KSTN/11CoE/12/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11CoE/12/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3811213000 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3811213000.1Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpený: Advocate, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 36 865 141, proti povinnému: I. M., zomr. XX.XX.XXXX, naposledy bytom C., M. M. XX/X, pre vymoženie 1.306,49 eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 12. septembra 2011, č.k. 9Er/2506/2011-10, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolacie konanie z a s t a v u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku s poukazom na § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, na § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení platnom ku dňu uzatvorenia zmluvy, na príslušné ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ako aj Smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že oprávnený návrhom zo dňa 19.05.2011 navrhol vykonať exekúciu voči povinnému na základe rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu sp. zn. SR 14134/08 zo dňa 13.05.2009. Dňa 03.08.2011 predložil súdny exekútor súdu prvého stupňa žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Dňa 21.07.2008 bola medzi oprávneným a povinným uzatvorená Zmluva o úvere č. 3870100, ktorú posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. reálnu zmluvu o pôžičke a súčasne ako spotrebiteľský úver v zmysle zákona č. 258/2001 Z.z. Preskúmaním Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, konkrétne článku 17. vzhliadol prvostupňový súd v takto ustanovenom zmluvnom dojednaní nekalú podmienku. Uviedol, že predmetná rozhodcovská doložka upravuje alternatívny spôsob riešenia sporov zo zmluvy, jednak v rozhodcovskom konaní alebo cestou súdu. Podľa názoru súdu prvého stupňa však voľba rozhodcovského súdu a osoby rozhodcu bola v danom prípade uskutočnená jednostranne, nakoľko samotné ustanovenie rozhodcovského súdu rozhodnúť vo veci na predtlačenom formulári predchádzalo aj samotnému rozhodnutiu povinného si finančné prostriedky touto cestou obstarať, čiže predtým ako k uzatvoreniu zmluvy povinný vôbec pristúpil. Jednostrannosť a nekalosť tohto zmluvného dojednania prvostupňový súd videl v tom, že faktickým subjektom, ktorý definuje, kto bude riešiť spor zo spotrebiteľskej zmluvy je v tomto prípade veriteľ, čiže oprávnený, pretože tento zostavil znenie rozhodcovskej doložky vo svojej vopred pripravenej formulárovej zmluve. Súd prvého stupňa záverom uviedol, že existujúca, ale neplatná rozhodcovská doložka nemôže byť potom základom právomoci rozhodcovského súdu. Ak si rozhodca svoju právomoc z takto uzavretej doložky odvodil, na ktorom základe následne vydal exekučný titul, nemožno takéto rozhodnutie považovať za rozhodnutie vydané osobou na to oprávnenou. Uvedené spôsobuje, že pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie neprebehlo riadne rozhodcovské konanie, ktorého výsledkom by bol rozhodcovský rozsudok, na podklade ktorého by mohla byť vedená exekúcia. Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený, ktorý žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Mal za to, že súd v prejednávanej veci vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p., keď súd posúdil vec podľa normy, ktorá na daný skutkový stav nedopadá, alebo právnu normu síce určil správne, avšak nesprávne ju interpretoval, alebo ju na daný skutkový stav nesprávne aplikoval. Uviedol, že súd v prejednávanej veci na správne zistený skutkový stav nesprávne aplikoval právny predpis. Bol toho názoru, že postupom súdu a jeho výkladom ustanovenia § 45 zákona č. 255/2002 Z.z. dochádza k nahradzovaniu konania o žalobách o zrušenie rozhodcovských rozsudkov exekučným konaním, čo je v rozpore s obsahom a účelom zákona č. 255/2002 Z.z. Oprávnený ďalej namietal, že v konaní došlo k inej vade, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p.). Súdu prvého stupňa vytkol, že neposudzoval danosť existencie podmienok spotrebiteľského vzťahu stanovených v hypotéze príslušnej danej normy, pričom v odôvodnení napadnutého rozhodnutia absentuje postup konajúceho súdu, na základe ktorého dospel k záveru o aplikácii zákona o spotrebiteľských úveroch.

Oprávnený podaním zo dňa 18.12.2012, doručeným súdu prvého stupňa dňa 20.12.2012, vzal svoje odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa späť.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p. na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa Exekučného poriadku sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal späť odvolanie, nemôže ho podať znova.

Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (§ 207 ods. 3 O.s.p.).

Odvolací súd vzhľadom na dispozičný úkon oprávneného, ktorým podané odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa vzal späť predtým, než odvolací súd o tomto odvolaní rozhodol, odvolacie konanie v intenciách citovanej právnej úpravy zastavil. Rozhodol tak bez nariadenia pojednávania odvolacieho súdu podľa ustanovenia § 214 ods. 2 O.s.p.

Záverom odvolací senát s poukazom na § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch uvádza, že toto uznesenie prijal jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie j e prípustné.