KSPO/8CoP/17/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8CoP/17/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8116203056 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Fiľakovský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8116203056.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fiľakovského a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Anny Kovaľovej vo veci starostlivosti súdu o mal. V. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny W., dieťa matky Q. K., rod K., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XXX a otca V. K., nar. XX.XX.XXXX, t.č. bytom U. za účasti F. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XXX, o zvýšenie výživného, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 27P 64/2016-54 zo dňa 29. marca 2017 takto jednohlasne

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že:

„m e n í rozsudok Okresného súdu Prešov, č.k. 11 C 125/2011 zo dňa 28.10.2011 tak, že:

z v y š u j e výživné zo strany otca pre navrhovateľku F. K., nar. XX.X.XXXX zo sumy 50 Eur mesačne na sumu 120 Eur mesačne, ktoré bude poukazovať k rukám navrhovateľky, vždy do 20-tého dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom 15.2.2016 opakovane do budúcna a pre mal. V. K., nar. X.X.XXXX zo sumy 50 Eur mesačne na sumu 90 Eur mesačne, ktoré bude poukazovať k rukám matky, vždy do 20-tého dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom 15.2.2016 opakovane do budúcna,

dlžné výživné za obdobie od 15.2.2016 do 31.3.2017 pre navrhovateľku vo výške 945 Eur a pre mal. V. vo výške 540 Eur p o v o ľ u j e súd otcovi splácať v 50 Euro mesačných splátkach na každé dieťa, spolu s bežným výživným pod stratou výhody splátok, až do úplného vyrovnania dlhu,

žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.“

2. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 62, § 75 odsek 1, § 78 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“); § 121 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „C.m.p.“).

3. Vychádzal zo zistenia, že od poslednej úpravy výživného, ktorá bola v roku 2011, ubehla doba takmer 6 rokov a došlo k podstatnej zmene pomerov najmä na strane navrhovateľky ako aj na strane mal. V.. Matke vzrástli náklady na učebné pomôcky, oblečenie stravu, záujmovú činnosť detí. Matka zabezpečuje starostlivosť o mal. V., ktorá je sluchovo postihnutá, poberá peňažný príspevok na opatrovanie a iný príjem nemá a to vzhľadom na zdravotné postihnutie svojej dcéry. Navrhovateľka dovŕšila plnoletosť, je študentkou strednej školy, vzrástli jej výdavky na štúdium, školské pomôcky, na stravu, oblečenie, spoločenský život ako aj výdavky týkajúce sa jej zdravotného stavu (výmena okuliarov). Mal. V. navštevuje X. ročník M. D., jej zdravotný stav si vyžaduje, aby ju do školy vozila matka na aute. Výživné zo strany matky spočíva aj v zabezpečovaní osobnej starostlivosti o maloletú. Otec žije a pracuje v P., zatiaľ čo v čase posledného rozhodnutia súdu o výživnom bol nezamestnaný, privyrábal si iba brigádnicky. Otec je ženatý, pribudla mu vyživovacia povinnosť k ďalšiemu mal. dieťaťu, zvýšil sa mu však aj príjem. O deti nejaví záujem, nad rámec súdom určeného výživného im neprispieva (s výnimkou roku 2016, kedy navrhovateľke prispel navyše sumou 150 Eur a mal. V. sumou 50 Eur). Súd prvej inštancie považoval sumu 120 Eur mesačne ako výživné pre navrhovateľku za primeranú vzhľadom na vek navrhovateľky a jej potreby ako aj na možnosti a schopnosti otca, ktorého ročný príjem predstavuje 9.420 libier (785 libier mesačne). Výživné zvýšil aj na mal. V. a to na sumu 90 Eur mesačne, pričom prihliadol na odôvodnené potreby maloletej (a jej zdravotný stav). Zohľadnil tiež osobnú starostlivosť matky o mal. dcéru, ktorú nie je možné finančne ohodnotiť. Výdavky, ktoré si otec vyčíslil pre dcéru svojej manželky, ku ktorej mená vyživovaciu povinnosť nevzal do úvahy.

4. Proti rozsudku podal včas odvolanie otec. Uviedol, že cestovné a stravné do školy pre B. si hradí manželka sama. Uviedol, že má dosť nízky príjem a preto žiada, aby súd zobral do úvahy aj to, že má ďalšiu vyživovaciu povinnosť voči P. a vysoké náklady na živobytie.

5. K odvolaniu otca podala vyjadrenie matka aj navrhovateľka. Uviedli, že nesúhlasia s odvolaním otca. Otec uviedol, že má veľmi vysoké mesačné výdavky na drogériu v sume 150 libier a ošatenie 200 libier, čo si môžu dovoliť raz za pol rok a nie mesačne.

6. K vyjadreniu matky a navrhovateľky podal vyjadrenie otec. Uviedol, že jeho príjem je 785 libier mesačne. Jeho výdavky predstavujú výdavky na nájom (337 L), internet (16 L), TV (6 L), smetie (50 L), elektrika (13 L), plyn (45 L), voda (17 L), drogéria (20 L), strava (150 L), cestovné do práce (80 L), telefón (30 L), výživné na F. a mal. V. (100 L), ošatenie (30 L).

7. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na odvolanie podľa § 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“) preskúmal napadnutý rozsudok, konanie ktoré mu predchádzalo ako aj vyjadrenia účastníkov konania v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 379 C.s.p. a nasl. a zistil, že odvolanie nie je dôvodné.

8. Súd prvej inštancie mal dostatočným spôsobom osvedčené okolnosti dôležité pre rozhodnutie o návrhu otca, skutkový stav zistený v primeranom rozsahu, vec správne právne posúdil a správne vo veci rozhodol.

9. Odvolací súd sa v celom rozsahu so závermi súdu prvej inštancie stotožňuje, na tieto poukazuje. Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ako aj k odvolacím námietkam odvolací súd uvádza nasledovné:

10. Podľa ustanovenia § 36 odsek 1 Zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.

11. Podľa ustanovenia § 62 odsek 1 až 5 Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 12. Podľa ustanovenia § 75 odsek 1 Zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

13. Podľa ustanovenia § 78 odsek 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

14. Podľa ustanovenia § 121 C.m.p., rozsudky o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výžive maloletých a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery.

15. Z obsahu spisu vyplýva, že k poslednej úprave výživného došlo rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 11C/125/2011 zo dňa 28.10.2011, ktorým bol otec zaviazaný prispievať na výživné na vtedy mal. F. sumou 150 Eur mesačne, na mal. Z., mal. F. a mal. V. po 50 Eur mesačne, a teda na všetky mal. deti spolu 300 Eur mesačne. V čase poslednej úpravy výšky výživného bol otec nezamestnaný, nemal pravidelný príjem, privyrábal si brigádnickou prácou. Matka bola poberateľkou opatrovateľského príspevku na mal. V. vo výške 260 Eur mesačne. Navrhovateľka bola žiačkou X. ročníka základnej školy a mal. V. navštevovala školu W. 16. V súčasnosti je matka poberateľkou príspevku na opatrovanie mal. V. vo výške 270,32 Eur mesačne. Poberá tiež prídavky na dve deti vo výške 47,04 Eur mesačne a príspevok na pohonné hmoty vo výške 33 Eur mesačne. Matka býva s dcérami a plnoletým synom v dva a pol izbovom byte, nájom zatiaľ platí plnoletý syn vo výške 420 Eur mesačne. Matka platí za internet a televíziu 26 Eur mesačne a stravu asi 15 Eur denne. Navrhovateľka je študentkou 3. ročníka strednej školy. Jej výdavky predstavujú cestovné do školy (10 až 15 Eur mesačne), ZRPŠ (10 Eur ročne), poistné (5 Eur ročne), učebnice (5 až 10 Eur ročne), školské pomôcky (10 Eur polročne), mobil (10 Eur mesačne), okuliare (100 Eur raz za dva roky).

17. Čo sa týka súčasných pomerov otca, tento žije so svojou novou manželkou a spoločným dieťaťom v P., kde aj pracuje. Jeho príjem je vo výške 785 L mesačne. Okrem toho od štátu dostáva príspevok na bývanie vo výške 420 L mesačne a príspevok na dve deti (dcéra jeho manželky a ich spoločná dcéra) vo výške 253 L mesačne. Jeho výdavky, ktoré má spolu so svojou manželkou predstavujú nájom (675 L mesačne), internet (32 L mesačne), televízia (12,50 L mesačne), smetie (88 L mesačne), plyn (69 L mesačne), elektrina (25 L mesačne), voda (19 L mesačne). Ďalšie výdavky má otec na cestovné do práce (80 L mesačne), drogériu (20 L mesačne), ošatenie (30 L mesačne), strava (150 L mesačne). Od poslednej úpravy výživného mu vznikla ďalšia vyživovacia povinnosť a to k mal. P. (ktorá má vyše 2 a pol roka).

18. Odôvodnenými potrebami pri určovaní výšky výživného sú nielen základné a najnutnejšie hmotné potreby pre život človeka ako jedlo, ošatenie, obuv, ale aj ďalšie potreby dôležité pre vývoj a všestranný rozvoj osobnosti, rovnako sem patria aj náhodné výdavky spojené napr. so zdravotným stavom alebo s koníčkami dieťaťa. Miera odôvodnených potrieb je rôzna a je závislá od veku, fyzickej a duševnej vyspelosti, zdravotného stavu, a pod.. Všeobecne platí, že výživné by nemalo byť určené tak, aby viedlo k existenčným problémom povinného rodiča a jeho snahe z toho dôvodu sa vyhnúť plneniu tejto povinnosti.

19. Určenie výšky vyživovacej povinnosti vychádza zo skutočnosti, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Z uvedeného je zrejmé, že vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu majú obaja rodičia dieťaťa, pričom platí, že súd individuálne skúma schopnosti, možnosti a majetkové pomery každého z rodičov. Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že pod pojmom „svojich schopností a možností“ sa nerozumie len čistý priemerný mesačný príjem rodiča (mzda a ostatné príjmy za predchádzajúci kalendárny rok), ale súd komplexne posudzuje schopnosti a možnosti rodiča. Je tomu tak z dôvodu, aby sa rodič nemohol zbavovať (prípadne znižovať) vyživovacej povinnosti voči dieťaťu napríklad tým, že prijme finančne nevýhodnejšie zamestnanie alebo sa stane dobrovoľne nezamestnaným, prípadne sa zbavuje svojho majetku. 20. Z obsahu spisu jednoznačne vyplýva, že od poslednej úpravy výšky výživného došlo k zmene pomerov ako na strane maloletej a navrhovateľky, tak aj na strane otca. Mal. V. je už žiačkou X T.i a navrhovateľka je v X. ročníku strednej školy. U oboch dcér tak došlo k podstatnému a odôvodnenému zvýšeniu výdavkov súvisiacich so štúdiom (školské pomôcky, knihy, cestovné do školy) ako aj k zvýšeniu výdavkov súvisiacich s ich prirodzeným rastom (strava, ošatenie, obuv, hygienické potreby, záujmové činnosti, zdravotný stav). Nakoľko je mal. V. zdravotne postihnutá, matka, ktorá na ňu poberá opatrovateľský príspevok, si nemôže zabezpečiť aj iný príjem z pracovnej činnosti.

21. U otca došlo taktiež k podstatnej zmene pomerov a to najmä čo sa týka jeho príjmu. V čase poslednej úpravy výživného bol otec nezamestnaný, živil sa len príležitostnými brigádami a napriek tomu bol zaviazaný platiť výživné, na vtedy ešte X maloleté deti (spolu vo výške 300 Eur mesačne), ktoré bol schopný platiť. V súčasnosti má pravidelný príjem zo závislej činnosti v P., kde ešte poberá rôzne príspevky od štátu. Súd prvej inštancie ho zaviazal platiť výživné spolu vo výške 210 Eur mesačne, čo podľa názoru odvolacieho súdu je v schopnostiach a možnostiach otca.

22. Odvolací súd, tak ako aj prvoinštančný súd si uvedomuje skutočnosť, že otcovi pribudla aj ďalšia vyživovacia povinnosť a to k mal. P.. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že odôvodnené potreby a teda aj výdavky na mal. dieťa v školskom veku a na plnoleté dieťa sú vyššie ako výdavky dvojročného dieťaťa, kde aj keď jednorazové výdavky môžu byť vysoké, nie je možné ich porovnávať s výdavkami mal. dieťaťa, ktoré už navštevuje základnú školu, resp. strednú školu.

23. Výška výživného je adekvátna vzhľadom na odôvodnené potreby mal. dieťaťa a navrhovateľky a na možnosti a schopnosti otca, bez toho aby bola ohrozená výživa ďalšieho mal. dieťaťa, voči ktorému má otec vyživovaciu povinnosť. Výška výživného je plne súladná s hľadiskami, ktoré sú uvedené v § 75 odsek 1 veta prvá Zákona o rodine.

24. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť. Mal. V. a navrhovateľka žijú s matkou, ktorá sa o nich osobne stará, pričom túto osobnú starostlivosť nie je možné žiadny spôsobom finančne vyčísliť.

25. Majúc na zreteli vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd s osvojením si dôvodov napadnutého rozhodnutia tento ako vecne správny potvrdil (§ 387 odsek 1 C.s.p.).

26. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 odsek 1 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 odsek 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 odsek 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).