KSPO/7Co/62/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/62/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8812200310 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8812200310.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu B. K., bývajúceho vo O. I. G., na M.. T. č. XX/XX, proti žalovanej Y. K., bývajúcej vo O. I. G., na ul. O. č. XXX/X, o zaplatenie sumy 1.132,.40 Eur, o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 28.1.2013 č.k. 8P 7/2012 - 81 takto jednohlasne

rozhodol:

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Prvostupňový súd napadnutým uznesením v dôsledku späťvzatia žaloby konanie zastavil. Ďalej vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Výrok o trovách odôvodnil ustanovením § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Proti tomuto uzneseniu a to konkrétne proti výroku o trovách konania podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaná. Navrhla uznesenie zmeniť tak, aby žalobca bol zaviazaný na náhradu trov konania pozostávajúcich z cestovných nákladov.

Odvolací súd v zmysle zásad ustanovenia § 212 O.s.p. preskúmal uznesenie v jeho napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 O.s.p. a zistil, že odvolanie žalovanej je opodstatnené.

Pri rozhodovaní o trovách konania medzi účastníkmi sa nesprávne vychádzalo z ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. V prejednávanej veci k zastaveniu konania došlo v dôsledku späťvzatia žaloby zo strany žalobcu. Preto pri rozhodovaní o trovách konania sa malo vychádzať z ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p.. Vychádzajúc z tohto ustanovenia, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Keďže súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav, odvolací súd postupom vyplývajúcim z ustanovenia § 221 ods. 1 písm. h/ a ods. 2 O.s.p. uznesenie vo výroku o trovách konania zrušil a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.