KSPO/8To/21/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8To/21/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8311010120 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Mozner ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8311010120.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Františka Moznera a sudcov JUDr. Emila Dubňanského a JUDr. Mariána Sninského na verejnom zasadnutí konanom 28. októbra 2015 v Prešove takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. b) Tr. poriadku na podklade odvolania obž. R. M. zrušuje rozsudok Okresného súdu Humenné z 19. decembra 2013, sp. zn. 3T/17/2011.

Na základe § 322 ods. 3 Tr. poriadku v spojení s § 285 písm. c) Tr. poriadku

obž. R. M., nar. X. F. XXXX v U., trvale bytom R. č. XX, okr. U.,

oslobodzuje

spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné z 23. februára 2011, sp. zn. 1Pv 328/10, ktorá bola na neho podaná 9. marca 2011 pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona, ktorý mal spáchať tak, že v presne nezistenom čase na neznámom mieste si zadovážil a bez povolenia držal pod sedadlom v zadnej časti osobného motorového vozidla tov. zn. VW Passat, EČ HE-986BG, ktoré mal v užívaní od majiteľa vozidla G. C., funkčnú, podomácky vyrobenú dlhú strelnú palnú jednovýstrelovú zbraň - pušku kalibru 22 Hornet bez výrobného čísla s pripevneným zameriavacím ďalekohľadom zn. Bushnell, pričom hlaveň pušky bola použitá z malokalibrovky zn. ČZ Brno, model 1, kalibru 22 LR a lôžkový záver z brokovnice, pod sedadlom v zadnej časti osobného motorového vozidla tov. zn. Peugeot 205, EČ-235AB, ktorého majiteľom je D. M., 2 ks poľovníckych brokových nábojov zn. SB kalibru 22 Hornet s poloplášťovými strelami, 18 ks poľovníckych puškových brokových nábojov zn. SB kalibru 16, z toho 8 ks nábojov s hromadnými strelami a 10 ks nábojov s jednotnými strelami typu Special Slug, v šatníkovej skrini obývacej izby rodinného domu č. 15 v obci R., okr. U., 4 ks poľovníckych puškových nábojov zn. SB kalibru 22 Hornet s poloplášťovými strelami, ktoré boli nájdené a zaistené dňa 15. júna 2010 v súvislosti s vykonanou domovou prehliadkou a prehliadkou iných priestorov a pozemkov na základe príkazu na domovú prehliadku sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove, sp. zn. OS-PO-V-95-1/2010, a na základe príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov vyšetrovateľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, sp. zn. UHCP-V-154/2010-NJ-V, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.

Podľa § 83 ods. 1 písm. e) Tr. zákona zhabáva podomácky vyrobenú dlhú strelnú palnú jednovýstrelovú zbraň - pušku kalibru 22 Hornet so zameriavacím ďalekohľadom zn. Bushnell, ktorá je na Oddelení dokladov, Odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom evidovaná v záznamovej knihe o skladovaní zbraní č. 3-6/2010 pod por. č. 67/2010.

Podľa § 83 ods. 2 Tr. zákona vlastníkom zhabaných vecí sa stáva štát. odôvodnenie:

Okresný súd Humenné rozsudkom z 19. decembra 2013, sp. zn. 3T/17/2011, uznal obž. R. M. vinným zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona, ktorého sa mal dopustiť tak, že v presne nezistenom čase na neznámom mieste si zadovážil a bez povolenia držal pod sedadlom v zadnej časti osobného motorového vozidla tov. zn. VW Passat, EČ HE-986BG, ktoré mal v užívaní od majiteľa vozidla G. C., funkčnú, podomácky vyrobenú dlhú strelnú palnú jednovýstrelovú zbraň - pušku kalibru 22 Hornet bez výrobného čísla s pripevneným zameriavacím ďalekohľadom zn. Bushnell, pričom hlaveň pušky bola použitá z malokalibrovky zn. ČZ Brno, model 1, kalibru 22 LR a lôžkový záver z brokovnice, pod sedadlom v zadnej časti osobného motorového vozidla tov. zn. Peugeot 205, EČ-235AB, ktorého majiteľom je D. M., 2 ks poľovníckych brokových nábojov zn. SB kalibru 22 Hornet s poloplášťovými strelami, 18 ks poľovníckych puškových brokových nábojov zn. SB kalibru 16, z toho 8 ks nábojov s hromadnými strelami a 10 ks nábojov s jednotnými strelami typu Special Slug, v šatníkovej skrini obývacej izby rodinného domu č. XX v obci R., okr. U. 4 ks poľovníckych puškových nábojov zn. SB kalibru 22 Hornet s poloplášťovými strelami, ktoré boli nájdené a zaistené 15. júna 2010 v súvislosti s vykonanou domovou prehliadkou a prehliadkou iných priestorov a pozemkov na základe príkazu na domovú prehliadku sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove, sp. zn. OS-PO-V-95-1/2010, a na základe príkazu na prehliadku iných priestorov a pozemkov vyšetrovateľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, sp. zn. UHCP-V-154/2010-NJ-V.

Za to obžalovanému uložil podľa § 294 ods. 2 Tr. zákona trest odňatia slobody vo výmere tri roky, výkon ktorého podľa § 51 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov za súčasného uloženia probačného dohľadu nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Zároveň podľa § 51 ods. 4 písm. g) Tr. zákona uložil obžalovanému povinnosť spočívajúcu v príkaze podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu. Okrem toho obžalovanému uložil podľa § 60 ods. 1 písm. a), c) Tr. zákona trest prepadnutia veci a to vyššie zmienenej podomácky vyrobenej dlhej strelnej palnej jednovýstrelovej zbrane, papierovej krabičky šedo zelenej farby s vyobrazením puškohľadu s označením Bushnell a čiernej pletenej kukly.

Proti tomuto rozsudku, ktorý bol jednotlivým osobám oprávneným podať proti nemu odvolanie oznámený 19. decembra 2013 vyhlásením v ich prítomnosti, podal obž. R. M. prostredníctvom obhajcu 30. decembra 2013 odvolanie, ktorého rozsah vymedzil tak, že toto smeruje proti výrokom o vine a treste.

V dodatočne predložených dôvodoch odvolania cituje znenie ustanovení § 2 ods. 7, ods. 10, ods. 12, ods. 19 a § 119 ods. 2 Tr. poriadku a poukazujúc na uznesenie Krajského súdu v Prešove z 30. decembra 2012 (správne z 30. októbra 2012), sp. zn. 8To/12/2012, tvrdí, že oboznámenie predložených dôkazov potvrdilo predchádzajúce tvrdenia, že domová prehliadka bola vykonaná nezákonným spôsobom a teda nemôže byť použitá ako dôkaz proti nemu. Zdôraznil zároveň, že spôsob ako sa zbraň dostala do osobného motorového vozidla, vysvetlila jeho matka a podľa jeho názoru niet dôvod túto výpoveď, ktorú zároveň v dôvodoch odvolania zrekapituloval, spochybňovať a neveriť jej.

V podstate z týchto dôvodov nesúhlasí s napadnutým rozsudkom, považuje ho za nesprávny a navrhuje, aby ho krajský súd zrušil a vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Krajský súd v Prešove ako odvolací súd na podklade uvedeného, riadne, včas a oprávnenou osobou podaného odvolania, preskúmal v súlade s § 317 ods. 1 Tr. poriadku zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého výroku rozsudku, proti ktorému odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo.

Po takto vykonanom prieskume a po doplnení konania dôkazmi nevyhnutnými na to, aby mohol o odvolaní rozhodnúť, zistil, že toto je dôvodné, pretože súd prvého stupňa sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Odvolací súd už vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí v tejto veci z 30. októbra 2012, sp. zn. 8To/12/2012, poukázal na nejasnosti ohľadne zaistenia strelnej zbrane a streliva, neoprávnené nakladanie s ktorými je predmetom trestného stíhania.

Podľa spisu obžaloby totiž mali byť tieto veci zaistené pri obhliadkach miesta činu, ktoré vykonal vyšetrovateľ Úradu justičnej a kriminálnej polície, Odbor justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom (ďalej len „vyšetrovateľ“) v tejto trestnej veci 15. júna 2010 v čase od 10:05 hod. do 10:40 hod. a od 10:45 hod. do 11:20 hod. jednak v rodinnom dome č. XX v obci R. a jednak vo dvore tohto rodinného domu.

Zo zápisnice o vydaní veci (č. l. 94) však vyplýva, že tieto veci vydal D. M. 15. júna 2010 už o 09:50 hod., teda ešte pred vykonaním uvedených obhliadok miesta činu a to vyšetrovateľovi Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Národnej jednoty boja proti nelegálnej migrácii, Oddelenia vyšetrovania Východ (ďalej len „vyšetrovateľ úradu hraničnej a cudzineckej polície“), ktorý predtým na daných miestach vykonal v inej trestnej veci domovú prehliadku a prehliadku iných priestorov a pozemkov.

Krajský súd preto v záujme objasnenia skutočného spôsobu zaistenia predmetnej strelnej zbrane a streliva uložil súdu prvého stupňa, aby zabezpečil zápisnicu o domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, ktoré vykonal vyšetrovateľ úradu hraničnej a cudzineckej polície, spolu s príslušnou fotodokumentáciou a tieto na hlavnom pojednávaní oboznámil.

Z týchto dôkazov pritom vyplynulo, že zaistená strelná zbraň a strelivo, okrem 4 ks poľovníckych puškových nábojov zn. SB Sellier a Bellot, kalibru 22 Hornet, boli nájdené pri prehliadke motorových vozidiel Volkswagen Passat, EČ: HE 986BG, a Peugeot, EČ: HE 325AB, ktorá bola realizovaná 15. júna 2010 v čase od 09:15 hod. do 09:45 hod. po predchádzajúcom súhlase prokurátora na základe príkazu vyšetrovateľa úradu hraničnej a cudzineckej polície zo 7. júna 2010. Uniklo však pozornosti okresného súdu, že uvedené vozidlá sa v čase ich prehliadky nachádzali na dvore rodinného domu č. XX v obci R., teda v priestore, ktorý je súčasťou obydlia (§ 99 ods. 1 Tr. poriadku). Ich prehliadku tak bolo možné vykonať len na základe príkazu na domovú prehliadku a v rámci jej výkonu. Na tom nemení nič ani skutočnosť, že dvor rodinného domu, na ktorom boli uvedené motorové vozidlá zaparkované (čo sa konštatuje aj vo vysvetlivkách k fotodokumentácii z prehliadky iných priestorov a pozemkov), nie je zo všetkých strán oplotený, keďže tento je pre motorové vozidlá prístupný len cez vstupnú bránu k rodinnému domu. Nesporne tak ide o priestor patriaci k tomuto domu, ktorý v čase prehliadky slúžil na bývanie, a teda o súčasť obydlia.

Z uvedeného vyplýva, že strelná zbraň a strelivo, neoprávnené nakladanie s ktorými je predmetom konania v tejto veci (okrem vyššie uvedených nábojov), neboli nájdené v súlade so zákonom a nemožno ich použiť ako dôkaz. Nezákonný postup vyšetrovateľa úradu hraničnej a cudzineckej polície pri realizácii prvotných úkonov pritom nie je možné konvalidovať ani následným vydaním v rozpore so zákonom nájdených vecí a ani dodatočnou obhliadkou miesta činu, ktorú vykonal vyšetrovateľ už v tejto veci.

Len pre úplnosť odvolací súd v tejto súvislosti dodáva, že aj obhliadka uvedených motorových vozidiel bola realizovaná vo dvore rodinného domu, t. j. v obydlí, a teda podľa § 107 Tr. poriadku ju bez príkazu na domovú prehliadku bolo možné vykonať len so súhlasom toho, u koho sa mala vykonať. Udelenie takéhoto súhlasu však zo zápisnice o obhliadke vykonanej vo dvore rodinného domu č. XX v obci R. (č. l. 108) nevyplýva. Je pritom nutné zdôrazniť, že samotná prítomnosť dotknutej osoby pri obhliadke miesta činu, bez toho, aby zo zápisnice o tomto úkone vyplývalo jednak to, že takáto osoba bola poučená, že úkon môžu orgány činné v trestnom konaní vykonať len s jej súhlasom alebo na základe príkazu, a zároveň to, že takýto súhlas udelila, nestačí.

Napokon poukazuje odvolací súd na to, že podľa fotodokumentácie k zápisnici o prehliadke iných priestorov a pozemkov, ktorú vykonal vyšetrovateľ úradu hraničnej a cudzineckej polície, boli pri tomto úkone nájdené aj 4 ks poľovníckych puškových nábojov zn. SB Sellier a Bellot, kalibru 22 Hornet, obal od zameriavaceho ďalekohľadu zn. Bushnell a kryty na zameriavací ďalekohľad, ktoré sa nachádzali v obývacej, resp. v detskej izbe rodinného domu. Takýto postup je neprípustný, pričom je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní spisovať zápisnice o jednotlivých úkonoch trestného konania tak, aby nevznikali žiadne pochybnosti o ich priebehu, včítane zachovania zákonných ustanovení upravujúcich ich vykonávanie.

Z uvedeného vyplýva, že kľúčové vecné dôkazy, o ktoré oprel okresný súd napadnuté rozhodnutie, neboli získané zákonným spôsobom. Nemôžu preto slúžiť ako dôkaz. Bez prihliadnutia na ne ale niet žiadneho dôkazu svedčiaceho o vine odvolateľa, a preto krajskému súdu neostávalo iné, než na podklade jeho odvolania zrušiť napadnutý rozsudok a spod obžaloby ho oslobodiť.

Na druhej strane zakázaná podomácky vyrobená funkčná dlhá strelná palná jednovýstrelová zbraň - puška kalibru 22 Hornet so zameriavacím ďalekohľadom, ktorá môže i na veľkú vzdialenosť (viac ako 100 m) spôsobiť človeku i zveri vážne zranenie, prípadne smrť, je nesporne vecou, ktorá je spôsobilá ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku. Odvolací súd preto podľa § 83 ods. 1 písm. e) Tr. zákona rozhodol o zhabaní uvedených vecí, pretože si to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.