KSTN/11CoE/14/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11CoE/14/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3815210455 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3815210455.2Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Poštová banka, a.s. so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, IČO: 31 340 890 proti povinnému: U. P., pôvodne bytom F., Q. XX/XX, t. č. bytom F., Y. M. XX/XX, o vymoženie 2.680,87 eur s príslušenstvom, o odvolaní spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. so sídlom Bratislava, Vajnorská 100/A, IČO: 36 432 105 proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 18. augusta 2015, č.k. 16Er/2290/2015-42, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. o d m i e t a .

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Ing. Jána Gaspera, PhD. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku s poukazom na § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že oprávnený sa návrhom zo dňa 30.03.2015 domáhal vykonania exekúcie proti povinnému na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU zriadeného pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, sp. zn. IA-C/0814/0554 zo dňa 22.09.2014. Toto rozhodnutie malo nadobudnúť právoplatnosť dňa 05.12.2014 a vykonateľnosť dňa 09.12.2014. Dňa 12.06.2015 doručil súdny exekútor JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. tamojšiemu súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Z predloženého exekučného titulu súd prvého stupňa zistil, že dňa 20.07.2010 bola medzi oprávneným a povinným uzatvorená zmluva o úvere č. 3913754410, po preskúmaní ktorej dospel k záveru, že ide o spotrebiteľskú zmluvu a právny vzťah založený uvedenou zmluvou je potrebné posudzovať podľa ustanovení o spotrebiteľskom práve. V danom prípade, a to vzhľadom ku skutočnosti, že povinný si neplnil riadne svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedenej zmluvy, uplatnil si oprávnený svoje nároky v rozhodcovskom konaní v zmysle uzatvorenej rozhodcovskej doložky podľa článku 3. bod 7 Záverečných ustanovení predloženej úverovej zmluvy, čl. 11. bodu 11.2 Obchodných podmienok a bodu 10.2.2 Všeobecných obchodných podmienok, na základe ktorých rozhodca bez vypočutia povinného vydal rozhodcovský rozsudok. Súd prvého stupňa zastával názor, že v danom prípade bola voľba riešenia sporov v rozhodcovskom konaní jednostranná, nakoľko samotné ustanovenie rozhodcovského súdu na predtlačenom formulári predchádzalo nepochybne aj samotnému rozhodnutiu povinného si finančné prostriedky touto cestou obstarať, čiže predtým, ako k uzatvoreniu zmluvy o úvere povinný vôbec pristúpil. Nekalú povahu má aj samotné znenie rozhodcovskej doložky, podľa ktorej všetky spory budú riešené rozhodcovským súdom. Daná zmluvná podmienka nebola individuálne dojednaná a spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Súd prvého stupňa konštatoval, že existujúca, ale neplatná rozhodcovská doložka nemôže byť potom základom právomoci rozhodcovského súdu. S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti z úradnej moci zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v celosti. Dodal, že predložený rozhodcovský rozsudok, vzhľadom na absenciu právomoci rozhodcu v danej veci konať, a to s poukazom na neplatnosť rozhodcovskej doložky, nemožno považovať za spôsobilý exekučný titul. Proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. so sídlom Bratislava, Vajnorská 100/A, IČO: 36 432 105.

Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd skôr, ako pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa, zisťoval bez nariadenia odvolacieho pojednávania /§ 214 ods. 2 O.s.p./, či odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote, či bolo podané subjektom oprávneným na podanie takéhoto opravného prostriedku a či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému zákon odvolanie pripúšťa, a dospel k záveru, že odvolanie menovanej spoločnosti treba podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odmietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Podľa § 37 ods. 1 Exekučného poriadku účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

Podľa § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 26 ods. 1 O.s.p. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže môže na základe plnomocenstva zastupovať maloletého účastníka v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ako aj plnoletého účastníka, ku ktorému trvá vyživovacia povinnosť rodičov, prípadne iných osôb podľa osobitného zákona v konaní o určenie a zmenu vyživovacej povinnosti, ak ide o veci s medzinárodným prvkom.

Podľa § 26 ods. 2 O.s.p. odborová organizácia môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, ktorý je jej členom vo veciach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov.

Podľa § 26 ods. 4 O.s.p. právnická osoba založená podľa osobitného zákona na účel výkonu advokácie môže zastupovať účastníka na základe plnomocenstva v konaní.

Podľa § 26 ods. 5 O.s.p. iná právnická osoba ako v odsekoch 1 až 4 môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, len ak tak ustanoví osobitný zákon.

V zmysle citovaného ustanovenia § 201 O.s.p. môže rozhodnutie súdu napadnúť odvolaním iba účastník konania. V exekučnom konaní, o aké ide aj v predmetnej právnej veci, sú účastníkmi konania oprávnený a povinný, a ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, aj poverený súdny exekútor /§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku/. Len uvedené osoby sú oprávnené podať proti rozhodnutiam vydaným súdom v exekučnom konaní /ak sú splnené aj ďalšie zákonné podmienky/ odvolanie.

V predmetnej exekučnej veci podala proti uzneseniu súdu prvého stupňa č. k. 16Er/2290/2015-42 zo dňa 18. augusta 2015 odvolanie spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., ktorá nie je ani oprávneným, ani povinným, a bez ohľadu na to, že sa nerozhodovalo o trovách exekúcie, možno uviesť, že nie je ani súdnym exekútorom.

Odvolací súd ďalej dospel k záveru, že menovanú spoločnosť nemožno považovať ani za procesného zástupcu účastníka konania v zmysle § 24 O.s.p. Menovaná spoločnosť je právnickou osobou, konkrétne obchodnou spoločnosťou vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Vo svojom predmete podnikania podľa výpisu z obchodného registra nemá výkon advokácie podľa osobitného zákona / zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii/. V zmysle citovaných ustanovení § 26 O.s.p. môže právnická osoba zastupovať účastníka konania len v prípade, že by bola Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, odborovou organizáciou, právnickou osobou založenou podľa osobitného zákona na účel výkonu advokácie, alebo ak by zastupovanie účastníka touto spoločnosťou pripúšťal osobitný zákon. Spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. však nie je ani Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, nie je odborovou organizáciou, nie je právnickou osobou založenou podľa osobitného zákona na účel výkonu advokácie a odvolaciemu súdu nie je známy žiadny právny predpis, ktorý by zastupovanie účastníka touto spoločnosťou pripúšťal. Spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. tak nemôže byť procesným zástupcom oprávneného v tomto exekučnom konaní. Z tohto pohľadu potom odvolací súd ani nevyzýval spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. na predloženie procesnej plnej moci na zastupovanie oprávneného v tomto exekučnom konaní, pretože v tomto prípade sa nejedná o odstrániteľnú vadu podmienok konania - preukázanie zastúpenia účastníka konania, keď takéto zastúpenie by bolo v rozpore s ustanoveniami § 26 O.s.p.

Pokiaľ ide o možnosť, že by spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. bola zástupcom oprávneného v tomto exekučnom konaní na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 27.02.2015, na ktorú menovaná spoločnosť poukazuje v iných exekučných veciach oprávneného Poštová banka, a.s., ktoré boli predmetom konania pred tunajším odvolacím súdom, ani táto možnosť podľa názoru odvolacieho súdu neprichádza do úvahy. Komisionárska zmluva upravená v ustanoveniach § 577 až § 590 Obchodného zákonníka je právnym úkonom podľa hmotného práva a nemožno ju stotožňovať s procesným plnomocenstvom, ktoré zákon na zastupovanie účastníka v občianskom súdnom konaní vyžaduje. Ak by aj súčasťou takéhoto právneho úkonu podľa hmotného práva bolo aj písomné procesné plnomocenstvo na zastupovanie účastníka konania, v tomto prípade by ho odvolací súd musel hodnotiť ako rozporné so zákonom /porušujúce ustanovenia § 26 O.s.p. - k tomu viď. vyššie/, a preto neplatné. Okrem toho samotné konanie spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. ako zástupcu oprávneného v exekučnom konaní je aj v rozpore s princípom záväzkového vzťahu z komisionárskej zmluvy, keď podľa takejto zmluvy komisionár /tu BENCONT INVESTMENTS, s.r.o./ zariaďuje vo vlastnom mene pre komitenta /tu oprávnený/ na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, teda koná vo vlastnom mene a nie ako zástupca za iného.

Odvolací súd tak dospel k záveru, že odvolanie spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza č.k. 16Er/2290/2015-42 zo dňa 18. augusta 2015 nie je odvolaním účastníka exekučného konania. Ide preto o odvolanie podané neoprávnenou osobou a odvolací súd ho ako také podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odmietol, pričom odvolaním sa po vecnej stránke nezaoberal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.