na osobitné užívanie vôd. K žiadosti pripojili územné rozhodnutie žalovaného 2/ zo dňa 05.10.2015 (napadnuté rozhodnutie žalovaného 2/), záväzné stanovisko Obce Košeca vydané podľa § 120 ods.2 a § 140b stavebného zákona, zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú s vlastníčkou parcely č. KN XXX/X, výpis z listu vlastníctva č. XXXX a č. XXX k. ú. X., ako i projektovú dokumentáciu na predmetnú vodnú stavbu a vyjadrenie správcu vodného toku. Žalovaný 1/ zaslal účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania na deň 10.11.2015 o 13.00 hod. na mieste stavby. Zo zápisnice z tohto úkonu správny súd zistil, že na mieste stavby bol prítomný len zástupca správneho orgánu a žiadatelia o vydanie stavebného povolenia, bolo konštatované, že boli predložené všetky doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia a že budúce užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti z hľadiska ochrany životného prostredia. Zo zápisnice vôbec nevyplýva, že správny orgán zistil na mieste samom, že na parceliach, na ktorých sa má vodná stavba postaviť, sa nachádzajú ďalšie stavebné objekty, i keď z predložených listov vlastníctva č. XXX a XXXX k.ú. X. by malo ísť o ostatné plochy, na ktorých sú svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Po ústnom pojednávaní na mieste samom žalovaný 1/ vydal dňa 12.11.2015 napadnuté rozhodnutie.

10. Z administratívneho spisu žalovaného 2/ správny súd zistil, že dňa 08.09.2014 H. T. podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na odvedenie dažďových vôd, pripojil k žiadosti potrebné doklady, ako výpis z LV, zmluvu o zriadení vecného bremena, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, projektovú dokumentáciu. Žalovaný 2/ zaslal účastníkom konania oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania na deň 24.09.2015 na obecnom úrade, vyzval účastníkov na podanie námietok a dotknuté orgány na stanoviská. Zo zápisnice vyplýva, že išlo o vykonanie miestneho zisťovania - ohliadky, pri ktorej bol prítomný len zástupca správneho orgánu a žiadatelia, neboli podané žiadne námietky. Z obsahu zápisnice sa nedá zistiť, či pri ohliadke bolo zistené, že na predmetných parceliach, ktorých sa územné rozhodnutie má týkať, už stoja ďalšie stavebné objekty, a ako sa s touto skutočnosťou správny orgán vyporiadal. Následne dňa 05.10.2015 žalovaný 2/ vydal napadnuté územné rozhodnutie. Z tohto rozhodnutia a jeho odôvodnenia tiež nevyplýva, že správny orgán pred vydaním rozhodnutia zistil, že na dotknutých parceliach stoja i ďalšie stavebné objekty, postavené bez stavebného povolenia, i keď práve pred týmto orgánom sa vedie konanie o dodatočnom povolení, resp. odstránení stavieb. Z obsahu spisu ďalej správny súd zistil, že žalovaný 2/ v správnom konaní vôbec nekonal s vlastníčkou parcely č. XXX/ X k. ú. X. - J. T., nezaslal jej oznámenie o začatí územného konania, ani napadnuté rozhodnutie, i keď dažďová kanalizácia mala byť umiestnená i na tejto parcele, ktorej je vlastníčkou.

11. Na predmetné konania podľa stavebného i vodného zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

11.1 Podľa § 32 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej Správny poriadok) správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

11.2 Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

11.3 Podľa § 48 ods. 2 stavebného zákona stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.

11.4 Podľa § 191 ods. 1 písm. e/ SSP správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy, ak zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci.

12. Správny súd preskúmaním napadnutých rozhodnutí dospel k záveru, že žalovaní sa neriadili dôsledne vyššie citovanými zák. ustanoveniami a rozhodli bez náležite zisteného skutkového stavu. Medzi účastníkmi konania je nesporné, že na parceliach, na ktorých povoľovaná vodná stavba - dažďová kanalizácia stojí, sa nachádzajú i ďalšie stavebné objekty. I keď žalovaní na pojednávaní pred súdom tvrdili, že s uvedenou skutočnosťou sa vyporiadali, vykonali miestne ohliadky a predmetná vodná stavba na tieto ďalšie stavebné objekty nemôže mať žiaden vplyv, z rozhodnutí správnych orgánov a ani z ich administratívnych spisov táto skutočnosť nevyplýva. Pritom aspoň zo zápisnice z miestnej ohliadky by malo vyplývať, že skutočný stav nezodpovedá stavu uvedenému na predložených listoch vlastníctva a že nejde len o ostatné plochy bez stavieb, následne v odôvodnení napadnutých rozhodnutí by správne orgány mali uviesť, či predmetná stavba - dažďová kanalizácia a odvedenie dažďovej vody nezasahuje (zasahuje), nedotýka sa (dotýka sa) ďalších stavieb na určenom pozemku. Medzi základné pravidlá správneho konania, ktoré sú správne orgány povinné dodržiavať, je spoľahlivé zistenie skutkového stavu (§ 3 ods. 5 Správneho poriadku), pretože len spoľahlivo zistený skutkový stav môže byť podkladom zákonného rozhodnutia správneho orgánu.

13. Z uvedených dôvodov správny súd žalobám vyhovel a napadnuté rozhodnutia žalovaných zrušil.

14. Žalobca mal v konaní úspech, a preto podľa § 167 ods. 1 SSP má právo na náhradu dôvodne vynaložených trov konania. Žalobcovi žiadne trovy v konaní nevznikli, preto správny súd rozhodol, že mu náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať na Krajský súd v Trenčíne kasačnú sťažnosť v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 sa podáva (ďalej len "sťažnostné body") a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa musia byť spísané advokátom. To neplatí, ak má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ak ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) SSP alebo ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.