KSPO/9Co/193/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 9Co/193/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8614203437 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kohút ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8614203437.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Kohúta a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Romana Tótha v právnej veci žalobcu: Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zastúpeného: Bobák, Bollová a spol., s.r.o., so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 855 673, proti žalovanému: D.. O.. D. J., J. J. A. X, XXX XX U., J. P. H. Ú. J. Š., F.. XX.X.XXXX, T. P. XX, XXX XX G., za účasti: Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS", so sídlom Nám. Legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO: 42 343 828, zastúpeného JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom, so sídlom ul. Sov. hrdinov 163/66, 089 01 Svidník, o zaplatenie 347,91 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Svidník č. k. 7C/131/2014-48 zo dňa 5.2.2015, o späťvzatí návrhu na začatie konania, takto

rozhodol:

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok Okresného súdu Svidník č. k. 7C/131/2014-48 zo dňa 5.2.2015 a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Prvoinštančný súd rozsudkom č. k. 7C/131/2014-48 zo dňa 5.2.2015 žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal a žalobca nemá právo na ich náhradu. Žalobcu zaviazal zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania vo výške 83,04 eura na účet právneho zástupcu JUDr. Igora Šafranka, advokáta, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Proti rozsudku sa v zákonom stanovenej lehote odvolal žalobca.

3. Dňa 27.10.2016 bolo odvolaciemu súdu doručené podanie žalobcu, ktorým vzal žalobu v celom rozsahu späť.

4. Na výzvu súdu z 28.10.2016 žalovaný podaním z 7.11.2016 vyjadril súhlas so späťvzatím žaloby.

5. Podľa ustanovenia § 370 C.s.p. ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť sčasti, použijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane.

6. V prípade, že po rozhodnutí súdu prvej inštancie, avšak pred nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, dôjde súdu podanie označené ako späťvzatie návrhu, je po predložení veci odvolací súd oprávnený skúmať len to, či takýto prejav vôle urobil účastník, ktorý predtým návrh podal, či z hľadiska obsahu sa jedná skutočne o späťvzatie návrhu, a či späťvzatie výslovne nenamieta druhý účastník. Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, odvolací súd späťvzatie pripustí, rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší a konanie zastaví.

7. V danom prípade došlo k späťvzatiu návrhu na začatie konania skutočne žalobcom, a podľa obsahu podania, ktorým došlo k tomuto späťvzatiu, je jednoznačné, že ide o späťvzatie návrhu v celom rozsahu. Žalovaný na výzvu súdu vyjadril súhlas so späťvzatím žaloby. Preto odvolací súd späťvzatie návrhu pripustil, rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a konanie zastavil.

8. O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa ustanovenia § 256 ods. 1 C.s.p.. Keďže žalobca procesne zavinil zastavenie konania, nárok na náhradu trov konania vznikol žalovanému. Ten si však nárok na náhradu trov konania neuplatnil ani mu žiadne trovy nevznikli, preto odvolací súd rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

9. Rozhodnutie senátu bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).