KSPO/6Co/64/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/64/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8815208572 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8815208572.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Martina Kopinu v právnej veci žalobcu: F. V., nar. XX.XX.XXXX, H. XXXX/XXB, XXX XX W. nad N. proti žalovanému: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408, o zaplatenie 3928 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 7C/315/2015-119 zo dňa 01.12.2015 takto

rozhodol:

1. P o t v r d z u j e sa rozsudok vo vyhovujúcom výroku a vo výroku o náhrade trov konania.

2. Náhrada trov odvolacieho konania sa stranám n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol nasledovne: „Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 2.424,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 2.424,- eur od 07. 07. 2015 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Súd žalobu vo zvyšnej časti zamieta. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva.

2. Rozhodnutie právne odôvodnil podľa § 788 ods. 1, 3 a 4, § 792 ods. 1, § 792a ods. 1 až 3, § 52 ods. 1 až 4, § 53 ods. 1 až 3, § 53 ods. 5, § 54 ods. 1 a 2, § 517 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

3. V odôvodnení uviedol, že z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalobca ako poistený a žalovaný ako poisťovateľ dňa 28.1.2014 uzavreli poistnú zmluvu, predmetom ktorej bolo investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok. Dojednané poistenie zahŕňalo aj dennú dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, pričom v zmluve bola uvedená poistná suma 16,- eur.

4. Predmetná poistná zmluva uzavretá medzi účastníkmi konania je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

5. Zo správy X.. X. A. zo dňa 26.7.2014 je zrejmé, že žalobca utrpel v uvedený deň úraz, keď pri športovaní zle dostúpil a podvrtol si ľavé koleno.

6. Pokiaľ ide o režim uzatvárania predmetnej poistnej zmluvy, dňa 20.9.2013 došlo zo strany žalobcu k návrhu na uzavretie poistnej zmluvy na formulárovom tlačive žalovaného. Žalovaný tento návrh prijal vystavením poistky dňa 28.1.2014. Spôsob uzatvárania poistnej zmluvy je zrejmý aj zo Záverečných ustanovení formulárového návrhu zo dňa 20.9.2013, kde v Záverečných ustanoveniach je uvedené, že tento návrh dáva poistník, pričom lehota na prijatie návrhu zo strany poisťovne je dva mesiace odo dňa doručenia návrhu do sídla poisťovne, najviac však desať týždňov od podpísania návrhu poistníkom. Poistná zmluva je uzavretá dňom doručenia poistky poistníkovi, ak budú splnené všetky nižšie uvedené podmienky.

7. Poistka je dokladom o uzatvorení poistnej zmluvy. Ide o jednostranný právny úkon poisťovateľa, ktorým sa potvrdzuje existencia konkrétnej poistnej zmluvy. Povinnosťou poisťovateľa vydať poistku, ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, sa predovšetkým posilňuje právne postavenie poistníka a poisteného. Význam poistky spočíva v prípade, keď pri uzatváraní poistnej zmluvy nie sú prejavy vôle zmluvných strán (podpisy) uvedené na tom istom dokumente ako to bolo aj v prejednávanom prípade. Aj keď vo väčšine prípadov poistka nemá povahu legitimácie na uplatnenie nároku a spravidla ani povahu akceptačného prejavu, povahu akceptačného prejavu môže mať poistka v tých prípadoch, keď návrh na uzavretie poistnej zmluvy dáva fyzická alebo právnická osoba a poisťovateľ mu odošle ako oznámenie o prijatí návrhu práve poistku.

8. Pokiaľ teda v danom prípade bola vo formulárovom návrhu v poistnej zmluve uvedená pri poistení dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu iba prázdna kolónka s údajom maximálna poistná suma, kde žalobca vpísal výšku poistnej sumy 16 eur a žalovaný ako akceptáciu návrhu zmluvy žalobcovi odoslal poistku s údajom o poistnej sume 16 eur, súd je toho názoru, že medzi účastníkmi právneho vzťahu došlo k dojednaniu poistnej sumy vo výške 16 eur. V akceptácii návrhu poistnej zmluvy sa už totiž nenachádza údaj o maximálnej poistnej sume, ale bola dojednaná pevná poistná suma vo výške 16 eur.

9. V danom prípade je pre spotrebiteľa priaznivejší taký výklad obsahu poistnej zmluvy, že poistná suma dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenie úrazu bola pevne dojednaná na sumu 16 eur.

10. Pokiaľ ide o dobu nevyhnutného liečenia žalobcu, súd pre odstránenie rozporov medzi účastníkmi konania vyžiadal správu od ošetrujúceho lekára žalobcu X.. M. zo dňa 16.11.2015. Z predmetnej správy je zrejmé, že nevyhnutná liečba úrazu kolena žalobcu, teda vynímajúc občasné zdravotné kontroly a rehabilitáciu a liečebnú telesnú výchovu, ako to namieta žalovaný, trvala odo dňa 1.8.2015 do 14.11.2014 a následne od 12.1.2015 do 17.4.2015.

11. Súd poukazuje aj na skutočnosť, že žalovaný pre určenie nevyhnutnej doby liečenia bol v zmysle čl. 18 ods. 1 písm. b) VPP oprávnený požadovať od žalobcu ako poisteného, aby sa podrobil lekárskym prehliadkam v zdravotníckom zariadení, ktoré určí poisťovňa. Uvedené právo však žalovaný ako poisťovateľ nevyužil. Zároveň žalovaný nevyzval žalobcu, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu posudkovým lekárom poisťovne, čo vyplynulo z výpovede žalobcu.

12. Z lekárskej správy ošetrujúceho lekára žalobcu zo dňa 16.11.2015 je zrejmé, že v čase od 1.8.2014 do 11.9.2014 prebiehal diagnostický proces a nutná rehabilitačná liečba žalobcu. Nasledovala operácia dňa 11.9.2014. Počas operácie sa potvrdila lézia predného skríženého väzu, čo si vyžadovalo ďalšiu operáciu po nutnom období odkladu. Dňa 14.11.2014 lekár stav zhodnotil ako vhodný na ďalšiu operáciu a následne vykonal plastiku predného skríženého väzu kolena dňa 12.1.2015. Nevyhnutná starostlivosť po tomto výkone trvala do 17.4.2015. Obe operácie z 11.9.2014 a 12.1.2015 plne súviseli z úrazom a boli nevyhnutné na návrat plnej funkcie kolena. Výkon jednotlivých lekárskych úkonov je zrejmý aj z čiastkových lekárskych správ predložených žalobcom.

13. Z uvedeného vyplýva, že doba nevyhnutného liečenia žalobcu v danom prípade predstavovala 201 dní. Pri výške poistnej sumy dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu vo výške 16,- eur, predstavoval nárok žalobcu na poistné plnenie 3216 eur. Nakoľko žalovaný žalobcovi vyplatil sumu 792 eur, ostáva mu ešte uhradiť sumu 2424,- eur.

14. Pokiaľ ide o námietku žalovaného týkajúcu sa vyplatenia poistného plnenia maximálne po dobu uvedenú v Oceňovacej tabuľke poisťovne, súd poukazuje na skutočnosť, že v súvislosti s Oceňovacou tabuľkou vznikajú pochybnosti ohľadne jej inkorporácie do predmetnej zmluvy.

15. Aktom, ktorý by žalobcu zaväzoval nie sú ani poistné podmienky, ktoré nie sú podpísané (§ 40 ods. 1, 3 OZ; porov. 2Cdo 245/2010) a naviac bez platnej inkorporačnej doložky (uvedená drobným písmom v bode 2. úverovej zmluvy). 16. Všeobecné obchodné podmienky, ak sa majú stať súčasťou zmluvy, môže sa to udiať prostredníctvom transparentnej inkorporačnej doložky. O netransparentnú inkorporačnú doložku ide aj vtedy, ak ju dodávateľ uvedie menším písmom ako zmluvné podmienky predstavujúce podstatné zložky zmluvy. K drobnému písmu porov. nález I. ÚS 342/09 (ČR).

17. Spotrebiteľ sa môže domnievať (postačí hrozba takéhoto rizika), že menšie písmo obsahuje text, ktorému nemusí pripisovať až tak dôležitý význam. V spojení s úplne miniatúrnym písmom, pri čítaní ktorého sa stráca orientácia a vyžadujú sa pomôcky (lupa, pravítko a pod.), práve menšie písmo môže spotrebiteľa odradiť od sústredenia sa pri uzatváraní zmluvy.

18. V bežnom živote sa zväčšenému textu pripisuje záujem autora pripísať mu väčší význam. Opačne text s menším písmom môže indikovať menej podstatný obsah zmluvy. V spojení s rozsiahlymi podmienkami písanými takmer nečitateľným drobným písmom tak existuje nezanedbateľné nebezpečenstvo, že priemerný spotrebiteľ podcení takúto časť textu.

19. Neprijateľná inkorporačná doložka je v danom prípade uvedená v časti zmluvy pod nadpisom „Vyhlásenia“ drobným ťažko čitateľným písmom, zjavne menším ako ďalší obsah zmluvy. Poistený v nej vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, formulárom o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok a ak poistná zmluva spĺňa podmienky pre dojednanie cestovného aj s Osobitnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a v písomnej forme ich prevzal.

20. Okrem skutočnosti, že samotná inkorporačná doložka je uvedená drobným písmom, ďalšou dôležitou okolnosťou vo vzťahu k Oceňovacím tabuľkám pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu je, že tieto Oceňovacie tabuľky sa v doložke vyslovene neuvádzajú. Teda na listine, na ktorú spotrebiteľ pripája svoj podpis sa neuvádza, že súčasťou zmluvných dojednaní sú aj Oceňovacie tabuľky. K inkorporácii do zmluvy má dôjsť až prostredníctvom čl. 38 ods. 1 VPP. V tejto súvislosti vznikajú pochybnosti v súvislosti s inkorporáciou samotnej Oceňovacej tabuľky do poistenej zmluvy a s poukazom na § 34 ods. 2 Občianskeho zákonníka v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. K inkorporácii má totiž dôjsť až na základe už inkorporovanej listiny a nie priamo na základe inkorporačnej doložky v zmluve, na ktorej sa nachádza podpis spotrebiteľa. V danom prípade tak súd výkladom v prospech spotrebiteľa dospel k záveru, že Oceňovacie tabuľky pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu sa nestali súčasťou zmluvy a v poistnej zmluve formulovaná inkorporačná doložka nemohla privodiť viazanosť Oceňovacích tabuliek.

21. Žalovaný s plnením svojho záväzku bol v omeškaní už dňa 7.7.2015, nakoľko ako sa uvádza v liste žalovaného zo dňa 7.7.2015, podklady potrebné pre likvidáciu škodovej udalosti boli žalovanému doručené už dňa 3.7.2015. Úrok z omeškania tak žalobcovi možno priznať od požadovaného dňa 7.7.2015, kedy už bol žalovaný preukázateľne v omeškaní.

22. Pri rozhodovaní o trovách konania súd vychádzal z ustanovenia § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

23. Proti rozsudku, a to proti vyhovujúcemu výroku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný. Namietal, že súd nesprávne vyložil ustanovenia čl. 38 všeobecných poistných podmienok, resp. ich nebral do úvahy, v dôsledku čoho žalobcovi priznal nárok na poistné plnenie aj za dobu, kedy k nevyhnutnému lekárskemu liečeniu následkov úrazu žalobcu nedochádzalo. Poistenie sa vždy vzťahuje iba na tie udalosti, na ktoré bola dojednaná poistná ochrana. Výluky spresňujú rozsah poistného krytia. V zmysle poistných podmienok tvoriacich neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy bolo poistenie uzatvorené pre prípad dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu. Zároveň výluka v čl. 38 ods. 12 poistných podmienok spresňuje rozsah poistného krytia tým, že uvádza presný výpočet prípadov, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. X.. M. uviedol, že od 01.08.2014 do 11.09.2014 prebiehal diagnostický proces a rehabilitačná liečba, teda potvrdil tvrdenia žalovaného, že v tomto období nevznikol žalobcovi nárok na výplatu poistného plnenia. X.. M. ďalej uviedol, že nevyhnutná liečba prebiehala od 11.09.2014 do 14.11.2014, kedy prebehla operácia, nutné zhojenie menisku ako aj rehabilitačná liečba. Žalovaný lekárskou správou zo dňa 10.10.2014 preukázal, že po sňatí ortézy a barlí dňa 10.10.2014 boli žalobcovi odporučené rehabilitácie bez predpísanej ďalšej nevyhnutnej liečby. X.. M. uviedol, že doba nevyhnutného liečenia prebiehala od 12.01.2015 do 17.04.2015 a súd bez ďalšieho z tohto údaja vychádzal. Z lekárskej správy zo dňa 20.02.2015 vyplýva, že žalobcovi bolo ďalej odporučené posilnenie svalstva a rehabilitačná liečba bez predpísania ďalšej nevyhnutnej liečby. V zmysle lekárskej správy zo dňa 02.03.2015 bol žalobcovi navrhnutý rehabilitačný program, ktorý v priebehu marca absolvoval. Lekárska správa zo dňa 19.03.2015 uvádza bolesti len pri extrémnej záťaži, pričom žalobcovi nebola predpísaná žiadna ďalšia nevyhnutná liečba. Z uvedeného vyplýva, že žalobcovi nárok na výplatu poistného plnenia nevznikol. Súd v rozpore s poistnou zmluvou priznal žalobcovi poistné plnenie za obdobie, kedy mu nárok na výplatu poistného plnenia s poukazom na výluky z poistenia nevznikol. Zo žiadneho zmluvného, zákonného ustanovenia, ani sémantického výkladu „doby nevyhnutného“ liečenia nevyplýva, že doba nevyhnutného liečenia je totožným časovým rámcom ako doba vyliečenia, resp. doba, kedy môže žalobca nastúpiť do práce. V zmysle čl. 64 a nasl. VPP je možné dojednať si v zmluve poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť. Už len s poukazom na dva rozdielne produkty je zrejmé, že doba nevyhnutného liečenia po úraze je definovaná rozdielne od doby pracovnej neschopnosti. Žalobca si toto poistné riziko v poistnej zmluve nedojednal. Z ustanovení VPP a Občianskeho zákonníka je evidentné, že pojmy poistná suma a poistné plnenie majú odlišný význam. Poistné plnenie je nárokom poisteného z poistnej zmluvy titulom poistnej udalosti v konkrétnej výške. Táto výška sa odvíja od poistnej sumy, pričom spôsob určenia výšky plnenia je upravený poistnými podmienkami. Poistná suma predstavuje základ pre určenie poistného plnenia za dennú dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, resp. maximálnu výšku poistného plnenia za dennú dávku za dobu nevyhnutného liečenia úrazu z dojednanej zmluvy. Prisvedčením právnej argumentácii zvolenej súdom by bol popretý zmysel zákonných ako aj zmluvných ustanovení o poistnom plnení a poistnej sume. Poistenia tohto typu totiž rozlišujú druh a závažnosť jednotlivých trvalých následkov a adekvátne tomu určujú výšku poistného plnenia. Poistná suma v tomto prípade tvorí výpočtový základ preurčenie výšky poistného plnenia za konkrétny trvalý následok. Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia vo výške 12 eur bola stanovená v súlade s poistnou zmluvou a určuje sa na základe rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu. V návrhu poistnej zmluvy je uvedené, že poistenie dennej dávky môže byť maximálne vo výške 16 eur. Tento samotný údaj znamená hornú hranicu, pričom sa jedná o štandardné vyjadrenie finančného limitu, ktorý je naviac potrebné vykladať v kontexte všeobecných poistných podmienok. Výška plnenia za dobu nevyhnutného liečenia je priamo úmerná výške príjmu, ktorý má za dobu nevyhnutného liečenia suplovať, z čoho je zrejmý cielený kompenzačný zámer poistenia. Súd prvej inštancie konštatoval, že Oceňovacie tabuľky sa nastali súčasťou zmluvy. V tejto časti je jeho rozhodnutie zmätočné, nejasné. Nie je možné zistiť, na akých skutočnostiach súd svoju úvahu založil. Súd poukazuje na neplatnú inkorporačnú doložku, pričom odkazuje na bod 2. Zmluvy, ďalej inkorporačnú doložku spomína v súvislosti s veľkosťou písma poistnej zmluvy a nakoniec z nej odvodzuje, že oceňovacie tabuľky sa nestali súčasťou poistnej zmluvy. Ustanovenia o neplatnosti zmluvy v dôsledku jej nečitateľnosti pre veľkosť písma menšiu ako stanovuje vykonávací predpis boli do OZ prijaté s účinnosťou od 1.1.2015, zmluva bola uzatvorená s účinnosťou od 1.12.2013. Pokiaľ mal súd za to, že Oceňovacími tabuľkami nie sú zmluvné strany viazané, výkladové pravidlo v zmysle § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je možné aplikovať. Žalobca bol s obsahom Všeobecných poistných podmienok oboznámený a v písomnej forme ich prevzal. Mal teda vedomosť o spôsobe určenia výšky poistného plnenia ako aj jeho podmienkach. V prípade vyslovenia neplatnosti Oceňovacích tabuliek by absentoval akýkoľvek zmluvný rámec pre určenie povinnosti žalovaného k výplate, pričom zmluvná báza je v prípade poistenia osôb jediným základom pre možné určenie výplaty poistného plnenia. Lekárskymi správami bola preukázaná doba nevyhnutného liečenia v dĺžke 66 dní, čo je počet dní nedosahujúci limit podľa Oceňovacích tabuliek v počte dní 85. Z uvedených dôvodov navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že návrh žalobcu v celom rozsahu zamietne, alternatívne, aby rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil trovy odvolacieho konania.

24. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol ,že s odvolaním nesúhlasí a stotožňuje sa s vydaným rozsudkom.

25. Krajský súd v Prešove ako odvolací súd príslušný na rozhodnutie o odvolaní v zmysle § 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) preskúmal napadnuté rozhodnutie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v súlade s § 379 a § 380 CSP v spojení s § 470 ods. 1 a 2 CSP, bez nariadenia pojednávania, pričom dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je vecne správne.

26. Odvolací súd uvádza, že tzv. inkorporačná doložka uvedená návrhu na uzavretie poistnej zmluvy zo dňa 20.09.2013 („Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami pre investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, Formulárom a dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok a ak poistná zmluva spĺňa podmienky pre dojednanie cestovného poistenia aj s Osobitnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a v písomnej forme som ich prevzal.“) je uvedená oproti ostatnému textu drobným písmom, nie je preto možné považovať ju za platnú s poukazom na jej neprijateľnosť v zmysle § 53 ods. 1 a 5 Občianskeho zákonníka. Odvolací súd už v minulosti judikoval, že všeobecné podmienky, ak sa majú stať súčasťou zmluvy, môže sa to udiať prostredníctvom transparentnej inkorporačnej doložky. Netransparentnú inkorporačnú doložku zároveň judikoval ako neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve. O netransparentnú inkorporačnú doložku ide aj vtedy, ak ju súd uvedie menším písmom ako zmluvné podmienky predstavujúce podstatné zložky zmluvy. K tomuto názoru pristúpil odvolací súd z dôvodu, že práve inkorporačná doložka môže privodiť závažné následky pre spotrebiteľa a predmetná vec je toho príkladom. Spotrebiteľ sa môže domnievať (postačí hrozba takéhoto rizika), že menšie písmo obsahuje text, ktorému nemusí pripisovať až tak dôležitý význam. (porov. rozsudky Krajského súdu v Prešove vo veci 6Co 135/2012, 21Co 28/2012).

27. Ide o nevhodné predkladanie zmluvných podmienok a uvedenie menšieho písma hodnotí odvolací súd ako nepochopiteľný a ako zlý úmysel, ktorému za žiadnych okolnosti nie je možné poskytnúť ochranu. K drobnému písmu porov. nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci I. ÚS 342/09.

28. Neprijateľná inkorporačná doložka nemohla privodiť viazanosť účastníkov zmluvy všeobecnými poistnými podmienkami. Neplatnosť inkorporačnej doložky má za následok, že Všeobecné poistné podmienky nepredstavujú súčasť zmluvy, ich ustanovenia nemožno považovať za platne dojednané. Nemožno preto považovať za platné ani ustanovenie o výluke obsiahnuté v čl. 38 bod 10 Všeobecných poistných podmienok. Bolo preto dôvodné vychádzať zo skutočnosti, že nevyhnutná doba liečenia úrazu žalobcu trvala od 01.08.2014 do 14.11.2014 a od 12.1.2015 do 17.04.2015 tak, ako to potvrdil lekár X.. M. M. (č.l. 107 spisu).

29. Ak sa pre netransparentnú inkorporačnú doložku nestali súčasťou zmluvy všeobecné poistné podmienky, nemohli sa súčasťou zmluvy stať ani Oceňovacie tabuľky, keďže ustanovenie o inkorporácii Oceňovacích tabuliek do zmluvy sa nachádzalo až vo Všeobecných poistných podmienkach (čl. 38 ods. 1 VPP). Práve odkazy v rôznych listinách robia zmluvu pre spotrebiteľa nezrozumiteľnou. Takéto dojednania spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, keďže takéto odkazy na niekoľko listín a na niekoľko ustanovení rôzne umiestnených v týchto listinách značne sťažujú orientáciu v zmluvných dojednaniach bežnému spotrebiteľovi. Spotrebiteľ takýmto spôsobom stráca na ochrane, dojednania o závažných právach a povinnostiach nie sú dostatočne transparentné, dôležité dojednania sú odsunuté do všeobecných podmienok a iných dokumentov. Požiadavka transparentnosti zmluvných podmienok nemôže byť obmedzená len na ich zrozumiteľnosť z formálneho a gramatického hľadiska.

30. V návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je uvedená poistná suma dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu - maximálne 16 Eur. V poistke č. 110/129194-0 je uvedená poistná suma pri dennej dávke za dobu nevyhnutného liečenia úrazu 16 Eur. Z návrhu zmluvy ani z poistky nie je zrejmé, aké skutočnosti majú vplyv na vyčíslenie výšky dávky vyplácanej pri poistnej udalosti, resp. že vôbec môže dôjsť k vzniku nároku na výplatu dávky v menšom rozsahu, než ktorý je uvedený v návrhu. Spôsob určenia výšky dávky je upravený až vo Všeobecných poistných podmienkach a Oceňovacích tabuľkách. Spotrebiteľ sa preto mohol dôvodne domnievať, že v prípade úrazu mu patrí dávka v sume 16 eur denne.

31. Za stavu, kedy nemožno prihliadať na ustanovenia všeobecných poistných podmienok a Oceňovacie tabuľky (z dôvodu neplatnosti inkorporačnej doložky), ktoré upravujú spôsob určenia konkrétnej výšky dennej dávky, pričom v návrhu je uvedená poistná suma max. 16 eur a v poistke je uvedená poistná suma 16 eur, je potrebné ustanovenie zmluvy vykladať v neprospech toho, kto zmluvu koncipoval, teda v danom prípade v neprospech žalovaného, ktorý žalobcovi na vyplnenie potrebných údajov predložil formulár návrhu zmluvy. V zmysle ust. § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Možno preto ustáliť, že suma dennej dávky bola určená na sumu 16 eur bez možnosti jej modifikácie.

32. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalobca si so žalovaným dojednal poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu. Žalobca utrpel úraz dňa 26.07.2014, v zmysle potvrdenia lekára si tento úraz žalobcu vyžiadal nevyhnutné liečenie v trvaní 201 dní. Pri sume dávky 16 eur za deň je teda zrejmé, že žalobcovi vznikol nárok voči žalovanému na poistné plnenie vo výške 3216 Eur. Nemožno sa preto stotožniť s námietkou žalovaného, že v prípade neplatnosti Oceňovacích tabuliek absentuje zmluvný rámec pre určenie povinnosti žalovaného plniť.

33. Za daného stavu odvolací súd rozsudok v napadnutej časti a v súvisiacom výroku o trovách konania ako vecne správny potvrdil (§ 387 ods. 1 CSP).

34. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 255 ods. 1 CSP v spojení s § 396 ods. 1 CSP. V odvolacom konaní žalovaný úspešný nebol a úspešný žalobca si trovy odvolacieho konania neuplatnil. Preto odvolací súd rozhodol tak, že stranám sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

35. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).