KSPO/9CoE/23/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 9CoE/23/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8896899931 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Jusková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8896899931.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Juskovej a členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Jany Burešovej v exekučnej veci oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka K., Rázusova 128, Vranov nad Topľou, IČO: 30 807 484, proti povinnému O. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XX, o vymoženie 706,57 eura s príslušenstvom a trov konania, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. Er/1548/1996 - 77 zo dňa 13.01.2011 takto

rozhodol:

I. Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

II. P r i z n á v a povinnému voči oprávnenému náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením exekúciu zastavil a rozhodovanie o trovách exekúcie vyhradil na samostatné uznesenie. O zastavení exekúcie rozhodol z dôvodu prekludovania vymáhanej pohľadávky.

2. Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený, ktorý následne podaním zo dňa 13.02.2017 (č.l. 134 spisu) súdu oznámil, že na podanom odvolaní netrvá.

3. Podľa § 470 ods. 1, 2 veta prvá CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Podľa článku 2 ods. 1, 2 CSP, ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty. Právna istota je stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo. Podľa článku 3 ods. 1 CSP, každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi chránené.

4. Podľa § 369 ods. 1 CSP, dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Podľa § 369 ods. 2 CSP, ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví. 5. Odvolateľ má dispozičné právo k odvolaniu, t.j. môže ho vziať späť, ak sa o ňom ešte nerozhodlo. V takom prípade odvolací súd konanie zastaví. V danej veci oprávnený vzal odvolanie späť pred rozhodnutím odvolacieho súdu o podanom odvolaní. S ohľadom na uvedený procesný úkon odvolateľa, odvolací súd odvolacie konanie zastavil.

6. Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že v odvolaní zo dňa 02.02.2011 (č.l.80 a nasl. spisu) oprávnený uvádza, že pohľadávka voči povinnému bola na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 29.07.2008 postúpená na spoločnosť RAVIL s.r.o., IČO: 36 790 869. V zmysle ust. § 37 ods. 3 Exekučného poriadku v znení účinnom v čase postúpenia pohľadávky mal oprávnený povinnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť postúpenie pohľadávky exekútorovi, ktorý bol následne povinný podať na súd návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania. Vzhľadom na nesplnenie tejto povinnosti a absenciu návrhu na zmenu oprávneného, súd prvej inštancie o zmene oprávneného zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť RAVIL s.r.o. nerozhodoval, a preto tak súd prvej inštancie ako aj odvolací súd koná ako s oprávneným so Sociálnou poisťovňou.

7. Záverom odvolací súd upriamuje pozornosť súdu prvej inštancie na skutočnosť, že O. U. P., ktorému súd prvej inštancie doručil uznesene o zastavení exekúcie ako právnemu zástupcovi povinného, bol povinnému ustanovený ako právny zástupca na účely dovolacieho konania, ktoré bolo zastavené uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Cdo/229/2010 zo dňa 24.11.2010. Vzhľadom na to je súd prvej inštancie povinný doručiť uznesenie zo dňa 13.01.2011 priamo do rúk povinného.

8. O trovách odvolacieho konania rozhodol súd na základe ust. § 396 ods. 1 CSP v spojení s ust. § 255 ods. 1 CSP. Oprávnený späťvzatím odvolania procesne zavinil zastavenie odvolacieho konania, preto súd priznal náhradu trov odvolacieho konania povinnému ako úspešnému účastníkovi v odvolacom konaní. 9. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Podľa § 420 CSP, dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Podľa § 421 ods. 1 CSP, dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Podľa § 421 ods. 2 CSP, dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n).

Podľa § 423 CSP, dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

Podľa § 424 CSP, dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Podľa § 427 ods. 1 CSP, dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 427 ods. 2 CSP, dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

Podľa § 428 CSP, v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Podľa § 429 ods. 1 CSP, dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Podľa § 429 ods. 2 CSP, povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.