KSPO/7Co/6/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/6/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8216200326 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8216200326.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobkyne O. S., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v Z. č. XXX proti žalovaným 1/ Alpine Oil and Gas, s. r. o., so sídlom v Bratislave, na ul.Karadžičovej č. 16, právne zastúpenému JUDr. Branislavom Kahancom, advokátom, so sídlom v Prešove, na ul. Vajanského č. 33 a 2/ F. H., nar. 5.X.XXXX, bývajúcemu v N., na ul. M. č. XX, o určenie neplatnosti právneho úkonu, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku pre uznanie nároku Okresného súdu Bardejov zo dňa 5. 10. 2016 č. k. 1C/29/2016 - 268 takto

rozhodol:

O d m i e t a odvolanie.

Žalovanému v 1. rade sa p r i z n á v a náhrada trov odvolacieho konania v rozsahu 100%.

Žalovanému v 2. rade sa n e p r i z n á v a náhrada trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Prvoinštančný súd napadnutým rozsudkom pre uznanie nároku určil, že kúpna zmluva uzatvorená dňa 17.12.2015 medzi žalovanými v 1.a 2.rade, ktorej vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti bol povolený dňa 28.12.2015 pod číslom vkladu S predmetom ktorej bol predaj nehnuteľnosti parcely č. XXXX/XXX - orná pôda o výmere XXXXX m2 v podiele X/XXX zapísanej na LV č. XXXX katastrálneho územia Z. je neplatná. Žalobkyni priznal náhradu trov konania voči žalovaným v plnom rozsahu.

2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi žalovanými dňa 17.12.2015 došlo k porušeniu predkupného práva podielového spoluvlastníka a to žalobkyne vyplývajúceho z ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka. Dôsledkom uvedeného je neplatnosť tohto právneho úkonu podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka.

3. Keďže žalovaní uznali nárok žalobkyne podaniami zo dňa 20.6.2016 súd vo veci rozhodol v zmysle ustanovenia § 282 CSP rozsudkom pre uznanie nároku.

4. Výrok o trovách odôvodnil ustanovením § 255 ods. 1 CSP v spojení s ustanovením § 262 ods. 1 a ods. 2 CSP.

5. Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalobkyňa. Ako dôvod uviedla, že v predmetnej veci nebolo možné vydať rozsudok pre uznanie nároku. V konaní si voči žalovaným neuplatňovala žiaden nárok. Domáhala sa len v súlade s ustanoveniami vtedy platného Občianskeho súdneho poriadku určenia, že tu právny vzťah nie je, teda konkrétne, že zmluva uzatvorená medzi žalovanými nie je platnou zmluvou. Aj v súčasnosti účinný Civilný sporový poriadok umožňuje žiadať žalobou určenie, či tu právo je alebo nie je. Existencia práva alebo neexistencia práva, však nie je nárokom, ktorý by súd mohol v konaní priznať, alebo ktorý by mohli žalovaní uznať. Neplatnosť zmluvy je absolútnou kategóriou, ktorá nemá charakter nároku a súd ju vo svojom rozsudku len deklaruje, ale nepriznáva ju ako nárok voči žalobcovi.

6. Žalovaný v 1. rade navrhol odvolanie žalobkyne odmietnuť. Poukázal, že odvolanie voči rozsudku pre uznanie nároku nie je prípustné. Žalobkyňa ako plne úspešná strana sporu, v prospech ktorej bolo rozhodnutie vydané, nie je aktívne procesne legitimovaná ani oprávnená na podanie odvolania v zmysle ustanovenia § 359 CSP.

7. Odvolací súd v zmysle zásad ustanovení § 379, § 380 a § 381 CSP preskúmal napadnutý rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania a zistil, že odvolanie žalobkyne smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

8. Vo veci nie je možné stotožniť sa s tvrdením, podľa ktorého žalobkyňa si v konaní proti žalovaným neuplatňovala žiaden nárok. Ustanovenie § 80 O.s.p. v znení účinnom do 30.6.2016 rozdeľovalo žaloby do kategórií podľa povahy nárokov, ktoré sú žalobami uplatňované. Do jednej z týchto kategórií žalôb sa zaraďujú aj žaloby na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je (§ 80 písm. c/ O.s.p. v znení účinnom do 30. 6. 2016). Za určovaciu žalobu sa považovala aj žaloba na určenie neplatnosti zmluvy. Možnosť požadovať, aby sa žalobou rozhodlo o určení, či tu právo je alebo nie je, je daná aj v súčasnosti účinným ustanovením § 137 písm.c/ CSP.

9. Žalovaní v priebehu konania bez akýchkoľvek pochybnosti uznali žalobkyňou uplatnený nárok na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy. Po poučení o možnosti rozhodnúť vec rozsudkom pre uznanie nároku, žalobkyňa na pojednávaní konanom dňa 5.10.2016 tento spôsob rozhodnutia navrhla. Tým boli splnené všetky predpoklady umožňujúce rozhodnúť spor rozsudkom pre uznanie nároku. Platí totiž ustanovenie § 282 CSP, podľa ktorého, ak žalovaný uzná nárok uplatnený žalobcom alebo jeho časť, rozhodne súd na návrh žalobcu rozsudkom pre uznanie nároku. Rozhodnutie rozsudkom pre uznanie nároku je obligatórne, t. j. súd je povinný rozhodnúť na návrh žalobcu rozsudkom pre uznanie nároku, ak žalovaný, či v už v písomnom vyjadrení k žalobe alebo na pojednávaní nárok uplatnený žalobou uzná.

10. Ustanovenie § 282 CSP neuvádza žiadne obmedzenia, pre ktoré by nebolo možné spor rozhodnúť rozsudkom pre uznanie nároku. Tento právny predpis teda neprevzal predchádzajúcu právnu úpravu, ktorá v ustanovení § 153a ods. 3 O.s.p. v znení účinnom do 30.6.2016 neumožňovala rozsudkom na základe uznania nároku rozhodnúť spor, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom. Rozsudkom pre uznanie nároku je možné v súčasnej dobe rozhodnúť akýkoľvek nárok uplatnený žalobou.

11. Keďže zákonné podmienky pre rozhodnutie veci rozsudkom pre uznanie nároku splnené boli a proti rozsudku vydanému na základe uznania nároku v zmysle ustanovenia § 356 písm. a/ CSP odvolanie nie je prípustné, odvolací súd postupom vyplývajúcim z ustanovenia § 386 písm. c/ CSP odvolanie žalobkyne odmietol ako odvolanie smerujúce proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustne.

12. O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa ustanovenia § 396 ods. 1 CSP v spojení s ustanovením § 255 ods. 1 CSP. V odvolacom konaní trovy konania vznikli iba na strane žalovaného v 1. rade v súvislosti so spísaním vyjadrenia k odvolaniu žalobkyne a preto mu bolo potrebné priznať nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100% podľa ustanovenia § 262 ods. 1 CSP, pričom o výške náhrady trov konania žalovaného v 1.rade rozhodne podľa ustanovenia § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie.

13. Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods.2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).