KSPO/7Co/278/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/278/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613204608 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8613204608.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne E. U., bývajúcej vo R. č. XX, proti žalovanému Orange Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave, na ul. Metodovej č. 8, o priznanie primeraného finančného zadosťučinenia, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Svidník zo dňa 2.6.2014 č.k. 7C/274/13 - 54, takto jednohlasne

rozhodol:

V r a c i a vec súdu prvého stupňa na postup podľa ustanovenia § 164 O.s.p..

Na vykonanie tohto úkonu sa súdu prvého stupňa u k l a d á lehota 30 dní od vrátenia spisu.

odôvodnenie:

Po predložení veci odvolaciemu súdu bola zistená zrejmá nesprávnosť týkajúca sa dátumu vyhlásenia napadnutého rozsudku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia je ako dátum vyhlásenia rozhodnutia uvedený 2. jún 2006 hoci k vyhláseniu napadnutého rozhodnutia došlo dňa 2.6.2014. Odvolací súd preto postupom podľa ust. §164 O.s.p. vrátil vec prvostupňovému súdu na odstránenie tejto zrejmej nesprávnosti.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.