KSPO/6Co/86/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/86/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112214768 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8112214768.3Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu F. G., nar. X.X.XXXX, trvale bytom D. XX, C., proti žalovanému: Provident Financial, s.r.o., Bratislava, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 805 731, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká 16, Prešov, o zaplatenie 254,93 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby jednohlasne takto

rozhodol:

I. P r i p ú š ť a sa späťvzatie žaloby, z r u š u j e sa rozsudok a konanie sa z a s t a v u j e.

II. Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvého stupňa“) uložil žalovanému povinnosť vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie 254,93 Eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Určil, že administratívny poplatok je neprijateľný. Ďalej určil, že poplatok za zabezpečenie splátok úveru je neprijateľný. O trovách konania rozhodol tak, že o nich rozhodne osobitným rozhodnutím po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podaním zo dňa 16.10.2014 po vydaní rozhodnutia súdu prvého stupňa vzal žalobca návrh na začatie konania späť.

Žalovaný podaním zo dňa 19.11.2014 so späťvzatím žaloby vyjadril súhlas.

Podľa ust. § 208 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Žalobca vzal svoju žalobu späť po tom, čo súd prvého stupňa vo veci rozhodol, ale jeho rozhodnutie nebolo právoplatné.

S ohľadom na uvedený procesný úkon žalobcu a súhlas žalovaného so späťvzatím žaloby, odvolací súd späťvzatie žaloby pripustil, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil (§ 208 O.s.p.).

O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., tak, že účastníkom náhradu trov konania nepriznáva. Žalobca síce zavinil zastavenie konania, avšak žalovaný si náhradu trov konania nežiadal. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.