KSPO/6CoP/16/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6CoP/16/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8415203747 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8415203747.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky G. I., rod. P., nar. XX.X.XXXX, bytom X. XX, proti odporcovi I. I., nar. X.X.XXXX, bytom X. XX, v konaní o rozvod manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom O., F. a P. I., o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Kežmarok č.k. 3P/88/2015-8 zo dňa 3.6.2015 jednohlasne takto

rozhodol:

Zrušuje sa uznesenie a vec sa v r a c i a prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením Okresný súd Kežmarok (ďalej len „súd prvého stupňa“) z dôvodu späťvzatia žaloby konanie zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti uvedenému uzneseniu podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie navrhovateľka navrhujúc manželstvo rozviesť.

Odvolací súd v zmysle zásad ust. § 212 zákona č. 99/1963 Zb. (ďalej len „O.s.p.“) preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo, vec prejednal bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 214 O.s.p. a zistil, že podmienky na zastavenie konania nebol dané.

Porušením práva na súdnu ochranu je tiež stav, ak súd zastaví konania iniciované samotným účastníkom bez toho, aby na takýto postup boli splnené zákonné podmienky.

Prvostupňový súd zastavil konanie o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností po tom, čo navrhovateľka prvostupňovému súdu emailom bez zaručeného elektronického podpisu doručila podanie zo dňa 24.5.2015, ktorým berie podaný návrh späť.

Podľa § 42 ods. 1 O.s.p. podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Vyššiu citované ustanovenie vyžaduje, aby podanie obsahujúce návrh vo veci samej, t.j. i späťvzatie návrhu, urobené elektronickými prostriedkami bolo doplnené písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do 3 dní. V prípade, že účastník konania podanie urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, nedoplní v zákonom stanovenej lehote písomne alebo ústne do zápisnice, zákon s uvedeným spája následok, že sa naň neprihliada. Odvolací súd v súlade s vyššie uvedeným konštatuje, že na podanie navrhovateľky zo dňa 24.5.2015 prvostupňový súd nemal prihliadať.

Za tohto stavu odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.