KSPO/6S/6/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6S/6/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200080 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Róbert Mitro ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8017200080.4Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu G. D., bytom H. E. X/XX, zastúpeného Mgr. Monikou Dubskou, advokátkou, so sídlom Ružomberok, Šoltésovej 13, proti žalovanému Centrum právnej pomoci Bratislava, kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného zo dňa 23.januára 2017 sp.zn.2626/2017-KaLM, ČZ:4731/2017 na základe správnej žaloby takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Žalobou zo dňa 12.02.2017 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného dňa 23.01.2017 sp.zn.2626/2017-KaLM, ČZ:4731/2017, ktorým mu žalovaný nepriznal nárok na poskytnutie právnej pomoci v právnej veci preskúmania rozhodnutia Kancelárie Centra právnej pomoci Žilina z dôvodu nesplnenia podmienky žalobcu - stavu materiálnej núdze po príjmovej stránke v období šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

2. Keďže spolu so žalobou nebol zo strany žalobcu uhradený súdny poplatok, splatný podaním žaloby (§ 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov; ďalej len Zákon o súdnych poplatkoch), bol žalobca výzvou správneho súdu zo dňa 24.07.2017 vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu vo výške 70,- EUR podľa položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k Zákonu o súdnych poplatkoch s poučením, že ak nebude súdny poplatok v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zaplatený, súd konanie podľa § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch zastaví.

3. Výzva bola doručená splnomocnenej právnej zástupkyni žalobcu dňa 11.08.2017, ako vyplýva z poštovej doručenky.

4. Aj napriek výzve nebol zo strany žalobcu tento súdny poplatok v súdom určenej lehote uhradený, a to ani do dňa rozhodnutia správneho súdu.

5. Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP), právneho predpisu upravujúceho postup správneho súdu v konaniach o správnych žalobách, správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. 6. Podľa § 2 ods. 1 písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka stanovený poplatok z návrhu.

7. Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom žalobca alebo navrhovateľ, odvolateľ, ten, kto podal žalobu na obnovu konania, dovolateľ a ten, kto podal kasačnú sťažnosť.

8. Podľa položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu Zákona o súdnych poplatkoch, v znení účinnom v čase realizácie poplatkového úkonu (podania žaloby), zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy je súdny poplatok vo výške 70,- EUR.

9. Podľa § 73 ods. 1 SSP ak má účastník konania zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Písomnosť sa doručuje aj účastníkovi konania, ak účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, alebo ak o tom správny súd rozhodne s ohľadom na povahu veci. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj procesné poučenia vydané správnym súdom sa doručujú iba zástupcovi.

10. Podľa § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, v znení účinnom v čase rozhodovania správneho súdu, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd podľa § 9 vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

11. Podľa § 14 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania.

12. Keďže zo strany žalobcu nedošlo k úrade súdneho poplatku za podanú žalobu v súdom určenej lehote, ani do dňa rozhodnutia súdu o zastavení konania, pričom o možnosti zastavenia konania v prípade nezaplatenia súdneho poplatku bol žalobca poučený, správny súd v súlade s postupom podľa § 10 ods. 1 v spojení s § 14 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch konanie zastavil.

13. O náhrade trov konania správny súd rozhodol podľa § 170 písm. b/ SSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť.

Proti uzneseniu správneho súdu vydaného vyšším súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Krajskom súde v Prešove. O sťažnosti rozhodne správny súd, ktorý napadnuté uznesenie vydal.

Podaná sťažnosť musí okrem všeobecných náležitostí (§ 57 SSP) obsahovať označenie napadnutého rozhodnutia, dátum, kedy bolo toto rozhodnutie doručené sťažovateľovi, v čom sa postup správneho súdu považuje za nesprávny a návrh výroku rozhodnutia. V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nemožno namietať skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku (§ 14 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkoch).