KSTN/11CoE/60/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11CoE/60/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3814200015 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3814200015.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: JUDr. R. Y., právne zastúpený: STANO a partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Námestie 1. mája 16, IČO: 36 869 571 proti povinnému: R. W., pôvodne bytom F., J. O. XX/X, t.č. bytom F. T. XX, pre vymoženie 72,54 eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 6. februára 2014, č. k. 9Er/2/2014-9 takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa potvrdzuje.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdnej exekútorky JUDr. Márie Zervanovej o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že oprávnený sa návrhom doručeným súdnej exekútorke dňa 18.12.2013 domáhal vykonania exekúcie pre vymoženie trov právneho zastúpenia v predchádzajúcom konaní vo výške 72,54 eur, súdneho poplatku za žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia v exekúcii vo výške 38,66 eur na podklade exekučného titulu, ktorým je Platobný rozkaz Okresného súdu Prievidza č.k. 12Ro/154/2009-14 zo dňa 02.10.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29.12.2009 a ktorým bolo povinnému uložené zaplatiť spoločnosti DIGI SLOVAKIA s.r.o., IČO: 35 701 722, Röntgenova 26, Bratislava istinu vo výške 85,13 eur spolu s úrokom z omeškania 9 % ročne z dlžnej sumy od 07.09.2009 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 72,54 eur na účet právneho zástupcu navrhovateľa JUDr. Petra Stana, advokáta, Nám. 1. mája 16, Bratislava. Poukázal na to, že oprávnený sa na základe zmluvy o hromadnom vymáhaní pohľadávok v drobných sporoch zo dňa 01.04.2009 domáhal vymoženia trov právneho zastúpenia vo výške 72,54 eur z pôvodného sporového konania. Podľa čl. V bod 5.1, 5.2 Zmluvy o hromadnom vymáhaní pohľadávok v drobných sporoch zo dňa 01.04.2009 advokátovi prináleží za činnosti podľa čl. II odmena vo výške náhrady nákladov právneho zastúpenia priznanej súdom (trovy právneho zastúpenia). Advokátovi vzniká nárok na odmenu vo výške náhrady trov právneho zastúpenia dňom ich priznania súdom. Okamihom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým súd spoločnosti DIGI SLOVAKIA s.r.o., IČO: 35701722, Röntgenova 26, Bratislava právoplatne prizná nárok na náhradu trov právneho zastúpenia proti dlžníkovi spoločnosti, spoločnosť postupuje túto pohľadávku advokátovi JUDr. Petrovi Stanovi, advokátovi, Nám. 1. mája 16, Bratislava. Za aplikácie § 37 ods. 3, § 38 ods. 1, § 44 ods. 2 Exekučného poriadku a § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka dospel súd prvého stupňa k názoru, že takto dohodnuté postúpenie pohľadávky je neplatné. Nevyhnutným predpokladom postúpenia pohľadávky je, že musí ísť o pohľadávku určitú (identifikovateľnú) a existujúcu. Predmetom postúpenia môže byť aj pohľadávka, ktorá má vzniknúť v budúcnosti, kedy okamih postúpenia je totožný s okamihom, kedy pohľadávka vznikla. V danom prípade okamihom právoplatnosti rozhodnutia súdu. Postúpená pohľadávka musí byť jednoznačne určená (predmetom plnenia, osobou dlžníka, príp. právnym dôvodom), resp. vymedzená tak, aby zo zmluvy o postúpení pohľadávky bolo jednoznačne zistiteľné, aká pohľadávka je predmetom postúpenia a aby ju nebolo možné zameniť s inou pohľadávkou. Súd prvého stupňa konštatoval, že v danom prípade bola postúpená pohľadávka určená len všeobecne ako náhrada trov právneho zastúpenia proti dlžníkovi spoločnosti, pohľadávka nebola identifikovaná dostatočne určite tak, aby nebola zameniteľná s inou pohľadávkou postupcu s tým istým dlžníkom a aby medzi zmluvnými stranami nevznikli pochybnosti o tom, aká pohľadávka, ako a kedy bola postúpená. S poukazom na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6M Cdo 12/2010 a znenie § 149 ods. 1 O.s.p., ktoré určuje len platobné miesto, súd prvého stupňa bol toho názoru, že na podanie návrhu na exekúciu je oprávnený iba účastník, ktorému bola priznaná náhrada trov konania, v tomto prípade spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a JUDr. Peter Stano nemá na podanie návrhu na vykonanie exekúcie aktívnu legitimáciu. Nedostatok aktívnej legitimácie je neodstrániteľným nedostatkom podmienok konania, pre ktorý nie je možné v konaní pokračovať. Z týchto dôvodov súd prvého stupňa žiadosť zamietol.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený. Namietal, že súd prvého stupňa ho mal v súlade s § 40 ods. 1 Exekučného poriadku vyzvať na opravu návrhu na vykonanie exekúcie s tým, že by zároveň žiadal pripojiť spis sp. zn. 12Ro/154/2009, z ktorého je zrejmé, že oprávnený má a mal oprávnenie na vymoženie pohľadávky, ako aj trov právneho zastúpenia. Zastával názor, že na neho podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku prešla pohľadávka na základe čl. V. bod 5.2. Zmluvy o hromadnom vymáhaní pohľadávok v drobných sporoch zo dňa 01.04.2009. Pohľadávka definovaná v čl. 5 bod 5.2. zmluvy je zrozumiteľne definovaná ako budúca pohľadávka, ktorá vznikne z drobného sporu, ktorým vymáhanie ,,hlavnej“ pohľadávky voči povinnému vzhľadom na jej výšku nepochybne je. V danom prípade sa jedná o generálnu cesiu, na základe ktorej možno postúpiť viacej pohľadávok toho istého veriteľa, alebo ak ide o pohľadávky, ktoré vznikli z rovnakého právneho dôvodu. Uviedol, že medzi podstatné náležitosti zmluvy patrí označenie účastníkov zmluvy a označenie postúpenej pohľadávky. Požiadavka určitosti pohľadávok sa týka predovšetkým vymedzenia postupovaných pohľadávok. Spôsob určenia postupovaných pohľadávok zákon nestanovuje, ale je iba na účastníkoch, aké identifikačné kritériá si zvolia. Požiadavka identifikácie pohľadávky nemusí byť vždy bezvýnimočne naplnená len vymedzením predmetu plnenia, osoby dlžníka, prípadne právneho dôvodu. Identifikácia pohľadávky môže byť vykonaná aj sprostredkovane. Pohľadávku možno identifikovať rôznym spôsobom, vrátane odkazu na eventuálny titul, ktorým bola priznaná. Z ustanovenia čl. V. Zmluvy o hromadnom vymáhaní pohľadávok vyplýva, že odkazuje na takýto titul, ktorým je rozhodnutie súdu, v ktorom súd právoplatne prizná nárok na náhradu trov právneho zastúpenia proti dlžníkovi spoločnosti. Osoba dlžníka je taktiež určiteľná. Ďalej poukázal na skutočnosť, že súdna prax sa v zhode s doktrínou vyjadrila, že je možné postúpiť aj budúcu pohľadávku, pričom musí ísť o určitú alebo určiteľnú pohľadávku. Určenie presnej výšky pohľadávky v peniazoch nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o postúpení pohľadávok a tento nedostatok nie je dôvodom neplatnosti zmluvy pre neurčitosť (rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25Cdo 1074/2003). Na platnosť zmluvy zákon nevyžaduje, aby v nej bol uvedený právny dôvod vzniku pohľadávky, ani aby v nej bola uvedená právna kvalifikácia postupovanej pohľadávky. Judikatúra považuje požiadavku určitosti zmluvy pri globálnej cesii za splnenú aj v prípade, keď zmluva neobsahuje výpočet všetkých prevedených pohľadávok, ak je z identifikačných znakov zvolených účastníkmi nepochybné, ktoré pohľadávky sú predmetom cesie. K judikátu 6MCdo 12/2010 Najvyššieho súdu Slovenskej republiky oprávnený uviedol, že si je vedomý, že advokát je len platobné miesto a trovy konania patria klientovi, a preto bola uzavretá medzi oprávneným a veriteľom Zmluva o hromadnom vymáhaní pohľadávok spolu s postúpením právoplatne priznaných trov právneho zastúpenia. Judikatúra nevylučuje postúpenie takto dohodnutej odmeny medzi veriteľom a oprávneným. Na základe uvedených skutočností navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V prípade, ak by mal súd aj naďalej za to, že návrh je neúplný, oprávnený pôvodný návrh opravil a navrhol jeho opravné znenie s tým, že oprávnený je DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava.

Písomné vyjadrenie k odvolaniu oprávneného nebolo podané.

Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa je potrebné ako vecne správne potvrdiť podľa § 219 ods. 1 O.s.p. z týchto dôvodov:

Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného, než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41.

Podľa § 38 ods. 1 Exekučného poriadku exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia (§ 37 ods. 3).

Účastníkmi exekučného konania sú predovšetkým oprávnený a povinný. V praxi však nemožno vylúčiť prechod povinnosti alebo práva z exekučného titulu na inú fyzickú alebo právnickú osobu, prípadne aj na štát. K prechodu dochádza univerzálnou sukcesiou (smrť fyzickej osoby, zánik právnickej osoby bez likvidácie s právnym nástupcom, predaj podniku) a singulárnou sukcesiou, ktorá sa považuje za prevod práva alebo prevzatie povinnosti (postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, zmluva o prevode vlastníckeho práva k veci). Ak došlo k prechodu alebo prevodu práva alebo povinnosti alebo k prevzatiu povinnosti pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, oprávnený musí preukázať túto skutočnosť už pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie. V tomto prípade exekučný súd nerozhoduje uznesením o pripustení zmeny účastníka konania podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, ale na zmenu vo vecnej legitimácii prihliadne pri rozhodovaní o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 44 Exekučného poriadku. Ak skutočnosť, že návrh na vykonanie exekúcie podáva iná osoba, než ktorá je v exekučnom titule uvedená ako nositeľ práva, alebo skutočnosť, že návrh na vykonanie exekúcie smeruje proti inej osobe, než ktorá je v exekučnom titule uvedená ako nositeľ povinnosti, nie je riadne preukázaná, súd žiadosť o udelenie poverenia uznesením podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku in fine zamietne.

V predmetnej exekučnej veci sa oprávnený návrhom na vykonanie exekúcie domáhal proti povinnému vymoženia pohľadávky na základe exekučného titulu, ktorým je platobný rozkaz Okresného súdu Prievidza č. k. 12Ro/154/2009-15 zo dňa 02.10.2009, právoplatný a vykonateľný dňa 29.12.2009. Týmto rozhodnutím bola povinnému ako odporcovi uložená povinnosť zaplatiť navrhovateľovi - spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 701 722, so sídlom Einsteinova 21 (teraz Röntgenova 26), Bratislava (ďalej len „DIGI SLOVAKIA, s.r.o.“), zastúpenému oprávneným, sumu 85,13 eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej sumy od 07.09.2009 do zaplatenia a trovy konania vo výške 72,54 eur na účet právneho zástupcu navrhovateľa. K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený priložil Zmluvu o hromadnom vymáhaní pohľadávok v drobných sporoch uzatvorenú dňa 01.04.2009 medzi oprávneným a spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. V článku V. bod 5.2 sa zmluvné strany dohodli, že okamihom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým súd spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. právoplatne prizná nárok na náhradu trov právneho zastúpenia proti dlžníkovi spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., spoločnosť postupuje túto pohľadávku advokátovi (oprávnenému) za odplatu vo výške nároku advokáta (oprávneného) na odmenu v rozsahu náhrady nákladov právneho zastúpenia priznaných súdom (trovy právneho zastúpenia). Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom právoplatnosti rozhodnutia súdu na úhradu trov právneho zastúpenia vzniká advokátovi (oprávnenému) priamy nárok na úhradu trov právneho zastúpenia voči dlžníkovi. Postupované pohľadávky boli bližšie špecifikované len v článku II. bod 2.1 Zmluvy ako pohľadávky voči dlžníkom spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vzniknuté z nezaplatených úhrad za poskytovanie elektronických komunikačných služieb (najmä služieb retransmisie, internetu, DIGI-TV) užívateľom/ /dlžníkom na základe zmlúv o poskytovaní a príjme televíznych a programových služieb, resp. zmlúv o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie alebo internetu podľa zákona č. 610/2003 Z.z.

Postúpenie, resp. cesia pohľadávky spočíva v tom, že do existujúceho záväzku vstúpi namiesto pôvodného veriteľa (postupcu, cedenta) nový veriteľ (postupník, cesionár). Ide o jeden zo spôsobov zmeny záväzku v osobe veriteľa. Pri tejto zmene postupník ako nový veriteľ nadobúda spolu s postúpenou pohľadávkou aj legitimáciu na jej uplatnenie a vymoženie cestou súdu. Vyplýva to zo skutočnosti, že postúpením pohľadávky vzniká nový záväzkový právny vzťah v zmysle ustanovenia § 488 Občianskeho zákonníka, t.j. právo veriteľa na plnenie (pohľadávky) od dlžníka. Zmena záväzku v osobe veriteľa môže nastať z vôle pôvodného veriteľa zmluvou uzavretou medzi ním a novým veriteľom, v tomto prípade možno hovoriť o dobrovoľnej cesii na základe zmluvy (cessio voluntaria) v zmysle § 524 Občianskeho zákonníka. Právnym základom zmluvy o postúpení pohľadávky (pactum de cedendo) môže byť kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo iný typ, ktorým sa zakladá abstraktný záväzok medzi postupcom (pôvodný veriteľ) a postupníkom (nový veriteľ). Táto zmluva musí mať písomnú formu. Medzi jej podstatné náležitosti patrí označenie účastníkov zmluvy (postupca - pôvodný veriteľ, a postupník - nový veriteľ) a označenie postúpenej pohľadávky. Predmetom zmluvy o postúpení môže byť pohľadávka akéhokoľvek druhu, teda okrem peňažnej pohľadávky i nepeňažná pohľadávka. Podmienkou platnosti zmluvy je, aby išlo o existujúcu, určitú a identifikovanú pohľadávku. Ako k tejto problematike vyplýva zo súdnej praxe, čo uvádza aj odvolateľ, postúpená pohľadávka musí byť v zmluve identifikovaná dostatočne určite, teda tak, aby nebola zameniteľná s inou pohľadávkou postupcu voči rovnakému dlžníkovi. Dostatočná identifikácia pohľadávky slúži na to, aby medzi zmluvnými stranami nevznikali pochybnosti o tom, aká pohľadávka, ako a kedy bola postúpená.

Po posúdení obsahu Zmluvy o hromadnom vymáhaní pohľadávok v drobných sporoch odvolací súd zistil a je toho názoru, že s poukazom na dohodnutý predmet plnenia podľa článku I. a II. zmluvy sa nejedná o nepomenovanú zmluvu podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka, nakoľko zmluva má všetky podstatné náležitosti mandátnej zmluvy podľa § 566 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 263 ods. 2 Obchodného zákonníka, keď z článkov I., II. bod 2.1., V. bod 5.1. nepochybne vyplýva označenie zmluvných strán, záväzok mandatára (advokáta - oprávneného), že pre mandanta (obchodná spoločnosť - DIGI SLOVAKIA, s.r.o.) na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť a záväzok mandanta zaplatiť mu za to odplatu. Výška odplaty nebola medzi zmluvnými stranami dohodnutá určitou konkrétnou sumou, ale tým spôsobom, že táto odplata bude vo výške náhrady nákladov právneho zastúpenia priznanej súdom, pričom určili, že ide o trovy právneho zastúpenia. Vo všeobecnosti podľa § 149 ods. 1 O.s.p. platí, že nárok na zaplatenie priznanej náhrady trov konania patrí účastníkovi a nie je možné, aby advokát sám vo vlastnom mene podal návrh na exekúciu, ak povinný priznané trovy nezaplatí dobrovoľne; môže tak urobiť len ako zástupca účastníka. Trovy konania priznané právoplatným súdnym rozhodnutím veriteľovi v konkrétnej (vyčíslenej) výške predstavujú peňažnú pohľadávku veriteľa proti dlžníkovi.

Z prejavu vôle účastníkov uzavretej mandátnej zmluvy, ako aj zo slovného vyjadrenia tejto vôle je zrejmé, že poskytovanie právnej pomoci je určené všeobecne, netýka sa konkrétnej právnej pomoci voči konkrétnemu dlžníkovi ani voči konkrétnemu súdnemu konaniu, v ktorom spoločnosť zastupovaná advokátom uplatňuje voči konkrétnemu dlžníkovi konkrétnu pohľadávku s príslušenstvom. Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a oprávnený vymedzili vzájomné práva a povinnosti ako obsah mandátnej zmluvy len rámcovo. Právna pomoc bola konkretizovaná až v priebehu existencie záväzkového vzťahu, čoho výsledkom bolo konkrétne súdne rozhodnutie v konkrétnej právnej veci. Charakter všeobecnej a rámcovej zmluvy má podľa názoru odvolacieho súdu aj dojednanie o postúpení pohľadávok, pričom moment postúpenia mal nastať až právoplatnosťou konkrétneho súdneho rozhodnutia obsahujúceho identifikáciu dlžníka, špecifikáciu výšky základnej pohľadávky a výšky príslušenstva vrátane trov právneho zastúpenia. Odvolací súd je toho názoru, že pre právne účinky postúpenia pohľadávky vo výške zodpovedajúcej súdom priznanej náhrady trov právneho zastúpenia je potrebné postupovanú pohľadávku špecifikovať alebo určiť takým spôsobom, aby bola v rozsahu tohto spôsobu postupovaná pohľadávka určiteľná a preukázateľne nezameniteľná s inou pohľadávkou účastníkov záväzkového vzťahu. Určiteľnosť a nezameniteľnosť s inou pohľadávkou účastníkov záväzkového vzťahu sa v plnom rozsahu týka aj budúcich pohľadávok. V čase uzavretia mandátnej zmluvy dňa 01.04.2009 medzi spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a oprávneným neboli, a v konečnom dôsledku ani nemohli byť trovy právneho zastúpenia priznané právoplatným a vykonateľným platobným rozkazom, budúcou pohľadávkou spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. proti povinnému zo záväzkového vzťahu týchto účastníkov, pretože v tomto čase nebola prípadná pohľadávka spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týkajúca sa súdom priznaných trov právneho zastúpenia, určiteľná žiadnymi znakmi (náležitosťami) v takom rozsahu, aby tieto trovy právneho zastúpenia mali charakter budúcej pohľadávky pre ich postúpenie oprávnenému na vymáhanie priamo v jeho mene a na jeho účet v exekúcii proti konkrétnemu dlžníkovi. Bolo v možnostiach a v dispozícii oprávneného a spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. postupovanú pohľadávku (keď vznikla) špecifikovať minimálne zoznamom dlžníkov, čím by doplnili rámcovú zmluvu práve o tie znaky, ktoré predstavujú určiteľnosť a nezameniteľnosť postupovanej pohľadávky a v konečnom právnom dôsledku účinnosť postúpenia a aktívnu legitimáciu advokáta mať postavenie oprávneného v exekučnom konaní.

Odvolací súd má za to, že v predmetnej veci súd prvého stupňa pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie dôsledne preskúmal podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Z citovaného zákonného ustanovenia totiž vyplýva, že v prípade, ak súd zistí rozpor týchto listín so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Súd prvého stupňa správne dospel k záveru, že pri postúpení pohľadávok medzi spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a oprávneným neboli postupované pohľadávky riadnym spôsobom špecifikované. Z uvedených dôvodov neboli splnené podmienky stanovené v § 37 ods. 3 a 38 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré musia byť naplnené tak, aby bolo možné vykonať exekúciu v prospech iného, než toho, kto je v rozhodnutí - exekučnom titule označený ako oprávnený.

V odvolaní navrhol oprávnený opravu pôvodného návrhu na vykonanie exekúcie tak, že oprávneným je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pre prípad, že by mal súd za to, že návrh na vykonanie exekúcie je neúplný. Odvolací súd konštatuje, že nesprávne označenie oprávneného, ktorý nemá postavenie oprávneného z exekučného titulu, je dôvodom na postup podľa § 37 ods. 3, 4 Exekučného poriadku na návrh účastníkov exekučného konania. Navrhovaná oprava návrhu na vykonanie exekúcie postupu podľa citovaného zákonného ustanovenia nezodpovedá a vzhľadom na právny stav danej exekučnej veci ani nie je prípustná. Postup podľa § 40 ods. 1 Exekučného poriadku neprichádza do úvahy. Z týchto dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.