KSPO/7Co/76/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/76/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111220882 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8111220882.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľov 1. Mgr. D. J., nar. XX.XX.XXXX, T. X, G. , zast. JUDr. Jánom Garajom, advokátom so sídlom Prešov, Floriánova 2, a 2. E. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XXX, zast. JUDr. Katarínou Kapčákovou, advokátkou so sídlom Prešov, Kúpeľná 1/A, proti odporkyni C. C., nar. XX.XX.XXXX, V. S. X, G., zast. JUDr. Jozefom Tomkom advokátom so sídlom Prešov, Floriánova 2, o určenie vlastníctva, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Prešov, č. k. 12C/172/2011-232 zo dňa 06. 02. 2014 takto jednohlasne

rozhodol:

Zrušuje rozsudok a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Žalobou doručenou súdu dňa 25.07.2011 sa navrhovateľ (právny predchodca súčasných navrhovateľov) domáhal určenia, neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 25.05.2011 uzavretej medzi ním (E. J.) a odporkyňou, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území X., a to pozemok na parcele KN - E č. 830 o výmere 4.936 m2 - orná pôda v podiele 5/20 zapísaná na LV č. XX, okres G., pozemok na parcele KN - E č. 806/2 o výmere 5.056 m2 - orná pôda v podiele 5/20 zapísaná na LV č. XX, okres G., pozemok na parcele KN E č. 624 o výmere 17.930 m2 - orná pôda v podiele 2/5 zapísaná na LV č. XXX, okres G., pozemok na parcele KN E číslo 836/1 o výmere 85.643 m2 - trvalé trávnaté porasty v podiele 3750/53684 zapísané na LV č. XXX okres G., pozemok na parcele KN E č. 845 o výmere 112.959 m2 - lesné pozemky v podiele 85/1350 zapísané na LV č. XXX okres G., pozemok na parcele KN E č. 836/2 o výmere 4.466 m2 - ostatné plochy, KN E č. 836/3 o výmere 6.504 m2 - trvalé trávnaté porasty v podiele 3750/53684 zapísané na LV č. XXX okres G., pozemok na parcele KN E č. 198/1 o výmere 1.537 m2 , KN E č. 198/3 o výmere 1.212 m2 , KN E č. 220/1 o výmere 1.208 m2 , KN E č. 220/4 o výmere 1.124 m2 , KN E č. 220/5 o výmere 84 m2 - orná pôda v podiele 5/10 zapísaná na LV č. XXX, okres G.. Súčasne žiadal určiť, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností, žiadal priznať náhradu trov konania.

Svoju žalobu odôvodnil tým, že pri uzatváraní predmetnej darovacej zmluvy bol uvedený do omylu a to tak, že pri podpise zmluvy mu odporkyňa uviedla, že predmetom zmluvy sú „zvyškové parcely“ nachádzajúce sa v k. ú. K. E., ktoré po spracovaní „ROEP“ prešli do katastrálneho územia X.. V žiadnom prípade nemal navrhovateľ (právny predchodca súčasných navrhovateľov) v úmysle darovať vyššie vymedzené nehnuteľností a ani nemal v úmysle ich darovať výlučne odporkyni a to z dôvodu, že má ďalších dvoch synov a medzi svojimi deťmi nechce robiť žiadne rozdiely. Skutočnosť, že dňa 25.05.2011 uzavrel navrhovateľ darovaciu zmluvu, ktorej predmetom boli predmetné nehnuteľnosti sa dozvedel až následne od svojho syna, ako aj z výpisov listov vlastníctva. Taktiež vzhľadom na svoj vysoký vek si nemohol v plnej miere uvedomiť dôsledky uzavretej zmluvy a odporkyňa tento jeho stav zneužila tým, že ho uviedla do omylu.

Odporkyňa s návrhom nesúhlasila. O návrhu rozhodol Okresný súd Prešov rozsudkom zo dňa 06. 02. 2014, č. k. 12C/172/2011-232 tak, že návrhu vyhovel. Rozhodol, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pôvodný navrhovateľ sa dovolával neplatnosti darovacej zmluvy uzavretej s odporkyňou z dôvodu, že bol uvedený do omylu, a to tak, že pri podpise zmluvy mu odporkyňa uviedla, že predmetom zmluvy sú zvyškové parcely v k. ú. K. E., ktoré po spracovaní ROEP prešli do k. ú. X.. Poukázal na to, že nemal v úmysle darovať predmetné nehnuteľnosti výlučne odporkyni. Až následne od syna a z výpisov listov vlastníctva sa dozvedel, že uzavrel darovaciu zmluvu. Uviedol, že pri podpise zmluvy mal nesprávnu predstavu o právnych následkoch a pri uskutočnení zmluvy bol uvedený do omylu. Súd prvého stupňa uviedol, že darca E. J. pri uzatvorení darovacej zmluvy konal pod vplyvom omylu spočívajúceho v tom, že prevádzané nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. K. E., pričom na tomto omyle v predmete právneho úkonu mala podiel odporkyňa - druhá účastníčka právneho úkonu. Tento záver odôvodnil tým, že v darovacej zmluve zo dňa 25. 05. 2011 bolo uvedené k. ú. K. E., lenže opravu katastrálneho územia v zmluve vykonala výlučne odporkyňa na základe splnomocnenia uvedeného v čl. III zmluvy zo dňa 25. 05. 2011. Ďalej, že pôvodnému navrhovateľovi E. J. predmetná zmluva nebola nahlas prečítaná, len zbežne prelistovaná, nemal ju vopred k dispozícií. Pôvodný navrhovateľ v žalobnom návrhu poukazoval na to, že bol uvedený do omylu, a to tak, že pri podpise zmluvy mu odporkyňa uviedla, že predmetom zmluvy sú zvyškové parcely v k. ú. K. E.. Z lekárskych správ mal súd zistené, že darujúci E. J. bol dlhšiu dobu imobilný, prevažne v starostlivosti odporkyne. Z výpovede starostky obce X. bolo zistené, že v roku 2012 - 2013 bolo v obci ukončené sceľovanie pozemkov, o ktorom E. J. mal vedieť. Uviedol, že E. J. bol dlhšiu dobu imobilný a bol odkázaný na informácie sprostredkované najčastejšie samotnou obdarovanou odporkyňou. Predtým prebiehalo konanie ohľadom sceľovania pozemkov, o ktorom vedel a sám ho podporoval, čo v spojení s informáciami od odporkyne o zbytkových parcelách nachádzajúcich sa v k. ú. K. E. ho mohlo uviesť do omylu, že vlastní nehnuteľností v k. ú. K. E., aj keď tam nehnuteľnosti nikdy nevlastnil. Súd prvého stupňa ďalej uviedol, že zmluvou v nesprávnom znení a s nesprávnou identifikáciou katastrálneho územia zmluvné strany dostatočným, určitým a zrozumiteľným spôsobom neprejavili svoju slobodnú a vážnu vôľu. Zmluva v uvedení katastrálneho územia je takého charakteru, že spochybňuje význam obsahu tohto právneho úkonu. Ide o vadu prejavu vôle, ktorú nemožno odstrániť pomocou výkladu a spôsobuje neplatnosť právneho úkonu. Poukázal na ust. § 40 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka a uviedol, že ak text písomnej zmluvy alebo zrušenia dohody nie je súčasne podpísaný účastníkmi, nie je takáto dohoda záväzná. Súd mal za to, že nešlo o chybu v písaní, ale o zmenu písomne uzatvorenej zmluvy, ktorá mohla byť zmenená len písomne. Samotný rozsah splnomocnenia uvedený v čl. III darovacej zmluvy bol obmedzený pre odporkyňu na chybu v písaní. Pokiaľ by na základe takéhoto splnomocnenia došlo k zmene darovacej zmluvy, došlo k prekročeniu oprávnenia vyplývajúceho z plnomocenstva.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie odporkyňa. Vo svojom odvolaní uviedla, že podľa súdu E. J. uviedla do omylu tým, že mu mala tvrdiť, že predmetom prevodu budú zvyškové parcely v k. ú. K. E.. Svedkyňa, starostka obce X., vo svojej výpovedi uviedla, že nebohý E. J. bol znalý v problematike pozemkov, veľmi dobre poznal kataster obce a bol nápomocný pri pozemkových úpravách, ako aj pri osvedčovaní. Občania sa naňho obracali, ak potrebovali pomoc pri pozemkoch v katastri obce X., ako aj v susedných katastroch, lebo bol znalý miestnych pomerov. Rovnako sa o znalostiach otca vyjadril aj navrhovateľ D. J.. E. J. nikdy nemal ani 1 m2 pozemkov v k. ú. K. E.. Všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú len v k. ú. X.. Nemohlo dôjsť k žiadnej zámene darovaných nehnuteľností, lebo iba v obci X. sa nachádzali nehnuteľnosti identifikované číslom listu vlastníctva, parcelným číslom, výmerou, druhom a podielom. Je vylúčené, aby takto označené parcely, v takom rozsahu, a tak špecificky uvedené sa vyskytli ako množina aj v inom katastri. Poprela, žeby uviedla otca do omylu ohľadom katastrálneho územia. Uviedla, že uvedenie do omylu v konaní pred súdom ani nebolo preukázané. Nebohý otec veľmi dobre vedel kde má aké pozemky. Nebohý otec rok predtým ako daroval pozemky odporkyni, tak iné pozemky v k. ú. X. daroval synom. Otec mal teda skúsenosti s darovaním. Vedel, čo spôsobuje darovacia zmluva, že ide o prevod vlastníckeho práva a bral tieto úkony vážne. Samotná darovacia zmluva mala niekoľko strán, a aj keď ju overujúca pracovníčka nečítala, tak nebohý si nemohol nevšimnúť ako sú jednotlivé parcely v zmluve spísané, a teda že sa nemohlo jednať o akési zvyškové parcely. Jej nebohý otec uviedol, že ho na žalobu nahovorili jej bratia. Ak súd uveril tvrdeniu uvedenému v žalobe, že mala nebohého otca uviesť do omylu, tvrdenie o tom, že jej daruje zvyškové parcely v k. ú. K. E., tak odporuje inému tvrdeniu, kde deklaroval, že chcel, aby všetky nehnuteľnosti boli rozdelené rovnakým dielom medzi všetky jeho deti. Ako je potom možné, že pri týchto zvyškových parcelách otec netrval na tom, aby sa rozdelili medzi všetkých súrodencov a rok predtým ako spísal spornú darovaciu zmluvu, podaroval so svojich pozemkov časť pozemkov bratom. Prečo vtedy nebral do úvahy, že sú traja súrodenci. Uviedla, že darovaciu zmluvu pripravil pán V., nepreukázalo sa, že ona dala pánovi V. pokyn na chybné napísanie katastrálneho územia. Ani skutočnosť, že zmluvu neprečítala pracovníčka notárskeho úradu, nemôže byť dôkazom o uvedení do omylu. Otec bol dostatočne znalý, skúsený a veci znalý. Samotná svedkyňa, pracovníčka notárskeho úradu, vypovedala, že nebohý otec ju čakal s občianskym preukazom, vedel, že bude podpisovať darovaciu zmluvu. Zopakovala, že v K. E. nebohý otec nikdy nemal žiadne pozemky. Poukázala na to, že v darovacej zmluve boli všetky identifikátory k nehnuteľnostiam uvedené správne. Išlo o údaje zo 7 listov vlastníctva, 12 parciel, z ktorých každá mala rôznu výmeru, rôzny druh pozemkov a ku ktorej bol rôzny podiel. Uviedla, že je nesprávny záver, že správa katastra nemohla opraviť označenie katastrálneho územia ako chybu v písaní. Pred ňou samou otec nikdy neodvolal svoju vôľu darovať jej pozemky. Nijako sa nepreukázalo žalobné tvrdenie, že otec nemal vedomosť o to, aké následky sú spojené s podpisom darovacej zmluvy. Toto je vyvrátené tvrdeniami svedkov a samotných navrhovateľov, ktorí uvádzajú, že otec bol osobou znalou v oblasti pozemkov, katastra, prevodov pozemkov a pod.. Správny orgán, ktorý rozhodol o zápise vlastníckeho práva do katastra v konkrétnej veci správne posúdil zistenú nesprávnosť v darovacej zmluve ako chybu v písaní a vklad povolil, lebo predložená zmluva mala všetky zákonom vyžadované náležitosti. Navrhla, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a žalobu zamietol. Žiadala priznať náhradu trov konania.

Navrhovatelia rozsudok súdu prvého stupňa považovali za vecne správny a navrhovali ho potvrdiť.

Odvolací súd preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že odvolanie odporkyne je dôvodné.

Súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav a na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu jeho právne závery neobstoja. Predmetom konania bolo spočiatku určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Po smrti pôvodného navrhovateľa sa petit návrhu zmenil a právni nástupcovia navrhovateľa požadujú, aby nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom darovacej zmluvy z 25. 05. 2011, boli prejednané v dedičstve po nebohom pôvodnom navrhovateľovi E. J..

Pôvodný navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tým, že bol pri uzatváraní darovacej zmluvy zo dňa 25. 05. 2011 uvedený do omylu tým, že pri podpise zmluvy mu odporkyňa uviedla, že predmetom zmluvy sú zvyškové parcely v k. ú. K. E., ktoré po spracovaní ROEP prešli do k.ú. X.. Uviedol, že v žiadnom prípade nemal v úmysle darovať vyššie vymedzené nehnuteľnosti a ani nemal v úmysle ich darovať výlučne odporkyni, a to z dôvodu, že má ďalších dvoch synov a medzi svojimi deťmi nechce robiť nijaké rozdiely.

Súd prvého stupňa zistil nasledovný skutkový stav:

Dňa 15. 07. 2011 pôvodný navrhovateľ podpísal vyhlásenie k darovacej zmluve, kde vyhlásil, že bol pri uzatváraní darovacej zmluvy uvedený do omylu a podvedený. V darovacej zmluve bolo uvedené k. ú. K. E. a on mal vedomosť, že daruje nehnuteľnosti v tomto katastrálnom území. Nakoľko mu bolo vysvetlené dcérou, že ide o zbytky parciel, ktoré pri spracovaní ROEP prešli z k.ú. X.. Jeho úmyslom v žiadnom prípade nebolo darovať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. X. len svojej dcére, pretože má ešte dvoch synov a medzi deťmi nechce robiť rozdiely. Za opateru a starostlivosť, ktorú má od odporkyne, jej už daroval rodinný dom súp. č. XX, v k. ú. X. a priľahlý cca 15árový pozemok. Okrem toho poukázal na to, že okrem odporkyne mu primeranú starostlivosť a pomoc v starobe a chorobe preukazujú aj jeho synovia. Uviedol, že jednostrannou opravou katastrálneho územia, ktorú urobila v darovacej zmluve jeho dcéra bez jeho vedomia a súhlasu, došlo k podvodu. Zdôraznil, že jeho vôľou nikdy nebolo darovať nehnuteľnosti v k. ú X. a zmenou katastrálneho územia v predmetnej darovacej zmluvy bol podvedený.

Dňa 15. 08. 2011 bol uskutočnený výsluch pôvodného navrhovateľa, ktorý uviedol, že vlastní rodinný dom a pozemky v X.. Rodinný dom už prepísal na všetky tri jeho deti. Pozemky chcel rozdeliť medzi jeho deti rovnakým dielom, aby to bolo spravodlivé. Dcéra C. chcela, aby podpísal nejaké papiere ohľadne pozemkov. Nebola debata či ide o pozemky v k. ú K. E. alebo k. ú. X.. Nevedel, o aké pozemky ide, ani čo sa s tými pozemkami stane. Len chcela, aby podpísal papiere ohľadom pozemkov. Nakoniec tú zmluvu podpísal, myslí si, že boli u notára. Zmluvu nečítal a nevie čo v nej bolo. Nevie ani čím ho presvedčila, aby zmluvu podpísal. Chce, aby všetky deti dostali rovnakú čiastku. Z výsluchu navrhovateľa v 1.rade D. J. na pojednávaní dňa 02. 02. 2012 vyplýva, že pôvodný navrhovateľ, aj keď trpel ťažkosťami, tieto sa týkali fyzickej stránky tela, čo sa týka mysle, vedel posúdiť následky svojho konania, vedel posúdiť, čo a kedy vykonáva.

Darovacia zmluva zo dňa 25. 05. 2011 je spísaná na 1 liste formátu A4, text má cca 1,5 strany. V úvodnom článku je prehlásenie, že darujúci je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k. ú K. E.. V čl. II sú vypísané nasledovné pozemky:

LV č. XXX: - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 198/1, orná pôda o výmere 1 537 m2, - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 198/3, orná pôda o výmere 1 212 m2, - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 220/1, orná pôda o výmere 1 208 m2, - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 220/4, orná pôda o výmere 1 124 m2, - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 220/5, orná pôda o výmere 84 m2,

v podiele 5/10

LV č. XXX: - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 836/2, ostatné plochy o výmere 4 466 m2, - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 836/3, trvalé trávne porasty o výmere 6 504 m2

v podiele 3750/53684

LV č. XXX: - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 836/1, trvalé trávne porasty o výmere 85 643 m2,

v podiele 3750/53684

LV č. XXX: - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 845, lesné pozemky o výmere 112 959 m2,

v podiele 85/1350

LV č. XX: - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 830, orná pôda o výmere 4 936 m2,

v podiele 5/20

LV č. XX - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 806/2, orná pôda o výmere 5 056 m2,

v podiele 5/20

LV č. XXX: - pozemok registra „E“ KN parcelné číslo 624, orná pôda o výmere 17 930 m2, v podiele 2/5.

Nasleduje prehlásenie o tom, že darujúci daruje obdarovanej nehnuteľnosti popísané v bode 1 v článku tam uvedených podieloch a prehlásenie o tom, že zmluvné strany si zmluvu prečítali, z jej obsahom súhlasia.

Podľa čl. III bodu 4 darovacej zmluvy bola odporkyňa splnomocnená na prípadnú opravu zjavných pisárskych a počtárskych chýb urobených v zmluve.

Na dolnom okraji zmluvy je písaným písmom uvedený text „* oprava - namiesto k. ú. K. E. správne mal byť k. ú. X. 30. 05. 2011“, podpis „C.“. Ceruzkou je dopísaný údaj „za oboch“. Z výpovedí svedkov vyplýva, že pôvodný navrhovateľ mal vedomosti o nehnuteľnostiach v chotári. V obci X. boli štyria občania, ktorých privolávali, keď bolo potrebné identifikovať alebo osvedčovať nehnuteľnosti a vlastnícke vzťahy k ním a pôvodný navrhovateľ bol jedným z nich. Vlastnil rozsiahle pozemky, rozsiahle parcely, mal o nich evidenciu. Vyjadroval sa, že majetky má rozdelené medzi deti.

Pôvodne podaná žaloba je založená na tom, že odporkyňa uviedla pôvodného navrhovateľa do omylu, keď mu uviedla, že predmetom zmluvy sú zvyškové parcely v k. ú. K. E., ktoré po spracovaní ROEP prešli do k. ú. X.. Už toto tvrdenie je protirečivé, keď pôvodný navrhovateľ raz uviedol, že pozemky mali prejsť do k.ú. X., potom, že mali prejsť z k.ú. X. a raz uviedol, že vôbec nebola debata o tom, o aké pozemky (v akom katastrálnom území) sa jedná.

Na základe darovacej zmluvy zo dňa 25. 05. 2011 bolo prepísané vlastnícke právo z pôvodného navrhovateľa na odporkyňu. Pokiaľ navrhovateľ podal návrh na určenie neplatnosti tejto zmluvy a jeho právni nástupcovia v tomto konaní pokračujú, je nevyhnutné, aby preukázali neplatnosť darovacej zmluvy zo dňa 25. 05. 2011, a to či už z hľadiska dôvodov absolútnej neplatnosti právneho úkonu, alebo z dôvodu, ktorý tvrdil pôvodný navrhovateľ v návrhu, teda z dôvodu uvedenia do omylu. Pre posúdenie obidvoch situácií je však nevyhnutné zistiť skutkový stav ohľadom toho, aká bola dohoda pôvodného navrhovateľa a odporkyne o obsahu zmluvy zo dňa 25. 05. 2011. Základným rámcom skutkového stavu je obsah písomnej zmluvy z 25.5.2011 vrátane uvedenia nesprávneho katastrálneho územia. Nie je však možné pri určení neplatnosti tejto zmluvy vychádzať len z tvrdenia navrhovateľa obsiahnutého v návrhu na začatie konania, že bol uvedený do omylu.

V praxi nie je možné bez vykonania ďalšieho dokazovania odlíšiť situáciu, kedy bol účastník zmluvy uvedený do omylu a kedy po podpise zmluvy chce zrušiť účinky uzavretej zmluvy.

Zo žiadneho dôkazu vykonaného v tomto konaní nevyplýva, žeby pôvodný navrhovateľ mal zníženú rozpoznávaciu a ovládaciu schopnosť a že mohol byť uvedený do omylu o obsahu právneho úkonu. V prípade písomného právneho úkonu vo všeobecnosti platí, že je naň potrebné pozerať ako na platný, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dôkazná povinnosť je na tom, kto tvrdí neplatnosť zmluvy. Dôkazy o tom, že pôvodný navrhovateľ bol uvedený do omylu odporkyňou, v konaní neboli vykonané a takýto skutkový stav nebol ani zistený. Nie je možné ako zistený skutkový stav uviesť iba predpoklad a uviesť, že pôvodný navrhovateľ tým, že bol odkázaný na informácie sprostredkované najčastejšie samotnou odporkyňou, mohol byť uvedený do omylu, že vlastnil nehnuteľnosti v k. ú. K. E., čím mal evidentne za to, že ostávajú ostatné nehnuteľnosti pre všetkých jeho dedičov.

Súd prvého stupňa neuviedol v rozsudku, aký bol zistený stav ohľadom podstatných náležitostí dohody účastníkov zmluvy zo dňa 25. 05. 2011. Nie je možné zmluvu posúdiť ako neplatnú len z dôvodu uvedenia nesprávneho katastrálneho územia. Nie je vylúčené, aby táto nesprávnosť bola naozaj len zjavnou pisárskou chybou. Pri hodnotení obsahu dohody bude potrebné vyhodnotiť aj protirečenie samotného navrhovateľa o tom, akým spôsobom bol uvedený do omylu.

Pôvodný navrhovateľ zmluvu z 25.5.2011 podpísal, jeho rozpoznávacie schopnosti neboli obmedzené, je svojim podpisom viazaný. Z dôkazov, ktoré boli vykonané sa javí, že navrhovateľ bol znalý problematiky pozemkov. Pracovníčku notárskeho úradu, ktorá overovala jeho podpis, očakával s občianskym preukazom a vedomosťou, že bude podpisovať zmluvu. Zmluvu si minimálne prelistoval, pričom odvolací súd poukazuje na to, že zmluva je napísaná len na jednom liste, a teda oboznámiť sa s jej podstatnými náležitosťami nemuselo zabrať dlhý čas. Pokiaľ bol pôvodný navrhovateľ zorientovaný v problematike pozemkov a mal v úmysle darovať odporkyni len nejaké zvyšné parcely, mohol si všimnúť aj údaje o výmerách parciel, ktoré zjavne (vzhľadom na výmery) nezodpovedajú pojmu „zvyšková parcela“.

Z dôkazov, ktoré boli vykonané doposiaľ sa javí, že pôvodný navrhovateľ a odporkyňa sa dohodli na uzatvorení darovacej zmluvy a jej predmetom mali byť pozemky v k. ú. X.. S ohľadom na špecifikáciou týchto pozemkov je málo pravdepodobné, aby pôvodný navrhovateľ mal 12 pozemkov v inom katastrálnom území a v skutočnosti by nechcel darovať pozemky v k.ú. X., ale v nejakom inom katastrálnom území. Obsahom darovacej zmluvy je aj splnomocnenie darcu na opravu zjavných pisárskych a počtárskych chýb urobených v zmluve. Pokiaľ súd prvého stupňa zistí, že obsahom dohody skutočne bol prevod nehnuteľností v k. ú. X., je možný aj záver o tom, že uvedenie k.ú. K. E. je skutočne len chybou v písaní, ktorú mohla odporkyňa opraviť na základe splnomocnenia obsiahnutého v čl. III. zmluvy. Z toho by vyplynulo, že prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bol platný a v súlade s právom.

Súd prvého stupňa napriek vykonaniu dôkazov neuviedol v rozsudku aký bol zistený stav ohľadom skutočnosti dôležitých pre právne posúdenie veci a vzhľadom na doposiaľ zistený skutkový stav je jeho rozhodnutie nesprávne.

Preto odvolací súd postupom podľa ust. 221 ods. 1 písm. f) OSP rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.